Tražilica


Matej 20. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Matej 20,1Jer je carstvo nebesko kao čovjek domaćin koji ujutru rano iziđe da naima poslenike u vinograd svoj.
Matej 20,2I pogodivši se s poslenicima po groš na dan posla ih u vinograd svoj.
Matej 20,3I izišavši u treći sahat, vidje druge gdje stoje na čaršiji besposleni,
Matej 20,4I njima reče: idite i vi u moj vinograd, i što bude pravo daću vam.
Matej 20,5I oni otidoše. I opet izišavši u šesti i deveti sahat, učini tako.
Matej 20,6I u jedanaesti sahat izišavši nađe druge gdje stoje besposleni, i reče im: što stojite ovdje vas dan besposleni?
Matej 20,7Rekoše mu: niko nas ne najmi. Reče im: idite i vi u moj vinograd, i što bude pravo primićete.
Matej 20,8A kad bi u veče, reče gospodar od vinograda k pristavu svojemu: dozovi poslenike i podaj im platu počevši od pošljednjijeh do prvijeh.
Matej 20,9I došavši koji su u jedanaesti sahat najmljeni primiše po groš.
Matej 20,10A kad dođoše prvi, mišljahu da će više primiti: i primiše i oni po groš.
Matej 20,11I primivši vikahu na gospodara
Matej 20,12Govoreći: Ovi pošljednji jedan sahat radiše, i izjednači ih s nama koji smo se čitav dan mučili i gorjeli.
Matej 20,13A on odgovarajući reče jednome od njih: prijatelju! ja tebi ne činim krivo; nijesi li pogodio sa mnom po groš?
Matej 20,14Uzmi svoje pa idi; a ja hoću i ovome pošljednjemu da dam kao i tebi.
Matej 20,15Ili zar ja nijesam vlastan u svojemu činiti šta hoću? Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?
Matej 20,16Tako će biti pošljednji prvi i prvi pošljednji; jer je mnogo zvanijeh a malo izbranijeh.
Matej 20,17I pošavši Isus u Jerusalim uze nasamo dvanaest učenika na putu, i reče im:
Matej 20,18Evo idem u Jerusalim, i sin čovječij biće predan glavarima svešteničkijem i književnicima; i osudiće ga na smrt;
Matej 20,19I predaće ga neznabošcima da mu se rugaju i da ga biju i razapnu; i treći dan ustaće.
Matej 20,20Tada pristupi k njemu mati sinova Zevedejevijeh sa svojijem sinovima klanjajući mu se i moleći ga za nešto.
Matej 20,21A on joj reče: šta hoćeš? Reče mu: zapovjedi da sjedu ova moja dva sina, jedan s desne strane tebi, a jedan s lijeve strane tebi, u carstvu tvojemu.
Matej 20,22A Isus odgovarajući reče: ne znate šta ištete; možete li piti čašu koju ću ja piti, i krstiti se krštenjem kojijem se ja krstim? Rekoše mu: možemo.
Matej 20,23I reče im: čašu dakle moju ispićete, i krstićete se krštenjem kojijem se ja krstim; ali da sjedete s desne strane meni i s lijeve, ne mogu ja dati, nego kome je ugotovio otac moj.
Matej 20,24I kad čuše ostalijeh deset učenika, rasrdiše se na ta dva brata.
Matej 20,25A Isus dozvavši ih reče: znajte da knezovi narodni zapovijedaju narodu, i poglavari upravljaju njim.
Matej 20,26Ali među vama da ne bude tako; nego koji hoće da bude veći među vama, da vam služi.
Matej 20,27I koji hoće među vama da bude prvi, da vam bude sluga.
Matej 20,28Kao što ni sin čovječij nije došao da mu služe, nego da služi i da dušu svoju u otkup da za mnoge.
Matej 20,29I kad je izlazio iz Jerihona za njim ide narod mnogi.
Matej 20,30I gle, dva slijepca sjeđahu kraj puta, i čuvši da Isus prolazi povikaše govoreći: pomiluj nas Gospode, sine Davidov!
Matej 20,31A narod prijećaše im da ućute; a oni još većma povikaše govoreći: pomiluj nas Gospode, sine Davidov!
Matej 20,32I ustavivši se Isus dozva ih, i reče: šta hoćete da vam učinim?
Matej 20,33Rekoše mu: Gospode, da se otvore oči naše.
Matej 20,34I smilova se Isus, i dohvati se očiju njihovijeh, i odmah progledaše oči njihove, i otidoše za njim.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje