Tražilica


2. Mojsijeva 24. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Mojsijeva 24,1I reče Mojsiju: izađi gore ka Gospodu ti i Aron i Nadav i Avijud i sedamdeset starješina Izrailjevih, i poklonite se izdaleka.
2. Mojsijeva 24,2I Mojsije sam neka pristupi ka Gospodu, a oni neka ne pristupe; i narod neka ne ide na gore s njim.
2. Mojsijeva 24,3I dođe Mojsije, i kaza narodu sve riječi Gospodnje i sve zakone. I odgovori narod jednijem glasom i rekoše: činićemo sve što je rekao Gospod.
2. Mojsijeva 24,4I napisa Mojsije sve riječi Gospodnje, i ustavši rano načini oltar pod gorom i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izrailjevih.
2. Mojsijeva 24,5I posla mladiće između sinova Izrailjevih, koji prinesoše žrtve paljenice i prinesoše teoce na žrtve zahvalne Gospodu.
2. Mojsijeva 24,6I uzevši Mojsije polovinu krvi, metnu u zdjele, a polovinu krvi izli na oltar.
2. Mojsijeva 24,7I uze knjigu zavjetnu i pročita narodu. A oni rekoše: što je god rekao Gospod činićemo i slušaćemo.
2. Mojsijeva 24,8A Mojsije uze krv, i pokropi njom narod, i reče: evo krv zavjeta, koji učini Gospod s vama za sve riječi ove.
2. Mojsijeva 24,9Potom otide gore Mojsije i Aron, Nadav i Avijud, i sedamdeset starješina Izrailjevih.
2. Mojsijeva 24,10I vidješe Boga Izrailjeva, i pod nogama njegovijem kao djelo od kamena safira i kao nebo kad je vedro.
2. Mojsijeva 24,11I ne pruži ruke svoje na izabrane između sinova Izrailjevih, nego vidješe Boga, pa jedoše i piše.
2. Mojsijeva 24,12I reče Gospod Mojsiju: popni se k meni na goru, i ostani ovdje, i daću ti ploče od kamena, zakon i zapovijesti, koje sam napisao, da ih učiš.
2. Mojsijeva 24,13Tada usta Mojsije s Isusom, koji ga služaše, i izađe Mojsije na goru Božiju.
2. Mojsijeva 24,14A starješinama reče: sjedite tu dok se vratimo k vama; a eto Aron i Or s vama; ko bi imao što, neka ide k njima.
2. Mojsijeva 24,15I otide Mojsije na goru, a oblak pokri goru.
2. Mojsijeva 24,16I bješe slava Gospodnja na gori Sinajskoj, i oblak je pokrivaše šest dana; a u sedmi dan viknu Mojsija ispred oblaka.
2. Mojsijeva 24,17I slava Gospodnja bješe po viđenju kao oganj koji sažiže na vrh gore pred sinovima Izrailjevim.
2. Mojsijeva 24,18I Mojsije uđe usred oblaka, i pope se na goru; i osta Mojsije na gori četrdeset dana i četrdeset noći.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje