Tražilica


Jovan 12. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jovan 12,1A Isus prije pashe na šest dana dođe u Vitaniju gdje bješe Lazar što umrije, koga podiže iz mrtvijeh.
Jovan 12,2Ondje mu pak zgotoviše večeru, i Marta služaše, a i Lazar sjeđaše s njim za trpezom;
Jovan 12,3A Marija uzevši litru pravoga nardova mnogocjenoga mira pomaza noge Isusove, i otr kosom svojom noge njegove; a kuća se napuni mirisa od mira.
Jovan 12,4Onda reče jedan od učenika njegovijeh, Juda Simonov Iskariotski, koji ga poslije izdade:
Jovan 12,5Zašto se ovo miro ne prodade za trista groša i ne dade siromasima?
Jovan 12,6A ovo ne reče što se staraše za siromahe, nego što bješe lupež, i imaše kovčežić, i nošaše što se metaše u nj.
Jovan 12,7A Isus reče: ne dirajte u nju; ona je to dohranila za dan mojega pogreba;
Jovan 12,8Jer siromahe svagda imate sa sobom, a mene nemate svagda.
Jovan 12,9Razumje pak mnogi narod iz Judeje da je ondje i dođoše ne samo Isusa radi nego i da vide Lazara kojega podiže iz mrtvijeh.
Jovan 12,10A glavari sveštenički dogovoriše se da i Lazara ubiju;
Jovan 12,11Jer mnogi njega radi iđahu iz Judeje i vjerovahu Isusa.
Jovan 12,12A sjutradan mnogi od naroda koji bješe došao na praznik, čuvši da Isus ide u Jerusalim
Jovan 12,13Uzeše grane od finika i iziđoše mu na susret, i vikahu govoreći: osana! blagosloven koji ide u ime Gospodnje, car Izrailjev.
Jovan 12,14A Isus našavši magare usjede na nj, kao što je pisano:
Jovan 12,15Ne boj se kćeri Sionova, evo car tvoj ide sjedeći na magaretu.
Jovan 12,16Ali ovo učenici njegovi ne razumješe prije: nego kad se proslavi Isus onda se opomenuše da ovo bješe za njega pisano, i ovo mu učiniše.
Jovan 12,17A narod svjedočaše koji bješe prije s njim kad Lazara izazva iz groba i podiže ga iz mrtvijeh.
Jovan 12,18Zato ga i srete narod, jer čuše da on učini ovo čudo.
Jovan 12,19A fariseji govorahu među sobom: vidite da ništa ne pomaže? gle, svijet ide za njim.
Jovan 12,20A bijahu neki Grci koji bijahu došli na praznik da se mole Bogu.
Jovan 12,21Oni dakle pristupiše k Filipu, koji bješe iz Vitsaide Galilejske, i moljahu ga govoreći: gospodine! mi bismo htjeli da vidimo Isusa.
Jovan 12,22Dođe Filip i kaza Andriji, a Andrija i Filip opet kazaše Isusu.
Jovan 12,23A Isus odgovori im govoreći: dođe čas da se proslavi sin čovječij.
Jovan 12,24Zaista, zaista vam kažem: ako zrno pšenično padnuvši na zemlju ne umre, ono jedno ostane; ako li umre mnogo roda rodi:
Jovan 12,25Koji ljubi dušu svoju izgubiće je, a ko mrzi na dušu svoju na ovom svijetu, sačuvaće je za život vječni.
Jovan 12,26Ko meni služi, za mnom nek ide, i gdje sam ja ondje i sluga moj nek bude; i ko meni služi onoga će poštovati otac moj.
Jovan 12,27Sad je duša moja žalosna; i šta da kažem? Oče! sačuvaj me od ovoga časa; ali zato dođoh na čas ovaj.
Jovan 12,28Oče! proslavi ime svoje! Tada glas dođe s neba: i proslavio sam i opet ću proslaviti.
Jovan 12,29A kad ču narod koji stajaše, govorahu: grom zagrmi; a drugi govorahu: anđeo mu govori.
Jovan 12,30Isus odgovori i reče: ovaj glas ne bi mene radi nego naroda radi.
Jovan 12,31Sad je sud ovome svijetu; sad će biti istjeran knez ovoga svijeta napolje.
Jovan 12,32I kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi.
Jovan 12,33A ovo govoraše da pokaže kakvom će smrti umrijeti.
Jovan 12,34Narod mu odgovori: mi čusmo iz zakona da će Hristos ostati vavijek; kako ti govoriš da se sinu čovječijemu valja podignuti? ko je taj sin čovječiji?
Jovan 12,35A Isus im reče: još je malo vremena vidjelo s vama; hodite dok vidjelo imate da vas tama ne obuzme; jer ko hodi po tami ne zna kuda ide.
Jovan 12,36Dok vidjelo imate vjerujte vidjelo, da budete sinovi vidjela. Rekavši ovo Isus otide i sakri se od njih.
Jovan 12,37Ako je i činio tolika čudesa pred njima, opet ga ne vjerovahu;
Jovan 12,38Da se zbude riječ Isaije proroka koji reče: Gospode! ko vjerova govorenju našemu? i ruka Gospodnja kome se otkri?
Jovan 12,39Zato ne mogahu vjerovati, jer opet reče Isaija:
Jovan 12,40Zaslijepio je oči njihove i okamenio srca njihova, da ne vide očima ni srcem razumiju, i ne obrate se da ih iscijelim.
Jovan 12,41Ovo reče Isaija kad vidje slavu njegovu i govori za njega.
Jovan 12,42Ali opet i od knezova mnogi ga vjerovaše; nego radi fariseja ne priznavahu, da ne bi bili izgnani iz zbornice;
Jovan 12,43Jer im većma omilje slava ljudska nego slava Božija.
Jovan 12,44A Isus povika i reče: ko mene vjeruje ne vjeruje mene, nego onoga koji me posla;
Jovan 12,45I ko vidi mene vidi onoga koji me posla.
Jovan 12,46Ja dođoh vidjelo na svijet, da nijedan koji me vjeruje ne ostane u tami.
Jovan 12,47I ko čuje moje riječi i ne vjeruje, ja mu neću suditi; jer ja ne dođoh da sudim svijetu, nego da spasem svijet.
Jovan 12,48Koji se odreče mene, i ne prima riječi mojijeh, ima sebi sudiju: riječ koju ja govorih ona će mu suditi u pošljednji dan;
Jovan 12,49Jer ja od sebe ne govorih, nego otac koji me posla on mi dade zapovijest šta ću kazati i šta ću govoriti.
Jovan 12,50I znam da je zapovijest njegova život vječni. Što ja dakle govorim onako govorim kao što mi reče otac.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje