Tražilica


Daniel 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Daniel 5,1Kralj Belšazar priredi veliku gozbu za tisuću velikaša svojih. Pred tisućom njih pio je vino.
Daniel 5,2Kad je Belšazar bio pijan, zapovjedi, da se donesu sudovi zlatni i srebrni, što ih je bio odnio njegov otac Nebukadnezar iz hrama u Jerusalemu, Kralj je htio da iz njih pije s velikašima svojim, sa ženama i inočama svojim.
Daniel 5,3Kad su bili donijeli zlatne sudove, što su ih odnijeli iz hrama, kuće Božje u Jerusalemu, pio je iz njih kralj s velikašima svojim, sa ženama i inočama svojim.
Daniel 5,4Pili su vino i slavili svoje bogove zlatne i srebrne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene.
Daniel 5,5U taj su se čas pojavili prsti čovječje ruke i pisali su prema svijećnjaku po okrećenom zidu kraljevske palače. Kada je kralj opazio ruku, što je pisala,
Daniel 5,6Tada je poblijedjelo lica kraljevo. Misli su ga njegove uznemirile. Njegovi su u bedrima zglobovi popustili i koljena mu se tresla.
Daniel 5,7Kralj je povikao iza glasa, neka se dovedu vračari, Kaldejci i gatari. Tada reče mudracima babilonskim: "Tko mogne pročitati ovo pismo i kaže mi što znači, taj će se obući u ju grimiz, nosit će zlatan lanac o vratu i vladat će u kraljevstvu mojem kao treći vladalac."
Daniel 5,8Tada su pristupili svi mudraci kraljevi, ali nijesu mogli ni pisma pročitati ni reći kralju što znači.
Daniel 5,9Kralj se je Belšazar vrlo uplašio. Lice mu se sasvim zamijenilo, i velikaši se njegovi prepali.
Daniel 5,10Kad je kraljica mati čula, što se je bilo dogodilo kralju i velikašima, dođe u kuću, gdje je bila gozba, kraljica mati reče: "Kralju, da si živ dovijeka! Neka te ne uznemiruju misli tvoje, i neka se ne mijenja lice tvoje!
Daniel 5,11Ima čovjek u mojemu kraljevstvu, u kojemu stanuje duh svetih bogova. Već pod vladom oca tvojega bili su našli u njega razboritost i upravo božansku mudrost. Kralj Nebukadnezar, otac tvoj, postavio ga je glavarom činovnicima, vračarima, Kaldejcima i gatarima - vlastiti otac tvoj, kralju,
Daniel 5,12Jer visok duh, mudrost i razum za tumačenje snova, za otkrivanje tajna i za razjašnjivanje zagonetaka našli su u Daniela, kojemu je kralj dao ime Beltešazar. Neka dozovu Daniela! On će reći što znači."
Daniel 5,13Kad su bili doveli Daniela pred kralja, reče kralj Danielu: "Jesi li ti Daniel, jedan od judejskih zarobljenika, što ih je moj kraljevski otac doveo ovamo iz Jude?
Daniel 5,14Čuo sam za tebe, da u tebi stanuje duh bogova; da su našli u tebe razboritost, razum i mudrost u visokoj mjeri.
Daniel 5,15Sada su bili preda mnom mudraci i čarobnjaci, da pročitaju ovo pismo i da mi kažu što znači. Ali oni ne mogu da mi kažu što znače te riječi.
Daniel 5,16Tada sam čuo za tebe, da možeš protumačiti i zagonetke riješiti, Ako dakle možeš pročitati ono tamo pismo i reći mi što znači, obući ćeš se u grimiz, zlatan lanac nosit ćeš o vratu i vladat ćeš u kraljevstvu mojemu kao treći vladalac."
Daniel 5,17Nato odgovori Daniel kralju: "Zadrži poklone svoje za sebe! Darove svoje pokloni drugomu! A pismo ću ja pročitati i reknut ću ti, kralju, što znači.
Daniel 5,18Kralju, Bog svevišnji dao je ocu tvojemu Nebukadnezaru kraljevstvo, veličinu, slavu i veličanstvo.
Daniel 5,19Od velike moći, koju mu je dao, drhtali su i tresli su se pred njim svi narodi, plemena i jezici. Mogao je usmrtiti, koga je htio; mogao je ostaviti u životu, koga je htio; mogao je poniziti, koga je htio.
Daniel 5,20Ali kada mu se je podiglo srce i duh mu se posilio do drskosti, tada je bio srušen s kraljevskoga prijestolja i bilo mu je uzeto dostojanstvo njegovo.
Daniel 5,21Bio je izbačen iz društva ljudskoga, i srce mu je postalo kao u životinje. Stanovao je s divljim magarcima. Davali su mu travu za hranu kao govedima. Rosa nebeska kvasila mu je tijelo, dokle je spoznao, da Bog svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i može ga podijeliti, kojemu hoće.
Daniel 5,22I ti, njegov sin Belšazar, nijesi ponizio srca svojega, premda si znao sve ovo,
Daniel 5,23Nego si se podigao proti Gospodu nebeskomu. Sudove hrama njegova morali su donijeti preda te, i pio si iz njih vino sa svojim velikašima, sa svojim ženama i inočama. Slavio si svoje bogove srebrne i zlatne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene, koji ne mogu ni vidjeti ni čuti, niti imaju razum. A nijesi iskazao čast Bogu, u čijoj su ruci životni dah tvoj i svi putovi tvoji.
Daniel 5,24Zato je on dao da se pojavi ova ruka što piše i da se napiše ovo pismo.
Daniel 5,25Što tamo stoji napisano, glasi: "Mane, Tekel, Peres:
Daniel 5,26Ovo znače te riječi: Mane: 'Izbrojio' je Bog tvoje kraljevstvo i učinio mu je kraj.
Daniel 5,27Tekel: 'Izmjeren' si bio na mjerila i nađen si prelagan.
Daniel 5,28Peres: 'Razdijeljeno' je kraljevstvo tvoje i dano Medijcima i Perzijancima."
Daniel 5,29Tada je bio Daniel na zapovijed Belšazarovu obučen u grimiz, i metnuše mu zlatan lanac oko vrata. Povikali su pred njim, da će vladati u kraljevstvu kao treći vladalac.
Daniel 5,30Iste je noći bio umoren Belšazar, kralj Kaldejaca.
Daniel 5,31I Medijac Darije dobio je kraljevstvo u dobi od šezdeset i dvije godine.
Daniel 5,1 Kralj Baltazar priredi veliku gozbu tisući svojih velikaša; s njima je pio vino.
Daniel 5,2Opijen vinom, Baltazar naredi da se donese zlatno i srebrno suđe koje njegov otac Nabukodonozor bijaše oteo iz jeruzalemskog Svetišta, pa da iz njega pije kralj, njegovi velikaši, njegove žene i suložnice.
Daniel 5,3Donesoše dakle zlatno i srebrno suđe oteto iz Božjega doma u Jeruzalemu i stadoše piti iz njega kralj i njegovi velikaši, njegove žene i suložnice.
Daniel 5,4Pili su vino i slavili svoje bogove od zlata i srebra, mjedi i željeza, drva i kamena.
Daniel 5,5Iznenada se pojaviše prsti čovječje ruke koji stadoše pisati, nasuprot velikom svijećnjaku, po okrečenu zidu kraljevskog dvora, i kralj vidje dlan ruke koja pisaše.
Daniel 5,6Kralj problijedje, misli ga uznemiriše, zglobovi njegovih kukova popustiše i koljena mu stadoše udarati jedno o drugo.
Daniel 5,7Glasno dozva čarobnike, zvjezdare i gataoce. I reče kralj mudracima babilonskim: "Tko pročita ovo pismo i otkrije mi njegov smisao, bit će obučen u grimiz, oko vrata nosit će zlatan lanac i bit će treći u kraljevstvu.
Daniel 5,8Pristupe svi mudraci kraljevi, ali ne mogoše pročitati pismo niti mu otkriti značenje.
Daniel 5,9Kralj se Baltazar zbog toga silno uplaši, problijedje, a njegovi velikaši ostadoše zbunjeni.
Daniel 5,10Kraljica, čuvši riječi kralja i velikaša, uđe u gozbenu dvoranu i reče: "Kralju, živ bio dovijeka! Neka se tvoje misli ne uznemiruju i tvoje lice neka ne blijedi!
Daniel 5,11Ima u tvome kraljevstvu čovjek u kome prebiva duh Boga Svetoga. Još za vremena tvoga oca nađe se u njemu svjetlo, razum i mudrost slična mudrosti bogova. I zato ga kralj Nabukodonozor, otac tvoj, imenova starješinom čarobnika, gatalaca, zvjezdara i mudraca.
Daniel 5,12Budući da se u tom Danielu - koga kralj bijaše nazvao Baltazarom - našao duh izvanredan, znanje, bistrina, vještina da tumači sanje, da rješava zagonetke i da razrješuje teškoće, pozovi stoga Daniela i on će ti kazati značenje.
Daniel 5,13Dovedoše Daniela pred kralja, a kralj ga upita: "Jesi li ti Daniel, jedan od izgnanika judejskih koje dovede iz Judeje kralj moj otac?
Daniel 5,14Čujem da duh Božji prebiva na tebi i da je u tebi svjetlo, razum i mudrost izvanredna.
Daniel 5,15Dovedoše mi mudrace i čarobnike da pročitaju ovo pismo i da mi reknu njegovo značenje, ali oni nisu kadri otkriti mi njegov smisao.
Daniel 5,16A čujem da si ti kadar dati tumačenja i da razrješuješ teškoće. Ako si dakle kadar pročitati ovo pismo i reći mi njegovo značenje, bit ćeš odjeven u grimiz i nosit ćeš zlatan lanac oko vrata i bit ćeš treći u kraljevstvu.
Daniel 5,17Daniel prihvati riječ i odgovori kralju: "Tvoji darovi neka ti ostanu, i svoje poklone daj drugima! A ja ću pročitati ovo pismo kralju i kazat ću mu njegovo značenje.
Daniel 5,18O kralju, Bog je Svevišnji dao kraljevstvo, veličinu, veličanstvo i slavu Nabukodonozoru, ocu tvome.
Daniel 5,19Zbog veličine koju mu bijaše dao drhtahu od straha pred njim narodi, plemena i jezici: on ubijaše po svojoj volji, ostavljaše na životu koga je htio, uzdizaše koga je htio, ponizivaše koga je htio.
Daniel 5,20No kad mu se srce uzdiglo i duh uzobijestio do drskosti, tada bi oboren sa svoga kraljevskog prijestolja i slava mu bijaše oduzeta.
Daniel 5,21Bi izagnan iz ljudskog društva i srce mu posta slično životinjskom: prebivaše s divljim magarcima; poput goveda jeđaše travu; nebeska je rosa prala njegovo tijelo, dok ne spozna da Svevišnji Bog ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i stavlja mu na čelo onoga koga on hoće.
Daniel 5,22No ti, Baltazare, sine njegov, nisi ponizio srce svoje, iako si znao sve ovo:
Daniel 5,23ti si se podigao protiv Gospoda Nebeskoga, dao si da ti donesu suđe iz njegova Doma i pili ste vino iz njega ti, tvoji velikaši, tvoje žene i tvoje suložnice, hvaleći bogove od zlata i srebra, od mjedi i željeza, od drva i kamena, koji ne vide, ne čuju niti razumiju, a nisi dao slavu Bogu koji u svojoj ruci drži dah tvoj i sve tvoje putove.
Daniel 5,24I zato on posla ovu ruku koja napisa ovo pismo.
Daniel 5,25"A evo što je napisano: Mene, Mene, Tekel, Parsin.
Daniel 5,26A te riječi znače: Mene: izmjerio je Bog tvoje kraljevstvo i učinio mu kraj;
Daniel 5,27Tekel: bio si vagnut na tezulji i nađen si prelagan;
Daniel 5,28Parsin: razdijeljeno je tvoje kraljevstvo i predano Medijcima i Perzijancima.
Daniel 5,29Tada Baltazar naredi da Daniela obuku u grimiz, da mu oko vrata objese zlatan lanac i da ga proglase trećim u kraljevstvu.
Daniel 5,30Iste te noći kaldejski kralj Baltazar bi ubijen.
Daniel 5,1Kralj Belšasar načini jednu veliku gozbu za svoje dostojanstvenike, brojem tisuću, i u nazočnosti tisuće on pi vino.
Daniel 5,2Tijekom kušanja vina, Belšasar zapovjedi donijeti zlatne i srebrene posude koje Nabukodonozor, njegov otac bijaše oteo iz Templa u Jeruzalemu, iz njih pijahu kralj i njegovi dostojanstvenici, njegove suložnice i njegove službenice.
Daniel 5,3Tada se donesoše zlatne posude koje bijahu uzete iz templa, tj., Kuće Božje iz Jeruzalema, a kralj i njegovi dostojanstvenici, njegove suložnice i njegove službenice, pijahu iz jih.
Daniel 5,4Oni piše vino, i proslavljaše bogove od zlata i srebra, od bronce, od željeza, od drveta i od kamena.
Daniel 5,5Istog časa, iskrsnuše ljudski prsti: oni pisaše ispred svjećnjaka na zidnoj žbuki kraljevske palače, i kralj vidješe podlakticu ruke koj pisaše.
Daniel 5,6Tada kralj promijeni boju: njegove se misli uznemiriše, njegovi se sastavci križa potresoše i njegova koljena udarahu jedno o drugo.
Daniel 5,7Kralj snažno povika da se uvedu vračevi, kaldejci i čarobnjaci. Kralj uze riječ i reče mudracima Babilonije: ` Svaki čovjek koji pročita ovaj zapis i izloži mi njegovo tumačenje, ogrnut će purpur, imat će zlatnu ogrlicu oko vrata i zapovjedat će u trijumviratu kraljevstva.
Daniel 5,8Tada svi mudraci kraljevstva uđoše, i ne mogoše pročitati natpis, ni, obznaniti mu tumačenja kralju.
Daniel 5,9Tada kralj Belšasar bi krajnje uznemiren i promijeni boju, a njegovi dostojanstvenici biše zaprepasđ teni.
Daniel 5,10Kraljica, pred riječima kralja i njegovih dostojanstvenika uđe u gozbenu dvoranu. Kraljica uze riječ i reče: ` O kralju! Živio za uvijek . Nek te tvoje misli ne uznemiravaju i nek se ne mijenjaju boje tvoje!
Daniel 5,11Ima jedan čovjek u tvojem kraljevstvu koji ima u sebi duh svetih bogova . U dane tvojeg oca, nađe se u njemu jedna vidovitost, jedna oštroumnost i mudrost jednaka mudrosti bogova; i kralj Nabukodonozor, tvoj otac, postavi ga za ravnatelja magičara, vračeva, kaldejaca i čarobnjaka. Tako učinit tvoj otac kralj,
Daniel 5,12jer se nalaziše u tom Danijelu, koma kralj dade ime Belšasar, jedan izvanredan duh, znanost i pronicavost, za tumačiti snove, izlagati zagonetke i rješavati probleme. Sada dakle, nek Daniel bude pozvan, i on će ti izložiti tumačenje!`
Daniel 5,13Tada Daniel bi uveden pred kralja. Kralj uze riječ i reče: ` Jesi li ti Danijel, između prognanika iz Jude kojeg je moj otac doveo iz Judeđ
Daniel 5,14Ja sam čuo govoriti o tebi da je jedan duh bogova u tebi, i da se nalazi u tebi jedna vidovitost, jedna pronicljivost i izvanredna mudrost.
Daniel 5,15A sada, uveli su kod mene mudrace i vračeve, da bi pročitali ovaj natpis i obznanili mi tumačenje stvari.
Daniel 5,16No, ja, čuo sam govoriti da bi ti mogao priskrbiti tumačenja i razriješiti probleme. Sada dakle, ako možeš pročitati ovaj natpis i priopćiti mi njegovo tumačenje, ogrnut ćeš purpur, imat ćeš zlatnu ogrlicu o vratu i zapovjedat ćeš u triumviratu u kraljevstvu mojem.`
Daniel 5,17Tada Daniel uze riječ i reče u nazočnosti kraljevoj: ` Tvoji pokloni, nek budu za tebe samog, i tvoja darivanja, daj ih drugima! Ali zapis, ja ću ga pročitati kralju i dat ću mu tumačenje.
Daniel 5,18O kralju! Bog svevišnji bijaše dodijelio kraljevstvo, veličinu, slavu i veličanstvo Nabukodonozoru tvom ocu;
Daniel 5,19i zbog veličine koja njemu bijaše dodijeljena, ljudi iz svih pučanstava, naroda i jezika drhtali su od straha u nazočnosti njegovoj: on ubijaše koga on hotijaše i puštaše živjeti koga on hotijaše; i on spuštaše koga on hotijaše i on uzdizaše koga on hotijaše.
Daniel 5,20I kad se njegovo srce ponese i njegov duh otvrdnu sve do nadmenosti, on bi smijenjen sa svog kraljevskog prijestolja i oduze mu se slava njegova:
Daniel 5,21on bi otjeran između ljudi, njegovo srce postade slično onom u zvijeri, i imade stan s divljim magarcima; hraniše ga travom kao goveda i njegovo tijelo bijaše kvašeno riosom s neba, sve dok ne prepozna da Biog svevišnji jest gospodar kraljevstva ljudi i da on podiže na njega koga on hoće.
Daniel 5,22A ti, njegov sin Belšasar, ti nisi ponizio svoje srce, iako si imao sve ovo:
Daniel 5,23ti si se podigao protiv Gospodina neba; posuđe iz njegove kuće bijaše doneseno u nazočnost tvoju, i ti i tvoji dostojanstvenici, tvoje suložnice i tvoje službenice, vi piste vino iz njeg. Ti si slavio bogove od srebra i od zlata, od bronce, od željeza, od drveta i od kamena koji niti vide, niti čuju, a Boga koji ima tvoj dah u ruci svojoj i čiji su svi putovi tvoji, njega nisi uzpoštovao!
Daniel 5,24Tada, sa svoje strane, podlaktica ruke bi poslana i taj zapis bi upisan,
Daniel 5,25i evo zapisa koji bijaše označen: MENÉ MENÉ TEQEL OUPARSIN.
Daniel 5,26Što se tiče tumačenja, evo ga. MENÉ, Izračunano: Bog je izvršio obračun tvoje vladavine i stavio joj kraj.
Daniel 5,27TEQEL, Izvagnuto: Ti si bio izvagan na vazi i nađen nezadovoljavajućim.
Daniel 5,28PERES, Podijeljeno: tvoje je kraljevstvo bilo podijeljeno i dano Medijcima i Perzijancima.`
Daniel 5,29Tada Belšasar zapovjedi ogrnuti Danijela purpurom, staviti mu zlatnu ogrlicu oko vrata, i proglasiti ga članom trijumvirata u kraljevstvu.
Daniel 5,30Te iste noći, Belšasar, kralj kaldejaca, bi ubijen.
Danilo 5,1Car Valtasar učini veliku gozbu tisući knezova svojih, i pijaše vino pred tisućom njih.
Danilo 5,2Napiv se vina Valtasar zapovjedi da se donesu sudovi zlatni i srebrni, koje bješe odnio Navuhodonosor otac mu iz crkve Jerusalimske, da iz njih piju car i knezovi mu, i žene njegove i inoče njegove.
Danilo 5,3I donesoše zlatne sudove koje bjehu odnijeli iz crkve doma Gospodnjega u Jerusalimu, i pijahu iz njih car i knezovi njegovi, žene njegove i inoče njegove;
Danilo 5,4Pijahu vino, i hvaljahu bogove zlatne i srebrne i mjedene i drvene i kamene.
Danilo 5,5U taj čas izidoše prsti ruke čovječije, i pisahu prema svijetnjaku po okrečenom zidu od carskoga dvora, i car vidje ruku koja pisaše.
Danilo 5,6Tada se promijeni lice caru, i misli ga njegove uznemiriše, i pojas se oko njega raspasa i koljena mu udarahu jedno o drugo.
Danilo 5,7Povika car iza glasa, te dovedoše zvjezdare, Haldeje i gatare; i progovori car i reče mudracima Vavilonskim: ko pročita ovo pismo i kaže mi što znači, onaj će se obući u skerlet, i nosiće zlatnu verižicu o vratu, i biće treći gospodar u carstvu.
Danilo 5,8Tada pristupiše svi mudraci carevi; ali ne mogoše pročitati pisma niti kazati caru što znači.
Danilo 5,9Tada se car Valtasar vrlo uznemiri i lice mu se sasvijem izmijeni; i knezovi se njegovi prepadoše.
Danilo 5,10Dođe carica radi toga što se dogodi caru i knezovima njegovijem u kuću gdje bješe gozba, i progovori carica i reče: care, da si živ dovijeka! da te ne uznemiruju misli tvoje i da ti se lice ne mijenja.
Danilo 5,11Ima čovjek u tvom carstvu, u kom je duh svetijeh bogova; i u vrijeme oca tvojega nađe se u njega vidjelo i razum i mudrost, kakova je u bogova, i car Navuhodonosor otac tvoj, care, postavi ga glavarem vračarima, zvjezdarima, Haldejima i gatarima;
Danilo 5,12Jer velik duh i znanje i razum za kazivanje sanova i pogađanje zagonetaka i razmršivanje zamršenijeh stvari nađe se u Danila, kojemu car nadje ime Valtasar; neka sada dozovu Danila, i on će kazati što znači.
Danilo 5,13Tada Danilo bi doveden pred cara. Car progovori Danilu i reče: jesi li ti Danilo između roblja Judina koje dovede iz Judejske car otac moj?
Danilo 5,14Čuh za tebe da je duh svetijeh bogova u tebi, i vidjelo i razum i mudrost velika da se nađe u tebe.
Danilo 5,15A sada su dovedeni preda me mudraci, zvjezdari, da pročitaju pismo i kažu mi što znači; ali ne mogu da kažu što to znači.
Danilo 5,16A za tebe ja čuh da možeš protumačiti, i zamršene stvari razmrsiti. Ako dakle možeš pročitati ovo pismo i kazati mi što znači, obući ćeš se u skerlet, i zlatnu verižicu nosićeš o vratu, i bićeš treći gospodar u carstvu.
Danilo 5,17Tada odgovori Danilo i reče pred carem: darovi tvoji neka tebi, i podaj drugomu poklone svoje; a pismo ću ja pročitati caru i kazati što znači.
Danilo 5,18Care, Bog višnji dade carstvo veličinu i slavu i čast Navuhodonosoru ocu tvojemu.
Danilo 5,19I od veličine koju mu dade svi narodi, plemena i jezici drktahu pred njim i bojahu ga se; ubijaše koga hoćaše, i ostavljaše u životu koga hoćaše, uzvišivaše koga hoćaše, i poniživaše koga hoćaše.
Danilo 5,20Ali kada mu se podiže srce i duh mu se posili u oholosti, bi smetnut s carskoga prijestola svojega, i uzeše mu slavu.
Danilo 5,21I bi prognan između ljudi i srce mu posta kao u zvijeri, i stan mu bijaše s divljim magarcima, hraniše ga travom kao goveda, i rosa nebeska kvasi mu tijelo, dokle pozna da Bog višnji vlada carstvom ljudskim, i koga hoće postavlja nad njim.
Danilo 5,22A ti, Valtasare, sine njegov, nijesi ponizio srca svojega premda si znao sve ovo.
Danilo 5,23Nego si se podigao na Gospoda nebeskoga, i sudove doma njegova donesoše preda te, i piste iz njih vino ti i knezovi tvoji, žene tvoje i inoče tvoje, i ti hvali bogove srebrne i zlatne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene, koji ne vide niti čuju niti razumiju, a ne slavi Boga, u čijoj je ruci duša tvoja i svi putovi tvoji.
Danilo 5,24Zato od njega bi poslana ruka i ovo pismo bi napisano.
Danilo 5,25A ovo je pismo napisano: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN.
Danilo 5,26A ovo znače te riječi: MENE, brojio je Bog tvoje carstvo, i do kraja izbrojio.
Danilo 5,27TEKEL, izmjeren si na mjerila, i našao si se lak.
Danilo 5,28FERES, razdijeljeno je carstvo tvoje, i dano Midijanima i Persijanima.
Danilo 5,29Tada zapovijedi Valtasar, te obukoše Danila u skerlet, i metnuše mu zlatnu verižicu oko vrata, i proglasiše za nj da je treći gospodar u carstvu.
Danilo 5,30Istu noć bi ubijen Valtasar car Haldejski.
Danilo 5,31A Darije Midijanin preuze carstvo i bješe mu oko šezdeset i dvije godine.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje