Tražilica


1. Ljetopisa 9. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 9,1Svi Izraelci bili su zapisani u rodoslovlje. Zapisani su u knjizi o kraljevima Izraelovim. Judejci su bili odvedeni u progonstvo u Babilon zbog bezakonja svojih.
1. Ljetopisa 9,2Prvi stanovnici, koji su tada živjeli na vlastitom posjedu u gradovima svojim, bili su Izraelci, svećenici, Leviti i Netineji.
1. Ljetopisa 9,3U Jerusalemu stanovali su od sinova Judinih, od sinova Benjaminovih, od sinova Efraimovih i od sinova Manasehovih.
1. Ljetopisa 9,4Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Bania, od potomaka Peresa, sina Judina.
1. Ljetopisa 9,5Nadalje od Šilonita prvorođenac Asaja i sinovi njegovi.
1. Ljetopisa 9,6Od sinova Zerahovih Jeuel i braća njihova: šest stotina i devedeset.
1. Ljetopisa 9,7Od sinova Benjaminovih: Salu, sin Mešulama, sina Hodavje, sina Hasenuina,
1. Ljetopisa 9,8Nadalje Ibneja, sin Jerohamov, i Ela, sin Uzije, sina Mikrijeva, i Mešulam, sin Šefatije, sina Reuela, sina Ibnijina,
1. Ljetopisa 9,9I braća njihova po porodicama svojim: devet stotina i pedeset i šest. Svi ovi ljudi bili su obiteljski poglavari u svojim obiteljima.
1. Ljetopisa 9,10Od svećenika: Jedaja, Jehojarib, Jakin
1. Ljetopisa 9,11I Azarija, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, kneza u hramu Božjem;
1. Ljetopisa 9,12Nadalje Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, sina Malkijina, i Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, sina Imerova,
1. Ljetopisa 9,13I braća njihova, poglavari svojih obitelji: tisuća i sedam stotina i šezdeset ljudi, ljudi valjanih u službi kod hrama Božjega
1. Ljetopisa 9,14Od Levita: Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabjina, od sinova Merarijevih,
1. Ljetopisa 9,15Bakbakar, Heres, Galal, Matanija, sin Mike, sina Zikrija, sina Asafova,
1. Ljetopisa 9,16Obadija, sin Šemaje, sina Galala, sina Jedutunova, i Berekija, sin Ase, sina Elkanina, koji je stanovao u selima Netofatskim.
1. Ljetopisa 9,17Nadalje vratari: Šalum, Akub, Talmon, Ahiman i braća njihova; Šalum je bio poglavar.
1. Ljetopisa 9,18On je do sada bio na vratima kraljevskim prema istoku. To su vratari u taboru Levita.
1. Ljetopisa 9,19Šalum, sin Korea, sina Abjasafa, sina Korahova, i braća njegova iz obitelji njegove, Korahovci, vrše službu u šatoru kao čuvari pragova. Već oci njihovi bili su u taboru Gospodnjem čuvari ulaza.
1. Ljetopisa 9,20Finehas, sin Eleazarov, bio je otprije glavar njihov - Gospod nek je s njim!
1. Ljetopisa 9,21Zaharija, sin Mešelemjin, bio je vratar kod šatora svjedočanstva.
1. Ljetopisa 9,22Svih ovih, koji su bili izabrani za vratare na pragovima, bilo je dvjesta i dvanaest. U selima njihovim bili su uneseni u popis porodica, David i vidjelac Samuel postaviše ih u njihovu službu.
1. Ljetopisa 9,23Oni su sa sinovima svojim kao straža stajali na vratima u hramu Gospodnjem, u šatoru.
1. Ljetopisa 9,24Prema četiri vjetra stajali su vratari, prema istoku, zapadu, sjeveru i Jugu.
1. Ljetopisa 9,25Od vremena do vremena morala su braća njihova iz njihovih sela doći za sedam dana, da im pomognu.
1. Ljetopisa 9,26Jer četiri prva vratara - to su bili Leviti - bila su svagda u službi. Oni su imali nadzor nad ćelijama i riznicama hrama Božjega.
1. Ljetopisa 9,27Preko noći stajali su u okolici hrama Božjega; jer na njima je bila straža i morali su otvarati svako jutro.
1. Ljetopisa 9,28Neki od njih bili su nad posuđem službenim: oni su ga na broj unosili i na broj iznosili.
1. Ljetopisa 9,29Drugi od njih bili su postavljeni nad drugim stvarima i nad svim predmetima posvećenim: nad brašnom, vinom, uljem, kadom i mirisima.
1. Ljetopisa 9,30Neki sinovi svećenički priređivali su mast od tih mirisa.
1. Ljetopisa 9,31Matitja, jedan od Levita, prvorođenac Koraheja Šaluma, bio je nad stvarima, što se peku na tavi.
1. Ljetopisa 9,32Između Kohatovaca, braće njihove, bili su neki nad kruhom postavljenim, pa bi ga priređivali svake subote.
1. Ljetopisa 9,33To su pjevači, obiteljski poglavari Levita, koji su samo u ćelijama bili slobodni od službe; jer su inače dan i noć bili zaposleni.
1. Ljetopisa 9,34To su obiteljski poglavari Levita, poglavari po porodicama svojim. Oni su stanovali u Jerusalemu.
1. Ljetopisa 9,35U Gibeonu stanovali su Jehiel, otac Gibeonov - žena njegova zvala se je Maaka -
1. Ljetopisa 9,36Njegov prvorođeni sin Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab,
1. Ljetopisa 9,37Gedor, Ahio, Zaharija i Miklot.
1. Ljetopisa 9,38Miklotu se rodi Šimeama. I oni su stanovali kod braće svoje u Jerusalemu, naprema braći svojoj.
1. Ljetopisa 9,39Neru se rodi Kiš, Kišu se rodi Saul, Saulu se rodi Jonatan, Malki-Šua, Abinadab i Eš-Baal.
1. Ljetopisa 9,40Sin Jonatanov jest Merib-Baal. Merib-Baalu se rodi Mika.
1. Ljetopisa 9,41Sinovi Mikini jesu Piton, Melek, Tahrea i Ahaz.
1. Ljetopisa 9,42Ahazu se rodi Jar, Jaru se rodi Alemet, Azmavet i Zimri, Zimriju se rodi Moza,
1. Ljetopisa 9,43Mozu se rodi Bineu. A njegov sin jest Refaj, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asel.
1. Ljetopisa 9,44Asel je imao šest sinova, kojima su bila ova imena: Azrikam, Bokru, Išmael, Šearja, Obadija i Hanan. To su sinovi Aselovi.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje