Tražilica


Luka 7. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Luka 7,1A kad svrši sve riječi svoje pred narodom, dođe u Kapernaum.
Luka 7,2U kapetana pak jednoga bijaše sluga bolestan na umoru koji mu bješe mio.
Luka 7,3A kad ču za Isusa, posla k njemu starješine Judejske moleći ga da bi došao da mu iscijeli slugu.
Luka 7,4A oni došavši k Isusu moljahu ga lijepo govoreći: dostojan je da mu to učiniš;
Luka 7,5Jer ljubi narod naš, i načini nam zbornicu.
Luka 7,6A Isus iđaše s njima. I kad već bijahu blizu kuće, posla kapetan k njemu prijatelje govoreći mu: Gospode! ne trudi se, jer nijesam dostojan da uđeš pod moju strehu;
Luka 7,7Zato i ne držah sebe dostojna da ti dođem, nego samo reci riječ, i ozdraviće sluga moj.
Luka 7,8Jer i ja sam čovjek pod vlasti, i imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome: idi, i ide; i drugome: dođi, i dođe; i sluzi svojemu: učini to, i učini.
Luka 7,9A kad to ču Isus, začudi mu se, i okrenuvši se narodu koji iđaše za njim reče: kažem vam: ni u Izrailju tolike vjere ne nađoh.
Luka 7,10I vrativši se poslani nađoše bolesnoga slugu zdrava.
Luka 7,11I potom iđaše u grad koji se zovi Nain, i s njim iđahu mnogi učenici njegovi i mnoštvo naroda.
Luka 7,12Kad se približiše k vratima gradskijem, i gle, iznošahu mrtvaca, jedinca sina matere njegove, i ona bješe udovica i naroda iz grada mnogo iđaše s njom.
Luka 7,13I vidjevši je Gospod sažali mu se za njom, i reče joj: ne plači.
Luka 7,14I pristupivši prihvati za sanduk; a nosioci stadoše, i reče: momče! tebi govorim, ustani.
Luka 7,15I sjede mrtvac i stade govoriti; i dade ga materi njegovoj.
Luka 7,16A strah obuze sve, i hvaljahu Boga govoreći: veliki prorok iziđe među nama, i Bog pohodi narod svoj.
Luka 7,17I otide glas ovaj o njemu po svoj Judeji i po svoj okolini.
Luka 7,18I javiše Jovanu učenici njegovi za sve ovo.
Luka 7,19I dozvavši Jovan dva od učenika svojijeh posla ih k Isusu govoreći: jesi li ti onaj što će doći, ili drugoga da čekamo?
Luka 7,20Došavši pak ljudi k njemu rekoše: Jovan krstitelj posla nas k tebi govoreći: jesi li ti onaj što će doći, ili drugoga da čekamo?
Luka 7,21A u taj čas iscijeli mnoge od bolesti i od muka i od zlijeh duhova, i mnogima slijepijem darova vid.
Luka 7,22I odgovarajući Isus reče im: idite i kažite Jovanu što vidjeste i čuste: slijepi progledaju, hromi hode, gubavi čiste se, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima propovijeda se jevanđelje.
Luka 7,23I blago onome koji se ne sablazni o mene.
Luka 7,24A kad otidoše učenici Jovanovi, poče narodu govoriti za Jovana: šta ste izišli u pustinji da vidite? Trsku, koju ljulja vjetar?
Luka 7,25Šta ste dakle izišli da vidite? Čovjeka u meke haljine obučena? Eto, koji gospodske haljine nose i u slastima žive po carskijem su dvorovima.
Luka 7,26Šta ste dakle izišli da vidite? Proroka? Da, ja vam kažem, i više od proroka;
Luka 7,27Jer je ovo onaj za koga je pisano: eto ja šaljem anđela svojega pred licem tvojijem koji će pripraviti put tvoj pred tobom.
Luka 7,28Jer vam kažem: nijedan između rođenijeh od žena nije veći prorok od Jovana krstitelja; a najmanji u carstvu Božijemu veći je od njega.
Luka 7,29I svi ljudi koji slušahu i carinici opravdaše Boga, i krstiše se krštenjem Jovanovijem;
Luka 7,30A fariseji i književnici odbaciše svjet Božij za njih, i ne htješe da ih on krsti.
Luka 7,31A Gospod reče: kakvi ću kazati da su ljudi ovoga roda? I kakvi su?
Luka 7,32Oni su kao djeca koja sjede po ulicama i dozivaju jedno drugo i govore: svirasmo vam, i ne igraste, žalismo vam se, i ne plakaste.
Luka 7,33Jer dođe Jovan krstitelj koji ni jede hljeba ni pije vina, a vi kažete: đavo je u njemu;
Luka 7,34Dođe sin čovječij koji i jede i pije, a vi kažete: gle čovjeka izjelice i pijanice, druga carinicima i grješnicima.
Luka 7,35I opravdaše premudrost sva djeca njezina.
Luka 7,36Moljaše ga pak jedan od fariseja da bi objedovao u njega; i ušavši u kuću farisejevu sjede za trpezu:
Luka 7,37I gle, žena u gradu koja bješe grješnica doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese sklenicu mira;
Luka 7,38I stavši sastrag kod nogu njegovijeh plakaše, i stade prati noge njegove suzama, i kosom od svoje glave otiraše, i cjelivaše noge njegove, i mazaše mirom.
Luka 7,39A kad vidje farisej koji ga je dozvao, reče u sebi govoreći: da je on prorok, znao bi ko i kakva ga se žena dotiče: jer je grješnica.
Luka 7,40I odgovarajući Isus reče mu: Simone! imam ti nešto kazati. A on reče: učitelju! kaži.
Luka 7,41A Isus reče: dvojica bijahu dužni jednome dužniku, jedan bješe dužan pet stotina dinara a drugi pedeset.
Luka 7,42A kad oni ne imadoše da mu vrate, pokloni obojici. Kaži koji će ga od njih dvojice većma ljubiti.
Luka 7,43A Simon odgovarajući reče: mislim onaj kome najviše pokloni. A on mu reče: pravo si sudio.
Luka 7,44I okrenuvši se k ženi reče Simonu: vidiš li ovu ženu? Ja uđoh u tvoju kuću, ni vode mi na noge nijesi dao; a ona suzama obli mi noge, i kosom od glave svoje otr.
Luka 7,45Cjeliva mi nijesi dao; a ona otkako uđoh ne presta cjelivati mi nogu.
Luka 7,46Uljem nijesi pomazao glave moje; a ona mirom pomaza mi noge.
Luka 7,47Zato kažem ti: opraštaju joj se grijesi mnogi, jer je veliku ljubav imala; a kome se malo oprašta ima malu ljubav.
Luka 7,48A njoj reče: opraštaju ti se grijesi.
Luka 7,49I stadoše u sebi govoriti oni što sjeđahu s njim za trpezom: ko je ovaj što i grijehe oprašta?
Luka 7,50A ženi reče: vjera tvoja pomože ti; idi s mirom.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje