Tražilica


Nehemija 12. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Nehemija 12,1Ovo su svećenici i Leviti, koji dođoše sa Zerubabelom, sinom Šealtielovim, i s Ješuom: Seraja, Jeremija, Ezra,
Nehemija 12,2Amarija, Maluk, Hatuš,
Nehemija 12,3Šekanija, Rehum, Meremot,
Nehemija 12,4Ido, Gineton, Abija,
Nehemija 12,5Mijamin, Maadja, Bilga,
Nehemija 12,6Šemaja, Jojarib, Jedaja,
Nehemija 12,7Salu, Amok, Hilkija, Jedaja. To su bili glavari svećenika i njihovih drugova u vrijeme Ješuino.
Nehemija 12,8Leviti su bili Ješua, Binuj, Kadmiel, Šerebja, Juda, Matanija; ovaj i njegovi drugovi vodili su hvalospjev,
Nehemija 12,9Bakbukja i Uni, njihovi drugovi, stajali su naprema njima u službenim odjelima.
Nehemija 12,10Ješui se rodi Jojakim, Jojakimu se rodi Elijašib, Elijašibu se rodi Jojad,
Nehemija 12,11Jojadu se rodi Jonatan, Jonatanu se rodi Jadua,
Nehemija 12,12U vrijeme Jojakimovo bili su ovi svećenici glavari obiteljski: od obitelji Serajine Meraja, od Jeremijine Hananija,
Nehemija 12,13Od Ezrine Mešulam, od Amarjine Johanan,
Nehemija 12,14Od Melikove Jonatan, od Šebanijine Josip,
Nehemija 12,15Od Harimove Adna, od Merajotove Helkaj,
Nehemija 12,16Od Idove Zaharija, od Ginetonove Mešulam,
Nehemija 12,17Od Abijine Zikri, od Minjaminove i Moadjine Piltaj,
Nehemija 12,18Od Bilgine Šamua, od Šemaje Jonatan,
Nehemija 12,19Od Jojaribove Matenaj, od Jedaje Uzi,
Nehemija 12,20Od Salajove Kalaj, od Amokove Eber,
Nehemija 12,21Od Hilkijine Hašabja, od Jedajine Netanel.
Nehemija 12,22Od Levita bili su popisani glavari obiteljski u vrijeme Elijašiba, Jojade, Johanana i Jadue, od svećenika pod vladom Perzijanca Darija.
Nehemija 12,23Od Levita bili su popisani glavari obiteljski u knjizi Dnevnika do vremena Johanana, potomka Elijašibova
Nehemija 12,24Glavari Levita bili su Hašabja, Šerebja i Ješua, sin Kadmielov; nadalje njihovi drugovi, što su stajali naprema njima, da po naredbi Davida, čovjeka Božjega, izmjenjujući se jedan odio s drugim, pjevaju hvalospjeve i slavopjeve.
Nehemija 12,25Matanija, Bakbukja, Obadija, Mešulam, Talmon, Akub hili su vratari i stražili su kod spremišta na vratima.
Nehemija 12,26Ovi su bili suvremenici Jojakima, sina Ješue, sina Josadakova, i suvremenici namjesnika Nehemije i svećenika i književnika Ezre.
Nehemija 12,27Kod posvete zidova jerusalemskih tražili su Levite iz svih mjesta njihovih i dovedoše ih u Jerusalem, da proslave posvetu u svečanoj radosti, hvalom i pjesmama uz cimbale, harfe i citare.
Nehemija 12,28Tako se skupiše pjevači iz okoline Jerusalema i iz sela netofatskih,
Nehemija 12,29Iz doma Gilgalova i iz krajeva gebskih i azmavetskih. Pjevači naime bili su sebi pasagradili sela oko Jerusalema.
Nehemija 12,30Pošto su svećenici i Leviti bili očistili same sebe, narod, vrata i zid,
Nehemija 12,31Dadoh, da knezovi Judini uzađu na zid i postavih dva velika zbora pjevača. I jedan je od njih otišao po zidu nadesno k vratima gnojnim.
Nehemija 12,32Za njima je išao Hošaja i polovina knezova Judinih,
Nehemija 12,33Naime Azarija, Ezra, Mešulam,
Nehemija 12,34Juda, Benjamin, Šemaja i Jeremija;
Nehemija 12,35I od svećenika s trubama Zaharija, sin Jonatana, sina Šemaje, sina Matanije, sina Mikaje, sina Zakura, sina Asafova,
Nehemija 12,36I njegovi drugovi Šemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda i Hanani s glazbalima Davida, čovjeka Božjega. Književnik Ezra išao je pred njima.
Nehemija 12,37Tako su išli k vratima izvorskim; tada uz stepenice grada Davidova pokraj palače Davidove, kamo se ide na zid, i pošli su onda dalje do vodenih vrata na istoku.
Nehemija 12,38Drugi skup išao je nalijevo. Pošao sam za njim s polovicom naroda gore po zidu pokraj kule pećske do širokoga zida,
Nehemija 12,39Tada pokraj vrata Efraimovih i vrata staroga grada, pokraj ribljih vrata, kule Hananelove i kule Meje, pa do vrata ovčijih. Stadoše kod vrata tamničkih.
Nehemija 12,40Onda se namjestiše oba zbora pjevačka kod hrama Božjega; isto tako ja s polovicom knezova
Nehemija 12,41I svećenici Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Elioenaj, Zaharija i Hananija s trubama,
Nehemija 12,42I Maaseja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. Pjevači su pjevali pod vodstvom Jizrahijinim.
Nehemija 12,43Prinesoše velike žrtve zaklanice taj dan, i veselili su se; jer im je bio Bog pripravio veliku radost. I žene i djeca veselili se. Nadaleko se čulo veselje Jerusalema
Nehemija 12,44Taj dan bili su postavljeni nadzornici za spremnice, što su služile kao žitnice za prinose, prvine i desetine, da se u njih skupljaju po poljskim međama pojedinih gradova zakonite daće za svećenike i Levite, jer su se Judejci radovali svećenicima i Levitima, što su vršili službu.
Nehemija 12,45Ovi su izvršavali službu Boga svojega i službu očišćenja; isto tako pjevači i vratari po propisu Davida i njegova sina Salomona.
Nehemija 12,46Jer već otprije, u dane Davidove i Asafove, bilo je predstojnika nad pjevačima i nad hvalospjevima i slavopjevima u čast Bogu.
Nehemija 12,47Sav Izrael u vrijeme Zerubabelovo i Nehemijino davao je svaki dan pristojbine pjevačima i vratarima I Levitima darivali su svete darove, a Leviti bi davali sve te desetine sinovima Aronovim.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje