Tražilica


2. Samuelova 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 3,1Ali rat između kuće Saulove i kuće Davidove potrajao je još dalje. David je postajao sve moćniji, kamo Saulova sve slabija.
2. Samuelova 3,2U Hebronu rodiše se Davidu ovi sinovi: "Njegov prvorođenac bio je Amnon, od Ahinoame iz Jezreela;
2. Samuelova 3,3Njegov drugi bio je Kileab, od Abigaile, žene Nabalove iz Karmela; treći je bio Absalom, sin Maake, kćeri kralja Talmaja od Gešura;
2. Samuelova 3,4Četvrti Adonija, sin Hagitin; peti Šefatija, sin Abitalin;
2. Samuelova 3,5Šesti Jitream od Egle, žene Davidove. Oni se rodiše Davidu u Hebronu.
2. Samuelova 3,6Dok je bio rat između kuće Saulove i kuće Davidove, držao je Abner vjerno uz kuću Saulovu.
2. Samuelova 3,7A Saul je bio imao inoču, koja se zvala Rispah, kći Ajina. Jednoga dana upita Išbošet Abnera: "Zašto se miješaš s inočom mojega oca?"
2. Samuelova 3,8Abner se vrlo razgnjevi na upit Išbošetov i povika: "Jesam li ja pasja glava judejska? Do danas činio sam samo dobro kući Saula, oca tvojega, i braći njegovoj i prijateljima njegovim. Brinuo sam se za to, da nijesi pao u ruke Davidove, a danas me prekoravaš radi jedne žene.
2. Samuelova 3,9Ovo i ono neka Bog učini Abneru, ako ne ostvarim ono, za što se je Gospod zakleo Davidu:
2. Samuelova 3,10Otrgnut ću kraljevstvo kući Saulovoj i prijestolje Davidovo podignuti nad Izraelom i Judom od Dana do Beer-Šebe."
2. Samuelova 3,11On se ne usudi ništa odgovoriti Abneru, jer ga se je bojao veoma.
2. Samuelova 3,12I Abner posla odmah poslanike k Davidu i poruči: "Čija je zemlja?" I zamoli: "Učini eto savez s menom! Tada će ruka moja biti s tobom, i ja ću svega Izraela privesti k tebi."
2. Samuelova 3,13On odgovori: "Dobro! Ja ću sklopiti savez s tobom. Samo jedno tražim od tebe: "Ne smiješ mi stupiti pred oči, osim ako mi dovedeš sa sobom Mikalu, kćer Saulovu, kad dođeš da mi se predstaviš"
2. Samuelova 3,14Ujedno posla David poslanike k Išbošetu, sinu Saulovu, i poruči: "Daj mi natrag ženu moju Mikalu, koju sam dobio za što prednjih kožica filistejskih."
2. Samuelova 3,15Išbošet posla i dade je uzeti od njezina muža Paltiela, sina Laišova.
2. Samuelova 3,16Njezin muž išao je s njom i pratio ju plačući do Bahurima, Ali mu reče Abner: "Gledaj da se odstraniš!" I on se vrati.
2. Samuelova 3,17Abner se porazgovori i sa starješinama izraelskim i reče: "Već odavna htjedoste imati Davida za kralja nad vama.
2. Samuelova 3,18Sada izvedite to; jer je Gospod obećao Davidu: "Rukom sluge mojega Davida izbavit ću narod svoj Izraela iz ruku Filisteja i svih njegovih neprijatelja."
2. Samuelova 3,19Tako je isto govorio Abner sa sinovima Benjaminovim. Tada zaputi Abner, da i Davidu u Hebronu priopći sve, što su bili zaključili Izrael i sav Benjamin.
2. Samuelova 3,20I dođe Abner s dvadeset ljudi k Davidu u Hebron. David priredi gozbu za Abnera i za ljude, što su bili s njim.
2. Samuelova 3,21Pritom obeća Abner Davidu: "Ustat ću i poći, i sav ću narod Izraelov okupiti oko gospodara svojega, kralja, da sklope ugovor s tobom. Onda ćeš biti svuda kralj, kako si to želio." Nato David otpusti Abnera da ide s mirom.
2. Samuelova 3,22Tada su se upravo vraćali iz boja ljudi Davidovi i Joab i nosili su sa sobom bogat plijen. Abner nije više bio kod Davida u Hebronu; jer ga je bio već otpustio da otide s mirom.
2. Samuelova 3,23Kad Joab i sva četa, što ga je pratila, stiže, javiše Joabu: "Abner, sin Nerov, došao je kralju, i on ga otpusti da opet otide s mirom."
2. Samuelova 3,24Joab pođe kralju i reče: "Što si učinio? Abner je bio kod tebe. Zašto si ga pustio da otide s mirom?
2. Samuelova 3,25Pa ti poznaš Abnera, sina Nerova. On je samo došao, da te prevari, da vidi, kamo polaziš i ne polaziš, i da dozna sve, što radiš."
2. Samuelova 3,26Kad je Joab bio otišao od Davida, posla glasnike za Abnerom. Oni ga vratiše od studenca Sire, a da nije ništa znao David o tom.
2. Samuelova 3,27I kad se vrati Abner u Hebron, uze ga Joab na stranu pod vrata, kao da hoće govoriti s njim nasamo. Pritom ga radi krvi svojega brata Asahela ubode u slabine, da je umro.
2. Samuelova 3,28Kad David poslije to saznade, povika: "Ja i kraljevstvo moje nedužni smo pred Gospodom zauvijek na krvi Abnera, sina Nerova.
2. Samuelova 3,29Neka padne na glavu Joabovu i na svu očinsku kuću njegovu! Neka kuća Joabova ne bude nikada bez ljudi, što imaju tečenje sjemena i gubu, nikada bez ljudi, koji se podupiru na šljake, koji padaju od mača i nemaju kruha!
2. Samuelova 3,30A Joab i njegov brat Abišaj ubiše Abnera, što on pogubi njihova brata Asahela kod Gibeona u boju."
2. Samuelova 3,31David zapovjedi Joabu i svemu narodu, što je bio s njim: "Razderite haljine svoje, obucite odjeću žalosti i tugujte za Abnerom!" Kralj David išao je za nosilima.
2. Samuelova 3,32Kad Abnera pokopaše u Hebronu, udari kralj na grobu Abnerovu u glasan plač. I sav je narod plakao.
2. Samuelova 3,33Kralj sastavi pjesmu tužaljku za Abnerom i zapjeva: "Kako umire bezumnik, tako morade umrijeti Abner:
2. Samuelova 3,34Ruke tvoje nijesu bile svezane, i noge tvoje nijesu bile u okovima. Pao si, kao što se pada od nevaljalih ljudi." I sav narod zaplaka još većma za njim.
2. Samuelova 3,35Kad onda dođe sav narod, da skloni Davida da jede, dok je još bio dan, zakle se David: "Bog neka mi učini ovo i ono, ako okusim kruha ili što drugo prije zalaska sunca!"
2. Samuelova 3,36A sav je narod to čuo i po volji to mu je bilo, kao uopće sve, što je činio kralj, bilo je po volji svemu narodu.
2. Samuelova 3,37U onaj dan poznade sav narod i sav Izrael, da umorstvo Abnera, sina Nerova, nije bilo izašlo od kralja.
2. Samuelova 3,38Kralj reče slugama svojim: "Ne znate li, da je danas pao knez i velikan u Izraelu?
2. Samuelova 3,39Ja san i danas još odveć slab, premda sam pomazan za kralja. Ovi ljudi, sinovi Serujini, jači su od mene. Neka Gospod plati onome, koji čini zlo, prema zloći njegovoj!"
2. Samuelova 3,1 Rat između Šaulove kuće i Davidove kuće potrajao je još dugo vremena, ali je David sve više jačao, a Šaulova kuća postajala sve slabija.
2. Samuelova 3,2Davidu se rodiše sinovi u Hebronu. Prvenac mu je bio Amnon, od Ahinoame Jizreelke;
2. Samuelova 3,3drugi mu je bio Kileab, od Abigajile, žene Nabalove iz Karmela; treći Abšalom, sin Maake, kćeri gešurskoga kralja Tolmaja;
2. Samuelova 3,4četvrti Adonija, sin Hagitin; peti Šefatja, sim Abitalin;
2. Samuelova 3,5šesti Jitream, od Egle, Davidove žene. Ti se Davidu rodiše u Hebronu.
2. Samuelova 3,6Dok je trajao rat između Šaulove kuće i Davidove kuće, Abner je malo-pomalo prisvajao svu vlast u Šaulovoj kući.
2. Samuelova 3,7A u kući bijaše Šaulova inoča po imenu Rispa, kći Ajina: nju Abner uze sebi. A Išbaal upita Abnera: "Zašto si se približio inoči moga oca?
2. Samuelova 3,8Na te Išbaalove riječi Abner se razgnjevi i reče: "Zar sam ja pasja glava u Judi? Do danas sam samo dobro činio domu tvoga oca Šaula, njegovoj braći i njegovim prijateljima; nisam dopustio da padneš u Davidove ruke, a ti me danas prekoravaš zbog obične žene!
2. Samuelova 3,9Neka Abneru Bog učini ovo zlo i neka mu doda drugo ako ne izvršim kako se Jahve zakleo Davidu:
2. Samuelova 3,10da će oduzeti kraljevstvo Šaulovoj kući i da će utvrditi Davidov prijesto nad Izraelom i nad Judom od Dana pa do Beer Šebe!
2. Samuelova 3,11Išbaal se ne usudi odgovoriti ni riječi Abneru jer ga se bojaše.
2. Samuelova 3,12Nato Abner posla glasnike k Davidu i poruči mu: "Čija je zemlja?" Htio je reći: "Učini savez sa mnom i moja će ti ruka pomoći da okupiš oko sebe svega Izraela.
2. Samuelova 3,13David odgovori Abneru: "Dobro! Učinit ću savez s tobom! Ali samo jedno tražim od tebe: ne smiješ mi doći na oči ako ne dovedeš sa sobom Mikalu, Šaulovu kćer, kad dođeš da vidiš moje lice.
2. Samuelova 3,14Ujedno posla David glasnike i k Išbaalu, Šaulovu sinu, s porukom: "Vrati mi moju ženu Mikalu, koju sam stekao stotinom filistejskih obrezaka.
2. Samuelova 3,15Išbaal posla po nju i uze je od njezina muža Paltiela, Lajiševa sina.
2. Samuelova 3,16A njezin muž pođe s njom i pratio ju je plačući sve do Bahurima. Tada mu Abner reče: "Hajde, vrati se sada kući!" I on se vrati.
2. Samuelova 3,17Abner je već bio razgovarao s Izraelovim starješinama i rekao im: "Već odavna želite Davida za svoga kralja.
2. Samuelova 3,18Učinite to sada, jer je Jahve rekao o Davidu ovo: `Rukom svoga sluge Davida izbavit ću svoj narod Izraela iz ruke filistejske i iz ruku svih njegovih neprijatelja.`
2. Samuelova 3,19Tako je Abner govorio i Benjaminovim sinovima, a onda je otišao u Hebron da javi Davidu sve što se svidjelo Izraelu i domu Benjaminovu.
2. Samuelova 3,20Kad je Abner došao k Davidu u Hebron, i s njim dvadeset ljudi, David priredi gozbu Abneru i ljudima koji bijahu s njim.
2. Samuelova 3,21Tada Abner reče Davidu: "Hajdemo! Ja ću skupiti svega Izraela oko gospodara moga kralja: oni će sklopiti s tobom savez i ti ćeš kraljevati nad svim što budeš želio." David otpusti Abnera, koji ode u miru.
2. Samuelova 3,22I gle, Davidovi se ljudi s Joabom upravo vraćali sa četovanja, noseći sa sobom bogat plijen, a Abner nije više bio kod Davida u Hebronu, jer ga David bijaše otpustio te je on otišao u miru.
2. Samuelova 3,23Kad stiže Joab i sva vojska što je išla s njim, javiše Joabu da je Abner, Nerov sin, bio došao kralju i da ga je kralj otpustio da ode u miru.
2. Samuelova 3,24Tada Joab dođe kralju i reče mu: "Što si učinio? Abner je došao k tebi, zašto si ga otpustio da ode u miru?
2. Samuelova 3,25Zar ne znaš Abnera, Nerova sina? Došao je da te prevari, da dozna tvoje korake, da dozna sve što činiš!
2. Samuelova 3,26Potom izađe Joab od Davida i posla glasnike za Abnerom, koji ga vratiše, od studenca Sire, a David nije znao ništa o tome.
2. Samuelova 3,27Kad se Abner vratio u Hebron, odvede ga Joab u stranu iza vrata, kao da želi s njim nesmetano govoriti, i ondje ga smrtno rani u slabine da se osveti za krv svoga brata Asahela.
2. Samuelova 3,28Kad je David to poslije čuo, reče: "Ja i moje kraljevstvo nevini smo pred Jahvom dovijeka za krv Abnera, sina Nerova.
2. Samuelova 3,29Neka padne na Joabovu glavu i na sav njegov očinski dom! Nikad ne ponestalo u Joabovu domu ljudi bolesnih od gnojenja ili od gube, ljudi koji se laćaju vretena ili padaju od mača, ljudi koji nemaju kruha!" -
2. Samuelova 3,30Joab i njegov brat Abišaj ubili su Abnera jer je on pogubio njihova brata Asahela u boju kod Gibeona. -
2. Samuelova 3,31Nato David reče Joabu i svoj vojsci koja je bila s njim: "Razderite svoje haljine, obucite kostrijet i naričite za Abnerom!" I kralj David pođe za nosilima.
2. Samuelova 3,32Kad su ukopali Abnera u Hebronu, udari kralj u glasan plač na grobu Abnerovu, a plakao je i sav narod.
2. Samuelova 3,33Tada kralj ispjeva ovu tužaljku za Abnerom: "Zar morade umrijeti Abner kako umire luda?
2. Samuelova 3,34Ruke tvoje ne bijahu vezane, noge tvoje ne bijahu okovane. Pao si kao što se pada od zlikovaca!" Tada sav narod još ljuće zaplaka za njim.
2. Samuelova 3,35Nato pristupi sav narod nutkajući Davida da jede dok je još dana, ali se David zakle ovako: "Neka mi Bog učini ovo zlo i neka mi doda drugo zlo ako okusim kruha ili što drugo prije zalaska sunca!
2. Samuelova 3,36Sav je narod to čuo, i bilo mu je po volji, kao što je narod i sve drugo odobravao što god je kralj činio.
2. Samuelova 3,37Toga dana sav narod i sav Izrael spozna da kralj nije kriv u umorstvu Abnera, sina Nerova.
2. Samuelova 3,38Nato kralj reče svojim dvoranima: "Ne znate li da je danas pao knez i velik čovjek u Izraelu?
2. Samuelova 3,39Ali ja sam sada još slab, iako sam pomazani kralj, a ovi ljudi, Sarvijini sinovi, jači su od mene. Neka Jahve plati zločincu po njegovoj zloći!
2. Samuelova 3,1Rat dugo trajaše između kuće Saulove i kuće Davidove . David ne prestajaše jačati, kuća Saulova ne prestajaše slabiti.
2. Samuelova 3,2Sinovi se rodiše Davidu, u Hebronu. Njegov prvi rođeni bi Amnon, od Ahinoame Izreelove;
2. Samuelova 3,3drugi, Kileav, od Abigajle, žene Nabalove, iz Karmela; treći Absalom, sin od Make, kćeri Talmajeve, kralja Gesurskog .
2. Samuelova 3,4četvrti, Adonijas, sin Haguitin; peti, Sefatja, sin Abitalin; 5 sesti, Jitream, od Egle, žene Davidove. Oni se rodiše Davidu, u Hebronu.
2. Samuelova 3,6Za vrijeme dok trajaše rat između kuće Saulove i kuće Davidove, Abner, on, ojačavaše svoj položaj u kući Saulovoj.
2. Samuelova 3,7Saul bijaše imao jednu suložnicu koja se zvaše Rispa kćer Ajavljeva. Išbošet reče Abneru: ”Zašto si ti išao k suložnici mog oca ?“
2. Samuelova 3,8Na te riječ i Abner zapade u strahovit gnjev i on reče: ” Jesam li ja jedna judejska pasja glava? Danas, ja vjerno postupam prema kući oca tvoga Saula, prema njegovoj braći i prema njegovim prijateljima. Ja te nisam pustio pasti u ruke Davidu. A sada, ti mi stavljaš zamjerke da skrećem s tom zenom, danas!
2. Samuelova 3,9Nek Bog učini Abneru to i tako još, ako ja ne učinim za Davida ono što mu je GOSPOD prisegao:
2. Samuelova 3,10oduzeti kraljevstvo kući Saulovoj i uspraviti prijestol Davidov nad Izraelom i nad Judom od Dana do Ber-Ševe . “
2. Samuelova 3,11Išbošet ne mogaše uzvratiti ni jednu riječ Abneru, jer ga se plašio.
2. Samuelova 3,12Abner posla glasnike Davidu u svoje vlastito ime. On je rekao:”Čija je zemlja?“ I:”Zaključi sa mnom savez i ja ti pružam ruku za pripojiti sav Izrael.“
2. Samuelova 3,13David odgovori: ” Dobro. Ja ću sklopiti jedan savez s tobom. Ja ti tražim samo jednu stvar: Ne dolazi pred mene, a da mi najprije ne dovedeš Mikalu, kćer Saulovu, kad se budeš predstavljao. “
2. Samuelova 3,14David posla glasonoše Išbošetu, sinu Saulovu. On je rekao: ” Daj mi moju ženu Mikal, koju sam ja stekao za stotinu prepucija filistinskih. “
2. Samuelova 3,15Išbošet posla za uzeti ju od njenog muža, Paltijela, sina Laiševa.
2. Samuelova 3,16Njen je muž doprati. Sve do Bahurima, on ju slijediše plačući. Ali, Abner mu reče: ” Odlazi, vrati se! “ I on se vrati.
2. Samuelova 3,17Abner pozva pregovarače sa *starješinama Izraelovim. On ime reče: ” Ima već dugo vremena da vi želite imati Davida za kralja.
2. Samuelova 3,18Sad je čas da se zauzmete. U stvari, GOSPOD je izjavio glede Davida: Rukom mojeg sluge Davida, ja ću spasiti moj narod Izrael iz ruku Filistincima iz ruke svih njihovih neprijatelja. “
2. Samuelova 3,19Abner povjeri to u uši Benjaminitima. Potom Abner ode povjeriti u uši Davidu, u Hebron, sve za sto imade dopuštenje od Izraela i sve kuće Benjaminove.
2. Samuelova 3,20Abner, praćen od dvadeset ljudi, dođe naći Davida u Hebronu. David pripravi jednu gozbu Abneru i njegovim pratiteljima.
2. Samuelova 3,21Abner reče Davidu: ” Ja ću se se dati na okupljanje sveg Izraela kod mog gospodara kralja. Oni će zaključiti jedan savez s tobom i ti ćeš vladati svuda gdje to želiš. “ David pusti otići Abnera i ovaj ode u miru.
2. Samuelova 3,22Ali sluge Davidove i Joab vratiše se iz pohoda, donoseći jedan ogroman plijen. Abner ne bijaše više u Hebronu, kod Davida, pošto ga ovaj bijaše pustio otići u miru.
2. Samuelova 3,23Kad Joab i sva njegova vojska bijahu došli, rekoše Joabu: ” Abner, sin Nerov, došao je kod kralja i ovaj ga je pustio otići u miru. “
2. Samuelova 3,24Joab dođe kod kralja i reče mu: ” Što si to učinio? Evo Abner je došao kod tebe! Zašto si ga pustio otići tako? *
2. Samuelova 3,25Ti poznaješ Abnera, sina Nerovog: on je došao obmanuti te, za saznati putove tvoje i sve što ti činiš. “
2. Samuelova 3,26Izišao od Davida, Joab posla izaslanike na trag Abnerov. Oni ga vratiše od žusterne u Siru, a da to David ne zna.
2. Samuelova 3,27Kad se Abner bi vratio u Hebron, Joab ga povuce u stranu u unutrašnjost vrata, kao za porazgovarati s njim spokojno. Ondje, on ga smrtno udari u trbuh, za osvetiti krv svojeg brata Azahela.
2. Samuelova 3,28Kad David to doznade, on izjavi: ” Ja i kraljevstvo moje nedužni smo zauvijek pred GOSPODOM, za krv Abnerovu, sina Nerova.
2. Samuelova 3,29Nek padne na glavu Joaba i sve obitelji njegove! Nek ne prestane biti u kući Joabovoj ljudi pogođenih odljevom ili leprom, ili koji drže vreteno, ili koji padaju od mača, ili koji manjkaju kruhom! “
2. Samuelova 3,30To je zbog toga što je on pogubio njihovog brata Azahela u bitci kod Gabaona da Joab i njegov brat Abišaj bijahu ubili Abnera.
2. Samuelova 3,31David reče Joabu i svem narodu koji bijaše s njim: ”*Rastrgajte svoju odjeću, pripašite si *torbe, i ožalite Abnera. “ I Kralj David iđaše iza nosila.
2. Samuelova 3,32Ukopaše Abnera u Hebronu. Kralj se rasplaka nad grobom Abnerovim i sav narod proli suze.
2. Samuelova 3,33Potom kralj načini jednu tuđžaljku o Abneru. On kaže: ” Da li je trebalo da Abner umre jednom besramnom smrti?
2. Samuelova 3,34Tvoje ruke ne bijahu u lancima, ne staviše tvoje noge u okove. Kao sto se pada pred zločincima, ti si pao. “ I sav narod se dade u plač nad njim.
2. Samuelova 3,35Sav narod dođe potom uzeti nešto hrane u Davida dok jos bijaše dan. Ali, David načini ovu prisegu: ” Nek Bog mi učini to i opet tako ako, prije zalaska sunca, ja okusim kruha ili bilo što da jest! “
2. Samuelova 3,36Sav to narod saznade i odobri; isto tako, sve sto je činio kralj nailaziše na odobravanje kod sveg naroda.
2. Samuelova 3,37Sav narod i sav Izrael razumješe, onog dana, da ubojstvo Abnerovo, sina Nerova, ne bijaše djelo kraljevo.
2. Samuelova 3,38Kralj reče svojim slugama: ” Ne znate li vi da jedan poglavar, jedan veliki čovjek je pao danas u Izraelu?
2. Samuelova 3,39Ja, danas, ja sam slab, usprkos *kraljevskom pomazanju, a ti ljudi tamo, sinovi Serujaovi, tvrđi su od mene. Ali, nek GOSPOD vrati zlome prema zlobi njegovoj! “
2. Samuilova 3,1I dugo bijaše rat između doma Saulova i doma Davidova; ali David sve većma jačaše a dom Saulov postajaše sve slabiji.
2. Samuilova 3,2I Davidu se rodiše sinovi u Hevronu: prvenac mu bješe Amnon od Ahinoame Jezraeljanke;
2. Samuilova 3,3Drugi bješe Hileav od Avigeje žene Navala Karmilca; treći Avesalom sin Mahe kćeri Talmaja cara Gesurskoga;
2. Samuilova 3,4Četvrti Adonija sin Agitin; i peti Sefatija sin Avitalin;
2. Samuilova 3,5I šesti Itram od Egle žene Davidove. Ti se rodiše Davidu u Hevronu.
2. Samuilova 3,6I dok bijaše rat između doma Saulova i doma Davidova, Avenir branjaše dom Saulov.
2. Samuilova 3,7A Saul imaše inoču po imenu Resfu kćer Ajinu; i Isvostej reče Aveniru: zašto si spavao kod inoče oca mojega?
2. Samuilova 3,8I Avenir se razgnjevi na riječi Isvostejeve i reče: jesam li ja pasja glava, koji sada činim na Judi milost domu Saula oca tvojega i braći njegovoj i prijateljima njegovijem, i nijesam te pustio u ruke Davidove, te danas tražiš na meni zlo radi te žene?
2. Samuilova 3,9Tako neka učini Bog Aveniru, i tako neka doda, ako ne učinim Davidu kako mu se Gospod zakleo,
2. Samuilova 3,10Da se prenese ovo carstvo od doma Saulova, i da se utvrdi prijesto Davidov nad Izrailjem i nad Judom, od Dana do Virsaveje.
2. Samuilova 3,11I on ne može više ništa odgovoriti Aveniru, jer ga se bojaše.
2. Samuilova 3,12I Avenir posla poslanike k Davidu od sebe i poruči: čija je zemlja? I poruči mu: učini vjeru sa mnom, i evo ruka će moja biti s tobom, da obratim k tebi svega Izrailja.
2. Samuilova 3,13A on odgovori: dobro; ja ću učiniti vjeru s tobom; ali jedno ištem od tebe, i to: da ne vidiš lica mojega ako mi prvo ne dovedeš Mihalu kćer Saulovu, kad dođeš da vidiš lice moje.
2. Samuilova 3,14I posla David poslanike k Isvosteju sinu Saulovu, i poruči mu: daj mi ženu moju Mihalu, koju isprosih za sto okrajaka Filistejskih.
2. Samuilova 3,15I Isvostej posla te je uze od muža, od Faltila, sina Laisova.
2. Samuilova 3,16A muž njezin pođe s njom, i jednako plakaše za njom do Vaurima. Tada mu reče Avenir: idi, vrati se natrag. I on se vrati.
2. Samuilova 3,17Potom Avenir govori starješinama Izrailjskim, i reče im: pređe tražiste Davida da bude car nad vama.
2. Samuilova 3,18Eto sada učinite; jer je Gospod rekao za Davida govoreći: preko Davida sluge svojega izbaviću narod svoj Izrailja iz ruku Filistejskih i iz ruku svih neprijatelja njihovijeh.
2. Samuilova 3,19Tako govori Avenir i sinovima Venijaminovijem. Potom otide Avenir i u Hevron da kaže Davidu sve što za dobro nađe Izrailj i sav dom Venijaminov.
2. Samuilova 3,20I kad dođe Avenir k Davidu u Hevron i s njim dvadeset ljudi, učini David gozbu Aveniru i ljudima koji bijahu s njim.
2. Samuilova 3,21I reče Avenir Davidu: da ustanem i idem da skupim k caru gospodaru svojemu sav narod Izrailjev da učine vjeru s tobom, pa da caruješ kako ti duša želi. I David otpusti Avenira da ide s mirom.
2. Samuilova 3,22A gle, sluge Davidove vraćahu se s Joavom iz boja, i tjerahu sa sobom velik plijen; a Avenir već ne bješe kod Davida u Hevronu, jer ga otpusti, te otide s mirom.
2. Samuilova 3,23Joav dakle i sva vojska što bješe s njim dođoše onamo; i javiše Joavu govoreći: Avenir sin Nirov dolazio je k caru, i on ga otpusti te otide s mirom.
2. Samuilova 3,24I Joav otide k caru i reče: šta učini? Gle, Avenir je dolazio k tebi; zašto ga pusti te otide?
2. Samuilova 3,25Poznaješ li Avenira sina Nirova? dolazio je da te prevari, da vidi kuda hodiš i da dozna sve što radiš.
2. Samuilova 3,26Potom otišav Joav od Davida posla ljude za Avenirom da ga vrate od studenca Sire, a David ne znadijaše za to.
2. Samuilova 3,27I kad se vrati Avenir u Hevron, odvede ga Joav na stranu pod vrata kao da govori s njim nasamo; ondje ga udari pod peto rebro, te umrije za krv Asaila brata njegova.
2. Samuilova 3,28A kad David poslije to ču, reče: ja nijesam kriv ni carstvo moje pred Gospodom dovijeka za krv Avenira sina Nirova.
2. Samuilova 3,29Neka padne na glavu Joavovu i na sav dom oca njegova; i neka dom Joavov ne bude nikad bez čovjeka bolna od tečenja ili gubava ili koji ide o štapu ili koji padne od mača ili koji nema hljeba.
2. Samuilova 3,30Tako Joav i Avisaj brat njegov ubiše Avenira što on pogubi Asaila brata njihova kod Gavaona u boju.
2. Samuilova 3,31I reče David Joavu i svemu narodu koji bijaše s njim: razderite haljine svoje i pripašite kostrijet, i plačite za Avenirom. I car David iđaše za nosilima.
2. Samuilova 3,32A kad pogreboše Avenira u Hevronu, car podiže glas svoj i plaka na grobu Avenirovu; plaka i sav narod.
2. Samuilova 3,33I naričući za Avenirom reče: umrije li Avenir kako umire bezumnik?
2. Samuilova 3,34Ruke tvoje ne biše vezane, niti noge tvoje u okov okovane; pao si kao što se pada od nevaljalijeh ljudi. Tada još većma plaka za njim sav narod.
2. Samuilova 3,35I dođe sav narod nudeći Davida da jede što, dok još bijaše dan; ali se David zakle i reče: Bog neka mi učini tako, i tako neka doda, ako okusim hljeba ili što drugo dok ne zađe sunce.
2. Samuilova 3,36I sav narod ču to, i bi im po volji; što god činjaše car, bješe po volji svemu narodu.
2. Samuilova 3,37I pozna sav narod i sav Izrailj u onaj dan da nije bilo od cara što pogibe Avenir sin Nirov.
2. Samuilova 3,38I car reče slugama svojim: ne znate li da je vojvoda i to veliki poginuo danas u Izrailju?
2. Samuilova 3,39Ali ja sam sada još slab, ako i jesam pomazani car; a ovi ljudi, sinovi Serujini, vrlo su mi silni. Neka Gospod plati onome koji čini zlo prema zloći njegovoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje