Tražilica


2. Mojsijeva 31. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Mojsijeva 31,1I reče Gospod Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 31,2Gle, pozvah po imenu Veseleila sina Urije sina Orova od plemena Judina.
2. Mojsijeva 31,3I napunih ga duha svetoga, mudrosti i razuma i znanja i svake vještine,
2. Mojsijeva 31,4Da vješto izmišlja kako se što može načiniti od zlata i od srebra i od mjedi,
2. Mojsijeva 31,5Da umije rezati kamenje i ukivati, da umije tesati drvo, i svaki posao raditi.
2. Mojsijeva 31,6I evo udružih s njim Elijava sina Ahisamahova od plemena Danova, i svakomu vještom čovjeku u srce dadoh vještinu da izrade sve što sam ti zapovijedio.
2. Mojsijeva 31,7Šator od sastanka, i kovčeg za svjedočanstvo i zaklopac na nj, i sve sprave u šatoru,
2. Mojsijeva 31,8I sto i sprave njegove, i svijetnjak čisti sa svijem spravama njegovijem, i oltar kadioni,
2. Mojsijeva 31,9I oltar za žrtvu paljenicu sa svijem spravama njegovijem, i umivaonicu i podnožje njezino,
2. Mojsijeva 31,10I haljine službene i svete haljine Aronu svešteniku i haljine sinovima njegovijem, da vrše službu svešteničku,
2. Mojsijeva 31,11I ulje pomazanja, i kad mirisni za svetinju. Sve neka načine onako kako sam ti zapovjedio.
2. Mojsijeva 31,12I reče Gospod Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 31,13A ti kaži sinovima Izrailjevijem i reci: ali subote moj čuvajte, jer je znak između mene i vas od koljena do koljena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem.
2. Mojsijeva 31,14Čuvajte dakle subotu, jer vam je sveta; ko bi je oskvrnio, da se pogubi; jer ko bi god radio kakav posao u nju, istrijebiće se ona duša iz naroda svojega.
2. Mojsijeva 31,15Šest dana neka se radi; a sedmi je dan subota, odmor, svet Gospodu; ko bi god radio posao u dan subotni, da se pogubi.
2. Mojsijeva 31,16Zato će čuvati sinovi Izrailjevi subotu praznujući subotu od koljena do koljena zavjetom vječnim.
2. Mojsijeva 31,17To je znak između mene i sinova Izrailjevih dovijeka; jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se.
2. Mojsijeva 31,18I izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu dvije ploče svjedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božijim.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje