Tražilica


Ivan 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 7,1Potom je Isus hodao naokolo po Galileji, jer po Judeji nije htio da hoda, jer su gledali Židovi da ga ubiju.
Ivan 7,2A bio je blizu židovski blagdan sjenica.
Ivan 7,3Tada mu rekoše braća njegova: "Izađi odavde i pođi u Judeju, da i učenici tvoji vide djela tvoja, što ih činiš.
Ivan 7,4Jer nitko ne čini što tajno, a sam traži da je poznat. Ako to činiš, objavi sebe svijetu!"
Ivan 7,5Jer ni braća njegova nijesu vjerovala u njega. -
Ivan 7,6Isus im reče: "Vrijeme moje još nije došlo, a vrijeme je vaše svagda spremno.
Ivan 7,7Na vas ne može svijet mrziti; a na mene mrzi, jer ja svjedočim za njega, da su djela njegova zla.
Ivan 7,8Vi uzađite na blagdan ovaj! Ja još neću uzaći na blagdan ovaj, jer se moje vrijeme još nije navršilo."
Ivan 7,9Tako reče i ostade u Galileji.
Ivan 7,10A izakako su bila braća njegova uzašla na blagdan, tada i sam uzađe, ali ne javno, nego kao tajno.
Ivan 7,11Židovi su ga tražili na blagdan i pitali: "Gdje je on?"
Ivan 7,12Govorilo se mnogo o njemu u narodu. Jedni su rekli: "On je dobar", a drugi su mislili: "Ne, on zavodi narod."
Ivan 7,13Ali nitko nije govorio javno o njemu od straha pred Židovima.
Ivan 7,14Već je bio blagdan prošao napola, kad Isus uzađe u hram i počne učiti.
Ivan 7,15Zadivljeni pitali su Židovi: "Kako ovaj razumije Pismo, a nije se učio?"
Ivan 7,16Isus im reče: "Moja nauka nije moja, nego onoga, koji me je poslao.
Ivan 7,17Ako tko hoće činiti njegovu volju, poznat će, je li ova nauka od Boga, ili ja sam od sebe govorim.
Ivan 7,18Tko govori sam od sebe, traži slavu svoju; a tko traži slavu onoga, koji ga je poslao, on je istinit, i nema u njemu nepravde.
Ivan 7,19Nije li vam Mojsije dao zakon? I nitko od vas ne izvršuje zakon. Zašto tražite da me ubijete!"
Ivan 7,20Narod odgovori: "Đavao je u tebi. Tko traži da te ubije!"
Ivan 7,21Isus im reče: "Jedno djelo učinih, i svi se divite.
Ivan 7,22Mojsije vam dade obrezanje - ne kao da je od Mojsija, nego od otaca - i u subotu obrezujete čovjeka.
Ivan 7,23Ako se čovjek u subotu obrezuje, da se ne prekrši zakon Mojsijev: "Što se srdite na me, jer sam svega čovjeka ozdravio u subotu?
Ivan 7,24Nemojte suditi po vanjštini, nego pravedan sud sudite!"
Ivan 7,25Tada su rekli neki iz Jerusalema: "Nije li to onaj, kojega traže da ubiju?
Ivan 7,26A eto, javno govori, i ništa mu ne vele. Da ne upoznaše doista poglavari, da je on Krist?
Ivan 7,27Ali ovoga znamo, odakle je, a Krist kad dođe, nitko neće znati, odakle je."
Ivan 7,28Tada povika Isus, dok je učio u hramu: "I poznajete me i znate, odakle sam. Ja ne dođoh sam od sebe, nego jest Istiniti, koji me posla, kojega vi ne znate,
Ivan 7,29Ja ga poznajem, jer sam od njega, i on me posla."
Ivan 7,30Tada su gledali da ga uhvate. Ali nitko ne metnu na njega ruke, jer još nije bio došao čas njegov.
Ivan 7,31A od naroda su mnogi vjerovali u njega. Govorili su: "Kad dođe Krist, hoće li više čudesa činiti nego ovaj što čini?"
Ivan 7,32Farizeji doznaše, da narod tako govori o njemu. Tada poslaše glavari svećenički i farizeji sluge, da ga uhvate.
Ivan 7,33Isus reče: "Još sam malo vremena s vama, onda idem k onome, koji me posla.
Ivan 7,34Tražit ćete me, i nećete me naći, i gdje sam ja, vi ne možete doći."
Ivan 7,35Tada rekoše Židovi među sobom: "Kamo će ovaj ići, da ga mi nećemo naći? Da neće poći za Židovima razasutim među neznabošcima i učiti neznabošce?
Ivan 7,36Što znači ova riječ što reče: "Tražit ćete me, i nećete me naći, i Gdje sam ja, vi ne možete doći?"
Ivan 7,37U posljednji veliki dan blagdana stajao je Isus i vikao: "Tko je žedan, neka dođe k meni i pije!
Ivan 7,38Tko vjeruje u mene, kako kaže Pismo, iz njegova će srca poteći rijeke žive vode."
Ivan 7,39A ovo reče za Duha, kojega su imali primiti oni, koji vjeruju u njega, jer Duh Sveti nije još bio došao, jer se Isus nije bio još proslavio.
Ivan 7,40Neki od naroda, koji su bili čuli ove riječi, rekoše: "Ovo je zaista prorok!"
Ivan 7,41Drugi rekoše: "Ovo je Krist!" Opet drugi: "Zar iz Galileje dolazi Krist?
Ivan 7,42Ne kaže li Pismo: "Krist dokazi od roda Davidova i iz mjesta Betlehema, odakle je bio David?"
Ivan 7,43Tako nastade prepirka u narodu zbog njega.
Ivan 7,44Neki od njih htjedoše ga uhvatiti, ali nitko ne metnu ruku na njega.
Ivan 7,45Dođoše dakle sluge glavarima svećeničkim i farizejima. Ovi ih upitaše: "Zašto ga ne dovedoste?"
Ivan 7,46Sluge odgovoriše: "Nikad čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek."
Ivan 7,47A farizeji im odgovoriše: "Zar ste i vi zavedeni?
Ivan 7,48Je li vjerovao tko od poglavara ili farizeja u njega?
Ivan 7,49Nego narod ovaj, koji ne zna zakona - proklet bio!"
Ivan 7,50Tada reče jedan od njih, Nikodem, koji mu je nekoć noću bio došao:
Ivan 7,51"Osuđuje li zakon naš čovjeka, prije nego ga je saslušao i doznao što čini"
Ivan 7,52Oni mu odgovoriše: "Da nijesi i ti iz Galileje? Ispitaj (u Pismu) i vidjet ćeš, da prorok ne dolazi iz Galileje."
Ivan 7,53I otiđoše svaki svojoj kući.
Ivan 7,1 Nakon toga Isus je obilazio po Galileji; nije htio u Judeju jer su Židovi tražili da ga ubiju.
Ivan 7,2Bijaše blizu židovski Blagdan sjenica.
Ivan 7,3Rekoše mu stoga njegova braća: "Otiđi odavle i pođi u Judeju da i tvoji učenici vide djela što činiš.
Ivan 7,4Ta tko želi biti javno poznat, ne čini ništa u tajnosti. Ako već činiš sve to, očituj se svijetu.
Ivan 7,5Jer ni braća njegova nisu vjerovala u njega.
Ivan 7,6Reče im nato Isus: "Moje vrijeme još nije došlo, a za vas je vrijeme svagda pogodno.
Ivan 7,7Vas svijet ne može mrziti, ali mene mrzi jer ja svjedočim protiv njega: da su mu djela opaka.
Ivan 7,8Vi samo uziđite na blagdan. Ja još ne uzlazim na ovaj blagdan jer moje se vrijeme još nije ispunilo.
Ivan 7,9To im reče i ostade u Galileji.
Ivan 7,10Ali pošto njegova braća uziđoše na blagdan, uziđe i on, ne javno, nego potajno.
Ivan 7,11A Židovi su ga tražili o blagdanu pitajući : "Gdje je onaj?
Ivan 7,12I među mnoštvom o njemu se mnogo šaptalo. Jedni govorahu: "Dobar je!" Drugi pak: "Ne, nego zavodi narod.
Ivan 7,13Ipak nitko nije otvoreno govorio o njemu zbog straha od Židova.
Ivan 7,14Usred blagdana uziđe Isus u Hram i stade naučavati.
Ivan 7,15Židovi se u čudu pitahu: "Kako ovaj znade Pisma, a nije učio?
Ivan 7,16Nato im Isus odvrati: "Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla.
Ivan 7,17Ako tko hoće vršiti volju njegovu, prepoznat će da li je taj nauk od Boga ili ja sam od sebe govorim.
Ivan 7,18Tko sam od sebe govori, svoju slavu traži, a tko traži slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti.
Ivan 7,19Nije li vam Mojsije dao Zakon? Pa ipak nitko od vas ne vrši Zakona." "Zašto tražite da me ubijete?
Ivan 7,20Odgovori mnoštvo: "Zloduha imaš! Tko traži da te ubije?
Ivan 7,21Uzvrati im Isus: "Jedno djelo učinih i svi se čudite.
Ivan 7,22Mojsije vam dade obrezanje - ne, ono i nije od Mojsija, nego od otaca - i vi u subotu obrezujete čovjeka.
Ivan 7,23Ako čovjek može primiti obrezanje u subotu da se ne prekrši Mojsijev zakon, zašto se ljutite na mene što sam svega čovjeka ozdravio u subotu?
Ivan 7,24Ne sudite po vanjštini, nego sudite sudom pravednim!
Ivan 7,25Rekoše tada neki Jeruzalemci: "Nije li to onaj koga traže da ga ubiju?
Ivan 7,26A evo, posve otvoreno govori i ništa mu ne kažu. Da nisu možda i glavari doista upoznali da je on Krist?
Ivan 7,27Ali za njega znamo odakle je, a kad Krist dođe, nitko neće znati odakle je!
Ivan 7,28Nato Isus, koji je učio u Hramu, povika: "Da! Poznajete me i znate odakle sam! A ipak ja nisam došao sam od sebe: postoji jedan istiniti koji me posla. Njega vi ne znate.
Ivan 7,29Ja ga znadem jer sam od njega i on me poslao.
Ivan 7,30Židovi su otad vrebali da ga uhvate. Ipak nitko ne stavi na nj ruke jer još nije bio došao njegov čas.
Ivan 7,31A mnogi iz mnoštva povjerovaše u nj te govorahu: "Zar će Krist, kada dođe, činiti više znamenja nego što ih ovaj učini?
Ivan 7,32Dočuli farizeji da se to u mnoštvu o njemu šapće. Stoga glavari svećenički i farizeji poslaše stražare da ga uhvate.
Ivan 7,33Tada Isus reče: "Još sam malo vremena s vama i odlazim onomu koji me posla.
Ivan 7,34Tražit ćete me i nećete me naći; gdje sam ja, vi ne možete doći.
Ivan 7,35Rekoše nato Židovi među sobom: "Kamo to ovaj kani da ga mi nećemo naći? Da ne kani poći raseljenima među Grcima i naučavati Grke?
Ivan 7,36Što li znači besjeda koju reče: `Tražit ćete me i nećete me naći; gdje sam ja, vi ne možete doći`?
Ivan 7,37U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: "Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije
Ivan 7,38koji vjeruje u mene! Kao što reče Pismo: `Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe!`
Ivan 7,39To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh jer Isus nije bio proslavljen.
Ivan 7,40Kad su neki iz naroda čuli te riječi, govorahu: "Ovo je uistinu Prorok.
Ivan 7,41Drugi govorahu: "Ovo je Krist." A bilo ih je i koji su pitali: "Pa zar Krist dolazi iz Galileje?
Ivan 7,42Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema, mjesta gdje bijaše David?
Ivan 7,43Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega.
Ivan 7,44Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke.
Ivan 7,45Dođoše dakle stražari glavarima svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše: "Zašto ga ne dovedoste?
Ivan 7,46Stražari odgovore: "Nikada nitko nije ovako govorio.
Ivan 7,47Nato će im farizeji: "Zar ste se i vi dali zavesti?
Ivan 7,48Je li itko od glavara ili farizeja povjerovao u njega?
Ivan 7,49Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona - to je prokleto!
Ivan 7,50Kaže im Nikodem - onaj koji ono prije dođe k Isusu, a bijaše jedan od njih:
Ivan 7,51"Zar naš Zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini?
Ivan 7,52Odgovoriše mu: "Da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok.
Ivan 7,53I otiđoše svaki svojoj kući.
Ivan 7,1Tečajem vremena, Isus nastavi prolaziti Galilejom; on je, naime, izabrao ne prolaziti nikako Judejom jer, Židovi su tražili kako ga uništiti.
Ivan 7,2Međutim, židovski blagdan Šatora bijaše blizu .
Ivan 7,3Njegova mu braća rekoše: ` Ti ne možeš ostati ovdje, pređi u Judeju da tvoji *učenici, također, mogu vidjeti djela koja izvodiš.
Ivan 7,4Ne radi se u tajnosti kad se hoće potvrditi. Pošto ti ispunjavaš takva djela, pokaži se *svijetu! `
Ivan 7,5Naime, njegova braća ni sama nisu vjerovala u njega.
Ivan 7,6Isus im tad reče: ` Moje vrijeme još nije došlo; vama je vaše vrijeme uvijek pogodno.
Ivan 7,7*Svijet ne može vas mrzjeti, dok mene, on mrzi jer, ja svjedočim da su njegova djela opaka.
Ivan 7,8Uspnite se dakle, na taj blagdan. S moje strane, ja se ne uspinjem, jer moje se vrijeme još nije ispunilo. `
Ivan 7,9Nakon što je tako govorio on ostade u Galileji.
Ivan 7,10Ali, kad njegova braća biše otišla za blagdan, on krenu na put, on također, a da se nije dao vidjeti, gotovo u tajnosti.
Ivan 7,11Tijekom blagdana, *Židovi ga tražaše i govorilo se: ` Gdje je on dakle? `
Ivan 7,12U mnoštvu, mnogo se raspravljaše o njemu; jedni govoraše: ` To je čovjek dobra `, drugi: ` Naprotiv, on zavodi mnoštvo. `
Ivan 7,13Ipak, nitko se nije usuđivao otvoreno govoriti o njemu, iz straha od Židova .
Ivan 7,14Tada, kad se bilo već u sredini blagdana, Isus se uspne u *templ i stade poučavati.
Ivan 7,15Židovi time bijahu iznenađeni i govoraše: ` Kako je on tako učen, on koji nije učio? `
Ivan 7,16Isus im odgovori: ` Moj nauk ne dolazi od mene, već od onoga koji me je poslao.
Ivan 7,17Ako netko hoće vršiti volju Božju, taj će znati da li taj nauk dolazi od Boga ili ja govorim sam od sebe.
Ivan 7,18Onaj koji govori sam od sebe traži svoju vlastitu slavu; samo onaj koji traži slavu onoga tko ga je poslao istinit je i nema u njemu prijevare.
Ivan 7,19Nije li Mojsije taj koji vam je dao *Zakon? A nitko od vas ne postupa po Zakonu: zašto vi tražite pogubiti mene? `
Ivan 7,20Mnoštvo mu odgovori: ` Ti si opsjednut *zloduhom! Tko traži pogubiti tebe? `
Ivan 7,21Isus preuze riječ i reče im: ` Ja sam izvršio jedno jedino djelo i svi ste vi iznenađeni.
Ivan 7,22Mojsije vam je dao *obrezanje - koje opet dolazi od praotaca, a ne od Mojsija - a vi ga primjenjujete u dan *šabata.
Ivan 7,23Ako dakle jedan čovjek prima obrezanje u dan šabata, a da zakon Mojsijev ne bude prekršen, zašto se vi ljutite protiv mene zato što potpuno izliječim jednog čovjeka u dan šabata?
Ivan 7,24Prestanite suditi prema izgledu, već sudite prema onom što je pravedno! `
Ivan 7,25Ljudi iz Jeruzalema govoraše: ` Nije li taj tamo onaj kojeg oni hoće pogubiti?
Ivan 7,26Evo ga kako govori otvoreno, a oni mu ništa ne kažu! Jesu li to možda naše vlasti priznale da je on uistinu Krist?
Ivan 7,27Međutim, ovaj ovdje, mi znamo otkud je, dok, kad dođe *Krist, nitko neće znati otkud je. `
Ivan 7,28Tada Isus koji poučavaše u templu, proglasi: ` Vi mene poznajete! Vi znate otkuda sam ja! A ipak, ja nisam došao sam od sebe: onaj koji me poslao istinit je, on kojeg vi ne poznajete.
Ivan 7,29Ali ja, ja ga poznajem jer ja dolazim od njega koji me je poslao. `
Ivan 7,30Tad oni htjedoše uhititi ga, ali nitko ne stavi ruku na njega, jer njegov čas još nije bio došao.
Ivan 7,31U mnoštvu dosta je ljudi vjerovalo u njega, i oni govoraše: ` Kad Krist dođe, hoće li izvesti znakove koje ovaj nije već izveo? `
Ivan 7,32Ono što se šuškalo u mnoštvu doprije do ušiju *farizejima: *veliki svećenici i farizeji poslaše tada stražare da ga uhite.
Ivan 7,33Isus reče: ` Ja sam još za malo vremena s vama i odlazim k onome koji me je poslao.
Ivan 7,34Vi me tražite, a ne nalazite me; jer ondje gdje sam ja, vi ne možete doći.
Ivan 7,35*Židovi od tada govoraše međusobno: ` Kamo dakle treba on ići da ga mi ne bismo više pronašli? Hoće li se pridružiti onima koji su razasuti među Grcima? Hoće li poučavati Grke ?
Ivan 7,36Što znači ova riječ koju je rekao: Vi ćete me tražiti, a nećete naći mene više, i ondje gdje sam ja, vi ne možete doći? `
Ivan 7,37Posljednjeg dana blagdana, koji je također i najsvečaniji, stojeći, on stade na glas proglašavati: ` Ako je netko žedan, nek dođe k meni, i nek pije
Ivan 7,38onaj koji vjeruje u mene . ` Kao što je reklo Pismo: Iz krila njegovog poteći će rijeke žive vode.
Ivan 7,39On označavaše tako Duh kojeg trebaše primiti oni koji vjerovaše u njega: naime, ne bijaše još Duha, jer Isus još nije bio slavljen.
Ivan 7,40Među ljudima u mnoštvu koje bijaše slušalo njegove riječi, jedni govoraše: ` Uistinu, evo Proroka ! `
Ivan 7,41Drugi opet govoraše: ` Može li *Krist doći iz Galileje?
Ivan 7,42Ne kaže li Pismo da će on biti iz potomstva Davidova i da on će doći iz Betlehema, malog mjesta otkud David bijaše podrijetlom? `
Ivan 7,43Tako se mnoštvo podijeli glede njega.
Ivan 7,44Jedni između njih htjedoše ga uhititi, ali nitko ne stavi ruku na njega.
Ivan 7,45Stražari dođoše dakle pronaći *velike svećenike i *farizeje koji im rekoše: ` Zašto ga niste doveli? `
Ivan 7,46Stražari odgovoriše: ` Nikad neki čovjek nije govorio kao taj čovjek. `
Ivan 7,47Farizeji im rekoše: ` Jeste li se dakle i vi zavarali, vi također?
Ivan 7,48Između odličnika ili farizeja ima li i jedan jedini koji nije povjerovao u njega?
Ivan 7,49Sve je to jedno mnoštvo koje ne poznaje *Zakon, prokleti ljudi! `
Ivan 7,50Ali, jedan od farizeja, onaj Nikodem koji nedavno bijaše našao Isusa, reče
Ivan 7,51` naš Zakon, osuđuje li jednog čovjeka koji nije saslušan i da se ne zna što je učinio? `
Ivan 7,52Oni uzvratiše: ` Jesi li ti također iz Galileje, ti također? Potraži i naći ćeš da iz Galileje ne dolazi *prorok. `
Ivan 7,53Oni odoše svaki k svojoj kući .
Jovan 7,1I potom hođaše Isus po Galileji; jer po Judeji ne šćadijaše da hodi, jer gledahu Jevreji da ga ubiju.
Jovan 7,2Bijaše pak blizu praznik Jevrejski građenje sjenica.
Jovan 7,3Tada mu rekoše braća njegova: iziđi odavde i idi u Judeju, da i učenici tvoji vide djela koja činiš;
Jovan 7,4Jer niko ne čini što tajno a sam traži da je poznat. Ako to činiš javi sebe svijetu.
Jovan 7,5Jer ni braća njegova ne vjerovahu ga.
Jovan 7,6Tada im reče Isus: vrijeme moje još nije došlo, a vrijeme je vaše svagda gotovo.
Jovan 7,7Ne može svijet mrziti na vas: a na mene mrzi, jer ja svjedočim za nj da su djela njegova zla.
Jovan 7,8Vi iziđite na praznik ovaj: ja još neću izići na praznik ovaj, jer se moje vrijeme još nije navršilo.
Jovan 7,9Rekavši im ovo osta u Galileji.
Jovan 7,10A kad iziđoše braća njegova na praznik, tada i sam iziđe, ne javno nego kao tajno.
Jovan 7,11A Jevreji ga tražahu na praznik i govorahu: gdje je on?
Jovan 7,12I bijahu za nj mnoge raspre u narodu: jedni govorahu da je dobar, a drugi: nije nego vara narod.
Jovan 7,13Ali niko ne govoraše javno za nj od straha Jevrejskoga.
Jovan 7,14Ali odmah u polovini praznika iziđe Isus u crkvu i učaše.
Jovan 7,15I divljahu se Jevreji govoreći: kako ovaj zna knjige a nije se učio?
Jovan 7,16Tada im odgovori Isus i reče: moja nauka nije moja, nego onoga koje me je poslao.
Jovan 7,17Ko hoće njegovu volju tvoriti, razumjeće je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim.
Jovan 7,18Koji govori sam od sebe, slavu svoju traži; a ko traži slavu onoga koji ga je poslao, on je istinit i u njemu nema nepravde.
Jovan 7,19Ne dade li Mojsije vama zakon i niko od vas ne živi po zakonu? Zašto tražite da me ubijete?
Jovan 7,20Odgovori narod i reče: je li đavo u tebi? ko traži da te ubije?
Jovan 7,21Odgovori Isus i reče im: jedno djelo učinih i svi se divite tome.
Jovan 7,22Mojsije vam dade da se obrezujete (ne kao da je od Mojsija nego od otaca); i u subotu obrezujete čovjeka.
Jovan 7,23Ako se čovjek u subotu obrezuje da se ne pokvari zakon Mojsijev, srdite li se na mene što svega čovjeka iscijelih u subotu?
Jovan 7,24Ne gledajte ko je ko kad sudite, nego pravedan sud sudite.
Jovan 7,25Tada govorahu neki od Jerusalimljana: nije li to onaj kojega traže da ubiju?
Jovan 7,26I gle, kako govori slobodno i ništa mu ne vele: da ne doznaše naši knezovi da je on zaista Hristos?
Jovan 7,27Ali ovoga znamo otkuda je; a Hristos kad dođe, niko neće znati otkuda je.
Jovan 7,28Tada Isus povika u crkvi učeći i reče: i mene poznajete i znate otkuda sam; i sam od sebe ne dođoh, nego ima istiniti koji me posla, kojega vi ne znate.
Jovan 7,29Ja ga znam, jer sam od njega i on me posla.
Jovan 7,30Tada gledahu da ga uhvate; i niko ne metnu na nj ruke, jer još ne bješe došao čas njegov.
Jovan 7,31A od naroda mnogi ga vjerovaše, i govorahu: kad dođe Hristos eda li će više čudesa činiti nego ovaj što čini?
Jovan 7,32Čuše fariseji od naroda takovi govor za njega, i poslaše fariseji i glavari sveštenički sluge da ga uhvate.
Jovan 7,33Tada reče Isus: još sam malo vremena s vama, pa idem k onome koji me posla.
Jovan 7,34Tražićete me i nećete me naći; i gdje sam ja vi ne možete doći.
Jovan 7,35A Jevreji rekoše među sobom: kuda će ovaj ići da ga mi ne nađemo? Neće li ići među rastrkane Grke, i Grke učiti?
Jovan 7,36Šta znači ova riječ što reče: tražićete me i nećete me naći; i gdje sam ja vi ne možete doći?
Jovan 7,37A u pošljednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: ko je žedan neka dođe k meni i pije.
Jovan 7,38Koji me vjeruje, kao što pismo reče, iz njegova tijela poteći će rijeke žive vode.
Jovan 7,39A ovo reče za Duha kojega poslije primiše oni koji vjeruju u ime njegovo: jer Duh sveti još ne bješe na njima, jer Isus još ne bješe proslavljen.
Jovan 7,40A mnogi od naroda čuvši ove riječi govorahu: ovo je zaista prorok.
Jovan 7,41Drugi govorahu: ovo je Hristos. A jedni govorahu: zar će Hristos iz Galileje doći?
Jovan 7,42Ne kaza li pismo da će Hristos doći od sjemena Davidova, i iz sela Vitlejema odakle bješe David?
Jovan 7,43Tako raspra postade u narodu njega radi.
Jovan 7,44A neki od njih šćadijahu da ga uhvate; ali niko ne metnu ruku na nj.
Jovan 7,45Dođoše pak sluge ka glavarima svešteničkijem i farisejima; i oni im rekoše: zašto ga ne dovedoste?
Jovan 7,46A sluge odgovoriše: nikad čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek.
Jovan 7,47Tada im odgovoriše fariseji: zar se i vi prevariste?
Jovan 7,48Vjerova li ga ko od knezova ili od fariseja?
Jovan 7,49Nego narod ovaj, koji ne zna zakona, proklet je.
Jovan 7,50Reče im Nikodim što dolazi k njemu noću, koji bješe jedan od njih:
Jovan 7,51Eda li zakon naš sudi čovjeku dokle ga najprije ne sasluša i dozna šta čini?
Jovan 7,52Odgovoriše mu i rekoše: nijesi li i ti iz Galileje? Razgledaj i viđi da prorok iz Galileje ne dolazi.
Jovan 7,53I otidoše svaki svojoj kući.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje