Tražilica


Luka 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 21,1Kad on pogleda gore, vidje, kako bogati bacaju darove svoje u žrtvenu blagajnu.
Luka 21,2Vidje također, kao jedna siromašna udovica ubaci tamo dvije lepte.
Luka 21,3Tada reče: "Zaista, kažem vam: ova siromašna udovica metnu više nego svi drugi.
Luka 21,4Jer svi baciše od viška svojega u darove Božje, a ona metnu od sirotinje svoje sve, što je služilo za njezin živež."
Luka 21,5Kad su neki govorili za hram, da je ukrašen sjajnim kamenjem i posvetnim darovima, reče:
Luka 21,6"Doći će dani, kad od svega, što vidite ovdje, neće ostati ni kamen na kamenu, koji se neće porušiti."
Luka 21,7Zapitaše ga: "Učitelju, kad će se to dogoditi, i koji je znak, kad će se to zbiti?"
Luka 21,8On odgovori: "Pripazite, da se ne dadnete zavesti, jer će se mnogi pojaviti u ime moje i reći: 'Ja sam', i: 'Vrijeme je došlo.' Ne trčite za njima!
Luka 21,9Kad čujete za ratove i bune, ne dajte se stim uplašiti! To mora najprije doći, ali još nije odmah svršetak."
Luka 21,10On nastavi: "Ustat će narod na narod, kraljevstvo na kraljevstvo
Luka 21,11Jaki potresi bit će posvuda, bit će glad i kuga. Strahote i veliki znači pojavit će se na nebu.
Luka 21,12Prije svega toga metnut će na vas ruku i progonit će vas Predavat će vas u sinagoge i u tamnice i voditi vas pred kraljeve i namjesnike zbog imena mojega.
Luka 21,13Tu će vam se dati prilika, da položite svjedočanstvo.
Luka 21,14Nemajte dakle nikakve unaprijed brige, kako ćete odgovarati!
Luka 21,15Jer ću vam ja dati rječitost i mudrost, kojoj se neće moći oprijeti ni odoljeti svi vaši protivnici.
Luka 21,16Dapače predavat će vas roditelji, braća, rođaci i prijatelji, i pobit će neke od vas.
Luka 21,17Svi će zamrziti na vas zbog imena mojega.
Luka 21,18Ali ni vlas s glave vaše neće propasti.
Luka 21,19Postojanom ustrajnošću spasit ćete dušu svoju.
Luka 21,20Kad vidite, da je Jerusalem opkoljen od vojske, onda znajte, da je blizu razorenje njegovo.
Luka 21,21Tada neka ljudi u Judeji bježe u gore! Oni u gradu neka izađu van; koji su na polju, neka ne ulaze u grad!
Luka 21,22Jer to su dani osvete, kad će se sve ispuniti, što stoji u Pismu.
Luka 21,23Teško trudnima i dojiljama u one dane, jer će doći velika tjeskoba na zemlju i sud gnjeva na ovaj narod.
Luka 21,24Jedni će pasti od oštrice mača, drugi zarobljeni bit će odvedeni među sve narode, Jerusalem će biti gažen od neznabožaca, dok ne prođu vremena neznabožaca.
Luka 21,25Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvjezdama. Na zemlji će među narodima vladati strašno očajanje od buke i huke mora.
Luka 21,26Ljudi će ginuti od straha i čekanja onoga, što će doći na zemlju, jer će se sile nebeske uzdrmati.
Luka 21,27Tada će ugledati, gdje Sin čovječji dolazi na oblaku s velikom moći i slavom.
Luka 21,28Kad to nastane, onda se uspravite i podignite glavu svoju! Otkupljenje se vaše približuje.": "
Luka 21,29Reče im prispodobu: "Promatrajte smokvu i sva druga drveta!
Luka 21,30Kad vidite, da već tjeraju, znate, da je blizu ljeto.
Luka 21,31Tako i vi, kad vidite, da se zbiva ovo, znajte, da je blizu kraljevstvo Božje!
Luka 21,32Zaista, kažem vam: ovaj naraštaj neće proći, dok se sve to ne zbude.
Luka 21,33Nebo i zemlja proći će, a riječi moje neće proći.
Luka 21,34Pazite, da svoja srca ne otežate raspuštenošću i pijanstvom i brigama zemaljskim, i da vam onaj dan ne dođe iznenada.
Luka 21,35Kao zamka doći će na sve, koji stanuju po svoj zemlji.
Luka 21,36Pa zato budite uvijek budni i molite se, da uzmognete umaći svemu tome, što će doći, i da opstanete pred Sinom čovječjim!"
Luka 21,37Preko dana učio je u hramu, a noću je izlazio van i boravio na gori, koja se zove Maslinska gora.
Luka 21,38Ujutro je hrlio sav narod k njemu u hram, da ga sluša.
Luka 21,1 Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove.
Luka 21,2A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića.
Luka 21,3I reče: "Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju.
Luka 21,4Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše.
Luka 21,5I dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče:
Luka 21,6"Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.
Luka 21,7Upitaše ga: "Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?
Luka 21,8A on reče: "Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: `Ja sam` i: `Vrijeme se približilo!` Ne idite za njima.
Luka 21,9A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak.
Luka 21,10Tada im kaza: "Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva.
Luka 21,11I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba.
Luka 21,12"No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega.
Luka 21,13Zadesit će vas to radi svjedočenja.
Luka 21,14"Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu!
Luka 21,15Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik.
Luka 21,16A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.
Luka 21,17"Svi će vas zamrziti zbog imena mojega.
Luka 21,18Ali ni vlas vam s glave neće propasti.
Luka 21,19Svojom ćete se postojanošću spasiti.
Luka 21,20"Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte: približilo se njegovo opustošenje.
Luka 21,21Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; a koji u Gradu, neka ga napuste; koji pak po poljima, neka se u nj ne vraćaju
Luka 21,22jer to su dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano.
Luka 21,23"Jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit će jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom.
Luka 21,24Padat će od oštrice mača, odvodit će ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana.
Luka 21,25"I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja.
Luka 21,26Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati.
Luka 21,27Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom.
Luka 21,28Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.
Luka 21,29I reče im prispodobu: "Pogledajte smokvu i sva stabla.
Luka 21,30Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto.
Luka 21,31Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje.
Luka 21,32Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude.
Luka 21,33Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.
Luka 21,34"Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan
Luka 21,35jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji.
Luka 21,36"Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.
Luka 21,37Danju je učio u Hramu, a noću bi izlazio i noćio na gori zvanoj Maslinska.
Luka 21,38A sav bi narod rano hrlio k njemu u Hram da ga sluša.
Luka 21,1Podižući oči, Isus vidje one koji stavljaše svoj milodar u škrabicu. Bijahu to bogataši.
Luka 21,2On vidje također jednu jadnu udovicu koja ondje metaše dva novčića,
Luka 21,3i on reče: ` Uistinu, ja vam to kažem, ova sirota udovica je stavila više no svi drugi.
Luka 21,4Jer svi oni su uzeli od svog suviška za staviti među milodare; ali ona, ona je uzela od svoje bijede za staviti sve što imaše za živjeti.` ( Mt 24.12; Mk 13.12)
Luka 21,5Kako nekolicina govoraše o *Templu, o njegovim ukrasima od lijepog kamenja i zavjetnim darovima, Isus reče:
Luka 21,6` Ono što vi vidite, dani će doći kad neće ostati ni kamen na kamenu: sve će biti uništeno. ` ( Mt 24.38; Mk 13.38)
Luka 21,7Oni ga zapitaše: ` Učitelju, kad će se sve to dogoditi, i koji će biti *znak da će se to dogoditi? `
Luka 21,8On reče: ` Pazite, ne dajte se zavesti, jer mnogi će dolaziti uzimajući moje ime; oni će reći: To sam ja i Čas je došao; ne slijedite ih.
Luka 21,9Kad čujete govoriti o ratovima i ustancima, ne budite užasnuti. Jer, to treba doći najprije, ali to neće odmah biti i svršetak. `
Luka 21,10Tad im on reče: ` Dizat će se narod na narod i kraljevstvo protiv kraljevstva.
Luka 21,11Bit će velikih potresa zemlje i na različitim mjestima kuge i gladi, užasavajući događaja dolazećih s neba i velikih znakova. ( Mt 10.1722 Mk 13.913)
Luka 21,12` Ali prije svega toga, dizat će ruku na vas i proganjat će vas; izručivat će vas *sinagogama, stavljat će vas u zatvor; odvlačit će vas pred kraljeve i upravitelje zbog mog imena.
Luka 21,13To će vam dati priliku za svjedočenje.
Luka 21,14Imajte na umu da vam nije potrebno pripravljati svoju obranu.
Luka 21,15Jer, ja ću vam dati jedan jezik i mudrost kojima neće moć ni protivrječiti ni opovrći ih nitko od onih koji budu protiv vas.
Luka 21,16Vi ćete biti izručivani čak i od svojih otaca i majki, od svoje braće, svojih rođaka i svojih prijatelja, i oni će dati osuditi na smrt više između vas.
Luka 21,17Bit ćete omraženi od svih zbog mog imena;
Luka 21,18ali, ni jedna vlas s vaše glave neće biti izgubljena.
Luka 21,19Svojom ustrajnošću zadobit ćete život. ( Mt 24.1521: Mk 13.1419 )
Luka 21,20Kad vidite Jeruzalem opkoljen vojskama, znajte tada da je čas njegovog pustošenja stigao.
Luka 21,21Tada, oni koji budu u Judeji, nek bježe u planine; oni koji budu unutar grada, nek iziđu iz njega; oni koji budu u polju nek ne ulaze u grad!
Luka 21,22Jer, bit će to dani osvete kad se treba ispuniti ono što je pisano.
Luka 21,23Nesretne one koje budu trudne i one koje će dojiti u te dane, jer bit će jedna velika bijeda u zemlji i gnjev protiv tog naroda.
Luka 21,24Oni će pasti uništeni od mača; bit će oni odvedeni u roblje k svim narodima, a Jeruzalem bit će gažen nogama neznabožaca sve dok se ne navrši vrijeme neznabožaca. ( Mt 24.2931; Mk 13.2427)
Luka 21,25` Bit će *znakova na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji narodi će biti u zebnji, prestrašeni bučanjem i valjanjem mora,
Luka 21,26dok će ljudi klonuti od užasa u strahu od na svijet dolazećih nesreća; jer, sile nebeske bit će uzdrmane.
Luka 21,27Tada, oni će vidjeti *Sina čovjekovog dolaziti okruženog jednim oblakom u punini moć i slave.
Luka 21,28Kad se ovi događaju počnu događati, uspravite se i podignite glavu, jer vaše je oslobođenje blizu!. ` ( Mt 24.3235; Mk 13.2831)
Luka 21,29I on im reče jednu usporedbu: ` Pogledajte smokvino stablo i sva drveta:
Luka 21,30čim oni propupaju vi znate sami, videći njih, da je ljeto već blizu.
Luka 21,31Isto, vi također, kad budete vidjeli to dolaziti, znajte da je *kraljevanje Božje blizu.
Luka 21,32Uistinu, ja vam to kažem, ovaj naraštaj neće proći dok sve to ne stigne.
Luka 21,33Nebo i zemlja će proći, moje riječi neće proći.
Luka 21,34` Budite oprezni, iz straha da vaša srca ne otežaju u pijanstvu, veselicama i brigama životnim, i da taj dan ne padne na vas iznenadno,
Luka 21,35kao jedna mreža; jer on će se oboriti na sve one koji se budu našli na površini cijele zemlje.
Luka 21,36Već ostanite budni i molite u svako vrijeme da budete prosuđeni dostojnima izbjeći svim ovim dolazećim događajima i stati pred *Sina čovjekovog. `
Luka 21,37Isus provođaše dan u *Templu u poučavanju a izlažaše provesti noć na brdu zvanom Maslinsko .
Luka 21,38I sav narod dolažaše k njemu već od zore, u Templ za slušati ga. ( Mt 26.15, 1416; Mk 14.12, 1011 )
Luka 21,1Pogledavši pak gore vidje bogate gdje meću priloge svoje u haznu Božiju;
Luka 21,2A vidje i jednu siromašnu udovicu koja metaše ondje dvije lepte;
Luka 21,3I reče: zaista vam kažem: ova siromašna udovica metnu više od sviju:
Luka 21,4Jer svi ovi metnuše u prilog Bogu od suviška svojega, a ona od sirotinje svoje metnu svu hranu svoju što imaše.
Luka 21,5I kad neki govorahu za crkvu da je ukrašena lijepijem kamenjem i zakladima, reče:
Luka 21,6Doći će dani u koje od svega što vidite neće ostati ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti.
Luka 21,7Zapitaše ga pak govoreći: učitelju! a kad će to biti? i kakav je znak kad će se to dogoditi?
Luka 21,8A on reče: čuvajte se da vas ne prevare, jer će mnogi doći na ime moje govoreći: ja sam, i vrijeme se približi. Ne idite dakle za njima.
Luka 21,9A kad čujete ratove i bune, ne plašite se; jer to sve treba najprije da bude; ali još nije tada pošljedak.
Luka 21,10Tada im reče: ustaće narod na narod i carstvo na carstvo;
Luka 21,11I zemlja će se tresti vrlo po svijetu, i biće gladi i pomori i strahote i veliki znaci biće na nebu.
Luka 21,12A prije svega ovoga metnuće na vas ruke svoje i goniće vas i predavati u zbornice i u tamnice; vodiće vas pred careve i kraljeve imena mojega radi.
Luka 21,13A to će vam se dogoditi za svjedočanstvo.
Luka 21,14Metnite dakle u srca svoja, da se prije ne pripravljate kako ćete odgovarati:
Luka 21,15Jer ću vam ja dati usta i premudrost kojoj se neće moći protiviti ni odgovoriti svi vaši protivnici.
Luka 21,16A predavaće vas i roditelji i braća i rođaci i prijatelji; i pobiće neke od vas.
Luka 21,17I svi će omrznuti na vas imena mojega radi.
Luka 21,18I dlaka s glave vaše neće poginuti.
Luka 21,19Trpljenjem svojijem spasavajte duše svoje.
Luka 21,20A kad vidite da Jerusalim opkoli vojska onda znajte da se približilo vrijeme da opusti.
Luka 21,21Tada koji budu u Judeji neka bježe u gore, i koji budu u gradu neka izlaze napolje; i koji su napolju neka ne ulaze u njega:
Luka 21,22Jer su ovo dani osvete, da se izvrši sve što je napisano.
Luka 21,23Ali teško trudnima i dojilicama u te dane! Jer će biti velika nevolja na zemlji, gnjev na ovom narodu.
Luka 21,24I pašće od oštrica mača, i odvešće se u ropstvo po svijem narodima; i Jerusalim će gaziti neznabošci dok se ne izvrše vremena neznabožaca.
Luka 21,25I biće znaci u suncu i u mjesecu i u zvijezdama; i ljudima na zemlji tuga od smetnje i od huke morske i valova.
Luka 21,26Ljudi će umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju; jer će se i sile nebeske pokrenuti.
Luka 21,27I tada će ugledati sina čovječijega gdje ide na oblacima sa silom i slavom velikom.
Luka 21,28A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje; jer se približuje izbavljenje vaše.
Luka 21,29I kaza im priču: gledajte na smokvu i na sva drveta;
Luka 21,30Kad vidite da već potjeraju, sami znate da je blizu ljeto.
Luka 21,31Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu carstvo Božije.
Luka 21,32Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
Luka 21,33Nebo i zemlja proći će, a riječi moje neće proći.
Luka 21,34Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovoga svijeta, i da vam ovaj dan ne dođe iznenada.
Luka 21,35Jer će doći kao zamka na sve koji žive po svoj zemlji.
Luka 21,36Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovoga što će se zbiti, i stati pred sinom čovječijim.
Luka 21,37I danju učaše u crkvi, a noću izlažaše i noćivaše na gori koja se zove Maslinska.
Luka 21,38I sav narod dolažaše izjutra k njemu u crkvu da ga slušaju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje