Tražilica


Luka 24. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Luka 24,1A u prvi dan nedjeljni dođoše vrlo rano na grob, i donesoše mirise što pripraviše, i neke druge žene s njima;
Luka 24,2Ali nađoše kamen odvaljen od groba.
Luka 24,3I ušavši ne nađoše tijela Gospoda Isusa.
Luka 24,4I kad se one čuđahu tome, gle, dva čovjeka staše pred njima u sjajnijem haljinama;
Luka 24,5A kad se one uplašiše i oboriše lica k zemlji, rekoše im: što tražite živoga među mrtvima?
Luka 24,6Nije ovdje; nego ustade; opomenite se kako vam kaza kad bješe još u Galileji,
Luka 24,7Govoreći da sin čovječij treba da se preda u ruke ljudi grješnika i da se razapne i treći dan da ustane.
Luka 24,8I opomenuše se riječi njegovijeh.
Luka 24,9I vrativši se od groba javiše sve ovo jedanaestorici i svima ostalijem.
Luka 24,10A to bijaše Magdalina Marija i Jovana i Marija Jakovljeva i ostale s njima koje kazaše ovo apostolima.
Luka 24,11I njima se učiniše njihove riječi kao laž, i ne vjerovaše im.
Luka 24,12A Petar ustavši otrča ka grobu, i natkučivši se vidje same haljine gdje leže, i otide čudeći se u sebi šta bi.
Luka 24,13I gle, dvojica od njih iđahu u onaj dan u selo koje bijaše daleko od Jerusalima šeset potrkališta i zvaše se Emaus.
Luka 24,14A oni govorahu među sobom o svima ovijem događajima.
Luka 24,15I kad se oni razgovarahu i zapitivahu jedan drugoga, i Isus približi se, i iđaše s njima.
Luka 24,16A oči im se držahu da ga ne poznaše.
Luka 24,17A on im reče: kakav je to razgovor koji imate među sobom idući, i što ste neveseli?
Luka 24,18A jedan po imenu Kleopa, odgovarajući reče mu: zar si ti jedan od crkvara u Jerusalimu koji nijesi čuo šta je u njemu bilo ovijeh dana?
Luka 24,19I reče im: šta? A oni mu rekoše: za Isusa Nazarećanina, koji bješe prorok, silan u djelu i u riječi pred Bogom i pred svijem narodom;
Luka 24,20Kako ga predadoše glavari sveštenički i knezovi naši te se osudi na smrt, i razapeše ga?
Luka 24,21A mi se nadasmo da je on onaj koji će izbaviti Izrailja; ali svrh svega toga ovo je danas treći dan kako ti bi.
Luka 24,22A uplašiše nas i žene neke od našijeh koje su bile rano na grobu,
Luka 24,23I ne našavši tijela njegova dođoše govoreći da su im se anđeli javili koji su kazali da je on živ.
Luka 24,24I idoše jedni od našijeh na grob, i nađoše tako kao što i žene kazaše, ali njega ne vidješe.
Luka 24,25I on im reče: o bezumni i sporoga srca za vjerovanje svega što govoriše proroci!
Luka 24,26Nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju?
Luka 24,27I počevši od Mojsija i od sviju proroka kazivaše im što je za njega u svemu pismu.
Luka 24,28I približiše se k selu u koje iđahu, i on činjaše se da hoće dalje da ide.
Luka 24,29I oni ga ustavljahu govoreći: ostani s nama, jer je dan nagao, i blizu je noć. I uđe s njima da noći.
Luka 24,30I kad sjeđaše s njima za trpezom, uze hljeb i blagoslovivši prelomi ga i dade im.
Luka 24,31Tada se njima otvoriše oči i poznaše ga. I njega nestade.
Luka 24,32I oni govorahu jedan drugome: ne goraše li naše srce u nama kad nam govoraše putem i kad nam kazivaše pismo?
Luka 24,33I ustavši onaj čas, vratiše se u Jerusalim, i nađoše u skupu jedanaestoricu i koji bijahu s njima,
Luka 24,34Koji govorahu: zaista ustade Gospod, i javi se Simonu.
Luka 24,35I oni kazaše što bi na putu, i kako ga poznaše kad prelomi hljeb.
Luka 24,36A kad oni ovo govorahu, i sam Isus stade među njima, i reče im: mir vam.
Luka 24,37A oni se uplašiše, i poplašeni budući, mišljahu da vide duha.
Luka 24,38I reče im: šta se plašite? I zašto takove misli ulaze u srca vaša?
Luka 24,39Vidite ruke moje i noge moje: ja sam glavom; opipajte me i vidite; jer duh tijela i kostiju nema kao što vidite da ja imam.
Luka 24,40I ovo rekavši pokaza im ruke i noge.
Luka 24,41A dok oni još ne vjerovahu od radosti i čuđahu se reče im: imate li ovdje što za jelo?
Luka 24,42A oni mu daše komad ribe pečene, i meda u satu.
Luka 24,43I uzevši izjede pred njima.
Luka 24,44I reče im: ovo su riječi koje sam vam govorio još dok sam bio s vama, da sve treba da se svrši što je za mene napisano u zakonu Mojsijevu i u prorocima i u psalmima.
Luka 24,45Tada im otvori um da razumiju pismo.
Luka 24,46I reče im: tako je pisano, i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvijeh treći dan;
Luka 24,47I da se propovijeda pokajanje u ime njegovo i oproštenje grijeha po svijem narodima počevši od Jerusalima.
Luka 24,48A vi ste svjedoci ovome.
Luka 24,49I gle, ja ću poslati obećanje oca svojega na vas; a vi sjedite u gradu Jerusalimskome dok se ne obučete u silu s visine.
Luka 24,50I izvede ih napolje do Vitanije, i podignuvši ruke svoje blagoslovi ih.
Luka 24,51I kad ih blagosiljaše, otstupi od njih, i uznošaše se na nebo.
Luka 24,52I oni mu su pokloniše, i vratiše se u Jerusalim s velikom radošću.
Luka 24,53I bijahu jednako u crkvi hvaleći i blagosiljajući Boga. Amin.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje