Tražilica


2. Mojsijeva 30. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Mojsijeva 30,1Jošte načini oltar kadioni, od drveta sitima načini ga.
2. Mojsijeva 30,2Dužina neka mu bude lakat, i širina lakat, četvorouglast da bude, i dva lakta visok; iz njega neka mu izlaze rogovi.
2. Mojsijeva 30,3I pokuj ga čistijem zlatom, ozgo sa strana unaokolo, i rogove njegove; i načini mu vijenac zlatan unaokolo.
2. Mojsijeva 30,4I načini mu po dva biočuga zlatna ispod vijenca na dva ugla njegova s obje strane, i kroz njih ćeš provući poluge da se može nositi.
2. Mojsijeva 30,5A poluge načini od drveta sitima, i okuj ih u zlato.
2. Mojsijeva 30,6I metni ga pred zavjes koji visi pred kovčegom od svjedočanstva prema zaklopcu koji je nad svjedočanstvom, gdje ću se s tobom sastajati.
2. Mojsijeva 30,7I neka kadi na njemu Aron kadom mirisnim; svako jutro neka kadi kad spremi žiške.
2. Mojsijeva 30,8I kad zapali Aron žiške uveče, neka kadi; neka bude kad svagdašnji pred Gospodom od koljena do koljena vašega.
2. Mojsijeva 30,9Ne prinosite na njemu kada tuđega niti žrtve paljenice niti prinosa; ni naljeva ne ljevajte na njemu.
2. Mojsijeva 30,10Samo očišćenje neka čini nad rogovima njegovijem Aron jednom u godini; krvlju od žrtve za grijeh u dan očišćenja jednom u godini činiće očišćenja na njemu od koljena do koljena vašega; jer je to svetinja nad svetinjama Gospodu.
2. Mojsijeva 30,11Jošte reče Gospod Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 30,12Kad staneš brojati sinove Izrailjeve, između onijeh koji idu u broj svaki neka dade otkup za život svoj Gospodu, kad ih staneš brojiti, da ne bi došlo na njih kako zlo kad ih staneš brojiti.
2. Mojsijeva 30,13A neka da svaki koji ide u broj po sikla, po siklu svetom (a taj je sikal dvadeset novčića); po sikla biće prilog Gospodu.
2. Mojsijeva 30,14Ko god ide u boj, od dvadeset godina i više, neka da prilog Gospodu.
2. Mojsijeva 30,15Bogati da ne da više a siromah da ne da manje od po sikla, kad daju prilog Gospodu na očišćenje duša vaših.
2. Mojsijeva 30,16I uzevši novce za očišćenje od sinova Izrailjevijeh ostavi ih za potrebu u šatoru od sastanka, i biće sinovima Izrailjevijem spomen pred Gospodom za očišćenje duša vaših.
2. Mojsijeva 30,17Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 30,18Načini i umivaonicu od mjedi i podnožje joj od mjedi za umivanje; i metni je između šatora od sastanka i oltara, i nalij u nju vode.
2. Mojsijeva 30,19Da iz nje pere Aron i sinovi njegovi ruke svoje i noge svoje.
2. Mojsijeva 30,20Kad idu u šator od sastanka, neka se umivaju vodom, da ne izginu, ili kad pristupaju k oltaru da služe i da pale žrtvu ognjenu Gospodu.
2. Mojsijeva 30,21Tada neka peru ruke svoje i noge svoje da ne izginu. To neka im bude uredba vječna Aronu i sjemenu njegovu od koljena do koljena.
2. Mojsijeva 30,22Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 30,23Uzmi mirisa najboljih: smirne najčistije pet stotina sikala i cimeta mirisavoga pola toliko, dvjesta pedeset, i iđirota takođe dvjesta pedeset,
2. Mojsijeva 30,24I kasije pet stotina mjerom svetom, i ulja maslinova jedan in.
2. Mojsijeva 30,25I od toga načini ulje za sveto pomazanje, ulje najbolje vještinom apotekarskom; to da bude ulje svetoga pomazanja.
2. Mojsijeva 30,26I njim pomaži šator od sastanka i kovčeg od svjedočanstva,
2. Mojsijeva 30,27I sto i sve sprave njegove, i svijetnjak i sprave njegove, i oltar kadioni,
2. Mojsijeva 30,28I oltar na kojem se prinosi žrtva paljenica, i sve sprave njegove, i umivaonicu i podnožje njezino.
2. Mojsijeva 30,29Tako ćeš ih osvetiti, te će biti svetinja nad svetinjom, i što ih se god dotakne biće sveto.
2. Mojsijeva 30,30Pomaži i Arona i sinove njegove, i osvetićeš ih da mi budu sveštenici.
2. Mojsijeva 30,31A sinovima Izrailjevijem kaži i reci: ovo neka mi bude ulje svetoga pomazanja od koljena do koljena vašega.
2. Mojsijeva 30,32Tijelo čovječije neka se ne maže njim, niti pravite takoga ulja kako je ono; sveto je, neka vam bude sveto.
2. Mojsijeva 30,33Ako li bi ko načinio tako ulje ili namazao njim drugoga, istrijebiće se iz naroda svojega.
2. Mojsijeva 30,34I reče Gospod Mojsiju: uzmi mirisa, stakte, oniha i halvana mirisavoga, i tamjana čistoga, koliko jednoga toliko drugoga.
2. Mojsijeva 30,35I od toga načini kad, sastavljen vještinom apotekarskom, čist i svet.
2. Mojsijeva 30,36I istucavši ga nasitno, metaćeš ga pred svjedočanstvom u šatoru od sastanka, gdje ću se sastajati s tobom; to neka vam bude svetinja nad svetinjama.
2. Mojsijeva 30,37A takvoga kada kakav načiniš nemojte sebi praviti; to neka ti je svetinja za Gospoda.
2. Mojsijeva 30,38Ako li bi ko načinio taki da ga miriše, istrijebiće se iz naroda svojega.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje