Tražilica


1. Ljetopisa 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 3,1Ovo su bili sinovi Davidovi, što su mu se bili rodili u Hebronu: prvorođenac Amnon od Ahinoame iz Jezreela, drugi Daniel od Abigaile is Karmela,
1. Ljetopisa 3,2Treći Absalom, sin Maake, kćeri kralja Talmaja od Gešura, četvrti Adonija, sin Hagitin,
1. Ljetopisa 3,3Peti Šefatija od Abitale, šesti Jitream od njegove žene Egle.
1. Ljetopisa 3,4Šest mu se rodi u Hebronu. Ovdje je vladao sedam godina i šest mjeseci. Onda je vladao trideset i tri godine u Jerusalemu.
1. Ljetopisa 3,5U Jerusalemu rodiše mu se ovi: Šimea, Šobab, Natan i Salomon, četiri od Batšebe, kćeri Amielove,
1. Ljetopisa 3,6Nadalje Ibhar, Elišama, Elifelet,
1. Ljetopisa 3,7Nogah, Nefeg i Jafija,
1. Ljetopisa 3,8Elišama, Eliada, Elifelet, devet.
1. Ljetopisa 3,9To su svi sinovi Davidovi, osim sinova od inoča njegovih. Tamara je bila sestra njihova.
1. Ljetopisa 3,10Sin Salomonov bio je Roboam. Njegov je sin bio Abija, a njegov sin Asa, a njegov sin Jošafat,
1. Ljetopisa 3,11A njegov sin Joram, a njegov sin Ahazija, a njegov sin Joaš,
1. Ljetopisa 3,12A njegov sin Amazija, a njegov sin Azarija, a njegov sin Jotam,
1. Ljetopisa 3,13A njegov sin Ahaz, a njegov sin Ezekija, a njegov sin Manaseh,
1. Ljetopisa 3,14A njegov sin Amon, a njegov sin Josija,
1. Ljetopisa 3,15Sinovi Josijini jesu prvorođenac Johanan, drugi Jojakim, treći Zedekija, četvrti Šalum.
1. Ljetopisa 3,16Sinovi Jojakimovi jesu njegov sin Jehonija, i njegov sin Zedekija.
1. Ljetopisa 3,17Sinovi Jekonije, Zasužnjenoga, jesu njegov Asir, njegov sin Šealtiel,
1. Ljetopisa 3,18Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamja, Hošama i Nedabija.
1. Ljetopisa 3,19Sinovi Pedajini jesu Zerubabel i Šimej. Sinovi Zerubabelovi jesu Mešulam i Hananija; Šelomita bila je sestra njihova;
1. Ljetopisa 3,20Nadalje Hašuba, Ohel, Berekija, Hasadja, Jušab-Hesed, njih pet.
1. Ljetopisa 3,21Sinovi Hananijini jesu Pelatja i Ješaja, sinovi Refajini, sinovi Arnanovi, sinovi Obadijini, sinovi Šekanijini.
1. Ljetopisa 3,22Sin Šekanijin jest Šemaja, sinovi Šemajini jesu Hatuš, Jigal, Barijah, Nearja i Šafat, njih šest.
1. Ljetopisa 3,23Sinovi Nearjini jesu Elioenaj, Ezekija i Azrikam, njih trojica.
1. Ljetopisa 3,24Sinovi Elioenajevi jesu Hodavja, Elijašib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani, njih sedmorica.
1. Ljetopisa 3,1 Ovo su Davidovi sinovi koji mu se rodiše u Hebronu: prvenac Amnon od Jizreelke Ahinoame, drugi Daniel od Karmelke Abigajle,
1. Ljetopisa 3,2treći Abšalom, sin Maake, kćeri Talmaja, gešurskoga kralja, četvrti Adonija, sin Hagitin,
1. Ljetopisa 3,3peti Šefatja od Abitale, šesti Jitream od njegove žene Egle.
1. Ljetopisa 3,4Šest mu se sinova rodilo u Hebronu, gdje je kraljevao sedam godina i šest mjeseci; a trideset je i tri godine kraljevao u Jeruzalemu.
1. Ljetopisa 3,5Ovi mu se sinovi rodiše u Jeruzalemu: Šimeja, Šobab, Natan i Salomon; četiri od Bat-Šebe, kćeri Amielove.
1. Ljetopisa 3,6Jibhar, Elišama, Elifalet,
1. Ljetopisa 3,7Nogah, Nefeg, Jafija,
1. Ljetopisa 3,8Elišama, Elijada, Elifelet: devet.
1. Ljetopisa 3,9Sve Davidovi sinovi osim inočkih sinova i njihove sestre Tamare.
1. Ljetopisa 3,10Salomonov je sin bio Roboam, njegov sin Abija, njegov sin Asa, njegov sin Jošafat,
1. Ljetopisa 3,11njegov sin Joram, njegov sin Ahazja, njegov sin Joaš,
1. Ljetopisa 3,12njegov sin Amasja, njegov sin Azarja, njegov sin Jotam,
1. Ljetopisa 3,13njegov sin Ahaz, njegov sin Ezekija, njegov sin Manaše,
1. Ljetopisa 3,14njegov sin Amon, njegov sin Jošija.
1. Ljetopisa 3,15Jošijini su sinovi bili: prvenac Johanan, drugi Jojakim, treći Sidkija, četvrti Šalum.
1. Ljetopisa 3,16Jojakimovi su sinovi bili: Jekonija, njegov sin, i Sidkija, njegov sin.
1. Ljetopisa 3,17Sinovi sužnja Jekonje bili su Šealtiel, njegov sin,
1. Ljetopisa 3,18Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamja, Jošama i Nebadja.
1. Ljetopisa 3,19Pedajini su sinovi bili: Zerubabel i Šimej; Zerubabelovi sinovi: Mešulam i Hananija, i sestra im Šelomita.
1. Ljetopisa 3,20Hašuba, Ohel, Berekja, Hasadja i Jušab-Hesed, njih petorica.
1. Ljetopisa 3,21Hananijini su sinovi bili: Pelatja i Jišaja, Refajini sinovi, Arnanov sin, Obadjin sin, Šekanijin sin.
1. Ljetopisa 3,22Šekanijini su sinovi bili: Šemaja, a Šemajini su sinovi bili: Hatuš, Jigal, Barijah, Nearja i Šafat, šestorica.
1. Ljetopisa 3,23Nearjini su sinovi bili Elijoenaj, Ezekija i Azrikam, trojica.
1. Ljetopisa 3,24Elijoenajevi su sinovi bili Hodavja, Elijašib, Felaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani, sedmorica.
1. Kronika 3,1Evo sinova Davidovih koji mu se rodiše u Hebronu: prvorođeni Amnon, od Ahinoam iz Izreela; drugi Daniel, od Abigaile iz Karmela;
1. Kronika 3,2treći, Absalom sin od Maakae, kćeri Talmaja, kralja Gešura; četvrti Adonias, sin Haguite;
1. Kronika 3,3peti, Šeftaja, od Abitale; šesti, Jitream od Eglae njegove žene.
1. Kronika 3,4Svih šest rodi se njemu u Hebronu. On vladaše ondje sedam godina i šest mjeseci, i tijekom 33 godine, on vladaše u Jeruzalemu.
1. Kronika 3,5Evo onih koji se njemu rodiše u Jeruzalemu: Šimea, Šobab, Natan i Solomon, sve četvorica od BatSuae, kćeri Amielove.
1. Kronika 3,6Potom Jihbar, Elišua, Elifelet,
1. Kronika 3,7Nogah, Nefeg, Jafija,
1. Kronika 3,8Elišama, Eliada i Elifelet: devetorica sveukupno.
1. Kronika 3,9To su svi sinovi Davidovi, osim sinova od suložnica . Tamar bijaše njegova sestra.
1. Kronika 3,10Sinovi Solomonovi: Roboam, Abija njegov sin, Aza njegov sin, Jozafat njegov sin,
1. Kronika 3,11Joram njegov sin, Akhazias njegov sin, Joas njegov sin,
1. Kronika 3,12Amazias njegov sin, Azarias njegov sin, Jotam njegov sin,
1. Kronika 3,13Akhaz njegov sin, Ezekias njegov sin, Manase njegov sin,
1. Kronika 3,14Amon njegov sin, Jozias njegov sin: prvorođeni Johanan,
1. Kronika 3,15drugi Jojakim, treći Sedecias, četvrti Šalum.
1. Kronika 3,16Sin Jojakinov: Jekonija njegov sin, Sedecias njegov sin.
1. Kronika 3,17Sin Jekonija zatvorenika: Šaltiel njegov sin,
1. Kronika 3,18Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamija, Hošama i Nedabija.
1. Kronika 3,19Siniov Pedajavljevi: Zorobabel i Šimej; sinovi Zorobabelovi: Mešulam, Hananija i Šelomit njihova sestra.
1. Kronika 3,20Sinovi Mešulamovi: Hašuba, Ohel, Berekia, Hasadija, JušavHezd: petorica ukupno.
1. Kronika 3,21Sinovi Hananijini: Pelatija i Ješaja, sinovi Refajavljevi, sinovi Arnanovi, sinovi Obadijini, sinovi Šekanijavljevi.
1. Kronika 3,22sin Šekanijavljev: Šemaja. Sinovi Šemajavljevi: Hatuš, Jiguel, Bariah, Nearija i Šafat: šestorica ukupno.
1. Kronika 3,23Sinovi Nerajavljevi: Elioenaj, Hizkija i Azrikam: trojica ukupno.
1. Kronika 3,24Sinovi Elioenajevi: Hadavjahu, Eliašib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani: sedmorica sveukupno.
1. Dnevnika 3,1A ovo su sinovi Davidovi koji mu se rodiše u Hevronu: prvenac Amnon od Ahinoame Jezraeljanke, drugi Danilo od Avigeje Karmilke,
1. Dnevnika 3,2Treći Avesalom, sin Mahe kćeri Talmaja cara Gesurskoga, četvrti Adonija, sin Agitin,
1. Dnevnika 3,3Peti Sefatija od Avitale, šesti Itram od Egle žene njegove.
1. Dnevnika 3,4Šest mu se rodi u Hevronu, gdje carova sedam godina i šest mjeseca, a trideset i tri carova u Jerusalimu.
1. Dnevnika 3,5A ovi mu se rodiše u Jerusalimu: Samaja i Sovav i Natan i Solomun, četiri, od Vitsaveje kćeri Amilove.
1. Dnevnika 3,6I Jevar i Elisama i Elifalet,
1. Dnevnika 3,7I Noga i Nefeg i Jafija,
1. Dnevnika 3,8I Elisama i Elijada i Elifelet, devet,
1. Dnevnika 3,9Sve sinovi Davidovi osim sinova inoča njegovijeh i osim Tamare sestre njegove.
1. Dnevnika 3,10A sin Solomunov bijaše Rovoam, a njegov sin Avija, a njegov sin Asa, a njegov sin Josafat,
1. Dnevnika 3,11A njegov sin Joram, a njegov sin Ohozija, a njegov sin Joas.
1. Dnevnika 3,12A njegov sin Amasija, a njegov sin Azarija, a njegov sin Jotam,
1. Dnevnika 3,13A njegov sin Ahaz, a njegov sin Jezekija, a njegov sin Manasija,
1. Dnevnika 3,14A njegov sin Amon, a njegov sin Josija.
1. Dnevnika 3,15A sinovi Josijini: prvenac Joanan, drugi Joakim, treći Sedekija, četvrti Salum.
1. Dnevnika 3,16A sinovi Joakimovi: Jehonija sin mu, i njegov sin Sedekija.
1. Dnevnika 3,17A sinovi Jehonije sužnja: Salatilo sin mu.
1. Dnevnika 3,18A njegovi sinovi Malhiram i Fedaja i Senasar, Jekamija, Osama i Nedavija.
1. Dnevnika 3,19A sinovi Fedajini: Zorovavelj i Simej; a sinovi Zorovaveljevi: Mesulam i Ananija i sestra im Selometa.
1. Dnevnika 3,20A sinovi Mesulamovi: Asuva i Oilo i Varahija i Asadija i Jusavesed, pet.
1. Dnevnika 3,21A sinovi Ananijini: Felatija i Jesaja, sinovi Refajini, sinovi Arnanovi, sinovi Ovadijini, sinovi Sehanijini.
1. Dnevnika 3,22A sinovi Sehanijini: Semaja, i sinovi Semajini: Hatus i Igeal i Varija i Nearija i Safat, šest.
1. Dnevnika 3,23A sinovi Nearijini: Elioinaj i Jezekija i Azrikam, tri.
1. Dnevnika 3,24A sinovi Elioinajevi: Odaja i Eliasiv i Felaja i Akuv i Joanan i Dalaja i Anan, sedam.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje