Tražilica


Matej 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 27,1Kad je osvanuo dan, zaključiše svi glavari svećenički i starješine narodne da ubiju Isusa.
Matej 27,2Odvedoše ga svezana i predadoše ga upravitelju Pilatu.
Matej 27,3Kad vidje njegov izdajnik Juda, da ga usudiše, pokaja se. Donese natrag trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama
Matej 27,4I reče: "Sagriješio sam. Izdao sam krv nedužnu!" Oni odgovoriše: "Što nas je briga za to? To je tvoja stvar!"
Matej 27,5Tada baci srebrnjake u hram, otide i objesi se o užetu,
Matej 27,6Glavari svećenički digoše srebrnjake i rekoše: "Ne smije se metnuti u hramsko blago; jer je krv.
Matej 27,7Zaključiše da za njih kupe lončarovu njivu za groblje strancima.
Matej 27,8Zato se zove ona njiva do današnjega dana krvna njiva.
Matej 27,9Tako se ispuni riječ proroka Jeremije: "Uzeše trideset srebrnjaka, cijenu procijenjenoga, koga procijeniše sinovi Izraelovi,
Matej 27,10I dadoše ih za lončarovu njivu. Tako mi naloži Gospodin."
Matej 27,11Isus bi predveden upravitelju. Upravitelj ga zapita: "Jesi li ti kralj židovski?" Isus odgovori: "Ti kažeš."
Matej 27,12Ali na tužbe glavara svećeničkih i starješina ne odvrati ništa.
Matej 27,13Tada mu reče Pilat: "Ne čuješ li, što sve protiv tebe svjedoče"
Matej 27,14Ali mu on ne odgovori ni na jedno pitanje, tako da se je upravitelj vrlo čudio.
Matej 27,15O blagdanu običavao je upravitelj pustiti narodu jednoga sužnja, koga bi oni htjeli.
Matej 27,16Tada su imali zloglasnoga sužnja po imenu Barabu.
Matej 27,17Pilat upita skupljeno mnoštvo: "Koga da vam pustim, Barabu ili Isusa, koji se zove Krist."
Matej 27,18Znao je naime, da su ga bili predali samo iz zavisti.
Matej 27,19Dok je on sjedio na sudu, poruči mu žena njegova: "Nemoj imati nikakva posla s tim pravednikom, jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega."
Matej 27,20Ali glavari svećenički i starješine nagovoriše narod, da traže Barabu, a Isusa da dadne pogubiti.
Matej 27,21Upravitelj ih dakle zapita: "Koga od ove dvojice da vam pustim?" Oni povikaše: "Barabu!"
Matej 27,22Pilat im reče: "Što ću tada činiti s Isusom, koji se zove Krist?": "Svi povikaše: "Neka se razapne!"
Matej 27,23Upravitelj upita: "A što je zlo učinio?" Tada oni povikaše još jače: "Neka se razapne!"
Matej 27,24Pilat vidje, da ništa ne postiže, i da je buka postajala sve veća. On dade sebi dodati vode i opra ruke svoje pred narodom govoreći: "Ja sam nedužan u krvi ovoga pravednika. Vi ćete vidjeti!"
Matej 27,25Tada povika sav narod: "Krv njegova neka dođe na nas i na djecu našu!"
Matej 27,26Sada im pusti Barabu. A Isusa dade bičevati i predade ga onda da se razapne.
Matej 27,27Potom vojnici upraviteljevi odvedoše Isusa u sudnicu i skupiše oko njega cijelu četu.
Matej 27,28Svukoše s njega haljine i ogrnuše mu skrletnu kabanicu.
Matej 27,29Tada opletoše vijenac od trnja, metnuše mu ga na glavu i dadoše mu trsku u desnicu. Onda su pregibali koljeno pred njim i rugali mu se govoreći: "Zdravo, kralju židovski!"
Matej 27,30Pritom bi pljuvali na njega, uzeli bi trsku i udarali ga njom po glavi.
Matej 27,31Pošto su mu se bili tako narugali, svukoše s njega kabanicu i obukoše ga opet u haljine njegove. Tada ga izvedoše, da ga razapnu.
Matej 27,32Dok su izlazili, namjeriše se na čovjeka iz Cirene po imenu Simona. Njega natjeraše, da mu ponese križ.
Matej 27,33Tako stigoše na mjesto, koje se zove Golgota, kosturnica.
Matej 27,34Ondje mu dadoše vino pomiješano žučem. On okusi to ali ne htjede piti,
Matej 27,35Tada ga pribiše na križ i razdijeliše kockom među se haljine njegove.
Matej 27,36Onda su sjeli i čuvali ga.
Matej 27,37Više glave njegove pričvrstiše natpis s oznakom krivnje njegove: "Ovo je Isus, kralj židovski."
Matej 27,38Zajedno s njim bila su razapeta dva razbojnika, jedan s desne njegove, drugi s lijeve njegove.
Matej 27,39Koji su prolazili, hulili su na njega, mahali glavom svojom
Matej 27,40I govorili: "Ti si htio hram porušiti i u tri ga dana opet sagraditi; spasi samoga sebe, Ako si Sin Božji, siđi s križa!"
Matej 27,41Isto su se tako rugali i glavari svećenički s književnicima i starješinama i govorili: "
Matej 27,42"Drugima je pomogao, sebi samomu ne može pomoći. Ako je kralj Izraelov, neka siđe sad s križa, i vjerovat ćemo u njega.
Matej 27,43On se je uzdao u Boga; neka ga sad izbavi, ako mu je po volji, jer je govorio: "Ja sam Si Božji."
Matej 27,44Tako isto rugali mu se i razbojnici, koji su bili razapeti s njim.
Matej 27,45Od šeste do devete ure nastade tama po svoj zemlji.
Matej 27,46Oko devete ure povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lama sabaktani?" to jest: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"
Matej 27,47Neki od onih, što su stajali ondje, čuli su to i rekli: "Zove Iliju."
Matej 27,48Odmah otrča jedan od njih napuni spužvu octa, natakne je na trsku i dade mu da pije.
Matej 27,49Drugi su rekli: "na vidimo, hoće li doći Ilija, da ga spasi."
Matej 27,50Opet povika Isus iza glasa; tada ispusti duh svoj.
Matej 27,51Tada se zavjesa hramska razdera na dvoje odozgo do dolje, zemlja se potrese, hridine se raspuknuše,
Matej 27,52Grobovi se otvoriše, i mnoga tjelesa svetih, koji su bili preminuli, uskrsnuše.
Matej 27,53Oni izađoše iz grobova po ukrsnuću njegovu, uđoše u Sveti grad i pokazaše se mnogima.
Matej 27,54Kad satnik i ljudi njegovi, koji su stražili kod Isusa, vidješe da se zemlja trese i drugo što se dogodilo, prepadoše se vrlo i rekoše: "Ovaj je zaista bio Sin Božji."
Matej 27,55Izdaleka gledale su ondje i mnoge žene. One su već iz Galileje bile Isusa pratile i brinule se za njega.
Matej 27,56Među njima nalazile se Marija Magdalena, Marija, majka Jakovljeva i Josipova, i majka sinova Zebedejevih.
Matej 27,57Uveče dođe čovjek bogat iz Arimateje po imenu Josip, koji je bio učenik Isusov.
Matej 27,58On otide k Pilatu i zamoli za tijelo Isusovo, Pilat mu dade predati tijelo,
Matej 27,59Kad Josip uze tijelo, zavi ga u laneno platno čisto,
Matej 27,60I položi ga u novi svoj grob, što ga je bio dao sebi isjeći u hridini. Pred ulaz u grob navali velik kremen i otide.
Matej 27,61A Marija Magdalena i druga Marija ostadoše ondje i sjedoše na prema grobu.
Matej 27,62Drugi dan, koji je iza priprave, skupiše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata.
Matej 27,63I rekoše: "Gospodaru, sjećamo se, da je ovaj varalica rekao za života svojega: "Poslije tri dana uskrsnut ću.
Matej 27,64Zato daj, da se čuva grob do trećega dana. Inače bi mogli doći učenici njegovi ukrasti ga i onda narodu reći: "On je uskrsnuo od mrtvih. Tada bi posljednja prijevara bila još gora od prve."
Matej 27,65Pilat im reče: "Imate stražu. Idite i čuvajte grob, kako znate!"
Matej 27,66Oni odoše, osiguraše grob zapečativši kamen i postavivši stražu.
Matej 27,1 A kad objutri, svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da ga pogube.
Matej 27,2I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu.
Matej 27,3Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama
Matej 27,4govoreći: "Sagriješih predavši krv nedužnu!" Odgovoriše: "Što se to nas tiče? To je tvoja stvar!
Matej 27,5I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi.
Matej 27,6Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše:
Matej 27,7"Nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su krvarina." Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop stranaca.
Matej 27,8Stoga se ona njiva zove "Krvava njiva" sve do danas.
Matej 27,9Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: Uzeše trideset srebrnjaka - cijenu Neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi -
Matej 27,10i dadoše ih za njivu lončarovu kako mi naredi Gospodin.
Matej 27,11Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj: "Ti li si kralj židovski?" On odgovori: "Ti kažeš.
Matej 27,12I dok su ga glavari svećenički i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao.
Matej 27,13Tada mu reče Pilat: "Ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče?
Matej 27,14I ne odgovori mu ni na jednu riječ te se upravitelj silno čudio.
Matej 27,15A o Blagdanu upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli.
Matej 27,16Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba.
Matej 27,17Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: "Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?
Matej 27,18Znao je doista da ga predadoše iz zavisti.
Matej 27,19Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči nu njegova žena: "Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.
Matej 27,20Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi.
Matej 27,21Upita ih dakle upravitelj: "Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?" A oni rekoše: "Barabu!
Matej 27,22Kaže im Pilat: "Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?" Oni će: "Neka se razapne.
Matej 27,23A on upita: "A što je zla učinio?" Vikahu još jače: "Neka se razapne!
Matej 27,24Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: "Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!
Matej 27,25Sav narod nato odvrati: "Krv njegova na nas i na djecu našu!
Matej 27,26Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne.
Matej 27,27Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu.
Matej 27,28Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem.
Matej 27,29Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: "Zdravo, kralju židovski!
Matej 27,30Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi.
Matej 27,31Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu.
Matej 27,32Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ.
Matej 27,33I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto,
Matej 27,34dadoše mu piti vino sa žuči pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti.
Matej 27,35A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku.
Matej 27,36I sjedeći ondje, čuvahu ga.
Matej 27,37I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: "Ovo je Isus, kralj židovski.
Matej 27,38Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva.
Matej 27,39A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama:
Matej 27,40"Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, siđi s križa!
Matej 27,41Slično i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se, govorahu:
Matej 27,42"Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada siđe s križa pa ćemo povjerovati u nj!
Matej 27,43Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: `Sin sam Božji!`
Matej 27,44Tako ga vrijeđahu i s njim raspeti razbojnici.
Matej 27,45Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji - do ure devete.
Matej 27,46O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To će reći: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?
Matej 27,47A neki od nazočnih, čuvši to, govorahu: "Ovaj zove Iliju.
Matej 27,48I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti.
Matej 27,49A ostali rekoše: "Pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi.
Matej 27,50A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh.
Matej 27,51I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše,
Matej 27,52grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše
Matej 27,53te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima.
Matej 27,54A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: "Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj.
Matej 27,55A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu;
Matej 27,56među njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih.
Matej 27,57Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov.
Matej 27,58On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne.
Matej 27,59Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno
Matej 27,60i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe.
Matej 27,61A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu.
Matej 27,62Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata
Matej 27,63te mu rekoše: "Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: `Nakon tri dana uskrsnut ću.`
Matej 27,64Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećega dana da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: `Uskrsnuo je od mrtvih!` I bit će posljednja prijevara gora od prve.
Matej 27,65Reče im Pilat: "Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!
Matej 27,66Nato oni odu i osiguraju grob: zapečate kamen i postave stražu.
Matej 27,1Kad dođe jutro, svi *veliki svećenici i starješine naroda održaše savjetovanje protiv Isusa da bi ga osudili na smrt.
Matej 27,2Potom ga svezaše, odvedoše ga i izručiše guverneru Pilatu.
Matej 27,3Tad Juda, koji ga bijaše izručio, videći da je Isus bio osuđen, bi obuzet grižnjom savjesti i odnese 30 srebrenjaka *velikim svećenicima i starješinama,
Matej 27,4govoreći: ` Ja sam zgriješio izručuj ući nedužnog . Ali, oni rekoše: ` Što se to nas tiče! To je tvoja stvar! `
Matej 27,5Tad se on povuče bacivši novac pokraj*Svetišta, o ode se objesiti. `
Matej 27,6Veliki svećenici uzeše novac i rekoše: ` Nije dopušteno predati ga u riznicu, jer to je plaća za krv .`
Matej 27,7Nakon održanog savjetovanja, oni kupiše tim novcem polje u lončara za grobnice stranaca.
Matej 27,8Evo zašto se sve do sada to polje zove: Krvavo Polje.
Matej 27,9Tad se ispuni ono što bijaše rečeno po proroku Jeremiji . I oni uzeše 30 srebrenjaka: to je cijena onoga kojeg vrjednovaše sinovi Izraelovi.
Matej 27,10I oni ih dadoše za polje lončarevo, onako kako mi to Gospodin bijaše zapovjedio. ( Mk 15.2-15; Lk 23.2-5; Iv 18.28-19.26)
Matej 27,11Isus se pojavi pred upravite-ljem. Upravitelj ga ispitivaše: ` Jesi li ti kralj Židovski? ` Isus izjavi: ` Ti si taj koji to kaže`;
Matej 27,12ali na optužbe koje *veliki svećenici podnesoše protiv njega, on ne odgovori ništa.
Matej 27,13Tad mu Pilat reče: ` Ti ne slušaš sva ta svjedočenja protiv tebe? `
Matej 27,14On mu uopćie ne odgovori, tako da se upravitelj bi jako začuđen.
Matej 27,15Na svaki blagdan, upravitelj imaše običaj osloboditi mnoštvu jednog uznika, onoga kojeg je mnoštvo htjelo.
Matej 27,16Bijaše tada jedan glasoviti uznik koji se zvaše Isus Barabbas .
Matej 27,17Pilat tada upita okupljeno mnoštvo:`Koga hoćete da vam oslobodim, Isusa Barabbasa ili Isusa zvanog Spasitelj?`
Matej 27,18Jer, on znaše da ga bijahu izručili iz zavisti.
Matej 27,19Dok on sjediše na podiju, njegova mu žena dade reći: ` Ne miješaj se u stvar tog pra-vednika! Jer danas ja bijah uznemirena u znu zbog njega. `
Matej 27,20Veliki svećenici i starješine uvjeriše mnoštvo da ište Barrabasa, a da dade pogubiti Isusa.
Matej 27,21Preuzimajući riječ, upravitelj ih upita:` Kojeg od njih dvojice hoćete da vam oslobodim. ` Oni odgovoriše: Barabbasa. `
Matej 27,22Pilat ih upita: ` Što, dakle, da učinim s Isusom, kojeg zovu Spasitelj? Oni svi odgovoriše: ` Da bude razapet! `
Matej 27,23On preuze: ` Koje je, dakle, zlo on počinio? ` Ali oni zavikaše još jače: ` Da bude razapet! `
Matej 27,24Videći da to ne služi ničemu, već da se stvar pretvara u pobunu, Pilat uze vode i opra svoje ruke pred mnoštvom, govoreći: ` Ja sam nedužan za tu krv . To je vaša stvar! `
Matej 27,25Sav narod odgovori: ` Mi uzimamo njegovu krv na sebe i na svoju djecu! `
Matej 27,26Tad im on oslobodi Barabbasa. Glede Isusa, nakon što ga je dao izbičevati on ga predade da bude razapet. ( Mk 15.16-20; Lk 23.11; Iv 19.2-3)
Matej 27,27Tad upraviteljevi vojnici, odvodeći Isusa u upraviteljev dvor, sakupiše oko njega svu četu.
Matej 27,28Oni ga svukoše i odjenuše mu skerletni plašt .
Matej 27,29od trnja oni ispletoše jednu krunu i staviše njemu na glavu, kao i jednu trsku u desnu ruku; kluknuvši pred njega, oni se sprdaše s njim, govoreći: ` Zdravo, kralju Židova! `
Matej 27,30Oni pljuvaše na njega, i, uzimajući trstike, udaraše ga po glavi.
Matej 27,31Nakon što su se isprdali s njim skidoše mu plašt i odjenuše ponovo njegovu odjeću. Potom ga odvedoše da bi bio razapet. ( Mk 15.21-32; Lk 23.26-43; Iv 19.16-24)
Matej 27,32Kad iziđoše, oni nađoše jednog čovjeka, Cirenca, imenom Šimun; oni ga uzeše za nositi Isusov križ.
Matej 27,33Kad su došli u mjesto zvano Golgota, što će reći Lubanjsko mjesto,
Matej 27,34oni mu dadoše piti vina izmiješanog sa žuči. Okusivši on ne htjede piti.
Matej 27,35Kad ga bijahu razapeli, oni, ždrijebajući, podijeliše njegovu odjeću.
Matej 27,36I bijahu oni ondje, sjedeći i gledajućii ga.
Matej 27,37Iznad njegove glave, oni bijahu stavili razlog njegove osude, ovako sastavljen: `Ovaj ovdje je Isus, kralj Židova. `
Matej 27,38Dva razbojnika su tada razapeta s njim, jedan s desna, drugi s lijeva.
Matej 27,39Prolaznici mu ga vrijeđaše, klimajućii glavama
Matej 27,40i govoreći: ` Ti koji rušiš *Svetište i ponovo ga gradiš za tri dana, spasi sam sebe, ako si Sin Božji, i siđi s križa! `
Matej 27,41Isto, s pismoznancima i starješinama, veliki svećenici se rugaše:
Matej 27,42On je spasio druge, a ne može spasiti sebe samog! On je Kralj Izraelov, nek siđe sad s križa i mi ćemo vjerovati u njega! `
Matej 27,43` On se u Boga pouzdao, nek ga Bog oslobodi sada, ako ga voli`, jer, on je rekao: ` Ja sam Sin Božji! `
Matej 27,44Čak i razbojnici razapeti s njim kletoše ga na isti način. ( Mk 15.33-39; Lk 23.-44-48; Iv 19.28-30)
Matej 27,45Počev od podneva, bijaše tmina na svoj zemlji sve do tri sata.
Matej 27,46Oko tri sata, Isus povika snažnim glasom: `Eli, Eli, lema sabaqthani?`, što će reći: `Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?`
Matej 27,47Neki od onih koji bijahu ondje govoriše: slušavši ga: ` Evo ga kako zaziva Iliju! `
Matej 27,48Odmah jedan od njih otrči uzeti jednu spužvu koju natopi octom; i pričvrstivši ju na jednu trsku, ponudi mu piti.
Matej 27,49Drugi rekoše:`Čekaj! Vidimo hoće li Ilija doći i spasiti ga.`
Matej 27,50Ali, Isus zavika ponovo snažnim glasom i ispusti dušu.
Matej 27,51Kad evo, zavjesa na Svetištu rascijepi se na dvoje odozgo prema dolje; zemlja se potrese, stijene se stropoštaše;
Matej 27,52grobovi se otvoriše, tijela brojnih *svetaca uskrsnuše:
Matej 27,53izišli iz grobova nakon svojeg uskrsnuća, oni uđoše u Sveti Grad i prikazaše se jednom velikom broju ljudi.
Matej 27,54Vidjevši potres zemlje i ono što se događaše, centuriona i one koji s njim čuvaše Isusa zahvati veliki strah pa rekoše: ` Uistinu, onaj bijaše Sin Božji.` ( Mk 15.40-47; Lk 23.49-56; Iv 19.25, 38-42)
Matej 27,55Bijaše ondje više žena koje promatraše s rastojanja; one bijahu slijedile Isusa od dana iz Galileje, služeći ga;
Matej 27,56Među njima se nalaziše Marija iz Magdale, Marija, majka Jakovljeva i Josipova, i majka sinova Zebedejevih.
Matej 27,57Kad je došla večer, stiže jedan bogati čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji također bijaše postao Isusov učenik.
Matej 27,58Taj čovjek ode pronaći Pilata i zamoli ga za tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu ga predaju.
Matej 27,59Uzimajući tijelo, Josip ga umota u čisti pokrov
Matej 27,60i odloži ga u jedan posve nov grob koji si bijaše izdubio u stijeni; potom on dokotrlja jedan veliki kamen na ulaz grobnice i ode.
Matej 27,61Međutim Marija iz Magdale i druga Marija bijahu ondje i sjedjele nasuprot grobnici.
Matej 27,62Sutradan, dana koji slijedi Pripremu, *veliki svećenici i *farizeji nađoše se zajedno kod Pilata.
Matej 27,63` Gospodine, rekoše mu oni, mi smo se sjetili da je taj varalica rekao za života: Nakon tri dana, ja ću uskrsnuti.
Matej 27,64Izdaj dakle zapovijed da se grobnica čuva sve do trećeg dana, iz straha da njegovi učenici ne dođu ukrasti ga i da ne kažu narodu: On je uskrsnuo od mrtvih. A ta posljednja prijevara bila bi gora od prve. `
Matej 27,65Pilat im reče: ` Imate stražu! Hajdete! Osigurajte grobnicu kako vi to shvaćate. `
Matej 27,66Oni dakle, odoše osigurati grobnicu zapečativši kamen i postavljajući tu jednu stražu. ( Mk 16.8); Lk 24.1-11; Iv 20.1, 11-18)
Matej 27,1A kad bi ujutru, učiniše vijeću svi glavari sveštenički i starješine narodne za Isusa da ga pogube.
Matej 27,2I svezavši ga odvedoše, i predaše ga Pontiju Pilatu sudiji.
Matej 27,3Tada vidjevši Juda izdajnik njegov da ga osudiše raskaja se, i povrati trideset srebrnika glavarima svešteničkijem i starješinama
Matej 27,4Govoreći: ja sagriješih što izdadoh krv pravu. A oni rekoše: šta mi marimo za to? ti ćeš vidjeti.
Matej 27,5I bacivši srebrnike u crkvi iziđe, i otide te se objesi.
Matej 27,6A glavari sveštenički uzevši srebrnike rekoše: ne valja ih metnuti u crkvenu haznu, jer je uzeto za krv.
Matej 27,7Nego se dogovoriše te kupiše za njih lončarevu njivu za groblje gostima.
Matej 27,8Od toga se i prozva ona njiva krvna njiva i do danas.
Matej 27,9Tada se izvrši što je kazao prorok Jeremija govoreći: i uzeše trideset srebrnika, cijenu cijenjenoga koga su cijenili sinovi Izrailjevi;
Matej 27,10I dadoše ih za njivu lončarevu, kao što mi kaza Gospod.
Matej 27,11A Isus stade pred sudijom, i zapita ga sudija govoreći: ti li si car Judejski? A Isus reče mu: ti kažeš.
Matej 27,12I kad ga tužahu glavari sveštenički i starješine, ništa ne odgovori.
Matej 27,13Tada reče mi Pilat: čuješ li šta na tebe svjedoče?
Matej 27,14I ne odgovori mu ni jednu riječ tako da se sudija divljaše vrlo.
Matej 27,15A o svakom prazniku pashe bijaše običaj u sudije da pusti narodu po jednog sužnja koga oni hoće.
Matej 27,16A tada imahu znatnoga sužnja po imenu Varava.
Matej 27,17I kad se sabraše, reče im Pilat: koga hoćete da vam pustim? Varavu ili Isusa prozvanoga Hrista?
Matej 27,18Jer znadijaše da su ga iz zavisti predali.
Matej 27,19A kad sjeđaše u sudu, poruči mu žena njegova govoreći: nemoj se ti ništa miješati u sud toga pravednika, jer sam danas u snu mnogo postradala njega radi.
Matej 27,20A glavari sveštenički i starješine nagovoriše narod da ištu Varavu, a Isusa da pogube.
Matej 27,21A sudija odgovarajući reče im: koga hoćete od ove dvojice da vam pustim? A oni rekoše: Varavu.
Matej 27,22Reče im Pilat: a šta ću činiti s Isusom prozvanijem Hristom? Rekoše mu svi: da se razapne.
Matej 27,23Sudija pak reče: a kakvo je zlo učinio? A oni iz glasa povikaše govoreći: da se razapne.
Matej 27,24A kad vidje Pilat da ništa ne pomaže nego još veća buna biva, uze vodu te umi ruke pred narodom govoreći: ja nijesam kriv u krvi ovoga pravednika: vi ćete vidjeti.
Matej 27,25I odgovarajući sav narod reče: krv njegova na nas i na djecu našu.
Matej 27,26Tada pusti im Varavu, a Isusa šibavši predade da se razapne.
Matej 27,27Tada vojnici sudijini uzeše Isusa u sudnicu i skupiše na nj svu četu vojnika.
Matej 27,28I svukavši ga obukoše mu skerletnu kabanicu.
Matej 27,29I opletavši vijenac od trnja metnuše mu na glavu, i dadoše mu trsku u desnicu; i kleknuvši na koljena pred njim rugahu mu se govoreći: zdravo, care Judejski!
Matej 27,30I pljunuvši na nj uzeše trsku i bijaše ga po glavi.
Matej 27,31I kad mu se narugaše, svukoše s njega kabanicu, i obukoše ga u haljine njegove, i povedoše ga da ga razapnu.
Matej 27,32I izlazeći nađoše čovjeka iz Kirine po imenu Simona i natjeraše ga da mu ponese krst.
Matej 27,33I došavši na mjesto koje se zove Golgota, to jest košturnica,
Matej 27,34Dadoše mu da pije ocat pomiješan sa žuči, i okusivši ne htje da pije.
Matej 27,35A kad ga razapeše, razdijeliše haljine njegove bacivši kocke;
Matej 27,36I sjeđahu ondje te ga čuvahu.
Matej 27,37I metnuše mu više glave krivicu njegovu napisanu: ovo je Isus car Judejski.
Matej 27,38Tada raspeše s njime dva hajduka, jednoga s desne a jednoga s lijeve strane.
Matej 27,39A koji prolažahu huljahu na nj mašući glavama svojima,
Matej 27,40I govoreći: ti koji crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš pomozi sam sebi; ako si sin Božij, siđi s krsta.
Matej 27,41A tako i glavari sveštenički s književnicima i starješinama potsmijevajući se govorahu:
Matej 27,42Drugima pomože, a sebi ne može pomoći. Ako je car Izrailjev, neka siđe sad s krsta pa ćemo ga vjerovati.
Matej 27,43On se uzdao u Boga: neka mu pomože sad, ako mu je po volji, jer govoraše: ja sam sin Božij.
Matej 27,44Tako isto i hajduci razapeti s njim rugahu mu se.
Matej 27,45A od šestoga sahata bi tama po svoj zemlji do sahata devetoga.
Matej 27,46A oko devetoga sahata povika Isus iza glasa govoreći: Ili! Ili! lama savahtani? to jest: Bože moj! Bože moj! zašto si me ostavio?
Matej 27,47A neki od onijeh što stajahu ondje čuvši to govorahu: ovaj zove Iliju.
Matej 27,48I odmah otrča jedan od njih te uze sunđer, i napuni octa, pa natače na trsku, te ga pojaše.
Matej 27,49A ostali govorahu: stani da vidimo hoće li doći Ilija da mu pomože.
Matej 27,50A Isus opet povika iza glasa i ispusti dušu.
Matej 27,51I gle, zavjes crkveni razdrije se nadvoje od gornjega kraja do donjega; i zemlja se potrese, i kamenje se raspade;
Matej 27,52I grobovi se otvoriše, i ustaše mnoga tijela svetijeh koji su pomrli;
Matej 27,53I izašavši iz grobova po vaskrseniju njegovom uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima.
Matej 27,54A kapetan i koji s njim čuvahu Isusa vidjevši da se zemlja trese i šta bi, poplašiše se vrlo govoreći: zaista ovaj bijaše sin Božij.
Matej 27,55I ondje bijahu i gledahu izdaleka mnoge žene koje su išle za Isusom iz Galileje i služile mu.
Matej 27,56Među kojima bijaše Marija Magdalina i Marija mati Jakovljeva i Josijina i mati sinova Zavedejevijeh.
Matej 27,57A kad bi uveče, dođe čovjek bogat iz Arimateje, po imenu Josif, koji je također bio učenik Isusov.
Matej 27,58Ovaj pristupivši k Pilatu zamoli ga za tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu dadu tijelo.
Matej 27,59I uzevši Josif tijelo zavi ga u platno čisto;
Matej 27,60I metnu ga u novi svoj grob što je bio isjekao u kamenu; i navalivši veliki kamen na vrata od groba otide.
Matej 27,61A ondje bijaše Marija Magdalina i druga Marija, i sjeđahu prema grobu.
Matej 27,62Sjutradan pak po petku sabraše se glavari sveštenički i fariseji kod Pilata,
Matej 27,63I rekoše: gospodaru! mi se opomenusmo da ovaj laža kaza još za života: poslije tri dana ustaću.
Matej 27,64Zato zapovjedi da se utvrdi grob do trećega dana da ne dođu kako učenici njegovi noću i da ga ne ukradu i ne kažu narodu: usta iz mrtvijeh; i biće pošljednja prijevara gora od prve.
Matej 27,65Reče im Pilat: evo vam straže, pa idite te utvrdite kako znate.
Matej 27,66A oni otišavši sa stražom utvrdiše grob, i zapečatiše kamen.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje