Tražilica


Ezekiel 45. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 45,1Kad stanete ždrijebom dijeliti zemlju a baštinu, prinesite kao dar Gospodu svet komad od zemlje, dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća u širinu! Ovo zemljište neka bude sveto u svemu svojemu opsegu!
Ezekiel 45,2Od ovoga neka pripadne svetištu četvorina od pet stotina lakata dužine sa strana; oko toga neka bude slobodan prostor od pedeset lakata!
Ezekiel 45,3Od ovoga zemljišta imaš odmjeriti komad od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća lakata u širinu. Tu neka stoji svetište i Svetinja nad svetinjama!
Ezekiel 45,4To će biti svet dio od zemlje; a pripadat će svećenicima, koji služe u svetištu i koji pristupaju Gospodu, da mu služe, Neka im to bude mjesto za službene stanove njihove i neka pripadne svetištu kao svet prostor!
Ezekiel 45,5Područje od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća lakata u širinu neka pripadne kao vlasništvo Levitima, hramskim slugama, sa dvadeset gradova za stanovanje!
Ezekiel 45,6Kao vlasništvo grada imate odrediti područje od pet tisuća u širinu i dvadeset i pet tisuća u dužinu uza stranu svetoga zemljišta; to neka je za svu kuću Izraelovu!
Ezekiel 45,7Knezu imate odrediti područje s obje strane svetog zemljišta i gradskog vlasništva. Neka ide od svetog zemljišta i od gradskog vlasništva na zapadnoj strani prema zapadu i na istočnoj strani prema istoku! Dužina neka bude prema svakom od plemenskih dijelova od zapadne međe do istočne međe!
Ezekiel 45,8To neka on ima od zemlje kao svoje vlasništvo u Izraelu, da knezovi moji više ne pritiskuju naroda mojega, nego da ostalu zemlju dadnu kući Izraelovoj po plemenima njezinim!,
Ezekiel 45,9Ovako veli svemogući Gospod: 'Dosta je, knezovi Izraelovi! Prođite se nasilja i pritiskivanja, činite pravicu i pravdu! Prestanite otimati posjed od mojega naroda govori svemogući Gospod.
Ezekiel 45,10Mjerila neka su vam prava, efa neka vam je prava i bat neka vam je prav!
Ezekiel 45,11Efa i bat neka imaju jedinstveno uređenu mjeru; bat neka drži deseti dio homera, efa isto tako deseti dio homera! Mjera neka im je prema homeru!
Ezekiel 45,12Šekel neka je dvadeset gera, mina neka vam je dvadeset šekela, dvadeset i pet šekela petnaest šekela!
Ezekiel 45,13Ovo je prinos, što ćete ga prinositi: šestina efe od svakoga homera pšenice, i šestina efe od svakoga homera ječma.
Ezekiel 45,14Pristojba za ulje iznosi desetinu bata od svakoga kora; deset bata iznosi kor.
Ezekiel 45,15Iz stada od dvije stotine komada sitne stoke neka se prinose kao dar od porodica Izraelovih za prinos, za žrtvu paljenicu i žrtvu pomirnu da se pribavi Izraelcima pomirenje, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 45,16Sav narod u zemlji ima davati ovaj prinos knezu Izraelovu.
Ezekiel 45,17Knez je dužan davati žrtve paljenice, prinose i naljeve na blagdane, na mlađake, u subote, o svim svečanim skupštinama kuće Izraelove. On neka prinosi žrtve a grije prinose žrtve paljenice i žrtve pomirne, da pribavi pomirenje kući Izraelovoj!,
Ezekiel 45,18Ovako veli svemogući Gospod: "Prvoga dana prvoga mjeseca imaš uzeti junca bez mane i njim pomiriti svetište.
Ezekiel 45,19Svećenik neka uzme krvi od žrtve za grijeh i njom pomaže dovratnike hrama i četiri ugla pojasa na žrtveniku i dovratnike od vrata na unutarnjem trijemu!
Ezekiel 45,20Tako imaš učiniti i sedmoga dana za one, koji su sagriješili nehotice i neznalice, da se tako pomiri hram.
Ezekiel 45,21Četrnaestoga dana prvoga mjeseca svetkovat ćete blagdan Pashe; sedam dana neka se jedu beskvasni kruhovi!
Ezekiel 45,22Taj dan neka prinese knez za se i za sav narod u zemlji junca kao žrtvu za grijeh.
Ezekiel 45,23Za sedam dana blagdana neka žrtvuje svaki dan za tih sedam dana Gospodu kao žrtvu paljenicu sedam junaca i sedam ovnova bez mane i kao žrtvu za grijeh svaki dan jarca!
Ezekiel 45,24Kao prinos neka prinosi po efu na svakoga junca i po efu na svakoga ovna; na svaku efu neka dadne hin ulja!
Ezekiel 45,25Petnaestoga dana sedmoga mjeseca, na blagdan sjenica, neka on isto tako prinosi za sedam dana žrtve za grijeh, žrtve paljenice, prinose i žrtve ulja!'
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje