Tražilica


Nehemija 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Nehemija 11,1Potom se predstojnici narodni nastaniše u Jerusalemu. Ostali narod baci ždrijeb, da od deset ljudi iždrijebaju jednoga, koji se je morao naseliti u svetom gradu Jerusalemu, a ostalih devet desetina ostalo bi u gradovima.
Nehemija 11,2I narod je zahvaljivao svima, koji su se dragovoljno naselili u Jerusalemu.
Nehemija 11,3Ovo su glavari pokrajinski, koji su se bili naselili u Jerusalemu i u gradovima Judinim. Svaki se nastani na svojem zemljištu u dotičnim gradovima: Izrael, svećenici, Leviti, Netineji i potomci sluga Salomonovih.
Nehemija 11,4U Jerusalemu se naseliše sinovi Judini i Benjaminovi. Od sinova Judinih: Ataja; ovaj vuče lozu od Uzije, ovaj od Zaharije, ovaj od Amarije, ovaj od Šefatije, ovaj od Mahalalela iz potomstva Peresova.
Nehemija 11,5Nadalje Maaseja; ovaj vuče lozu od Baruha, ovaj od Kol-Hošea, ovaj od Hazaje, ovaj od Adaje, ovaj od Jojariba, ovaj od Zaharije, ovaj od Šilonijeva.
Nehemija 11,6Potomci Peresovi, koji su stanovali u Jerusalemu, imali su svega četiri stotine šezdeset i osam ljudi za rat valjanih.
Nehemija 11,7Ovi su sinovi Benjaminovi: Salu; ovaj vuče lozu od Mešulama, ovaj od Joeda, ovaj od Pedaja, ovaj od Kolaje, ovaj od Maaseje, ovaj od Itiela, ovaj od Ješaja;
Nehemija 11,8Za njim Gabaj, Salaj, svega devet stotina dvadeset i osam.
Nehemija 11,9Joel, sin Zikrijev, bio je nadzornik nad njima, i Juda, sin Hasenuin, bio je drugi nadzornik nad gradom.
Nehemija 11,10Od svećenika bili su tamo Jedaja, sin Jojaribov, Jakin,
Nehemija 11,11Seraja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, knez hrama Božjega,
Nehemija 11,12I braća njihova, što služe u hramu, svega osam stotina dvadeset i dva; nadalje Adaja, sin Jerohama, sina Pelalije, sina Amsije, sina Zaharije, sina Pašhura, sina Malkijina,
Nehemija 11,13I braća njegova, dvjesta četrdeset i dva obiteljska glavara; isto tako Amašaj, sin Azarela, sina Ahzaja, sina Mešilemota, sina Imerova,
Nehemija 11,14I braća njihova, za rat valjani ljudi, što dvadeset i osam na broj. Njihov predstojnik bio je Zabdiel, sin Hagedolimov,
Nehemija 11,15Od Levita bili su tamo Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabje, sina Bunijeva,
Nehemija 11,16I Šabetaj i Jozabad, koji su bili nad vanjskim poslovima hrama Božjega, iz broja glavara Levitskih,
Nehemija 11,17Nadalje Matanija, sin Mike, sina Zabdija, sina Asafova, voda hvalospjeva, koji je počinjao "Hvalite" u molitvi; i Bakbukja, drugi između braće svoje, i Abda, sin Šamue, sina Galala, sina Jedutunova.
Nehemija 11,18Ukupni broj Levita u svetom gradu bio je dvije stotine osamdeset i četiri.
Nehemija 11,19Kao vratari bili su tu: Akub, Talmon i braća njihova, što su stražili na vratima, svega sto sedamdeset i dva.
Nehemija 11,20Ostali Izraelci, svećenici i Leviti stanovali su po svim gradovima Judinim, svaki na svojemu posjedu.
Nehemija 11,21A Netineji stanovali su na Ofelu. Siha i Gišpa bili su nadzornici nad Netinejima.
Nehemija 11,22Predstojnik Levita u Jerusalemu bio je Uzi, sin Banija, sina Hašabje, sina Matanije, sina Mikina, iz roda Asafova, pjevača, za službu u hramu Božjemu.
Nehemija 11,23Za njih je bila naredba kraljeva, i bila je izdana odredba u korist svagdanje opskrbe pjevača.
Nehemija 11,24Petahja, sin Mešezabelov, od potomaka Zareha, sina Judina, bio je ovlaštenik kraljev u svim poslovima s narodom.
Nehemija 11,25Što se onda tiče mjesta s njihovim seoskim zemljištima, Judejci su stanovali u Kirjat-Haarbi i zaseocima njezinim, u Dibonu i zaseocima njegovim, u Jekabseelu i selima njegovim,
Nehemija 11,26U Jesui, Moladi, Bet-Peletu,
Nehemija 11,27Hasar-Šualu, u Beeršebi i zaseocima njezinim,
Nehemija 11,28U Siklagu, Mekoni i zaseocima njezinim,
Nehemija 11,29U Rimonu, Zorahu, Jarmutu,
Nehemija 11,30Zanoahu, Adulamu i selima njihovim, u Lakišu i seoskim poljima njegovim, u Azeki i zaseocima njezinim. Uni su se bili naselili od Beeršebe do doline Hinoma.
Nehemija 11,31Sinovi Benjaminovi stanovali su počevši od Gebe u Mikmašu, Aju, Betelu i zaseocima njegovim,
Nehemija 11,32U Anatotu, Nobu, Ananiji,
Nehemija 11,33Hasoru, Rami, Gitaimu,
Nehemija 11,34Hadidu, Seboimu, Nebalatu,
Nehemija 11,35Lodu i Onu, u dolini drvodjeljskoj.
Nehemija 11,36Od Levita nalazili su se odjeli Judi i Benjaminu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje