Tražilica


1. Ljetopisa 25. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 25,1Nadalje odvoji David u društvu sa zapovjednicima vojske od sinova Asafovih, Hemanovih i Jedutunovih one, koji će se baviti svetom glazbom uz citare, harfe i cimbale. Popis onih, kojima je bila povjerena ova služba, ovaj je:
1. Ljetopisa 25,2Od sinova Asafovih: Zakur, Josip, Netanija i Asarela, sinovi Asafovi, da pomažu Asafu, kojemu je po naredbi kraljevoj bila povjerena sveta glazba.
1. Ljetopisa 25,3Od Jedutuna: sinovi Jedutunovi Gedalija, Zeri, Ješaja, Šimej, Hašabja, Matitja i , skupa šest, da pomažu svojega oca Jedutuna, kojemu je bilo povjereno udaranje uz citare u slavu Gospodu.
1. Ljetopisa 25,4Od Hemana: sinovi Hemanovi Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.
1. Ljetopisa 25,5Svi ovi bili su sinovi Hemana, vidioca kraljeva u božanskim stvarima. Da uzvisi moć njegovu, bio je Bog dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri.
1. Ljetopisa 25,6Ovi svi bili su po odredbi kraljevoj zaposleni službom u hramu Božjem, da pomažu svojim ocima Asafu, Jedutunu i Hemanu kod pjevanja u hramu Gospodnjem uz cimbale, harfe i citare.
1. Ljetopisa 25,7Bilo ih je na broj dvjesta i osamdeset i osam skupa s drugovima njihovim, koji su bili u pjesmama Gospodnjim dobro izvježbani i vješti.
1. Ljetopisa 25,8I kad, da odrede red u službi, baciše ždrijeb, mlađi kao i stariji, učitelji skupa s učenicima,
1. Ljetopisa 25,9Pade od Asafa prvi ždrijeb na Josipa, drugi na Gedaliju s braćom i sinovima njegovim, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,10Treći na Zakura sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,11Četvrti na Jizrija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,12Peti na Netaniju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,13Šesti na Bukiju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,14Sedmi na Ješarelu sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,15Osmi na Ješaju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,16Deveti na Mataniju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,17Deseti na Šimeju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,18Jedanaesti na Azarela sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,19Dvanaesti na Hašabju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,20Trinaesti na Šubaela sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,21Četrnaesti na Matitju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,22Petnaesti na Jerimota sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,23Šesnaesti na Hananiju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,24Sedamnaesti na Jošbekaša sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,25Osamnaesti na Hananija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,26Devetnaesti na Malotija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,27Dvadeseti na Elijatu sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,28Dvadeset prvi na Hotira sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,29Dvadeset drugi na Gidaltija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,30Dvadeset treći na Mahaziota sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,31Dvadeset četvrti na Romamti-Ezera sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje