Tražilica


Marko 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko 3,1Dođe opet u sinagogu. Tu je bio čovjek sa suhom rukom.
Marko 3,2Pazili su na njega, hoće li ga u subotu iscijeliti, da ga mognu optužiti.
Marko 3,3Tada reče čovjeku sa suhom rukom: "Stani na sredinu!"
Marko 3,4Onda ih upita: "Treba, li u subotu dobro činiti ili zlo? Život spasiti ili pustiti da propadne?" Šutjeli su.
Marko 3,5Ožalošćen zbog tvrdoće njihova srca, pogleda srdito na njih unaokolo i reče čovjeku: "Pruži ruku svoju!" On je pruži, i ruka je njegova bila opet zdrava.
Marko 3,6Smjesta izađoše farizeji i posvjetovaše se s pristašama Herodovim protiv njega, kako bi ga mogli upropastiti,
Marko 3,7Isus se povuče s učenicima svojim k moru, Veliko mnoštvo naroda iz Galileje išlo je za njim. I iz Judeje
Marko 3,8i Jerusalema, iz Edoma, iz okolice s onu stranu Jordana i od Tira i Sidona pridolazili su ljudi k njemu u velikim četama, kad su čuli za sva djela njegova.
Marko 3,9Tada reče učenicima svojim, neka zbog mnoštva naroda bude uvijek spremna lađica za njega, da ne dođe u tisku.
Marko 3,10On je naime iscijelio mnoge, te su stoga navaljivali na njega svi bolesni, da ga se dotaknu.
Marko 3,11Kad su ga vidjeli dusi nečisti, padali su pred njega ničice i vikali: "Ti si Sin Božji."
Marko 3,12A on im je zabranjivao strogo, da ga ne razglašuju.
Marko 3,13Tada uziđe na goru i dozva k sebi, koje je htio, i dođoše mu.
Marko 3,14I postavi dvanaestoricu. Oni bi imali uvijek biti s njime, i njih je htio poslati da propovijedaju.
Marko 3,15Oni bi morali imati i moć da izgone đavle.
Marko 3,16Ovu dvanaestoricu postavi: "Simona, kojemu nadjenu ime Petar,
Marko 3,17Jakova, sina Zebedejeva, i Ivana, brata Jakovljeva, kojima je dao ime Boanerges, što znači sinovi groma;
Marko 3,18Nadalje Andriju, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomu, Jakova, sina Alfejeva, Tadeja, Simona Revnitelja
Marko 3,19I Judu Iskariota, koji je postao izdajnik njegov.
Marko 3,20Tada otide kući. Opet se skupi narod, tako da nijesu mogli ni ja, ti.
Marko 3,21Kad su to čuli njegovi, podigoše se da ga odvedu silom, jer se je reklo, da je izvan sebe.
Marko 3,22A književnici, koji su bili sišli iz Jerusalema, rekoše: "On je opsjednut od Beelzebuba. Pomoću poglavice zlih duhova izgoni zle duhove."
Marko 3,23Tada ih je dozvao i govorio im u prispodobama: "Kako može sotona izgoniti sotonu?
Marko 3,24Ako je kraljevstvo u sebi nesložno, onda ne može opstati takvo kraljevstvo.
Marko 3,25Ako je kuća u samoj sebi nesložna, onda ne može opstati takva kuća.
Marko 3,26I ako sotona ustane protiv samomu sebi i nesložan je samim sobom, onda ne može opstati, nego će propasti.
Marko 3,27Nitko ne može provaliti u kuću jakoga i oteti mu imanje njegovo, ako nije najprije svezao jakoga. Istom tada može oplijeniti kuću njegovu.
Marko 3,28Zaista, kažem vam: "Svi grijehi i huljenja na Boga, što ih počine ljudi, oprostit će se njima.
Marko 3,29Ali tko pohuli na Duha Svetoga, ne nalazi na vijeke oproštenja, nego ostaje naprćen vječnim grijehom."
Marko 3,30Oni su bili naime tvrdili: "On ima nečistoga duha."
Marko 3,31Tada dođoše majka njegova i braća njegova. Ostadoše stojeći vani i dadoše ga pozvati.
Marko 3,32Mnoštvo ljudi sjedilo je oko njega. Tada mu javiše: "Majka tvoja i braća tvoja stoje vani i pitaju za te."
Marko 3,33On im reče: "Tko je majka moja, i tko su braća moja?"
Marko 3,34Tada pogleda na one, koji su sjedili oko njega, i reče: "Evo majka moja i braća moja!
Marko 3,35Jer tko čini volju Božju, taj mi je brat, sestra i majka."
Marko 3,1 Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke.
Marko 3,2A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže.
Marko 3,3On kaže čovjeku usahle ruke: "Stani na sredinu!
Marko 3,4A njima će: "Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?" No oni su šutjeli.
Marko 3,5A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: "Ispruži ruku!" On ispruži - i ruka mu zdrava!
Marko 3,6Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.
Marko 3,7Isus se s učenicima povuče k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje,
Marko 3,8iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona - silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu.
Marko 3,9Stoga reče učenicima neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica da ga ne bi zgnjeli.
Marko 3,10Jer mnoge je ozdravio pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotakli.
Marko 3,11A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: "Ti si Sin Božji!
Marko 3,12A on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju.
Marko 3,13Uziđe na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu.
Marko 3,14I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati
Marko 3,15s vlašću da izgone đavle.
Marko 3,16Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar,
Marko 3,17i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma,
Marko 3,18i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca
Marko 3,19i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.
Marko 3,20I dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti.
Marko 3,21Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: "Izvan sebe je!
Marko 3,22I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: "Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.
Marko 3,23A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: "Kako može Sotona Sotonu izgoniti?
Marko 3,24Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati.
Marko 3,25Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati.
Marko 3,26Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj.
Marko 3,27Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti!
Marko 3,28Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule.
Marko 3,29No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.
Marko 3,30Jer govorahu: "Duha nečistoga ima.
Marko 3,31I dođu majka njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu.
Marko 3,32Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: "Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!
Marko 3,33On im odgovori: "Tko je majka moja i braća moja?
Marko 3,34I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: "Evo majke moje, evo braće moje!
Marko 3,35Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.
Marko 3,1On ponovo uđe u jednu *sinagogu; bijaše ondje jedan čovjek koji imaše uzetu ruku.
Marko 3,2Oni paziše Isusa za vidjeti da li će liječiti u dan *šabata; bijaše to za optužiti ga.
Marko 3,3Isus reče čovjeku koji imaše uzetu ruku: ` Ustani! dođi u sredinu. `
Marko 3,4A njima on reče: ` Ono što je dopušteno činiti u dan šabata, da li je činiti dobro ili činiti zlo? spasiti jedno živo biće ili ga ubiti?` Ali, oni šućaše.
Marko 3,5Prešavši jednim ljutitim pogledom po njima, ožalošćen okorjelošću njihovog *srca, on reče onom čovjeku: ` Ispruži ruku. ` On ju ispruži i njegova ruka bi ozdravljena.
Marko 3,6Kad su izišli, farizeji odmah održaše savjetovanje s Herodijancima1 protiv Isusa o sredstvima kojima će ga uništiti . ( Mt 4.25, 12.1516; Lk 6.1719 )
Marko 3,7Isus se skloni sa svojim učenicima na morsku obalu . Jedno veliko mnoštvo, došlo iz Galileje, slijeđaše ga. I iz Judeje,
Marko 3,8iz Jeruzalema, iz Idumeje, s one strane Jordana, iz Tira i Sidona, jedno veliko mnoštvo dođe k njemu, na novost o svemu onom što je činio.
Marko 3,9On reče svojim učenicima da drže spremnom jednu barku za njega zbog opasnosti da ga mnoštvo nu bi zgazilo.
Marko 3,10Jer on bijaše tolike izliječio da svi oni koji bijahu zahvaćeni od bilo kakve boli bacaše se na njega da bi ga dotaknuli.
Marko 3,11Nečisti duhovi, kad bi ga ugledali, bacaše mu se pred noge i vikaše: ` Ti si sin Božji. `
Marko 3,12I on zapovijedaše vrlo strogo da ga ne odaju. ( Mt10.14; Lk 6.1216 )
Marko 3,13On se popne na planinu i pozove one koje je htio. Oni dođoše k njemu
Marko 3,14i on ustanovi dvanaestoricu za biti s njim i za poslati ih propovijedati
Marko 3,15s ovlasti da izgone zle duhove.
Marko 3,16On ustanovi Dvanaestoricu: Petar, to je nadimak koji je on dao Šimunu,
Marko 3,17Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat Jakovljev, i dade im nadimak Boanergesi, tj. sinovi grmljavine,
Marko 3,18Andrija, Filip, Bartolomej, Matija, Toma, Jakov, sin Alfejev, Tadija i Šimun, zelot,
Marko 3,19i Juda Iškariot onaj isti koji ga izruči. ( Mt 12.2432; Lk 11.1523; 12.10)
Marko 3,20Isus dođe u kuću, a mnoštvo se ponovo sakupi, toliko da oni čak nisu mogli uzeti objed svoj.
Marko 3,21Na tu vijest ljudi iz njegove svojte dođoše da ga se domognu. Jer, oni govoraše: ` On je izgubio glavu. `
Marko 3,22A *pismoznanci, koji bijahu sišli iz Jeruzalema, govoraše: ` Belzebul je u njemu ` i: ` to je po poglavaru zloduha što izgoni zloduhe. `
Marko 3,23On ih dade dovesti i govoraše im on u *prispodobama: ` Kako bi *Sotona mogao izgoniti Sotonu?
Marko 3,24Ako je jedno kraljevstvo podijeljeno protiv sebe samog, to se kraljevstvo ne može održati.
Marko 3,25Ako jedna obitelj je podijeljena sama protiv sebe, ta obitelj neće se moć održati.
Marko 3,26I ako Sotona se digne sam protiv sebe i on je podijeljen, on se ne može održati, svršeno je s njim.
Marko 3,27Nitko ne može ući u kuću jakog čovjeka i opljačkati njegova dobra, ako najprije ne sveže jakog čovjeka; tad će tek opljačkati kuću njegovu.
Marko 3,28Uistinu, ja vam to kažem da će sve biti oprošteno sinovima čovjekovim, grijesi i *huljenja tolikog broja koliko budu izgovorena.
Marko 3,29Ali, ako netko huli Duh Sveti, on zauvijek ostaje bez oprosta: on je zauvijek kriv za grijeh.`
Marko 3,30Zbog toga oni govoraše: ` Ima nečistog duha. ` ( Mt 20.4650; Lk8.1921)
Marko 3,31Stigoše njegova majka i njegova braća.
Marko 3,32Mnoštvo bijaše sjedjelo okolo njega. Rekoše mu: ` Evo tvoja majka i tvoja braća su napolju; oni tebe traže. `
Marko 3,33On im odgovori: ` Tko su moja majka i moja braća? `
Marko 3,34I prešavši pogledom one koji bijahu u krugu sjedjeli okolo njega, on reče: ` Evo moje majke i moje braće.
Marko 3,35Tko god čini volju Božju, eto mog brata, moje sestre, moje majke. ` ( Mt13.19; Lk 8.48)
Marko 3,1I uđe opet u zbornicu, i ondje bješe čovjek sa suhom rukom.
Marko 3,2I motrahu za njim neće li ga u subotu iscijeliti da ga okrive.
Marko 3,3I reče čovjeku sa suhom rukom: stani na srijedu.
Marko 3,4I reče im: valja li u subotu dobro činiti ili zlo činiti? dušu održati, ili pogubiti? A oni mučahu.
Marko 3,5I pogledavši na njih s gnjevom od žalosti što su im onako srca odrvenila reče čovjeku: pruži ruku svoju. I pruži; i posta ruka zdrava kao i druga.
Marko 3,6I izišavši fariseji odmah učiniše za njega vijeću s Irodovcima kako bi ga pogubili.
Marko 3,7A Isus otide s učenicima svojijem k moru; i mnogi narod iz Galileje ide za njim i iz Judeje;
Marko 3,8I iz Jerusalima i iz Idumeje i ispreko Jordana i od Tira i Sidona mnoštvo veliko čuvši šta on čini dođe k njemu.
Marko 3,9I reče učenicima svojijem da bude lađa u njega gotova zbog naroda, da mu ne dosađuje.
Marko 3,10Jer mnoge iscijeli tako da navaljivahu na njega koji bijahu nakaženi bolestima da ga se dotaknu.
Marko 3,11I dusi nečisti kad ga viđahu, pripadahu k njemu i vikahu govoreći: ti si sin Božij.
Marko 3,12I mnogo im prijećaše da ga ne prokažu.
Marko 3,13I iziđoše na goru, i dozva koje on šćaše; i dođoše mu.
Marko 3,14I postavi dvanaestoricu da budu s njim, i da ih pošilje da propovijedaju,
Marko 3,15I da imaju vlast da iscjeljuju od bolesti, i da izgone đavole:
Marko 3,16Prvoga Simona, i nadjede mu ime Petar;
Marko 3,17I Jakova Zevedejeva i Jovana brata Jakovljeva, i nadjede im imena Voanerges, koje znači sinovi gromovi;
Marko 3,18I Andriju i Filipa i Vartolomija i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadiju i Simona Kananita,
Marko 3,19I Judu Iskariotskoga, koji ga i izdade.
Marko 3,20I dođoše u kuću, i sabra se opet narod da ne mogahu ni hljeba jesti.
Marko 3,21I čuvši to rod njegov iziđoše da ga uhvate; jer govorahu da je izvan sebe.
Marko 3,22A književnici koji bijahu sišli iz Jerusalima govorahu: u njemu je Veelzevul; i on pomoću kneza đavolskoga izgoni đavole.
Marko 3,23I dozvavši ih govoraše im u pričama: kako može sotona sotonu izgoniti?
Marko 3,24I ako se carstvo samo po sebi razdijeli, ne može ostati carstvo ono;
Marko 3,25I ako se dom sam po sebi razdijeli, ne može ostati dom onaj;
Marko 3,26I ako sotona ustane sam na se i razdijeli se, ne može ostati, nego će propasti.
Marko 3,27Niko ne može pokućstvo jakoga, ušavši u kuću njegovu, oteti ako najprije jakoga ne sveže: i onda će kuću njegovu oplijeniti.
Marko 3,28Zaista vam kažem: svi grijesi oprostiće se sinovima čovječijim, i huljenja na Boga, makar kakova bila:
Marko 3,29A koji pohuli na Duha svetoga nema oproštenja vavijek, nego je kriv vječnome sudu.
Marko 3,30Jer govorahu: u njemu je nečisti duh.
Marko 3,31I dođe mati njegova i braća njegova, i stojeći napolju poslaše k njemu da ga zovu.
Marko 3,32I sjeđaše narod oko njega. I rekoše mu: eto mati tvoja i braća tvoja i sestre tvoje napolju pitaju za te.
Marko 3,33I odgovori im govoreći: ko je mati moja ili braća moja?
Marko 3,34I pogledavši na narod koji sjeđaše reče: evo mati moja i braća moja.
Marko 3,35Jer ko izvrši volju Božiju onaj je brat moj i sestra moja i mati moja.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje