Tražilica


Matej 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 21,1Kad se približiše k Jerusalemu i dođoše u Betfagu na Maslinskoj gori, onda posla Isus dva učenika
Matej 21,2I naloži im: "Idite u selo, što je pred vama! Odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s njom. Odvežite je i dovedite je k meni!
Matej 21,3Ako vam tko rekne što, kažite: "Gospodin ih treba. Odmah će ih pustiti."
Matej 21,4Stim se imala ispuniti riječ proroka: "
Matej 21,5Kažite kćeri sionskoj: "kralj tvoj dolazi k tebi pun krotkosti. Sjedi na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu."
Matej 21,6Učenici odoše i učiniše, kako im je bio zapovjedio Isus
Matej 21,7Dovedoše magaricu i magare, metnuše na njih haljine svoje, i on sjede na njih.
Matej 21,8Veoma mnogi iz naroda prostriješe haljine svoje po putu, drugi su rezali granje od drveća i prostirali po putu.
Matej 21,9Mnoštvo naroda, što je išlo pred njim i za njim, vikalo je iza glasa: "Hosana sinu Davidovu! Blagoslovljen je koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana na visini!"
Matej 21,10Kad uđe u Jerusalem, uzbuni se sav glad. "Tko je to?" pitali su.
Matej 21,11Mnoštvo je naroda govorilo: "To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji!"
Matej 21,12Potom uđe Isus u hram Božji, istjera van sve kupce i prodavce u hramu, isprevrnu stolove mjenjačima i klupe trgovcima golubova
Matej 21,13I reče im: "Stoji pisano: "Kuća moja neka se zove kuća molitve! A vi načiniste od nje špilju razbojničku."
Matej 21,14U hramu dođoše k njemu slijepi i hromi, i iscijeli ih
Matej 21,15Kad vidješe glavari svećenički i književnici čudesa, što ih učini, i djecu, što su vikala u hramu: "Hosana sinu Davidovu!", rasrdiše se
Matej 21,16I rekoše mu: "Čuješ li, što viču ovi?" Isus im reče: "Da. Zar nijeste nikad čitali: "Iz usta djece i nejačadi navješćuješ hvalu svoju?"
Matej 21,17Stim ih ostavi, izađe iz grada u Betaniju i ostade ondje.
Matej 21,18Kad se je rano ujutro vraćao u grad, ogladnje.
Matej 21,19Tada vidje smokvu jednu kraj puta. Dođe k njoj, ali nađe na njoj samo lišće. Tada joj reče: "Neka nikada na tebi više ne bude roda!" Odmah usahnu smokva.
Matej 21,20Kad to vidješe učenici, upitaše začuđeni: "Kako je mogla smokva odmah usahnuti?"
Matej 21,21Isus im odgovori: "Zaista, kažem vam: "Ako imate vjere i ne sumnjate, onda ćete ne samo učiniti, što se je dogodilo smokvi, nego ako reknete onoj gori tamo: "Digni se i baci se u more!, to će se dogoditi.
Matej 21,22Sve, što zamolite pouzdano u molitvi, dobit ćete."
Matej 21,23Tada otide u hram i počne učiti. I pristupiše k njemu glavari svećenički i starješine narodne i upitaše: "Kojom vlasti to činiš Tko ti je dao vlast za to?"
Matej 21,24Isus im reče: "Ja ću vama staviti jedno pitanje. Kad mi odgovorite na, to, reći ću vam, kojom vlasti ja ovo činim.
Matej 21,25Odakle je bilo krštenje Ivanovo? S neba ili od ljudi?" Oni su razmišljali među se: "
Matej 21,26Ako reknemo: "S neba, reći će nam: "Zašto mu onda nijeste vjerovali? Ako reknemo: "Od ljudi bojimo se naroda, jer svi Ivana drže za proroka.
Matej 21,27I odgovoriše Isusu: "Mi to ne znamo." Tada im on reče: "Onda ni ja vama neću reći, kojom vlasti ovo činim.
Matej 21,28Što vam se čini? Čovjek neki imao je dva sina. On ode k prvome i reče: "Sine, idi i radi danas u vinogradu!
Matej 21,29On odgovori: "Da, gospodaru, ali ne otide.
Matej 21,30Tada ode k drugome i reče isto tako. On odgovori: "Neću; ali poslije mu bi žao, i on ipak otide.
Matej 21,31Tko je od ove dvojice ispunio volju očevu?" Odgovoriše: "Drugi." Tada im reče Isus: "Zaista, kažem vam: Carinici i bludnice dolaze još prije vas u kraljevstvo Božje.
Matej 21,32Ivan dođe i pokaza vam put pravednosti, ali mu vi nijeste vjerovali Nasuprot carinici i bludnice vjerovali su mu. Vi ste to vidjeli, ali se ipak iza toga nijeste obratili i nijeste mu vjerovali.
Matej 21,33Čujte još drugu prispodobu: "Jedan domaćin posadi vinograd. Ogradi ga plotom, iskopa u njemu tijesak i sagradi kulu. Tada ga dade u zakup vinogradarima i otide izvan zemlje.
Matej 21,34Kad dođe vrijeme berbi, posla sluge svoje k vinogradarima, da prime dio roda,
Matej 21,35A vinogradari napadoše na sluge njegove: "jednoga izbiše, drugoga ubiše, trećega kamenovaše.
Matej 21,36Tada posla druge sluge, više nego prije. Ovima učiniše isto tako.
Matej 21,37Naposljetku posla k njima sina svojega rekavši: "Pred sinom mojim imat će strah.
Matej 21,38Ali kad vinogradari ugledaše sina, rekoše među sobom: "Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i baštinu njegovu zaposjednemo!
Matej 21,39Uhvatiše ga dakle, izbaciše ga iz vinograda i ubiše ga.
Matej 21,40Kad dođe dakle gospodar vinograda, što će učiniti vinogradarima onim?"
Matej 21,41Odgovoriše mu: "Zločince će zlom smrti pogubiti i svoj će vinograd dati u zakup drugim vinogradarima, koji će mu davati dio roda u pravo vrijeme."
Matej 21,42Tada im reče Isus: "Zar nijeste nikad čitali u Pismu: 'Kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen ugaoni; to je djelo Gospodnje, kao čudo stoji to pred očima našim?
Matej 21,43Zato vam kažem: "Kraljevstvo Božje uzet će vam se i dat će se narodu, koji donosi rodove njegove.
Matej 21,44Tko padne na ovaj kamen, razbit će se; na koga on padne, satrt će ga."
Matej 21,45Kad čuše glavari svećenički i farizeji priče njegove, opaziše, da misli na njih.
Matej 21,46Zato su gledali da ga uhvate; ali su se bojali naroda, jer ga je držao za proroka.
Matej 21,1 Kad se približiše Jeruzalemu te dođoše u Betfagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu učenika
Matej 21,2govoreći: "Pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni.
Matej 21,3Ako vam tko što rekne, recite: `Gospodinu trebaju`, i odmah će ih pustiti.
Matej 21,4To se dogodi da se ispuni što je rečeno po proroku:
Matej 21,5Recite kćeri Sionskoj: Evo kralj ti tvoj dolazi, krotak, jašuć na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu.
Matej 21,6Učenici odu i učine kako im naredi Isus.
Matej 21,7Dovedu magaricu i magare te stave na njih haljine i Isus uzjaha na njih.
Matej 21,8Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu.
Matej 21,9Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: "Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!
Matej 21,10Kad uđe u Jeruzalem, uskomešao se sav grad i govorio: "Tko je ovaj?
Matej 21,11A mnoštvo odgovaraše: "To je Prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga.
Matej 21,12Isus uđe u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe.
Matej 21,13Kaže im: "Pisamo je: Dom će se moj zvati Dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku.
Matej 21,14U Hramu mu priđoše slijepi i hromi i on ih ozdravi.
Matej 21,15A kad glavari svećenički i pismoznanci vidješe čudesa koja učini i djecu što viču Hramom: "Hosana Sinu Davidovu!", gnjevni
Matej 21,16mu rekoše: "Čuješ li što ovi govore?" Kaže im Isus: "Da! A niste li čitali: Iz usta djece i dojenčadi sebi si pripravio hvalu?
Matej 21,17On ih ostavi, pođe iz grada u Betaniju te ondje prenoći.
Matej 21,18Ujutro se vraćao u grad i ogladnje.
Matej 21,19Ugleda smokvu kraj puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća pa joj kaže: "Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!" I smokva umah usahnu.
Matej 21,20Vidjevši to, učenici se začude: "Kako umah smokva usahnu!
Matej 21,21Isus im odvrati: "Zaista, kažem vam, ako budete imali vjeru i ne posumnjate, činit ćete ne samo ovo sa smokvom, nego - reknete li i ovoj gori: `Digni se i baci u more!`, bit će tako.
Matej 21,22I sve što zaištete u molitvi vjerujući, primit ćete.
Matej 21,23I uđe u Hram. Dok je naučavao, pristupiše mu glavari svećenički i starješine narodne te ga upitaše: "Kojom vlašću to činiš? Tko ti dade tu vlast?
Matej 21,24Isus im odgovori: "I ja ću vas jedno upitati. Ako mi na to odgovorite, ja ću vama kazati kojom vlašću ovo činim.
Matej 21,25Krst Ivanov odakle li bijaše? Od Neba ili od ljudi?" A oni umovahu među sobom: "Reknemo li `Od Neba`, odvratit će nam: `Zašto mu, dakle, ne povjerovaste?`
Matej 21,26A reknemo li `Od ljudi`, strah nas je mnoštva. Ta svi Ivana smatraju prorokom.
Matej 21,27Zato odgovore Isusu: "Ne znamo." I on njima reče: "Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim.
Matej 21,28"A što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: `Sinko, hajde danas na posao u vinograd!`
Matej 21,29On odgovori: `Neću!` No poslije se predomisli i ode.
Matej 21,30Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: `Evo me, gospodaru!` i ne ode.
Matej 21,31Koji od te dvojice izvrši volju očevu?" Kažu: "Onaj prvi." Nato će im Isus: "Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje!
Matej 21,32Doista, Ivan dođe k vama putom pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.
Matej 21,33"Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova.
Matej 21,34Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod.
Matej 21,35A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše.
Matej 21,36I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.
Matej 21,37"Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: `Poštovat će mog sina.`
Matej 21,38Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: `Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!`
Matej 21,39I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.
Matej 21,40"Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?
Matej 21,41Kažu mu: "Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.
Matej 21,42Kaže im Isus: "Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo - kakvo čudo u očima našim!
Matej 21,43Zato će se - kažem vam - oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove! (
Matej 21,44I tko padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga on padne, satrt će ga.)
Matej 21,45Kad su glavari svećenički i farizeji čuli te njegove prispodobe, razumjeli su da govori o njima.
Matej 21,46I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva jer ga je smatralo prorokom.
Matej 21,1Kad se približiše Jeruzalemu i stigoše blizu Betfage, k Maslinskoj gori, tad Isus posla dva učenika:
Matej 21,2` Idite u selo koje je pred vama: naći ćete smjesta privezanu jednu magaricu i jednog magarčića s njom: odvežite ju i dovedite ih k meni.
Matej 21,3I ako vam netko nešto bude rekao, vi ćete odgovoriti: Gospodin ih treba, i on će ih smjesta pustiti otići. `
Matej 21,4To se dogodilo da bi se ispunilo ono što je rekao prorok:
Matej 21,5Recite kćeri *Siona: Evo kako tvoj kralj dolazi k tebi, ponizan i uspinje se na jednoj magarici i magarčići jednom, malom jedne tovarne životinje.
Matej 21,6Učenici odoše i, kako im Isus bijaše zapovjedio,
Matej 21,7oni mu dovedoše magaricu i magarčića, po tome oni na njih prostriješe svoju odjeću, a Isus sjede povrh.
Matej 21,8Narod, u mnoštvu, prostiraše svoju odjeću po putu; neki su odsijecali grane s drveća i prekrivali put.
Matej 21,9Mnoštvo koje hodaše pred njima i oni koji ga slijediše vikaše: ` Hosana *Sinu Davidovom! Blagoslovljeno budi *ime Gospodina koji dolazi! Hosana najvišem od nebesa! `
Matej 21,10Kad Isus uđe u Jeruzalem, sav grad bi u uzmuđenju: ` Tko je to? `, govoriše se:
Matej 21,11a, mnoštvo odgovaraše: ` To je *prorok Isus iz Nazareta u Galileji.` ( Mk 1115-19; Lk19.45-48; Iv 2.13-16)
Matej 21,12Potom Isus uđe u *Templ i protjera sve one koji prodavaše i kupovaše u Templu; on isprevrta stolove mjenjača i sjedišta tvrgovaca golubicama.
Matej 21,13I on im reče: ` Pisano je: Moja kuća bit će zvana kućom molitve; ali vi, vi od nje pravite jednu pećinu razbojničku! `
Matej 21,14Slijepci i hromi približiše se k njemu u Templu i on ih iscijeli.
Matej 21,15Videći iznenađujuće stvari koje je upravo izvršio i tu djecu koja kričaše u Templu: `Hosana *Sinu Davidovom!`, *veliki svećenici i pismoznanci biše ozlojeđeni
Matej 21,16i rekoše njemu: ` Čuješ li ti što oni govore? ` Ali, Isus im odgovori: ` Da. Jeste li vi ikada čitali ovaj tekst: Ustima najmanjih i dojenčadi, ti si sebi pripravio jedan hvalospjev?
Matej 21,17Potom on ih napusti i iziđe iz grada da bi otišao u Betaniju, gdje provede noć. ( Mk 11.12-14, 20-25)
Matej 21,18Kako je on stigao u grad u rano jutro, osjeti glad.
Matej 21,19Videći jedno smokvino stablo, on mu se primaknu, ali ne nađe na njemi ništa, samo lišće. On mu reče: ` Nikada više ti nećeš donijeti ploda! ` Istog časa, smokva se sasuši.
Matej 21,20Videći to učenici biše iznenađeni i rekoše: ` Kako se smokva istog časa sasušila? `
Matej 21,21Isus im odgovori: ` Uistinu, ja vam to kažem, ako jednog dana povjerujete i ne posumnjate, ne samo da ćete činiti što sam ja upravo rekao smokvi, već čak i da kažete onoj planini: Podigni se otuda i survaj se u more, to će se izvršiti.
Matej 21,22Sve što vi zatražite s vjerom u molitvi, vi ćete to primiti. ` ( Mk 11.27-33, 20.1-8)
Matej 21,23Kako je on ušao u *Templ, *veliki svećenici i starješine naroda mu pristupiše dok on poučavaše, i rekoše mu oni: ` Po kojoj ovlasti ti to činiš? I tko ti je dao tu ovlast? `
Matej 21,24Isus im odgovori: ` Ja također, vama ću postaviti jedno pitanje, samo jedno; ako mi vi odgovorite, ja ću vam reći po kojoj ovlasti ja ovo činim.
Matej 21,25Krštenje Ivanovo, otkud dolaziše? S *neba ili od ljudi? ` Oni razmišljaše u sebi ovako: ` Ako li mi kažemo: S neba, on će nam reći: Zašto dakle niste vjerovali u njega?
Matej 21,26A, ako mi kažemo: Od ljudi, tad nam je bojati se mnoštva, jer svi Ivana drže *prorokom. `
Matej 21,27Tad oni odgovoriše Isusu: ` Ne znamo. ` A on im odgovori: ` Ni ja također ne znam, ja vam neću reći po kojoj ovlasti ja ovo činim. `
Matej 21,28`Kakvo je vaše mišljenje? Jedan čovjek imaše dva sina. Prišavši k prvom, on mu reče: Dijete moje, idi dakle raditi danas u vinograd.
Matej 21,29Ovaj mu odgovori: Neću; malo kasnije, budući se pokajao, on ode.
Matej 21,30Prišavši k drugome, on mu reče istu stvar. Ovaj mu odgovori: Idem, Gospodaru; ali, ne otiđe on.
Matej 21,31Koji od ove dvojice je izvršio volju svog oca? ` `Prvi`, odgovoriše oni. Isus im reče: ` Uistinu, ja vam to kažem, skupljači poreza i prostitutke vam prethode u *kraljevstvu Božjem.
Matej 21,32Naime, Ivan je došao k vama putom pravednosti, a vi mu niste vjerovali; skupljači poreza i prostitutke, naprotiv, oni su mu vjerovali. I vi, videći sve to, vi se čak kasnije niste pokajali i povjerovali mu. ` ( Mk 12.1-12; Lk 20.9-19)
Matej 21,23` Slušajte jednu drugu *prispodobu. Bijaše jedan posjednik koji zasadi vinograd, ogradi ga ogradom, izdubi u njemu jedan tijesak i sagradi jednu kulu; potom ga dade u najam vinogradarima i ode na put.
Matej 21,34Kad se približi vrijeme plodovima, on posla svoje sluge za primiti plodove koji mu pripadaše.
Matej 21,35Ali, vinogradari uhvatiše njegove sluge; jednog izmlatiše; drugog, ubiše; trećeg kamenovaše.
Matej 21,36On posla ponovo druge sluge, u brojnije no prve; oni s njima jednako postupiše.
Matej 21,37Konačno, on im posla svog sina, rekavši sam sebi: Oni će poštovati mog sina.
Matej 21,38Ali vinogradari, ugledavši sina, rekoše između sebe: To je baštinik. Dođite! Ubijmo ga i domognimo se baštine.
Matej 21,39Oni ga uhvatiše, baciše ga van iz vinograda i ubiše.
Matej 21,40Eh dobro! Kad bude došao gazda, što će učiniti tim vinogradarima? `
Matej 21,41Oni mu odgovoriše: ` On će pogubiti kukavno te kukavce, i dat će vinograd u najam drugim vinogradarima, koji će mu predavati plodove u određeno vrijeme. `
Matej 21,42Isus im reče: ` Niste li vi nikada čitali u Knjigama: Kamen kojeg su odbacili i graditelji, postao je ugaoni kamen; to je djelo Gospodinovo: Kojeg li čuda na naše oči.
Matej 21,43Ja vam također ovo kažem: *kraljevstvo Božje bit će vam oduzeto, i bit će ono dano jednom narodu koji će mu plodove proizvoditi.
Matej 21,44Onaj koji padne na tom kamenu bit će skršen, a onog na koga on padne, zgnječit će ga. `
Matej 21,45Čuvši te prispodobe, *veliki svećenici i farizeji shvatiše da je on to o njima govorio.
Matej 21,46Oni tražiše zgodu za njegovo uhićenje, ali se plašiše mnoštva, jer ga ono držaše *prorokom. (Lk 14.15-24)
Matej 21,1I kad se približiše k Jerusalimu i dođoše u Vitfagu k Maslinskoj gori, onda Isus posla dva učenika
Matej 21,2Govoreći im: idite u selo što je prema vama, i odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s njom: odriješite je i dovedite mi.
Matej 21,3I ako vam ko reče što, kažite da oni trebaju Gospodu; i odmah će ih poslati.
Matej 21,4A ovo je sve bilo da se zbude što je kazao prorok govoreći:
Matej 21,5Kažite kćeri Sionovoj: evo car tvoj ide tebi krotak, i jaše na magarcu, i magaretu sinu magaričinu.
Matej 21,6I učenici otidoše, i učinivši kako im zapovjedi Isus
Matej 21,7Dovedoše magaricu i magare, i metnuše na njih haljine svoje, i posadiše ga na njih.
Matej 21,8A ljudi mnogi prostriješe haljine svoje po putu; a drugi rezahu granje od drveta i prostirahu po putu.
Matej 21,9A narod koji iđaše pred njim i za njim, vikaše govoreći: Osana Sinu Davidovu! blagosloven koji ide u ime Gospodnje! Osana na visini!
Matej 21,10I kad on uđe u Jerusalim, uzbuni se sav grad govoreći: ko je to?
Matej 21,11A narod govoraše: Ovo je Isus prorok iz Nazareta Galilejskoga.
Matej 21,12I uđe Isus u crkvu Božiju, i izgna sve koji prodavahu i kupovahu po crkvi, i ispremeta trpeze onijeh što mijenjahu novce, i klupe onijeh što prodavahu golubove.
Matej 21,13I reče im: u pismu stoji: dom moj dom molitve neka se zove; a vi načiniste od njega pećinu hajdučku.
Matej 21,14I pristupiše k njemu hromi i slijepi u crkvi, i iscijeli ih.
Matej 21,15A kad vidješe glavari sveštenički i književnici čudesa što učini, i djecu gdje viču u crkvi i govore: Osana sinu Davidovu, rasrdiše se.
Matej 21,16I rekoše mu: čuješ li što ovi govore? A Isus reče im: da! zar nijeste nikad čitali: iz usta male djece i koja sisaju načinio si sebi hvalu?
Matej 21,17I ostavivši ih izađe napolje iz grada u Vitaniju, i zanoći ondje.
Matej 21,18A ujutru vraćajući se u grad ogladnje.
Matej 21,19I ugledavši smokvu jednu kraj puta dođe k njoj, i ne nađe ništa na njoj do lišće samo, i reče joj: da nikad na tebi ne bude roda dovijeka. I odmah usahnu smokva.
Matej 21,20I vidjevši to učenici diviše se govoreći: kako odmah usahnu smokva!
Matej 21,21A Isus odgovarajući reče im: zaista vam kažem: ako imate vjeru i ne posumnjate, ne samo smokveno učinićete, nego i gori ovoj ako rečete: digni se i baci se u more, biće.
Matej 21,22I sve što uzištete u molitvi vjerujući, dobićete.
Matej 21,23I kad dođe u crkvu i stade učiti, pristupiše k njemu glavari sveštenički i starješine narodne govoreći: kakvom vlasti to činiš? i ko ti dade vlast tu?
Matej 21,24A Isus odgovarajući reče im: ja ću vas upitati jednu riječ, koju ako mi kažete, i ja ću vama kazati kakvom vlasti ovo činim.
Matej 21,25Krštenje Jovanovo otkuda bi? ili s neba, ili od ljudi? A oni pomišljavahu u sebi govoreći: a ako rečemo: s neba, reći će nam: zašto mu dakle ne vjerovaste?
Matej 21,26Ako li rečemo: od ljudi, bojimo se naroda! jer svi Jovana držahu za proroka.
Matej 21,27I odgovarajući Isusu rekoše: ne znamo. Reče i on njima: ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim.
Matej 21,28Šta vam se čini? Čovjek neki imaše dva sina; i došavši k prvome reče: sine! idi danas radi u vinogradu mome.
Matej 21,29A on odgovarajući reče: neću; a poslije se raskaja i otide.
Matej 21,30I pristupivši k drugome reče tako. A on odgovarajući reče: hoću, gospodaru; i ne otide.
Matej 21,31Koji je od ove dvojice ispunio volju očinu? Rekoše mu: prvi. Reče im Isus: zaista vam kažem da će carinici i kurve prije vas ući u carstvo Božije.
Matej 21,32Jer dođe k vama Jovan putem pravednijem, i ne vjerovaste mu; a carinici i kurve vjerovaše mu; i vi pošto vidjeste to, ne raskajaste se da mu vjerujete.
Matej 21,33Drugu priču čujte: bijaše čovjek domaćin koji posadi vinograd, i ogradi ga plotom, i iskopa u njemu pivnicu, i načini kulu, i dade ga vinogradarima i otide.
Matej 21,34A kad se približi vrijeme rodovima, posla sluge svoje k vinogradarima da prime rodove njegove.
Matej 21,35I vinogradari pohvatavši sluge njegove jednoga izbiše, a jednoga ubiše, a jednoga zasuše kamenjem.
Matej 21,36Opet posla druge sluge, više nego prije, i učiniše im tako isto.
Matej 21,37A potom posla k njima sina svojega govoreći: postidjeće se sina mojega.
Matej 21,38A vinogradari vidjevši sina rekoše među sobom: ovo je našljednik; hodite da ga ubijemo, i da nama ostane dostojanje njegovo.
Matej 21,39I uhvatiše ga, pa izvedoše ga napolje iz vinograda, i ubiše.
Matej 21,40Kad dođe dakle gospodar od vinograda šta će učiniti vinogradarima onijem?
Matej 21,41Rekoše mu: zločince će zlom smrti pomoriti; a vinograd daće drugijem vinogradarima, koji će mu davati rodove u svoje vrijeme.
Matej 21,42A reče im Isus: zar nijeste nikad čitali u pismu: kamen koji odbaciše zidari, on je postao glava od ugla; to bi od Gospoda i divno je u vašijem očima.
Matej 21,43Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božije, i daće se narodu koji njegove rodove donosi.
Matej 21,44I ko padne na ovaj kamen razbiće se; a na koga on padne satrće ga.
Matej 21,45I čuvši glavari sveštenički i fariseji priče njegove razumješe da za njih govori.
Matej 21,46I gledahu da ga uhvate, ali se pobojaše naroda, jer ga držahu za proroka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje