Tražilica


3. Mojsijeva 21. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
3. Mojsijeva 21,1Još reče Gospod Mojsiju: kaži sveštenicima sinovima Aronovijem, i reci im: za mrtvacem da se ne skvrni ni jedan u narodu svojem,
3. Mojsijeva 21,2Osim za rodom svojim po krvi, za materom svojom ili za ocem svojim ili za sinom svojim ili za kćerju svojom ili za bratom svojim,
3. Mojsijeva 21,3Ili za rođenom sestrom svojom, djevojkom, koja nije imala muža; za njom se može oskvrniti.
3. Mojsijeva 21,4Ako je oženjen, da se ne oskvrni za ženom svojom u narodu svojem učinivši se nečist.
3. Mojsijeva 21,5Da se ne načine ćelavi čupajući kosu s glave svoje i da ne briju brade svoje, niti se režu po tijelu svojem.
3. Mojsijeva 21,6Neka budu sveti Bogu svojemu, i neka ne skvrne imena Boga svojega, jer prinose žrtve ognjene Gospodnje, hljeb Boga svojega, zato neka su sveti.
3. Mojsijeva 21,7Neka se ne žene ženom kurvom ili silovanom; ni puštenicom neka se ne žene; jer su sveti Bogu svojemu.
3. Mojsijeva 21,8I tebi neka je svaki svet, jer prinosi hljeb Boga tvojega; svet neka ti je, jer sam ja svet, Gospod, koji vas posvećujem.
3. Mojsijeva 21,9A kći sveštenička koja se oskvrni kurvajući se, skvrni oca svojega, ognjem neka se spali.
3. Mojsijeva 21,10A sveštenik najviši između braće svoje, kojemu se na glavu izlilo ulje pomazanja i koji je posvećen da se oblači u svete haljine, neka ne otkriva glave svoje, i haljine svoje neka ne razdire.
3. Mojsijeva 21,11I k mrtvacu ni jednom neka ne ide, ni za ocem svojim ni za materom svojom da se ne oskvrni.
3. Mojsijeva 21,12I iz svetinje neka ne izlazi, da ne bi oskvrnio svetinju Boga svojega, jer je na njemu vijenac, ulje pomazanja Boga njegova; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 21,13On neka se ženi djevojkom.
3. Mojsijeva 21,14Udovicom ni puštenicom ni silovanom ni kurvom da se ne ženi; nego djevojkom iz naroda svojega neka se oženi.
3. Mojsijeva 21,15I neka ne skvrni sjeme naroda svojega u narodu svojem, jer sam ja Gospod, koji ga posvećujem.
3. Mojsijeva 21,16Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 21,17Kaži Aronu i reci: u koga bi iz sjemena tvojega od koljena do koljena bila mana na tijelu, onaj neka ne pristupa da prinosi hljeb Boga svojega.
3. Mojsijeva 21,18Jer niko na kome bi bila mana ne valja da pristupa, ni slijep, ni hrom, ni u koga bi bio koji ud preveć mali ili preveć veliki,
3. Mojsijeva 21,19Ni u koga je slomljena noga ili ruka.
3. Mojsijeva 21,20Ni grbav, ni drljav, ni ko ima bionu na oku, ni šugav, ni lišajiv, ni prosut.
3. Mojsijeva 21,21U koga bi god iz sjemena Arona sveštenika bila kaka mana na tijelu, neka ne pristupa da prinosi žrtve ognjene Gospodu; mana je na njemu; da ne pristupa da prinosi hljeb Boga svojega.
3. Mojsijeva 21,22Ali hljeb Boga svojega od stvari presvetih i od stvari svetih neka jede;
3. Mojsijeva 21,23Ali za zavjes neka ne ulazi; k oltaru neka se ne približuje, jer je mana na njemu, pa neka ne skvrni svetinje moje, jer sam ja Gospod koji ih posvećujem.
3. Mojsijeva 21,24I Mojsije kaza to Aronu i sinovima njegovijem i svijem sinovima Izrailjevim.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje