Tražilica


Matej 18. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Matej 18,1U taj čas pristupiše k Isusu učenici govoreći: ko je dakle najveći u carstvu nebeskome?
Matej 18,2I dozva Isus dijete, i postavi ga među njih,
Matej 18,3I reče im: zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko.
Matej 18,4Koji se dakle ponizi kao dijete ovo, onaj je najveći u carstvu nebeskome.
Matej 18,5I koji primi takovo dijete u ime moje, mene prima.
Matej 18,6A koji sablazni jednoga od ovijeh malijeh koji vjeruju mene, bolje bi mu bilo da se objesi kamen vodenični o vratu njegovu, i da potone u dubinu morsku.
Matej 18,7Teško svijetu od sablazni! jer je potrebno da dođu sablazni; ali teško onom čovjeku kroz koga dolazi sablazan.
Matej 18,8Ako li te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, otsijeci je i baci od sebe: bolje ti je ući u život hromu ili kljastu, nego li s dvije ruke i dvije noge da te bace u oganj vječni.
Matej 18,9I ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe: bolje ti je s jednijem okom u život ući, nego s dva oka da te bace u pakao ognjeni.
Matej 18,10Gledajte da ne prezrete jednoga od malijeh ovijeh; jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice oca mojega nebeskoga.
Matej 18,11Jer sin čovječij dođe da iznađe i spase izgubljeno.
Matej 18,12Što vam se čini? Kad ima jedan čovjek sto ovaca pa zađe jedna od njih, ne ostavi li on devedeset i devet u planini, i ide da traži onu što je zašla?
Matej 18,13I ako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se njoj više raduje nego onima devedeset i devet što nijesu zašle.
Matej 18,14Tako nije volja oca vašega nebeskoga da pogine jedan od ovijeh malijeh.
Matej 18,15Ako li ti sagriješi brat tvoj, idi i pokaraj ga među sobom i njim samijem; ako te posluše, dobio si brata svojega.
Matej 18,16Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu da sve riječi ostanu na ustima dva ili tri svjedoka.
Matej 18,17Ako li njih ne posluša, kaži crkvi; a ako li ne posluša ni crkve, da ti bude kao neznabožac i carinik.
Matej 18,18Jer vam kažem zaista: što god svežete na zemlji biće svezano na nebu, i što god razdriješite na zemlji biće razdriješeno na nebu.
Matej 18,19Još vam kažem zaista: ako se dva od vas slože na zemlji u čemu mu drago, za što se uzmole, daće im otac moj koji je na nebesima.
Matej 18,20Jer gdje su dva ili tri sabrani u ime moje ondje sam ja među njima.
Matej 18,21Tada pristupi k njemu Petar i reče: Gospode! koliko puta ako mi sagriješi brat moj da mu oprostim? do sedam puta?
Matej 18,22Reče njemu Isus: ne velim ti do sedam puta, nego do sedam puta sedamdeset.
Matej 18,23Zato je carstvo nebesko kao čovjek car koji namisli da se proračuni sa svojijem slugama.
Matej 18,24I kad se poče računiti, dovedoše mu jednoga dužnika od deset hiljada talanata.
Matej 18,25I budući da nemaše čim platiti, zapovjedi gospodar njegov da ga prodadu, i ženu njegovu i djecu, i sve što ima; i da mu se plati.
Matej 18,26No sluga taj pade i klanjaše mu se govoreći: gospodaru! pričekaj me, i sve ću ti platiti.
Matej 18,27A gospodaru se sažali za tijem slugom, pusti ga i dug oprosti mu.
Matej 18,28A kad iziđe sluga taj, nađe jednoga od svojijeh drugara koji mu je dužan sto groša, i uhvativši ga davljaše ga govoreći: daj mi što si dužan.
Matej 18,29Pade drugar njegov pred noge njegove i moljaše ga govoreći: pričekaj me, i sve ću ti platiti.
Matej 18,30A on ne htje, nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne plati duga.
Matej 18,31Vidjevši pak drugari njegovi taj događaj žao im bi vrlo, i otišavši kazaše gospodaru svojemu sav događaj.
Matej 18,32Tada ga dozva gospodar njegov, i reče mu: zli slugo! sav dug ovaj oprostih tebi, jer si me molio.
Matej 18,33Nije li trebalo da se i ti smiluješ na svog drugara, kao i ja na te što se smilovah?
Matej 18,34I razgnjevi se gospodar njegov, i predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj.
Matej 18,35Tako će i otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki bratu svojemu od srca svojijeh.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje