Tražilica


3. Mojsijeva 22. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
3. Mojsijeva 22,1I reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 22,2Kaži Aronu i sinovima njegovijem da se čuvaju od svetijeh stvari sinova Izrailjevih, da ne bi oskvrnili sveto ime moje u onom što mi oni posvećuju; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 22,3Reci im: ko bi god iz sjemena vašega od koljena na koljeno pristupio k svetijem stvarima, koje bi posvetili sinovi Izrailjevi Gospodu, kad je nečistota njegova na njemu, taj neka se istrijebi ispred lica mojega; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 22,4Ko bi god iz sjemena Aronova bio gubav ili bi išlo sjeme od njega, neka ne jede svetijeh stvari dokle ne bude čist; tako i koji bi se dotakao koga nečista od mrtva tijela ili onoga od koga je izašlo sjeme.
3. Mojsijeva 22,5Ili ko bi se dotakao čega što gamiže po zemlji, od čega bi se oskvrnio, ili čovjeka od kojega bi se oskvrnio kakve mu drago nečistote njegove,
3. Mojsijeva 22,6Ko bi se dotakao takoga čega, biće nečist do večera; zato neka ne jede svetijeh stvari ako ne okupa tijela svojega u vodi.
3. Mojsijeva 22,7A kad zađe sunce, biće čist, i onda može jesti od svetijeh stvari; jer mu je hrana.
3. Mojsijeva 22,8Mrcinoga ili što raskine zvjerka neka ne jede, da se njim ne skvrni; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 22,9Tako neka drže što sam uredio da se drži, da ne navuku na se grijeha i ne umru od njega oskvrnivši se. Ja sam Gospod, koji ih posvećujem.
3. Mojsijeva 22,10Niko drugi da ne jede svetijeh stvari, ni ukućanin sveštenikov ni nadničar da ne jede svetijeh stvari.
3. Mojsijeva 22,11A kad sveštenik kupi koga za novce, taj neka ih jede, i koji se rodi u kući njegovoj; oni neka jedu jela njegova.
3. Mojsijeva 22,12Ali kći sveštenička kad se uda za čovjeka drugoga plemena, ona da ne jede od žrtava podignutijeh svetijeh stvari.
3. Mojsijeva 22,13A kći sveštenička ako obudovi, ili je pusti muž, ako nema poroda, neka se vrati kući oca svojega kao što je bila u djetinjstvu svojem, hljeb oca svojega neka jede; ali niko drugoga plemena da ga ne jede.
3. Mojsijeva 22,14A ko bi nehotice jeo svetu stvar, neka dometne peti dio i naknadi svešteniku svetu stvar,
3. Mojsijeva 22,15Da ne bi oskvrnili svetijeh stvari sinova Izrailjevih, koje prinose Gospodu,
3. Mojsijeva 22,16I da ne bi navlačili na njih kara za prijestup jedući svete stvari njihove, jer sam ja Gospod, koji ih posvećujem.
3. Mojsijeva 22,17Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 22,18Kaži Aronu i sinovima njegovijem i svijem sinovima Izrailjevijem i reci im: ko god od doma Izrailjeva ili od stranaca koji su u Izrailju hoće da prinese žrtvu svoju po kakvom god zavjetu svom, ili od dobre volje svoje dar, što se prinosi Gospodu na žrtvu paljenicu,
3. Mojsijeva 22,19Neka prinese drage volje muško zdravo od goveda ili od ovaca ili od koza.
3. Mojsijeva 22,20Na čem bi bila mana, ono ne prinosite, jer vam se ne bi primilo.
3. Mojsijeva 22,21I kad ko hoće da prinese žrtvu zahvalnu Gospodu, izvršujući zavjet ili od svoje volje dajući dar, od goveda ili od sitne stoke, neka bude zdravo, da bi bilo primljeno; nikake mane da nema na njemu.
3. Mojsijeva 22,22Slijepo, ili kojemu je što slomljeno ili odbijeno, ni gutavo, ni krastavo ni lišajivo, što je tako ne prinosite Gospodu, i ne mećite ih na oltar Gospodnji na žrtvu ognjenu.
3. Mojsijeva 22,23A vola ili ovcu ili kozu sa udom kojim prevelikim ili premalim možeš prinijeti za dobrovoljni dar; ali za zavjet neće se primiti.
3. Mojsijeva 22,24Ujalovljeno uvrtanjem, tučenjem, kidanjem ili rezanjem, ne prinosite Gospodu; i ne činite toga u zemlji svojoj.
3. Mojsijeva 22,25I iz ruke tuđinske nemojte uzimati ni jedne stvari da prinesete hljeb Bogu svojemu; jer je kvar njihov u njima; imaju manu, neće vam se primiti.
3. Mojsijeva 22,26Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 22,27Tele i jagnje i jare kad se omladi, neka bude sedam dana kod majke svoje, pa od osmoga dana i poslije biće ugodno za žrtvu ognjenu Gospodu.
3. Mojsijeva 22,28A krave ni ovce ni koze ne koljite u jedan dan s mladetom njezinijem.
3. Mojsijeva 22,29I kad prinosite Gospodu žrtvu radi hvale, prinesite je dragovoljno.
3. Mojsijeva 22,30Neka se jede istoga dana, i ne ostavljajte ništa do jutra; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 22,31Zato držite zapovijesti moje, i vršite ih; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 22,32I nemojte skvrniti svetoga imena mojega, i ja ću se svetiti među sinovima Izrailjevim; ja sam Gospod, koji vas posvećujem.
3. Mojsijeva 22,33Koji sam vas izveo iz zemlje Misirske da vam budem Bog; ja sam Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje