Tražilica


2. Mojsijeva 32. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Mojsijeva 32,1A narod vidjevši gdje Mojsije za dugo ne slazi s gore, skupi se narod pred Arona, i rekoše mu: hajde, načini nam bogove, koji će ići pred nama, jer tome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske ne znamo šta bi.
2. Mojsijeva 32,2A Aron im reče: poskidajte zlatne oboce što su u ušima žena vaših, sinova vaših i kćeri vaših, i donesite mi.
2. Mojsijeva 32,3I poskida sav narod zlatne oboce što im bijahu u ušima, i donesoše Aronu.
2. Mojsijeva 32,4A on uzev iz ruku njihovijeh, sali u kalup, i načini tele saliveno. I rekoše: ovo su bogovi tvoji, Izrailju, koji te izvedoše iz zemlje Misirske.
2. Mojsijeva 32,5A kad to vidje Aron, načini oltar pred njim; i povika Aron, i reče: sjutra je praznik Gospodnji.
2. Mojsijeva 32,6I sjutradan ustavši rano prinesoše žrtve paljenice i žrtve zahvalne; i posjeda narod, te jedoše i piše, a poslije ustaše da se igraju.
2. Mojsijeva 32,7A Gospod reče Mojsiju: idi, siđi, jer se pokvari tvoj narod, koji si izveo iz zemlje Misirske.
2. Mojsijeva 32,8Brzo zađoše s puta, koji sam im zapovjedio; načiniše sebi tele liveno, i pokloniše mu se, i prinesoše mu žrtvu, i rekoše: ovo su bogovi tvoji, Izrailju, koji te izvedoše iz zemlje Misirske.
2. Mojsijeva 32,9Još reče Gospod Mojsiju: pogledah narod ovaj, i eto je narod tvrda vrata.
2. Mojsijeva 32,10I sada pusti me, da se raspali gnjev moj na njih i da ih istrijebim; ali od tebe ću učiniti narod velik.
2. Mojsijeva 32,11A Mojsije se zamoli Gospodu Bogu svojemu, i reče: zašto se, Gospode, raspaljuje gnjev tvoj na narod tvoj, koji si izveo iz zemlje Misirske silom velikom i rukom krjepkom?
2. Mojsijeva 32,12Zašto da govore Misirci i reku: na zlo ih izvede, da ih pobije po planinama i da ih istrijebi sa zemlje? Povrati se od gnjeva svojega, i požali narod svoj oda zla.
2. Mojsijeva 32,13Opomeni se Avrama, Isaka i Izrailja, sluga svojih, kojima si se sobom zakleo i obrekao im: umnožiću sjeme vaše kao zvijezde na nebu, i zemlju ovu, za koju govorih, svu ću dati sjemenu vašemu da je njihova dovijeka.
2. Mojsijeva 32,14I ražali se Gospodu učiniti zlo narodu svojemu, koje reče.
2. Mojsijeva 32,15Tada se vrati Mojsije, i siđe s gore sa dvije ploče svjedočanstva u rukama svojim; i ploče bjehu pisane s obje strane, otud i odovud pisane.
2. Mojsijeva 32,16I bjehu ploče djelo Božije, i pismo bješe pismo Božije, urezano na pločama.
2. Mojsijeva 32,17A Isus čuvši viku u narodu, kad vikahu, reče Mojsiju; vika ubojna u okolu.
2. Mojsijeva 32,18A on reče: nije to vika kako viču koji su jači, niti je vika kako viču koji su slabiji, nego čujem viku onijeh koji pjevaju.
2. Mojsijeva 32,19I kad dođe blizu okola, ugleda tele i igre, te se razgnjevi Mojsije, i baci iz ruku svojih ploče, i razbi ih pod gorom.
2. Mojsijeva 32,20Pa uze tele koje bijahu načinili i spali ga ognjem, i satr ga u prah, i prosu ga po vodi, i zapoji sinove Izrailjeve.
2. Mojsijeva 32,21I reče Mojsije Aronu: šta ti je učinio ovaj narod, te ga uvali u toliki grijeh?
2. Mojsijeva 32,22A Aron mu reče: nemoj se gnjeviti, gospodaru; ti znaš ovaj narod da je brz na zlo.
2. Mojsijeva 32,23Jer rekoše mi: načini nam bogove, koji će ići pred nama, jer tome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske ne znamo šta bi.
2. Mojsijeva 32,24A ja im rekoh: ko ima zlata, neka ga skida sa sebe. I dadoše mi, a ja ga bacih u vatru, i izađe to tele.
2. Mojsijeva 32,25A Mojsije videći narod go, jer ga ogoli Aron na sramotu pred protivnicima njegovijem,
2. Mojsijeva 32,26Stade Mojsije na vrata od okola, i reče: k meni ko je Gospodnji. I skupiše se pred njega svi sinovi Levijevi.
2. Mojsijeva 32,27I reče im: ovako kaže Gospod Bog Izrailjev: pripašite svaki svoj mač uz bedro svoje, pa prođite tamo i amo po okolu od vrata do vrata, i pobijte svaki brata svojega i prijatelja svojega i bližnjega svojega.
2. Mojsijeva 32,28I učiniše sinovi Levijevi po zapovijesti Mojsijevoj, i pogibe naroda u onaj dan do tri tisuće ljudi.
2. Mojsijeva 32,29Jer Mojsije reče: posvetite danas ruke svoje Gospodu, svak na sinu svom i na bratu svom, da bi vam dao danas blagoslov.
2. Mojsijeva 32,30A sjutradan reče Mojsije narodu: vi ljuto sagriješiste; zato sada idem gore ka Gospodu, eda bih ga umolio da vam oprosti grijeh.
2. Mojsijeva 32,31I vrati se Mojsije ka Gospodu, i reče: molim ti se; narod ovaj ljuto sagriješi načinivši sebi bogove od zlata.
2. Mojsijeva 32,32Ali oprosti im grijeh: ako li nećeš, izbriši me iz knjige svoje, koju si napisao.
2. Mojsijeva 32,33A Gospod reče Mojsiju: ko mi je zgriješio, onoga ću izbrisati iz knjige svoje.
2. Mojsijeva 32,34A sada idi, vodi taj narod kuda sam ti kazao. Evo, moj će anđeo ići pred tobom, a kad ih pohodim, pohodiću na njima grijeh njihov.
2. Mojsijeva 32,35I Gospod bi narod zato što načiniše tele, koje sali Aron.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje