Tražilica


2. Samuelova 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 20,1Slučajno je bio tamo ništav čovjek po imenu Šeba, sin Bikrijev, Benjaminovac. On zatrubi u trubu i povika: "Mi nemamo dijela s Davidom. Mi nemamo nasljedstva sa sinom Jesejevim. Svaki neka se kući vrati, Izraelci!"
2. Samuelova 20,2Nato svi Izraelci otpadoše od Davida i priključiše se Šebi, sinu Bikrijevu. A Judejci otpratiše kralja svojega od Jordana u Jerusalem.
2. Samuelova 20,3Kad je David bio došao u svoju palaču u Jerusalem, dade deset inoča, što ih je bio ostavio da čuvaju palaču, odvesti u posebnu kuću, i brinuo se je za njihovo uzdržavanje, ali nije više općio s njima. Tako su živjele do smrti svoje zatvorene kao udovice za života muža.
2. Samuelova 20,4Potom zapovjedi kralj Amasi: "Sazovi mi Judejce do tri dana! Isto tako budi sam na mjestu!"
2. Samuelova 20,5I Amasa otide da sazove Judejce. A kad izostade preko vremena, što mu ga je bio odredio,
2. Samuelova 20,6Reče David Abišaju: "Sad će nam Šeba, sin Bikrijev, biti opasniji od Absaloma, Uzmi ti ljude gospodara svojega i progoni ga! Inače dobit će tvrde gradove i zadat će nam puna jada."
2. Samuelova 20,7Ljudi Joabovi izađoše pod vodstvom njegovim, usto Kereteji i Peleteji i svi ratnici junaci. Ostaviše Jerusalem, da gone Šebu, sina Bikrijeva.
2. Samuelova 20,8Kad dođoše na veliki kamen kod Gibeona, srete ih Amasa. Joab je bio obučen u haljinu dobedricu. Na njoj je visio bodež, što je u koricama bio svezan uz bedro. Kad pođe naprijed, bodež mu ispade na tlo.
2. Samuelova 20,9Tada Joab upita Amasu: "Jesi li zdravo, dragi brate?" I prihvati Joab desnom rukom Amasu za bradu, da ga poljubi.
2. Samuelova 20,10A Amasa ne opazi mač u ruci Joabovoj. Tako je on mogao zabosti mu ga u slabine, tako da su se njegova crijeva prosula na zemlju. On umrije, a da nije trebao još drugi mu ubod zabosti. Potom Joab i njegov brat Abišaj otidoše dalje u potjeru za Šebom, sinom Bikrijevim.
2. Samuelova 20,11Jedan od ljudi Joabovih morade ostati kod Amase i viknuti: "Tko drži s Joabom i tko je za Davida, neka ide za Joabom!"
2. Samuelova 20,12Amasa, sav obliven krvlju, ležao je nasred puta. Kad onaj čovjek vidje, da se svi ljudi ustavljaju, odvuče Amasu s puta u polje i stavi na njega haljinu, jer svaki, koji je prolazio, motrio bi ga i zaustavio bi se.
2. Samuelova 20,13Čim ga je bio uklonio s puta, priključiše se svi Joabu, da tjeraju Šebu, sina Bikrijeva.
2. Samuelova 20,14A on prođe sva plemena Izraelova do u Abelu Bet-Maaku. Ali su ga svi gradovi prezreli, pa i progonili,
2. Samuelova 20,15Svi ljudi Joabovi dođoše i opkoliše ga u Abeli Bet-Maaki, iskopaše opkop oko grada, tako da su stajali pred zidom gradskim i potkopavali zid, da ga sruše.
2. Samuelova 20,16Tada viknu jedna mudra žena iz grada: "Čujte, čujte! Kažite Joabu, neka dođe ovamo! Hitjela bih da s njim govorim."
2. Samuelova 20,17Kad on dođe u njezinu blizinu, upita žena: "Jesi li ti Joab?" On odgovori: "Jesam." Ona mu reče: "Poslušaj riječi sluškinje svoje!" On odgovori: "Čujem."
2. Samuelova 20,18Ona reče: "Od starine se govori ovako: Pitajte samo u Abeli i doći ćete do cilja.
2. Samuelova 20,19Mi smo najmirniji i najvjerniji grad u Izraelu. A ti hoćeš da razoriš majku gradova u Izraelu. Zašto hoćeš da upropastiš vlasništvo Gospodnje?"
2. Samuelova 20,20Joab reče: "Daleko je to od mene, da uništim i razorim.
2. Samuelova 20,21Ne radi se o tom, nego jedan čovjek iz gore Efraimovce po imenu Šeba, sin Bikrijev, pobunio se proti kralju, proti Davidu. Dajte samo njega, i ja odoh od grada." Žena odgovori Joabu: "Glava njegova bacit će ti se odmah preko zida!"
2. Samuelova 20,22I puna lukavosti nagovori žena sve ljude, i oni odsjekoše glavu Šebi, sinu Bikrijevu, i baciše je Joabu. I on zatrubi u trubu, i oni se raziđoše od grada, svaki k svojoj kući. Joab se vrati kralju u Jerusalem.
2. Samuelova 20,23Na čelu sve vojske izraelske stajao je Joab. Zapovjednik Keretejima i Peletejima bio je Benaja, sin Jehojadov.
2. Samuelova 20,24Rabotne radnje nadzirao je Adoram, Pečatnik je bio Jošafat, sin Ahiludov.
2. Samuelova 20,25Državni pisar bio je Ševa. Svećenici su bili Sadok i Abiatar.
2. Samuelova 20,26I Jairanin Ira bio je glavni savjetnik kod Davida.
2. Samuelova 20,1 Ondje se slučajno našao opak čovjek po imenu Šeba, Bikrijev sin, Benjaminovac. On zatrubi u rog i viknu: "Mi nemamo udjela na Davidu ni baštine na Jišajevu sinu! Svaki svome šatoru, Izraele!
2. Samuelova 20,2Tako svi Izraelci ostaviše Davida i pođoše za Bikrijevim sinom Šebom; a Judejci prionuše uza svoga kralja i otpratiše ga od Jordana do Jeruzalema.
2. Samuelova 20,3Kad se David vratio u svoju palaču u Jeruzalem, uze deset inoča koje je bio ostavio da čuvaju palaču i stavi ih da budu čuvane. Brinuo im se za uzdržavanje, ali nije više išao k njima. Tako su one živjele zatvorene do svoje smrti, kao udovice živoga muža.
2. Samuelova 20,4Potom kralj zapovjedi Amasi: "Sazovi mi Judejce do tri dana, a i ti da budeš ovdje!
2. Samuelova 20,5Amasa ode da sazove Judejce, ali se zadrža preko vremena koje mu bijaše odredio kralj.
2. Samuelova 20,6Tada David reče Abišaju: "Sad će nam Bikrijev sin Šeba biti opasniji nego Abšalom. Zato uzmi ljude svoga gospodara i pođi za njim u potjeru da se ne domogne tvrdih gradova i ne izmakne nam iz očiju!
2. Samuelova 20,7Za Abišajem krenu na put Joab, Kerećani, Pelećani i svi junaci; oni iziđu iz Jeruzalema u potjeru za Bikrijevim sinom Šebom.
2. Samuelova 20,8Kad su bili kod velikoga kamena što je kod Gibeona, dođe Amasa prema njima. Joab imaše na sebi ratnu haljinu, a preko nje imaše pripasan mač uz bedro, u koricama; ali mu se mač iskliznu i pade.
2. Samuelova 20,9Joab pozdravi Amasu: "Jesi li mi dobro, brate?" I desnom rukom uhvati za bradu Amasu da ga poljubi.
2. Samuelova 20,10Amasa se nije obazirao na mač koji bijaše Joabu u ruci, i on ga udari njim u trbuh i prosu mu utrobu na zemlju. Nije morao ponoviti udarac i Amasa umrije. Joab sa svojim bratom Abišajem nastavi potjeru za Bikrijevim sinom Šebom.
2. Samuelova 20,11Jedan od Joabovih momaka osta na straži kod Amase i tu je vikao: "Kome je mio Joab i tko je za Davida neka slijedi Joaba!
2. Samuelova 20,12A Amasa ležao u krvi nasred puta. Videći onaj čovjek gdje se ustavlja sav narod, odvuče Amasu s puta u polje i baci preko njega kabanicu jer je vidio gdje se zaustavlja svatko tko naiđe blizu njega.
2. Samuelova 20,13Kad je Amasa bio uklonjen s puta, svi ljudi pođoše za Joabom da gone Bikrijeva sina Šebu.
2. Samuelova 20,14Šeba je prošao kroza sva izraelska plemena sve do Abel Bet Maake i svi Bikrani s njim. Skupiše se oni i pođoše za njim.
2. Samuelova 20,15Joab dođe i opsjede ga u Abel Bet Maaki. Dade nasuti nasip oko grada. Sva vojska koja bijaše s Joabom navali potkopavati zid da ga obori.
2. Samuelova 20,16Tada se jedna mudra žena uspe na zid i povika iz grada: "Čujte! Čujte! Recite Joabu: `Priđi ovamo, da govorim s tobom!`
2. Samuelova 20,17Kad je prišao, upita žena: "Jesi li ti Joab?" On odgovori: "Jesam." A ona će: "Poslušaj riječ sluškinje svoje!" On odgovori: "Slušam.
2. Samuelova 20,18Žena nastavi: "Nekoć se govorilo ovako: `Treba pitati u Abelu i u Danu
2. Samuelova 20,19je li svršeno s onim što su utvrdili vjernici u Izraelu.` Ti bi htio uništiti jedan grad, i to jedan od matičnih gradova u Izraelu. Zašto zatireš baštinu Jahvinu?
2. Samuelova 20,20Joab odgovori ovako: "Daleko, daleko bilo to od mene! Ne želim ni zatirati ni razarati.
2. Samuelova 20,21Ne radi se o tome, nego je jedan čovjek iz Efrajimove gore, po imenu Šeba, Bikrijev sin, podigao ruku na kralja, na Davida. Predajte samo njega, pa ću otići od grada!" Žena odgovori Joabu: "Dobro. Odmah će ti njegovu glavu baciti preko zida!
2. Samuelova 20,22Žena se vrati u grad i progovori svemu narodu kako joj je govorila njezina mudrost. I odsjekoše glavu Bikrijevu sinu Šebi i baciše je Joabu. A on zapovjedi da zatrube u rog te se raziđoše od grada, svaki u svoj kraj. A Joab se vrati kralju u Jeruzalem.
2. Samuelova 20,23Joab je bio zapovjednik nad svom vojskom. Jojadin sin Benaja bio je zapovjednik nad Kerećanima i Pelećanima.
2. Samuelova 20,24Adoram je bio nadglednik nad radovima. Ahiludov sin Jošafat bio je pečatnik.
2. Samuelova 20,25Seraja je bio državni pisar. Sadok i Ebjatar bijahu svećenici.
2. Samuelova 20,26Uz to je Jairanin Ira bio zamjenik Davidov.
2. Samuelova 20,1Ondje se slučajno nalaziše jedna ništarija zvana Ševa, sin Bikrijev, Benjaminit. On zatrubi u rog i izjavi: ” Mi nemamo dijela s Davidom mi nemamo baštine sa sinom Jeseovim. Svatko k svojem šatoru, Izraele !“
2. Samuelova 20,2 Svi ljudi Izraelovi ponovo se digoše, napuštajući Davida za slijediti Ševu, sina Bikrijeva. Ali, ljudi Judini ostadoše privrženi koraku svojeg kralja, od Jordana sve do Jeruzalema.
2. Samuelova 20,3David se vrati kući u Jeruzalem; Kralj uze deset suložnica koje bijaše ostavio za čuvati kuću i stavi ih u jednu dobro čuvanu kuću. On ih obskrbljivaše, ali više nije išao k njima. One bijahu zatvorene sve do svoje smrti, u položaju udovice živog muža.
2. Samuelova 20,4Kralj reče Amazu: ” Sazovi mi sve Judine ljude za tri dana. Potom ostani ovdje. “
2. Samuelova 20,5Amaza ode sazvati Judine ljude, ali on bi u zakasnjenju prema roku koji mu biješe odredio David.
2. Samuelova 20,6David reče Abisaju: ” Sada, Seba, sin Bikrijev, više će nam naškoditi no Absalom. Uzmi sluge svojeg gospodara i pođi u potjeru za Ševom, da ne bi našao utvrđene gradove za sebe i umakao nam na naše oči. “
2. Samuelova 20,7Iza Abišaja iziđoše Joabovi ljudi, Keretinci, Peletinci, i svi junačni . Oni iziđoše iz Jeruzalema, u potjeru za Ševom, sinom Bikrijevim.
2. Samuelova 20,8Oni se nalaziše kod velikog kamena koji je u Gabaonu kad Amaza stiže pred njih . Joab bijaše opremljen svojom bojnom opremom, na kojoj jedan stotnik nosiše jedan mač, pripasan o njegovim bedrima u svojim tokama. Kad ga izvuče, on ispade.
2. Samuelova 20,9Joab upita Amaza: ” Jesi li ti dobro, brate moj? “ Desna ruka Joabova zgrabi Amazovu bradu za zagrliti ga.
2. Samuelova 20,10Amaza nije obratio paznju na mač koji bijaše u ruci Joabovoj. Ovaj ga udari u trbuh i prosu njegova crijeva po zemlji. Ovaj umrije, a da mu Joab ne zadade drugi udarac. Joab, sa svojim bratom Abišajem, stavi se u proganjanje Sebe, sina Bikrijeva.
2. Samuelova 20,11Jedan od momaka Joabovih bijaše ostao pokraj Amaza. Momak reče: ” Tko je pristalica Joabov, i tko je za Davida, da slijedi Joaba! “
2. Samuelova 20,12Međutim, Amaza se bijaše valjao u svojoj krvi na sred puta i čovjek opazi da se sav narod zaustavljaše. On dakle odvuče Amaza s puta u polje i baci na njega jedan pokrivač, kad vidje da svi oni koji dolaziše do njega se zaustavljaju.
2. Samuelova 20,13Dok on bijaše udaljen od puta, svi ljudi prođoše, slijedeći Joaba u proganjanju Ševe, sina Bikrijeva;
2. Samuelova 20,14Ovaj obiđe sva plemena Izraelova sve do Abel-Bet-Maka, i svi Beriti se okupiše, i pođoše njegovim slijedom.
2. Samuelova 20,15Drugi ga dođoše opkoliti u Abel-Bet-Maka. Oni podigoše uz grad opkop, koji je dosezao razinu predziđa. Sav narod koji bijaše s Joabom potkopavaše bedem da bi ga srušio.
2. Samuelova 20,16Jedna razborita žena podviknu iz grada: ” Slušajte! Slušajte! Recite Joabu: Približi se sve dovde. Hoću ti govoriti. “ Joab joj se približi, a žena mu reče: ”
2. Samuelova 20,17Jesi li ti Joab? Joab odgovori: ” Jesam, to sam ja; “ Ona mu reče: ” Poslušaj riječ i svoje sluškinje. “ On odgovori: ” Slušam. “
2. Samuelova 20,18Ona nastavi ovim riječima: ” Nekad se imaše običaj reći: Neka se pristupi jednom pitanju za savjet u Abelu, i stvar je završena.
2. Samuelova 20,19Ja sam to što ima od najmiroljubivijeg i najsigurnijeg u Izraelu. A ti, ti hoćeš uništiti jedan grad jednu prijestolnicu! U Izraelu. Zašto hoćeš ti uništiti baštinu GOSPODOVU ?“
2. Samuelova 20,20Joab odgovori i reče: ” Užas, užas na mene ako ja uništim i razorim! Ne radi se o tome. Već jedan čovjek iz planine Efraimove zvani Ševa, sin Bikrijev, je ustao protiv kralja Davida. Izručite ga, njega samog, i ja ću dignuti opsadu. “
2. Samuelova 20,21Žena reče Joabu: ” Eh dobro, bacit ćemo ti njegovu glasu preko bedema. “
2. Samuelova 20,22Žena priopći svem pučanstvu svoje razlozno stajaliste. Odsjekose glavu Ševi, sinu Bikrijevom, i baciše ju Joabu. Joab zasvira u rog, oni digoše opsadu i raspršiše se, svatko prema svojim šatorima . Joab, on, vrati se u Jeruzalem kralju.
2. Samuelova 20,23David zapovjedaše svoj vojsci Izraelovoj. Benaja, sin Jehojadajev, Keretincima i Peletincima .
2. Samuelova 20,24Adoram bijaše predpostavljeni za pripremne radove. Jehosafat, sin Ahiludov bijaše poklisar;
2. Samuelova 20,25Ševa, pisar; Sadok i Abiatar; svećenici.
2. Samuelova 20,26Bijaše također Ira, Jairit, David ga imaše za svećenika.
2. Samuilova 20,1A ondje se desi nevaljao čovjek, po imenu Seva sin Vihrijev, od Venijamina. On zatrubi u trubu i reče: mi nemamo dijela s Davidom, ni našljedstva sa sinom Jesejevijem; svak u svoj šator, o Izrailju!
2. Samuilova 20,2Tako svi Izrailjci otstupiše od Davida i otidoše za Sevom sinom Vihrijevim; ljudi pak od Jude držaše se cara svojega i otpratiše ga od Jordana do Jerusalima.
2. Samuilova 20,3A kad car David dođe u kuću svoju u Jerusalim, uze car deset žena inoča, koje bješe ostavio da mu čuvaju kuću, i metnu ih u zatvor, gdje ih hranjaše ali ne lijegaše s njima, nego ostaše zatvorene do smrti svoje i življahu kao udovice.
2. Samuilova 20,4Potom reče car Amasi: sazovi mi ljude od Jude do tri dana, i nađi se i ti ovdje.
2. Samuilova 20,5I otide Amasa da sazove narod Judin; ali se zabavi preko roka koji mu bješe određen.
2. Samuilova 20,6A David reče Avisaju: sad će nam Seva sin Vihrijev činiti gore nego Avesalom. Nego uzmi sluge gospodara svojega, i goni ga da ne nađe za se koji tvrd grad i ne umakne nam iz očiju.
2. Samuilova 20,7Tako izidoše za njim ljudi Joavovi, i Hereteji i Feleteji i svi junaci, izidoše iz Jerusalima da gone Sevu sina Vihrijeva.
2. Samuilova 20,8I kad bijahu kod velikoga kamena u Gavaonu, srete ih Amasa. A Joav bijaše opasan preko haljine koju imaše na sebi, i ozgo bijaše pripasao mač uz bedricu u koricama. I kad pođe, mač mu ispade.
2. Samuilova 20,9Tada reče Joav Amasi: jesi li zdravo brate? I dohvati se Joav desnom rukom svojom brade Amasi da ga cjeluje.
2. Samuilova 20,10A Amasa ne uzimaše na um mača, koji bijaše Joavu u ruci; a on ga udari njim pod peto rebro, i prosu mu crijeva na zemlju, te od jednoga udarca umrije. Potom Joav i Avisaj brat njegov otidoše u potjeru za Sevom sinom Vihrijevim.
2. Samuilova 20,11A jedan od momaka Joavovijeh stade kod njega i reče: ko ljubi Joava i ko je Davidov, za Joavom!
2. Samuilova 20,12A Amasa se valjaše u svojoj krvi nasred puta. I vidjeći onaj čovjek gdje se ustavlja sav narod odvuče Amasu s puta u polje i baci haljinu na nj, kad vidje gdje se ustavlja svaki ko naiđe na nj.
2. Samuilova 20,13I kad bi uklonjen s puta prođoše svi za Joavom da tjeraju Sevu sina Vihrijeva.
2. Samuilova 20,14I on prođe kroz sva plemena Izrailjeva do Avela i do Vetmahe sa svijem Viranima, koji se okupiše te iđahu za njim.
2. Samuilova 20,15I došavši opkoliše ga u Avel-Vet-Masi, i iskopaše opkop oko grada tako da stajahu pred zidom; i sav narod što bješe s Joavom navaljivaše da obori zid.
2. Samuilova 20,16Tada viknu jedna mudra žena iz grada: čujte, čujte! Kažite Joavu: pristupi ovamo da govorim s tobom.
2. Samuilova 20,17A kad on pristupi k njoj, reče žena: jesi li ti Joav? A on reče: jesam. A ona reče: poslušaj riječi sluškinje svoje. A on reče: da čujem.
2. Samuilova 20,18A ona reče govoreći: od starine se govori: valja pitati u Avelu. I tako se izvršivaše.
2. Samuilova 20,19Ja sam jedan od mirnijeh i vjernijeh gradova u Izrailju, a ti hoćeš da zatreš grad, i to majku u Izrailju. Zašto hoćeš da proždreš našljedstvo Gospodnje?
2. Samuilova 20,20A Joav odgovori i reče: sačuvaj Bože! sačuvaj Bože! neću da proždrem ni da raskopam.
2. Samuilova 20,21Nije tako; nego jedan iz gore Jefremove, po imenu Seva sin Vihrijev, podigao je ruku svoju na cara Davida; dajte samo njega, pa ću otići od grada. A žena reče Joavu: evo, glava njegova baciće ti se preko zida.
2. Samuilova 20,22I žena otide k svemu narodu s mudrošću svojom; i otsjekoše glavu Sevi sinu Vihrijevu, i baciše je Joavu. A on zatrubi u trubu, te se razidoše od grada svak u svoj šator. A Joav se vrati u Jerusalim k caru.
2. Samuilova 20,23A bijaše Joav nad svom vojskom Izrailjevom; a Venaja sin Jodajev bijaše nad Hetejima i Feletejima;
2. Samuilova 20,24A Adoram bješe nad dancima; a Josafat sin Ahiludov bješe pametar;
2. Samuilova 20,25Seja pisar; a Sadok i Avijatar sveštenici.
2. Samuilova 20,26I Ira Jairanin bješe knez Davidu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje