Tražilica


1. Samuelova 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 24,1Odanle otide David i stade na gorskim visinama engadskim.
1. Samuelova 24,2Kad se je Saul bio vratio od proganjanja Filisteja, javiše mu: "David je sada u pustinji engadskoj."
1. Samuelova 24,3Tada uze Saul tri tisuće ljudi izabranih iz svega Izraela i diže se da traži Davida i ljude njegove istočno od hridina kozorogovih.
1. Samuelova 24,4Kad putem dođe k torovima ovčjim, bila je tamo pećina. Saul uđe u nju, da obavi svoju potrebu. A David i njegovi bili su se nastanili u dnu te pećine.
1. Samuelova 24,5Davidovi ljudi rekoše mu: "Eto, ovo je dan, za koji ti reče Gospod: "Evo! Predat ću ti u ruke neprijatelja tvojega, da učiniš s njim, što ti je volja!" David ustade, te neopaženo odsiječe skut od plašta Saulova.
1. Samuelova 24,6Ali poslije udari Davida savjest, što je bio odsjekao skut Saulu.
1. Samuelova 24,7I reče svojim ljudima: "Gospod neka me očuva, da tako što učinim gospodaru svojemu, pomazaniku Gospodnjem, i da podignem ruku svoju na njega, jer on je pomazanik Gospodnji."
1. Samuelova 24,8I ukori David ljude svoje i ne dopusti im da ustanu na Saula. Kad je Saul bio ostavio pećinu i pošao dalje svojim putem,
1. Samuelova 24,9Ustade tada David, izađe iz pećine i povika za Saulom: "Gospodaru i kralju moj!" Kad se okrenu Saul, baci se David licem na zemlju i pokloni mu se.
1. Samuelova 24,10Tada viknu David Saulu: "Zašto slušaš što ti kažu ljudi, koji govore, da misli David na tvoju propast?
1. Samuelova 24,11Evo, na današnji dan vidio si vlastitim očima, da te je Gospod danas u pećini bio predao u moje ruke. Nagovarali su me, da te ubijem. Ali sam te sačuvao i rekao: "Neću dignuti ruke svoje na gospodara svojega, jer on je pomazanik Gospodnji.
1. Samuelova 24,12A evo, oče moj, vidi skut od plašta svojega u mojoj ruci! Po tom, da sam odsjekao samo skut od plašta tvojega, a tebe nijesam ubio, možeš jasno spoznati, da ne mislim na zloću i izdaju i da se ne ogrješujem o tebe, premda mi ti radiš o glavi.
1. Samuelova 24,13Gospod neka bude sudac između mene i tebe, Gospod neka me osveti od tebe - ali ruka se moja neće podignuti na te.
1. Samuelova 24,14Već stara poslovica kaže: Samo od bezbožnika izlazi bezbožnost. Ali moja ruka neće biti proti tebi.
1. Samuelova 24,15Za kim to izlazi kralj Izraelov? Koga goniš? Mrtva psa. Buhu jednu.
1. Samuelova 24,16Pa neka bude Gospod sudac i neka rasudi između mene i tebe! On neka pogleda za pravednikom neka vodi stvar i neka mi pribavi pravo proti tebi!"
1. Samuelova 24,17Kad David izgovori sve riječi Saulu, povika Saul: "To je tvoj glas, sine moj Davide!" I Saul uze glasno plakati.
1. Samuelova 24,18On reče Davidu: "Ti si bolji od mene; jer ti meni iskazuješ dobro, a ja sam tebi činio zlo.
1. Samuelova 24,19Danas si mi eto pokazao, što si mi dobra iskazao: Nijesi me ubio, premda me Gospod dade tebi u ruke.
1. Samuelova 24,20Tko bi stigavši neprijatelja svojega pustio ga da ide mirno svojim putem? Gospod neka ti iskaže dobro za ovo, što si mi učinio danas!
1. Samuelova 24,21Sad znam sigurno, da ćeš biti kralj i da će po tebi postojati kraljevstvo Izraelovo.
1. Samuelova 24,22Zato mi se sada zakuni Gospodom, da nećeš istrijebiti potomaka mojih iza moje smrti i da nećeš imena mojega iskorijeniti iz kuće moje očinske!"
1. Samuelova 24,23David se zakle Saulu. Tada se Saul vrati kući, a David ode sa svojim ljudima na visinu gorsku.
1. Samuelova 24,1 David se odande uspe i nastani u engadskim gorskim skloništima.
1. Samuelova 24,2Kad se Šaul vratio iz potjere za Filistejcima, javiše mu ovo: "David je u Engadskoj pustinji!
1. Samuelova 24,3Tada Šaul uze tri tisuće odabranih ljudi iz svega Izraela i pođe da traži Davida i njegove ljude na istok od Litica divokoza.
1. Samuelova 24,4Idući dođe k ovčjim torovima pokraj puta; ondje bijaše pećina i Šaul uđe da čučne; a David je sa svojim ljudima sjedio u dnu pećine.
1. Samuelova 24,5I rekoše Davidu ljudi njegovi: "Evo dana za koji ti je rekao Jahve: `Ja ću predati tvoga neprijatelja u tvoje ruke, postupaj s njim kako ti se mili!`" A David ustade i neprimjetno odsiječe skut od Šaulova plašta.
1. Samuelova 24,6Ali poslije zapeče Davida savjest što je odsjekao skut od Šaulova plašta,
1. Samuelova 24,7pa reče svojim ljudima: "Očuvao me Jahve da takvo što učinim svome gospodaru, da dignem ruku na njega, jer je pomazanik Jahvin.
1. Samuelova 24,8I David oštrim riječima ukori svoje ljude i ne dopusti im da ustanu na Šaula. A Šaul izađe iz pećine i pođe svojim putem.
1. Samuelova 24,9Zatim ustade David, iziđe iz pećine i vikne za Šaulom: "Gospodaru kralju!" A kad se Šaul obazre, David se baci ničice na zemlju i pokloni mu se.
1. Samuelova 24,10Tada David reče Šaulu: "Zašto slušaš ljude koji ti govore da David snuje tebi propast?
1. Samuelova 24,11Gle, upravo u ovaj dan tvoje su oči mogle vidjeti da te Jahve predao danas u moje ruke u ovoj pećini. Rekoše mi da te ubijem, ali te poštedjeh i rekoh: `Neću dići svoje ruke na svoga gospodara, jer je Jahvin pomazanik.`
1. Samuelova 24,12O, moj oče, pogledaj i vidi skut od svoga plašta u mojoj ruci: odsjekao sam skut od tvoga plašta, a tebe nisam ubio; spoznaj i vidi da u mojoj ruci nema ni zlobe ni opačine. Ja nisam zgriješio protiv tebe, a ti vrebaš na moj život da mi ga uzmeš!
1. Samuelova 24,13Jahve neka sudi između mene i tebe, Jahve neka me osveti na tebi, ali se moja ruka neće dići na tebe.
1. Samuelova 24,14Kako kaže stara poslovica: od nepravednika dolazi nepravda, i zato se moja ruka neće dići protiv tebe.
1. Samuelova 24,15Za kim je izišao izraelski kralj? Za kim ideš u potjeru? Za mrtvim psom, za običnom buhom!
1. Samuelova 24,16Jahve neka bude sudac, on neka sudi između mene i tebe, neka ispita i brani moju stvar i neka mi pribavi pravdu: neka me izbavi iz tvoje ruke!
1. Samuelova 24,17Kad je David izgovorio te riječi Šaulu, odvrati Šaul: "Je li to tvoj glas, sine Davide?" I Šaul glasno zaplaka.
1. Samuelova 24,18Zatim reče Davidu: "Pravedniji si od mene jer ti si meni učinio dobro, a ja sam tebi učinio zlo.
1. Samuelova 24,19A danas si okrunio svoju dobrotu prema meni, jer me Jahve predao u tvoje ruke, a ti me nisi ubio.
1. Samuelova 24,20Kad se čovjek namjeri na svoga neprijatelja, pušta li ga da ide mirno svojim putem? Neka ti Jahve naplati za ono dobro što si mi danas učinio!
1. Samuelova 24,21Sada pouzdano znam da ćeš zacijelo biti kralj i da će se kraljevstvo nad Izraelom trajno održati u tvojoj ruci.
1. Samuelova 24,22Zato mi se sada zakuni Jahvom da nećeš zatrti moga potomstva poslije mene i da nećeš izbrisati moga imena iz moga očinskoga doma!
1. Samuelova 24,23David se zakle Šaulu, Šaul ode svojoj kući, a David se sa svojim ljudima vrati u gorska skloništa.
1. Samuelova 24,1David se uspe odatle i smjesti se u stijenju Ein-Gedija
1. Samuelova 24,2Kad se Saul vrati iz proganjanja Filistinaca, dadoše mu ovo izviješće: ” David je sad u pustinji Ein-Gedi. “
1. Samuelova 24,3Saul uze tri tisuće najprobranijih ljudi iz sveg Izraela i pođe u potragu za Davidom i njegovim ljudima nasuprot Kozorogovim Stijenama
1. Samuelova 24,4On stiže do ovčarnika koji su pokraj puta. Ondje se nalazi jedna pećina. Saul uđe u nju počučnuti se . A, David i njegovi ljudi bijahu posjednuti na dnu pećine.
1. Samuelova 24,5Ljudi Davidovi mu rekoše: ” To je onaj dan za koji ti je GOSPOD rekao: Evo ja ću ti izručiti neprijatelja tvojega u ruke tvoje i ti ćes postupiti s njim kako ti godi. “ David se diže i odsiječe potajice skut Saulova ogrtača.
1. Samuelova 24,6Ali, poslije toga, David osjeti svoje srce tući, jer bijaše odrezao skut Saulovog ogrtača.
1. Samuelova 24,7On reče svojim ljudima: ” Nek me GOSPOD prezre ako ja to učinim svojem gospodaru, mesiji GOSPODOVOM. Ja neću ponijeti ruku na njega, jer on je mesija GOSPODOV. “
1. Samuelova 24,8Tim riječima, David zaustavi naumu svojih ljudi. On im ne dopusti baciti se na Saula. Saul se uspravi, napusti pećinu i ode svojim putem.
1. Samuelova 24,9Poslije toga, David se diže, iziđe iz pećine i povika iza Saula: ” Moj gospodine kralju! “ Saul pogleda iza sebe. David se povi, licem prema zemlji, i pokloni se.
1. Samuelova 24,10 David reče Saulu: ” Zašto ti slušaš ljude koji ti pričaju da David traži tvoju nesreću?
1. Samuelova 24,11Ti si to danas vidio vlastitim očima: GOSPOD te bijaše izručio u moje ruke, danas u pećini; govorili su da te ubijem, ali ja sam imao milosti za tebe i ja sam rekao: Ja neću ponijeti ruku na mog gospodara, jer on je mesija GOSPODOV. *12 Pogledaj, o oče moj, da, pogledaj u mojoj ruci skut tvojeg ogrtača. Pošto sam ti odsjekao skut ogrtača i nisam te ubio, razumij i vidi da nema u meni ni zlobe ni pobune, i da ja nisam zgriješio protiv tebe. Ti si taj koji mene progoni da me liši života.
1. Samuelova 24,13Nek GOSPOD presudi između tebe i mene! Ali, ja neću nanijeti ruku na tebe.
1. Samuelova 24,14 Kao što kaže poslovica iz starog doba: Da zloba od zlog dođe! Ali, ja neću ponijeti ruke na tebe.
1. Samuelova 24,15 I Za kim je kralj Izraelov krenuo u pohod? Za kim vodiš taj progon? Za jednim crknutim psom! Za jednom buhom
1. Samuelova 24,16GOSPOD bit će sudac. Nek on presudi između tebe i mene. Nek ispita i obrani moj slučaj i nek mi učini pravdu oslobađajući me tvojih ruku! “
1. Samuelova 24,17 Kad David bi završio svoju besjedu Saulu, Saul reče: ” Je li to glas moga sina Davida? “I Saul zajeca.
1. Samuelova 24,18 On reče Davidu: ” Ti si ispravniji no ja, jer ti si mi učinio dobro, dok sam ja tebi nanio zlo.
1. Samuelova 24,19A ti, ti si pokazao danas dobrotu s kojom s postupio prema meni: GOSPOD me bio predao u ruke tvoje, a ti me nisi ubio.
1. Samuelova 24,20Kad jedan čovjek susretne svog neprijatelja, pušta li ga spokojno nastaviti njegov put ? Nek te GOSPOD nagradi za ono što si mi učinio danas.
1. Samuelova 24,21Sada, ja znam: ti ćeš biti kralj i kraljevstvo Izraelovo ostat će u rukama tvojim.
1. Samuelova 24,22Sada dakle, prisegni mi GOSPODOM da ti nećeš uništiti moje potomstvo poslije mene i da ti nećeš ukloniti moje *ime iz kuće oca moga.
1. Samuelova 24,23David to prisegnu Saulu. Potom Saul se vrati kući svojoj, a David i njegovi ljudi se uspeše u svoje sklonište.
1. Samuilova 24,1A David otišavši odande stade na tvrdijem mjestima Engadskim.
1. Samuilova 24,2I kad se Saul vrati odagnavši Filisteje, rekoše mu govoreći: eno Davida u pustinji Engadskoj.
1. Samuilova 24,3Tada uze Saul tri tisuće ljudi izabranijeh iz svega Izrailja, i otide da traži Davida i ljude njegove po vrletima gdje su divokoze.
1. Samuilova 24,4I dođe k torovima ovčijim ukraj puta gdje bijaše pećina; i Saul uđe u nju rad sebe; a David i njegovi ljudi sjeđahu u kraju u pećini.
1. Samuilova 24,5I rekoše Davidu ljudi njegovi: evo dana, za koji ti reče Gospod: evo ja ti predajem neprijatelja tvojega u ruke da učiniš što ti je volja. I David usta, te polako otsiječe skut od plašta Saulova.
1. Samuilova 24,6A poslije zadrhta srce Davidu što otsiječe skut Saulu.
1. Samuilova 24,7I reče svojim ljudima: ne dao Bog da to učinim gospodaru svojemu, pomazaniku Gospodnjemu, da podignem ruku svoju na nj. Jer je pomazanik Gospodnji.
1. Samuilova 24,8I odvrati riječima David ljude svoje i ne dade im da ustanu na Saula. I Saul izašav iz pećine pođe svojim putem.
1. Samuilova 24,9Potom David usta, i izašav iz pećine stade vikati za Saulom govoreći: care gospodine! A Saul se obazre, a David se savi licem do zemlje i pokloni se.
1. Samuilova 24,10I reče David Saulu: zašto slušaš što ti kažu ljudi koji govore: eto David traži zlo tvoje?
1. Samuilova 24,11Evo, danas vidješe oči tvoje da te je Gospod bio predao danas u moje ruke u ovoj pećini, i rekoše mi da te ubijem: ali te poštedjeh, i rekoh: neću dignuti ruke svoje na gospodara svojega, jer je pomazanik Gospodnji.
1. Samuilova 24,12Evo, oče moj, evo vidi skut od plašta svojega u mojoj ruci: otsjekoh skut od plašta tvojega, a tebe ne ubih; poznaj i vidi da nema zla ni nepravde u ruci mojoj, i da ti nijesam zgriješio; a ti vrebaš dušu moju da je uzmeš.
1. Samuilova 24,13Gospod neka sudi između mene i tebe, i neka me osveti od tebe; ali ruka se moja neće podignuti na te.
1. Samuilova 24,14Kako kaže stara priča: od bezbožnijeh izlazi bezbožnost; zato se ruka moje neće podignuti na te.
1. Samuilova 24,15Za kim je izašao car Izrailjev? koga goniš? mrtva psa, buhu jednu.
1. Samuilova 24,16Gospod neka bude sudija, i neka rasudi između mene i tebe; on neka vidi i raspravi moju parnicu i izbavi me iz ruke tvoje.
1. Samuilova 24,17A kad izgovori David ove riječi Saulu, reče Saul: je li to tvoj glas, sine Davide? I podigavši Saul glas svoj zaplaka.
1. Samuilova 24,18I reče Davidu: praviji si od mene, jer si mi vratio dobro za zlo koje sam ja tebi učinio.
1. Samuilova 24,19I danas si mi pokazao da mi dobro činiš; jer me Gospod dade tebi u ruke, a ti me opet ne ubi.
1. Samuilova 24,20I ko bi našavši neprijatelja svojega pustio ga da ide dobrijem putem? Gospod neka ti vrati dobro za ovo što si mi učinio danas.
1. Samuilova 24,21I sada, evo, znam da ćeš zacijelo biti car, i jako će biti u tvojoj ruci carstvo Izrailjevo.
1. Samuilova 24,22Zato mi se sada zakuni Gospodom da nećeš istrijebiti sjemena mojega poslije mene, ni imena mojega zatrti u domu oca mojega.
1. Samuilova 24,23I zakle se David Saulu; i Saul otide kući svojoj, a David i ljudi njegovi otidoše na tvrdo mjesto.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje