Tražilica


Matej 19. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Matej 19,1I kad svrši Isus riječi ove, otide iz Galileje, i dođe u okoline Judejske preko Jordana.
Matej 19,2I za njim idoše ljudi mnogi i iscijeli ih ondje.
Matej 19,3I pristupiše k njemu fariseji da ga kušaju, i rekoše mu: može li čovjek pustiti ženu svoju za svaku krivicu?
Matej 19,4A on odgovarajući reče im: nijeste li čitali da je onaj koji je u početku stvorio čovjeka muža i ženu stvorio ih?
Matej 19,5I reče: zato ostaviće čovjek oca svojega i mater, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo.
Matej 19,6Tako nijesu više dvoje, nego jedno tijelo; a što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja.
Matej 19,7Rekoše mu: zašto dakle Mojsije zapovijeda da se da knjiga raspusna, i da se pusti?
Matej 19,8Reče im: Mojsije je vama dopustio po tvrđi vašega srca puštati svoje žene; a iz početka nije bilo tako.
Matej 19,9Nego ja vama kažem: ako ko pusti svoju ženu, osim za kurvarstvo, i oženi se drugom, čini preljubu; i koji uzme puštenicu čini preljubu.
Matej 19,10Rekoše mu učenici njegovi: ako je tako čovjeku sa ženom, nije se dobro ženiti.
Matej 19,11A on reče im: ne mogu svi primiti tijeh riječi do oni kojima je dano.
Matej 19,12Jer ima uškopljenika koji su se tako rodili iz utrobe materine; a ima uškopljenika koje su ljudi uškopili; a ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili carstva radi nebeskoga. Ko može primiti neka primi.
Matej 19,13Tada privedoše k njemu djecu da metne ruke na njih, i da se pomoli Bogu; a učenici zabranjivahu im.
Matej 19,14A Isus reče: Ostavite djecu i ne zabranjujte im dolaziti k meni; jer je takovijeh carstvo nebesko.
Matej 19,15I metnuvši na njih ruke otide odande.
Matej 19,16I gle, neko pristupivši reče mu: učitelju blagi! kakovo ću dobro da učinim da imam život vječni?
Matej 19,17A on reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga. A ako želiš ući u život, drži zapovijesti.
Matej 19,18Reče mu: koje? A Isus reče: da ne ubiješ; ne činiš preljube; ne ukradeš; ne svjedočiš lažno;
Matej 19,19Poštuj oca i mater; i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe.
Matej 19,20Reče mu mladić: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje; šta mi još treba?
Matej 19,21Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi i prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; pa hajde za mnom.
Matej 19,22A kad ču mladić riječ, otide žalostan; jer bijaše vrlo bogat.
Matej 19,23A Isus reče učenicima svojijem: zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko.
Matej 19,24I još vam kažem: lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo Božije.
Matej 19,25A kad to čuše učenici, divljahu se vrlo govoreći: ko se dakle može spasiti?
Matej 19,26A Isus pogledavši na njih reče im: ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće.
Matej 19,27Tada odgovori Petar i reče mu: eto mi smo ostavili sve i za tobom idemo: šta će dakle biti nama?
Matej 19,28A Isus reče im: zaista vam kažem da će te vi koji idete za mnom, u drugom rođenju, kad sjede sin čovječij na prijestolu slave svoje, sješćete i vi na dvanaest prijestola i suditi nad dvanaest koljena Izrailjevijeh.
Matej 19,29I svaki, koji ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili djecu, ili zemlju, imena mojega radi, primiće sto puta onoliko, i dobiće život vječni.
Matej 19,30Ali će mnogi prvi biti pošljednji i pošljednji prvi.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje