Tražilica


Brojevi 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 18,1Tada reče Gospod Aronu: "Ti i s tobom sinovi tvoji i očinski dom tvoj, vi nosite odgovornost za zlodjela u Svetištu. I to nosite vi, ti i s tobom sinovi tvoji, odgovornost za zlodjela službe svećeničke, što je predana vama,
Brojevi 18,2Ali i braću svoju, pleme Levijevo, očinsko pleme, pusti neka pristupe s tobom, da se priključe tebi i da ti pomognu, kad ti i s tobom sinovi tvoji služite pred Šatorom sastanka.
Brojevi 18,3Oni imaju priskrbiti, što treba za podvorbu tvoju i za uređenje svega Šatora. Ali ne smiju pristupiti k svetomu posuđu i k žrtveniku. Inače morali bi oni i vi umrijeti.
Brojevi 18,4Oni dakle neka budu pomoćnici tvoji i neka se brinu za Šator sastanka i za svu potrebnu službu oko Šatora. Ni jedan nepovlašten ne smije pristupiti k vama.
Brojevi 18,5Samo vi smijete obnašati službu u Svetištu i na žrtveniku, da opet ne dođe sud gnjeva na sinove Izraelove.
Brojevi 18,6Ja sam bio onaj, koji uze braću vašu, Levite, između sinova Izraelovih. Vama su oni predani na dar za Gospoda, da obavljaju službu kod Šatora sastanka.
Brojevi 18,7A ti i s tobom sinovi tvoji, vi imate vršiti svećeničku službu u svemu, što spada na žrtvenik i iza zavjese. Tako eto obavljajte službu svoju. Dragovoljan je dar služba svećenička, što vam je predadoh. Nepovlašteni, koji pristupi, ima se smrću kazniti."
Brojevi 18,8Još reče Gospod Aronu: "Ja sam onaj, koji predaje tebi ostatak od svih mojih žrtava podizanjem meni žrtvovanih. Od svih svetih darova sinova Izraelovih darujem ih tebi kao dio i tvojim sinovima kao pristojbu, što je vječita.
Brojevi 18,9Od presvetih darova, koliko ne budu spaljeni, ima tebi pripasti ovo: vi njihovi darovi kod svih prinosa, žrtava za grijeh i žrtava za prijestup, što mi ih prinose. Kao nešto presveto ima to pripasti tebi i sinovima tvojim.
Brojevi 18,10Na kojem svetom mjestu to jedi. Samo muške osobe smiju od toga jesti. Kao sveta stvar dolazi to tebi.
Brojevi 18,11I ovo još neka tebi pripadne: Darovi od svih žrtava, što ih sinovi Izraelovi žrtvuju podizanjem i mahanjem. Dajem ih tebi i s tobom sinovima i kćerima tvojim kao pristojbu, što je vječita. Svaki u tvojoj obitelji, koji je čist, smije od toga jesti.
Brojevi 18,12Najbolje od ulja, vina i žita, najbolje od onoga, što daju Gospodu, to dajem tebi.
Brojevi 18,13Prvine od svih plodova, što rastu u zemlji njihovoj i što ih prinose Gospodu, imaju pripasti tebi. Svaki od tvoje obitelji, koji je čist, smije od toga jesti.
Brojevi 18,14Sve, što je u Izraelu zavjetovano pod zakletvom, ima pripasti tebi.
Brojevi 18,15Svako prvenče od svih živih bića, što se prinosi Gospodu, od čovjeka i od stoke, neka je tvoje. Ipak prvorođeno od čovjeka moraš dati otkupiti. I prvenče od nečiste stoke imaš dati otkupiti.
Brojevi 18,16Daj ih otkupiti, kad im bude mjesec dana, po procjeni od pet šekela srebra svete težine, što iznosi dvadeset gera.
Brojevi 18,17A prvence od goveda, ovaca i koza ne smiješ dati otkupiti. Oni su sveti. Krvlju njihovom poškropi žrtvenik i salo njihovo daj spali kao žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu.
Brojevi 18,18Meso njihovo neka pripadne tebi. Kao grudi primicanja i odmicanja i pleće desno neka ono bude tebi.
Brojevi 18,19Sve darove svete od žrtava podizanja, što ih sinovi Izraelovi prinose Gospodu, dajem tebi i s tobom tvojim sinovima i kćerima kao pristojbu vječitu. To je za tebe i tvoje potomke s tobom vječit osoljen zavjet pred Gospodom."
Brojevi 18,20Još reče Gospod Aronu: "U zemlji njihovoj nećeš imati baštine i dijela neće biti za tebe među njima Ja sam dio tvoj i tvoja baština među sinovima Izraelovim.
Brojevi 18,21Sinovima Levijevim dajem ovim za baštinu sve desetine u Izraelu kao naknadu za službu, što je imaju da vrše kod Šatora sastanka.
Brojevi 18,22Sinovi Izraelovi ne smiju više pristupati k Šatoru sastanka, jer bi inače navukli na sebe krivnju, koja za sobom vuče smrt.
Brojevi 18,23Samo Leviti imaju vršiti službu kod Šatora sastanka i snositi odgovornost zlodjela svojih. Ova odredba vrijedi za vas zauvijek kroz sve naraštaje. Oni ne smiju imati baštinu među sinovima Izraelovim.
Brojevi 18,24Jer dajem za baštinu Levitima desetinu, što je prinose Gospodu kao žrtvu podizanja. Zato odredih za njih, da nemaju baštine među sinovima Izraelovim."
Brojevi 18,25Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Brojevi 18,26"Daj Levitima ove naputke: Kad primate desetinu od sinova Izraelovih, što vam je odredih kao baštinu od njih, onda imate od toga dati žrtvu podizanja za Gospoda, desetinu od desetine.
Brojevi 18,27Ta žrtva podizanja ima vam se uračunati kao ostalim sinovima Izraelovim dar žita s gumna ili preteka od tijeska.
Brojevi 18,28Tako imate i vi prinositi Gospodu žrtvu podizanja od svih desetina svojih, što ih primate od sinova Izraelovih, i to imate od toga dati žrtvu podizanja za Gospoda svećeniku Aronu.
Brojevi 18,29Od svih darova, što vam pripadnu, imate žrtvu podizanja za Gospoda dati, i to uvijek najbolje od toga kao svetu pristojbu.
Brojevi 18,30Reci im Kad dajete najbolje od toga, onda vam se Levitima ima to uračunati kao ostalim sinovima Izraelovim desetina prihoda od gumna i od tijeska.
Brojevi 18,31Smijete jesti na kojemgod hoćete mjestu, vi i obitelj vaša, jer to je plaća vaša za službu vašu kod Šatora sastanka.
Brojevi 18,32Samo kad dajete najbolje od toga, ne navlačite za to na sebe krivnje i ne oskvrnite svetih darova sinova Izraelovih i nećete zato umrijeti."
Brojevi 18,1 Tada Jahve reče Aronu: "Ti, tvoji sinovi i tvoj pradjedovski dom s tobom bit ćete odgovorni za grijehe u Svetištu; ti i tvoji sinovi s tobom bit ćete odgovorni za grijehe svoga svećeništva.
Brojevi 18,2Pridruži k sebi i svoju braću od Levijeva plemena - tvoga pradjedovskog doma - neka ti se priključe da ti poslužuju, tebi i tvojim sinovima s tobom, pred Šatorom svjedočanstva.
Brojevi 18,3Neka stoje na službu tebi i svemu Šatoru, ali neka se ne približuju pokućstvu u Svetištu niti žrtveniku, da ne poginu i oni i vi.
Brojevi 18,4Neka su, dakle, tebi pridruženi i neka preuzmu brigu za Šator sastanka, svaku službu oko Šatora. I neka se ni jedan svjetovnjak ne približuje vama,
Brojevi 18,5a vi vršite službu u Svetištu i službu oko žrtvenika da se više ne izlijeva gnjev na Izraelce.
Brojevi 18,6Uzeh, evo, vašu braću levite između Izraelaca vama za dar; kao darovani pripadaju Jahvi da obavljaju službu oko Šatora sastanka.
Brojevi 18,7Ti i tvoji sinovi s tobom preuzmite svećeničke poslove oko svega što spada na žrtvenik i iza zavjese. Službu koju dajem na dar vašem svećeništvu vi obavljajte. A svjetovnjak koji se primakne neka se pogubi.
Brojevi 18,8Još reče Jahve Aronu: "Tebi, evo, povjeravam brigu o onom što se meni prinosi. Sve što Izraelci posvećuju dodjeljujem tebi i tvojim sinovima kao baštinu trajnim zakonom.
Brojevi 18,9Ovo neka pripadne tebi od svetinja nad svetinjama: od paljenih žrtava svi njihovi darovi, za sve njihove prinosnice, za sve njihove okajnice i za sve njihove naknadnice što ih budu meni uzvraćali; ta vrlo sveta stvar neka pripadne tebi i tvojim sinovima!
Brojevi 18,10Blagujte ih kao najveće svetinje! Svaki muškarac može ih jesti. Neka ti budu svete!
Brojevi 18,11I ovo neka bude za te: ono što se uzima od izraelskih prinosa da se prinese kao prikaznica - trajnim zakonom predajem tebi, tvojim sinovima i tvojim kćerima s tobom. Svatko tko u tvome domu bude čist može od toga jesti.
Brojevi 18,12Najbolje od novoga ulja i najbolje od novoga vina i žita - prvine koje se prinose Jahvi - predajem tebi.
Brojevi 18,13Prvi rodovi svega u njihovoj zemlji što ih budu donosili Jahvi neka budu tvoji. Tko je god čist u tvome domu može ih jesti.
Brojevi 18,14Sve što u Izraelu bude određeno za `herem` neka je tvoje.
Brojevi 18,15Svako prvorođenče svih bića - kako ljudi tako i životinja - što se prinose Jahvi neka bude tvoje. Samo pusti da se otkupi prvenac od ljudi i prvenče od nečiste stoke.
Brojevi 18,16Kad budu stari mjesec dana, pusti da ih otkupljuju. A njihovu otkupnu cijenu odredi: pet srebrnih šekela, prema hramskom šekelu, a to je dvadeset gera.
Brojevi 18,17Ali prvenče kravlje, prvenče ovčje i prvenče kozje neka se ne otkupljuje. Oni su svetinja. Krv njihovu izlij na žrtvenik, a pretilinu njihovu sažeži u kad kao žrtvu spaljenu na ugodan miris Jahvi.
Brojevi 18,18Njihovo meso neka pripadne tebi; kao i grudi žrtve prikaznice i desno pleće.
Brojevi 18,19Sve posvećene prinose što ih Izraelci podižu Jahvi predajem trajnim zakonom tebi, tvojim sinovima i tvojim kćerima s tobom. To je savez osoljen, trajan pred Jahvom, tebi i tvome potomstvu s tobom.
Brojevi 18,20"Nemoj imati baštine u zemlji njihovoj", reče Jahve Aronu, "niti sebi stječi posjeda među njima! Ja sam tvoj dio i tvoja baština među Izraelcima.
Brojevi 18,21"Levijevim sinovima, evo, predajem u baštinu sve desetine u Izraelu za njihovu službu - za službu što je obavljaju u Šatoru sastanka.
Brojevi 18,22A Izraelci neka se više ne primiču Šatoru sastanka, da ne navuku na se grijeh i ne poginu.
Brojevi 18,23Neka samo leviti obavljaju službu u Šatoru sastanka; i neka oni budu odgovorni za svoj grijeh. Trajna je to odredba za vaše naraštaje; među Izraelcima neka nemaju posjeda,
Brojevi 18,24jer ja im predajem u posjed desetine što ih Izraelci prinose na dar Jahvi. Stoga sam za njih rekao: neka oni nemaju posjeda među Izraelcima.
Brojevi 18,25Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 18,26"Levitima govori i reci im: `Kad od Izraelaca primate desetinu, koju ja od njih dajem vama u baštinu, od toga onda vi prinesite podizanicu Jahvi: desetinu od desetine.
Brojevi 18,27Prinos će vam biti zaračunan kao da je prinos s gumna i otoka iz badnja.
Brojevi 18,28Tako isto prinosite podizanicu Jahvi i od svih svojih desetina što ih primate od Izraelaca. Od toga davajte podizanicu Jahvinu svećeniku Aronu.
Brojevi 18,29Od svih darova koje budete primali podižite podizanicu Jahvi; od svega ono najbolje - onaj dio koji treba posvećivati.`
Brojevi 18,30Još im reci: `Pošto od toga prinesete najbolji dio, neka se to levitima uračuna kao prihod s gumna i prihod iz badnja.
Brojevi 18,31Na svakome ga mjestu možete jesti, i vi i vaši ukućani, jer to vam je nagrada za vašu službu u Šatoru sastanka.
Brojevi 18,32Pošto prinesete njegov najbolji dio, nećete navući na se grijeha; svetinja Izraelaca nećete oskvrnjivati te nećete ginuti.`
Brojevi 18,1GOSPOD reče Aaronu: ` Ti si taj, tvoji sinovi i tvoja obitelj koji će te odgovarati za grješke počinjene glede *svetišta, i to ste ti i tvoji sinovi koji će odgovarati za grješke učinjene u vršenju svećenstva vašeg.
Brojevi 18,2Ti ćeš također puštati da se tobom približe svetištu tvoja braća iz plemena Levi, plemena tvojeg oca; oni će biti pomoćnici tvoji, oni će ti pomagati, ali ti i tvoji sinovi ste oni koji će biti pred *šatorom isprave.
Brojevi 18,3Oni će biti u tvojoj službi i u službi cijelog šatora, a da se ipak ne primiču priborima svetišta, ni *oltaru da se nitko ne izloži smrti, ni oni ni vi.
Brojevi 18,4Oni će biti tvoji pomoćnici, oni će obavljati službu šatora susretanja; ni jedan profani neće vam se pridružiti.
Brojevi 18,5Vi ste ti koji će obavljati službu svetišta i onu oltara; tako sinovi Izraelovi neće više biti izloženi bješnjenju srdžbe i .
Brojevi 18,6Ti to vidiš ja sam uzimam između sinova Izraelovih vašu braću *levite, dajem ih vama na dar: oni su dani i GOSPODU za osiguravati službu šatora susretanja.
Brojevi 18,7Ti i tvoji sinovi, vi će te obavljati službu svećenstva za sve što se tiče oltara i što je iza zavjese; vi će te obavljati službu. Ja vama dajem svećenstvo, to je služba koju vama doznačujem. Profani koji bi se približio bit će usmrćen.
Brojevi 18,8GOSPOD reče Aaronu: ` Ti vidiš to, ja ti povjeravam, ja službu nameta koji su meni namijenjeni, svega što mi je posvećeno od sinova Izraelovih. Ja ti to odobravam u privilegiji kao i tvojim sinovima, kao jedan nepromjenjivi zakon.
Brojevi 18,9Evo što ti pripada od presvetih milodara i koji nisu spaljeni: svi darovi, tj. sve ponude od brašna, sve žrtve za grijeh i sve žrtve odštete kojim se meni odužuju; ti presveti milodari vama pripadaju, tebi i tvojim sinovima.
Brojevi 18,10Vi će te ih jesti na presvetom mjestu i . Svi će ih muškarci moći jesti. Ti ćeš ih držati za svete.
Brojevi 18,11I ovo ti još pripada: predujmovi načinjeni od svih darova sinova Izraelovih, od svega što oni ponude; ja ti ih dajem kao i tvojim sinovima i tvojim kćerima, po jednom nepromjenjivom zakonu. Svi oni koji, u tvojoj kući, budu u stanju * čistoće jest će ih.
Brojevi 18,12Najbolje od svježeg ulja, najbolje od novog vina i žita, *prvine koje se daju GOSPODU, ja ih dajem tebi.
Brojevi 18,13Tvoje su također prvine koje se donose GOSPODU od svih plodova njihove zemlje. Svi oni koji u tvojoj kući budu u stanju čistoće moći će ih jesti.
Brojevi 18,14Tvoje je još sve ono što je namijenjeno zabrani .
Brojevi 18,15Najzad, tvoji su svi prvorođeni koji se donose GOSPODU, prvorođeni od svih stvorenja, od ljudi i od životinja. Ti ćeš ipak dati da se otkupljuju prvorođeni čovjekovi i prvorođeni od nečistih životinja.
Brojevi 18,16Ti ćeš ipak u dobi od jednog mjeseca dati otkupljivati one koji trebaju biti otkupljeni, po cijeni koju ćeš ti naznačiti, to jest pet sikala srebra - u siklima iz *svetišta, od dvadeset gera sikl.
Brojevi 18,17Ali nećeš ti davati otkupljivati prvorođene od krave ni ono od ovce, ni ono od koze: oni su sveti. Ti ćeš prosuti njihovu krv na *oltaru i stavit ćeš dimiti njihovo masno kao jela u miris utažujući za GOSPODA.
Brojevi 18,18Meso će pripasti tebi po istom kao što ti pripadaju prsa ponuđena u ponudi i desno bedro.
Brojevi 18,19Ja vama dajem, na temelju jednog vječnog zakona, tebi, tvojim sinovima i tvojim kćerima, sve namete predujmljene za GOSPODA po sinovima Izraelovim i od svetih stvari. To je - za tebe i tvoje potomstvo - jedan savez posvećen solju i nepromjenjiv u očima GOSPODOVIM. `
Brojevi 18,20GOSPOD reče Aaronu: ` Ti nećeš imati baštine u zemlji njihovoj i ti nećeš imati udjela u njihovoj sredini. Ja sam taj koji će biti tvoj dio i tvoja baština u sredini sinova Izraelovih .
Brojevi 18,21` A evo za sinove Levijeve: Ja im u dio dajem svaki dîm koji će biti primljen u Izraelu u zamjenu za njihove službe koje obavljaju, službe *šatora susretanja.
Brojevi 18,22Tako se sinovi Izraelovi neće više približavati šatoru susretanja uz opasnost da se opterete jednim grijehom koji bi prouzrokovao njihovu smrt.
Brojevi 18,23*Leviti su oni koji će obavljati službu šatora susretanja; oni će odgovarati za svoje grješke - to će za vaše potomstvo biti jedan nepromjenjivi zakon. Oni neće primati baštinu u sredini sinova Izraelovih,
Brojevi 18,24ali ja dajem u dio levitima dîmove koje će sinovi Izraelovi predujmljivati u danku za GOSPODA. Zbog toga sam ja njima rekao da neće primati baštine među sinovima Izraelovim. `
Brojevi 18,25GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 18,26` Reći ćeš levitima: Kad budete primali od strane sinova Izraelovih dîmove koje vam ja dajem kao baštinu, vi će te naplatiti preko toga, u namet za GOSPODA, jedan dîm na dîmove.
Brojevi 18,27To će za vas biti stvar nameta isto kao, za druge, žito prikupljeno na gumnu i iscurilo iz prese.
Brojevi 18,28Tako će te vi platiti vi također, namet GOSPODU na sve dîmove koje će te primiti od strane sinova Izraelovih. Preko toga, vi će te davati svećeniku Aaronu namet GOSPODOV.
Brojevi 18,29Na sve što će vam biti dano, vi će te plaćati bezuvjetno namet GOSPODOV; na najbolje od svih tih stvari, vi će te davati sveti dar .
Brojevi 18,30- Ti ćeš im još reći: Kad budete davali najbolje od svega toga, to će vrijedjeti jednako za vas, levite, u proizvodima gumna i prese.
Brojevi 18,31Vi će te ih jesti s vašim obiteljima na bilo kojem mjestu, jer to je vaša plaća u zamjenu za vaše službe šatora susretanja.
Brojevi 18,32U svemu tome, vi se neće te opteretiti jednim grijehom u mjeri vašeg plaćanja najboljeg od tih stvari; neće te oskrnaviti svete milodare sinova Izraelovih da ne biste bili usmrćeni. `
4. Mojsijeva 18,1A Gospod reče Aronu: ti i sinovi tvoji i dom oca tvojega s tobom nosite grijehe o svetinju; ti i sinovi tvoji s tobom nosite grijehe sveštenstva svojega.
4. Mojsijeva 18,2I braću svoju, pleme Levijevo, pleme oca svojega uzmi k sebi da budu uza te i služe ti; a ti ćeš i sinovi tvoji s tobom služiti pred šatorom od sastanka.
4. Mojsijeva 18,3Neka dobro slušaju zapovijesti tvoje i rade što treba u svem šatoru; ali k sudovima od svetinje k oltaru neka ne pristupaju, da ne izginu i oni i vi.
4. Mojsijeva 18,4Neka budu dakle uza te, i neka rade sve što treba u šatoru od sastanka u svakoj službi u njemu; ali niko drugi da ne pristupi s vama.
4. Mojsijeva 18,5A vi radite što treba u svetinji i što treba na oltaru, da više ne dođe gnjev na sinove Izrailjeve.
4. Mojsijeva 18,6Jer evo ja uzeh braću vašu Levite između sinova Izrailjevijeh, i vama su dani na dar za Gospoda, da vrše službu u šatoru od sastanka.
4. Mojsijeva 18,7A ti i sinovi tvoji s tobom vršite svešteničku službu svoju u svemu što pripada k oltaru i što biva iza zavjesa, i služite; sveštenstvo darovah vam, zato ko bi drugi pristupio, da se pogubi.
4. Mojsijeva 18,8Još reče Gospod Aronu: evo, dajem ti i prinose svoje što se uvis podižu, između svijeh stvari koje posvećuju sinovi Izrailjevi dajem ih tebi radi pomazanja i sinovima tvojim zakonom vječnim.
4. Mojsijeva 18,9To neka je tvoje od stvari posvećenijeh, koje se ne sažižu; svaki prinos njihov između svih darova njihovijeh i između svijeh prinosa za grijeh i svih prinosa za krivicu, koje mi donesu, svetinja nad svetinjama da je tvoja i sinova tvojih.
4. Mojsijeva 18,10U svetinji ga jedi, sve muškinje neka ga jede, sveta stvar da ti je.
4. Mojsijeva 18,11Tvoje su dakle žrtve darova njihovijeh koje se u vis podižu; i svaku žrtvu sinova Izrailjevijeh koja se obrće tebi dajem i sinovima tvojim i kćerima tvojim s tobom zakonom vječnim; ko je god čist u domu tvojem, neka jede.
4. Mojsijeva 18,12Najbolje od ulja i najbolje od vina i žita, prvine koje daju Gospodu, tebi dajem.
4. Mojsijeva 18,13Prvine od svega što rodi u zemlji njihovoj, koje donesu Gospodu, tvoje neka budu; ko je god čist u domu tvojem neka jede.
4. Mojsijeva 18,14Sve zavjetovano Bogu i Izrailju, tvoje neka je.
4. Mojsijeva 18,15Što god otvara matericu između svakoga tijela koje prinose Gospodu, i između ljudi i između stoke, tvoje da bude; ali prvenac čovječji neka se otkupljuje; i prvenac nečiste stoke neka se otkupljuje.
4. Mojsijeva 18,16A otkup neka mu bude kad bude od mjeseca dana po tvojoj cijeni pet sikala srebra, po siklu svetom; u njemu je dvadeset gera.
4. Mojsijeva 18,17A prvenca od krave ili prvenca od ovce ili prvenca od koze ne daj da se otkupi; svete su stvari; krvlju njihovom pokropi oltar, i salo njihovo zapali, da bude žrtva ognjena za miris ugodni Gospodu.
4. Mojsijeva 18,18A meso od njih da je tvoje, kao grudi što se obrću i kao pleće desno, da je tvoje.
4. Mojsijeva 18,19Sve prinose što se podižu od posvećenijeh stvari, što prinose sinovi Izrailjevi Gospodu, dajem tebi i sinovima tvojim i kćerima tvojim s tobom zakonom vječnim; to će biti zavjet osoljen, vječan pred Gospodom tebi i sjemenu tvojemu s tobom.
4. Mojsijeva 18,20Još reče Gospod Aronu: u zemlji njihovoj da nemaš našljedstva, ni dijela među njima da nemaš; ja sam dio tvoj i tvoje našljedstvo među sinovima Izrailjevijem.
4. Mojsijeva 18,21A sinovima Levijevim evo dajem u našljedstvo sve desetke od Izrailja za službu njihovu što služe u šatoru od sastanka.
4. Mojsijeva 18,22A sinovi Izrailjevi neka više ne pristupaju k šatoru od sastanka, da se ne ogriješe i ne izginu.
4. Mojsijeva 18,23Nego sami Leviti neka služe službu u šatoru od sastanka, i oni neka nose grijeh svoj zakonom vječnim od koljena do koljena, pa da nemaju našljedstva među sinovima Izrailjevim.
4. Mojsijeva 18,24Jer desetke sinova Izrailjevijeh, što će donositi Gospodu na žrtvu što se podiže, dajem Levitima u našljedstvo; toga radi rekoh za njih: među sinovima Izrailjevijem da nemaju našljedstva.
4. Mojsijeva 18,25Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 18,26Reci Levitima i kaži im: kad uzmete od sinova Izrailjevijeh desetak koji vam dadoh od njih za našljedstvo vaše, onda prinesite od njega prinos što se podiže Gospodu, deseto od desetoga.
4. Mojsijeva 18,27I primiće vam se prinos vaš kao žito s gumna i kao vino iz kace.
4. Mojsijeva 18,28Tako i vi prinosite prinos što se podiže Gospodu od svijeh desetaka svojih, koje ćete uzimati od sinova Izrailjevijeh, i dajite od njih prinos Gospodnji Aronu svešteniku.
4. Mojsijeva 18,29Od svega što vam se da prinosite svaki prinos što se podiže Gospodu, od svega što bude najbolje sveti dio.
4. Mojsijeva 18,30I reci im: kad prinesete najbolje od toga, tada će se primiti Levitima kao dohodak od gumna i kao dohodak od kace.
4. Mojsijeva 18,31A jesti možete to na svakom mjestu i vi i porodice vaše, jer vam je plata za službu vašu u šatoru od sastanka.
4. Mojsijeva 18,32I nećete zato navući na se grijeha, kad stanete prinositi što je najbolje, i nećete oskvrniti svetijeh stvari sinova Izrailjevijeh, i nećete izginuti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje