Tražilica


Nehemija 10. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Nehemija 10,1Na povelji potpisaše se: Nehemija, namjesnik, sin Hakalijin, i Zedekija,
Nehemija 10,2Seraja, Azarija, Jeremija,
Nehemija 10,3Pašhur, Amarija, Malkija,
Nehemija 10,4Hatuš, Šebanija, Maluk,
Nehemija 10,5Harim, Meremot, Obadija,
Nehemija 10,6Daniel, Gineton, Baruk,
Nehemija 10,7Mešulam, Abija, Mijamin,
Nehemija 10,8Maazja, Bilgaj, Šemaja. To su bili svećenici.
Nehemija 10,9Onda Leviti: Ješua, sin Azanijin, Binuj od potomaka Henadadovih, Kadmiel,
Nehemija 10,10I njihovi drugovi: Šebanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,
Nehemija 10,11Mika, Rehob, Hašabja,
Nehemija 10,12Zakur, Šerebja, Šebanija,
Nehemija 10,13Hodija, Bani, Beninu.
Nehemija 10,14Onda glavari narodni: Paroš, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
Nehemija 10,15Buni, Azgad, Bebaj,
Nehemija 10,16Adonija, Bigvaj, Adin,
Nehemija 10,17Ater, Ezekija, Azur,
Nehemija 10,18Hodija, Hašum, Bezaj,
Nehemija 10,19Harif, Anatot, Nebaj.
Nehemija 10,20Magpijaš, Mešulam, Hezir,
Nehemija 10,21Mešezabel, Sadok, Jadua,
Nehemija 10,22Pelatija, Hanan, Anaja,
Nehemija 10,23Hošea, Hananija, Hašub,
Nehemija 10,24Haloheš, Pilha, Šobek,
Nehemija 10,25Rehum, Hašabna, Maaseja,
Nehemija 10,26Ahija, Hanan. Anan,
Nehemija 10,27Maluk, Harim, Baana.
Nehemija 10,28A ostali narod, svećenici, Leviti, vratari, pjevači, Netineji, svi, koji se odvojiše od naroda zemaljskih k zakonu Božjemu, zajedno s njihovim ženama, sinovima i kćerima: svi, koji znaju i razumijevaju,
Nehemija 10,29Priključuju se ovim svojim zemljacima, glavarima. Oni zadaju vjeru i zaklinju se, da će hoditi po zakonu Božjemu, koji je izdan preko Mojsija, sluge Božjega, i da će izvršavati i držati sve zapovijedi Gospoda, Boga našega, i njegove odredbe i zakone.
Nehemija 10,30Zato nećemo niti davati kćeri svojih narodima zemlje niti kćeri njihovih uzimati za sinove svoje.
Nehemija 10,31Nećemo od naroda zemaljskih, koji donose robu i svakojako žito u subotu na prodaju, ništa od toga uzimati u subotu ili u koji drugi sveti dan. Mi ćemo nadalje u sedmoj godini odreći se poljskoga prihoda i svakoga iskanja duga.
Nehemija 10,32Nadalje uzimamo na se obvezu, da dajemo svake godine trećinu šekela kao porez za službu u hramu Boga svojega:
Nehemija 10,33Za kruhove postavljene, za prinos svagdanji i za žrtvu paljenicu svagdanju, za žrtve subotne i žrtve na mlađake, za žrtve blagdanske, za žrtve zahvalne, za žrtve za grijeh, da se očišćava Izrael, i za svu službu u hramu Boga svojega.
Nehemija 10,34Također mi, svećenici, Leviti i narod, bacismo ždrijeb radi nošenja drva, da se donosi u hram Boga našega po obiteljima od godine do godine u određeno vrijeme, da gori na žrtveniku Gospoda, Boga našega, kako je propisano u zakonu.
Nehemija 10,35I prvine Polja svojih i prvine svih plodova od svih drveta donosit ćemo od godine do godine u hram Gospodnji.
Nehemija 10,36Nadalje obvezujemo se da po propisu zakona prvorođene sinove svoje i prvence stoke svoje i prvence goveda i ovaca svojih donosimo za hram Boga svojega svećenicima, koji služe u hramu Boga našega.
Nehemija 10,37Nadalje ćemo najbolje od tjestenina svojih i prinosa svojih i plodova svih drveta, i vino i ulje donositi svećenicima u sobe hrama Boga svojega, tako isto desetinu polja svojih Levitima, jer Leviti ubiraju desetinu po svim mjestima, gdje obrađujemo polja.
Nehemija 10,38Svećenici, potomci Aronovi, imaju pratiti Levite, kad Leviti ubiraju desetinu. Leviti imaju onda donositi desetinu od desetine u hram Boga našega, u sobe spremišta.
Nehemija 10,39U te naime sobe donosili bi sinovi Izraelovi i Leviti prinose žita, vina i ulja. Tamo su se nalazili i sveti sudovi i svećenici u službi i vratari i pjevači. - Tako se nećemo pokazati nemarni prema hramu Boga svojega."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje