Tražilica


1. Ljetopisa 27. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 27,1Ovo je popis izraelskih poglavara obiteljskih i tisućnika i stotnika i činovnika, koji su služili kralju u svim poslovima redova, koji su dolazili i odlazili od mjeseca do mjeseca, svakoga mjeseca u godini. Svaki je red brojio dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,2Nad prvim redom u prvom mjesecu bio je Jašobam, sin Zabdielov. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,3On je pripadao potomcima Peresovim i bio je poglavar svih vojskovođa za prvi mjesec.
1. Ljetopisa 27,4Nad redom drugoga mjeseca bio je Dodaj, Ahošanin, i to nad svojim redom i nad redom kneza Miklota. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,5Vođa treće vojske za treći mjesec bio je poglavar Benaja, sin svećenika Jehojade. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,6Ovaj Benaja bio je junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom, Na čelu njegova reda stajao je njegov sin Amizabad.
1. Ljetopisa 27,7Četvrti za četvrti mjesec bio je Joabov brat Asahel, i za njim njegov sin Zebadija. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,8Peti za peti mjesec bio je knez Šamhut, Izrahejin. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,9Šesti za šesti mjesec bio je Ira, sin Ikešov, iz Tekoe. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,10Sedmi za sedmi mjesec bio je Heles, Pelonjanin, od sinova Efraimovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,11Osmi za osmi mjesec bio je Hušatejin Sibekaj, od sinova Zarhijevih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,12Deveti za deveti mjesec bio je Abiezer iz Anatota, od sinova Benjaminovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,13Deseti za deseti mjesec bio je Maharaj iz Netofe, od sinova Zarhijevih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,14Jedanaesti za jedanaesti mjesec bio je Benaja iz Piratona, od sinova Efraimovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,15Dvanaesti za dvanaesti mjesec bio je Heldaj iz Netofe, od sinova Otnielovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,16Knezovi plemena Izraelovih bili su: "kod sinova Rubenovih knez Eliezer, sin Zikrijev; kod sinova Simeonovih Šefatija, sin Maakin;
1. Ljetopisa 27,17Kod sinova Levijevih Hašabja, sin Kemuelov; kod sinova Aronovih Sadok;
1. Ljetopisa 27,18Kod sinova Judinih Elihu, brat Davidov; kod sinova Isakarovih Omri, sin Mihaelov;
1. Ljetopisa 27,19Kod sinova Zebulunovih Išmaja, sin Obadijin; kod sinova Naftalijevih Jerimot sin Azrielov;
1. Ljetopisa 27,20Kod sinova Efraimovih Hošea, sin Azazjin; kod polovine plemena Manasehova Joel, sin Pedajin;
1. Ljetopisa 27,21Kod polovine plemena Manasehova u Gileadu Ido, sin Zaharijin; kod sinova Benjaminovih Jaasiel, sin Abnerov;
1. Ljetopisa 27,22Kod sinova Danovih Azarel, sin Jerohamov. To su bili knezovi plemena Izraelovih.
1. Ljetopisa 27,23David nije bio dao uzeti broj onih, koji su bili ispod dvadeset godina, jer je bio Gospod obećao, da će umnožiti Izraela kao zvijezde na nebu,
1. Ljetopisa 27,24Joab, sin Serujin, bio je počeo popis naroda, ali ga nije dovršio, jer je bio došao na Izraela gnjev Božji. Zato taj broj nije bio unesen u knjigu povijesti kralja Davida.
1. Ljetopisa 27,25Nad blagom kraljevim vodio je nadzor Azmavet, sin Adielov, a nad posjedima po zemlji, po gradovima, selima i kulama Jonatan, sin Uzijin.
1. Ljetopisa 27,26Nad ratarima, koji su obrađivali zemlju, vodio je nadzor Ezri, sin Kelubov;
1. Ljetopisa 27,27Nad vinogradima Šimej, iz Rame, nad posuđem u pivnicama Zabdi, Šifmejac;
1. Ljetopisa 27,28Nad maslinicima i smokvama u nizini Hanan, Gederanin; nad sudovima za ulje Joaš;
1. Ljetopisa 27,29Nad govedima, što su pasla u šaronskoj ravnici, Šitraj, Šaronjanin; nad govedima u dolinama Šafat, sin Adlajev.
1. Ljetopisa 27,30Nad devama Obil, Išmaelac; nad magarcima Jehdeja, Meronoćanin;
1. Ljetopisa 27,31Nad ovcama Jaziz, Hagerejin. Svi ovi bili su upravitelji imetka, što ga je posjedovao kralj David.
1. Ljetopisa 27,32Jonatan, stric Davidov, mudar i vješt čovjek, bio je savjetnik. Jehiel, sin Hakmonijev, bio je odgojitelj sinova kraljevih.
1. Ljetopisa 27,33Ahitofel bio je kraljevski savjetnik, i Hušaj, Arkijanin, prijatelj kraljev.
1. Ljetopisa 27,34Poslije Ahitofela bio je Jehojada, sin Benajin, i Abiatar. Joab je bio vojskovođa kraljev.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje