Tražilica


Brojevi 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 27,1Jednoga dana pristupiše kćeri Selofhada, sina Hefera, sina Gileada, sina Makira, sina Manaseha, iz porodica Manaseha, koji je bio sin Josipa. Kćeri su se zvale Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa,
Brojevi 27,2One stadoše pred Mojsija i svećenika Eleazara i pred plemenske knezove i svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka i rekoše:
Brojevi 27,3"Naš je otac umro u pustinji. Ali nije bio u buni onih, koji se digoše proti Gospodu, u buni Korahovoj, nego je umro od svojega vlastitoga grijeha. A nije imao sinova.
Brojevi 27,4Zar da sad izgine ime oca našega iz porodice njegove, jer nije imao sina? Daj nam baštinu među braćom oca našega."
Brojevi 27,5Tada iznese Mojsije parnicu njihovu pred Gospoda,
Brojevi 27,6I Gospod dade Mojsiju ovu odluku:
Brojevi 27,7"Kćeri Selofhadove pravo su govorile. Daj im bez oklijevanja baštinu među braćom oca njihova. Prenesi posjed oca njihova na njih.
Brojevi 27,8A sinovima Izraelovim daj ovu odredbu: "Ako netko umre, a ne ostavi sina, onda prenesite baštinu njegovu na kćer njegovu.
Brojevi 27,9Ako li nema kćeri, onda predajte baštinu njegovu braći njegovoj.
Brojevi 27,10Ako li nema ni braće, onda podajte baštinu njegovu braći oca njegova.
Brojevi 27,11Ako otac njegov nema braće, onda podajte baštinu njegovu najbližemu njegovu rođaku po krvi iz porodice njegove, da ga uzme u posjed. To neka vrijedi za sinove Izraelove kao zakon, kako zapovjedi Gospod Mojsiju."
Brojevi 27,12Jednoga dana zapovjedi Gospod Mojsiju: "Uzađi na goru Abarim i pogledaj zemlju, koju sam dao sinovima Izraelovim.
Brojevi 27,13"Kad je pogledaš, bit ćeš i ti pridružen zemljacima svojim, kao što je prije bio uzet k njima brat tvoj Aron.
Brojevi 27,14Jer u pustinji Sinu, kad se je pobunila zajednica, vi ne poslušaste zapovijedi moje, da me pred njima proslavite čudom vode." To je Voda Meriba u Kadešu u pustinji Sinu.
Brojevi 27,15I Mojsije zamoli Gospoda:
Brojevi 27,16Gospod, Bog svega životnog daha u svakom tijelu, neka bi postavio nad zajednicom čovjeka,
Brojevi 27,17Koji će pred njima odlaziti i dolaziti, koji će ih izvoditi i uvoditi, da zajednica Gospodnja ne bude kao ovce, koje nemaju pastira."
Brojevi 27,18Gospod odgovori Mojsiju: "Uzmi k sebi Jošuu, sina Nunova, čovjeka, u kojem je duh. Metni ruku svoju na njega.
Brojevi 27,19Predstavi ga svećeniku Eleazaru i svoj zajednici i postavi ga pred ocima njihovim u službu njegovu.
Brojevi 27,20Podaj mu jedan dio svojih službenih povlastica, da mu bude poslušna sva zajednica sinova Izraelovih.
Brojevi 27,21Ali ima biti podložan svećeniku Eleazaru u tom, da ovaj mora pitati za njega Urim pred Gospodom. Samo po naputku njegovu ima on sa svima sinovima Izraelovim i sa svom zajednicom narodnom u boj izlaziti i po naputku njegovu opet se vraćati."
Brojevi 27,22Mojsije učini, kako mu je bio Gospod zapovjedio. Uze Jošuu i predstavi ga svećeniku Eleazaru i svoj zajednici,
Brojevi 27,23Metnu ruke svoje na njega i posla ga u službu njegovu, kako je bio Gospod zapovjedio preko Mojsija.
Brojevi 27,1 Tada pristupiše kćeri Selofhada, sina Heferova, sina Gileadova, sina Makirova, sina Manašeova iz roda Josipova sina Manašea. A imena kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
Brojevi 27,2One stanu pred Mojsija, pred svećenika Eleazara, pred glavare i svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka pa reknu:
Brojevi 27,3"Naš je otac umro u pustinji. Nije pripadao družini što se pobunila protiv Jahve - Korahovoj družini - nego je umro od svoga vlastitoga grijeha. Sinova nije imao.
Brojevi 27,4Zašto bi se odstranilo ime našega oca iz njegova roda? Budući da nije imao sina, daj nama posjed među braćom našega oca!
Brojevi 27,5Mojsije iznese njihov slučaj pred Jahvu.
Brojevi 27,6A Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 27,7"Selofhadove kćeri pravo kažu. Treba svakako da im dadneš posjed koji će biti njihova baština među braćom njihova oca. Prenesi na njih baštinu njihova oca.
Brojevi 27,8Nadalje, reci Izraelcima: `Kad koji čovjek umre a ne imadne sina, prenesite njegovu baštinu na njegovu kćer.
Brojevi 27,9Ne imadne li ni kćeri, predajte baštinu njegovoj braći.
Brojevi 27,10Ako ne imadne ni braće, njegovu baštinu podajte braći njegova oca.
Brojevi 27,11Ako mu otac ne imadne braće, baštinu njegovu podajte najbližem rođaku njegova roda: neka je on uzme u posjed.` Neka to bude zakonska odredba Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Brojevi 27,12Jahve reče Mojsiju: "Popni se na ovo brdo Abarim i razgledaj zemlju koju dajem Izraelcima.
Brojevi 27,13A kad budeš razgledao, pridružit ćeš se svojim precima i ti, kako se pridružio i tvoj brat Aron.
Brojevi 27,14Jer ste se u pobuni zajednice u pustinji Sin usprotivili mojim ustima umjesto da vodom očitujete moju svetost pred njihovim očima." (To su Meripske vode kod Kadeša u Sinskoj pustinji.)
Brojevi 27,15A Jahvi Mojsije progovori ovako:
Brojevi 27,16"Neka Jahve, Bog duhova u svakom tijelu, postavi čovjeka nad ovom zajednicom
Brojevi 27,17koji će pred njom izlaziti; koji će pred njom stupati; koji će je izvoditi i uvoditi tako da Jahvina zajednica ne bude kao stado što nema pastira.
Brojevi 27,18"Uzmi Jošuu, sina Nunova!" - reče Jahve Mojsiju. "To je čovjek u kome ima duha. Na nj položi ruku svoju!
Brojevi 27,19Onda ga odvedi pred svećenika Eleazara i pred svu zajednicu te mu na njihove oči daj naredbe!
Brojevi 27,20Predaj mu dio svoje vlasti da ga sluša sva zajednica sinova Izraelovih.
Brojevi 27,21Neka pristupa k svećeniku Eleazaru, koji će za nj tražiti odluke Urima pred Jahvom. Na njegovu zapovijed neka izlaze i na njegovu zapovijed neka ulaze, oni i svi Izraelci s njim - sva zajednica.
Brojevi 27,22Mojsije učini kako mu je Jahve naredio: uzme Jošuu te ga postavi pred svećenika Eleazara i pred svu zajednicu.
Brojevi 27,23Položi zatim na nj svoje ruke i dade mu svoje naredbe, kako je Jahve zapovjedio preko Mojsija.
Brojevi 27,1Tad se predstaviše kćeri Selofehadove, sina Heferova, sina Galadova, sina Makirova, sina Manasejeva; one bijahu jedna od zadruga Manasejevih, sina Josipova. One se zvaše: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
Brojevi 27,2One se predstaviše pred Mojsijem, pred svećenikom Eleazarom, pred odgovornima i svom zajednicom, na ulazu u šator susretanja.
Brojevi 27,3` Naš je otac umro u pustinji, rekoše one; on nije činio dio bande, on ne bijaše od onih koji su se udružili protiv GOSPODA u Korejevoj bandi; on je umro samo za svoj grijeh. No, on ne imade sina.
Brojevi 27,4Treba li ime našeg oca nestati iz njegovog klana, jer nije imao sina? Daj nama dakle jedno imanje kao i braći našeg oca. `
Brojevi 27,5Mojsije iznese njihov slučaj GOSPODU.
Brojevi 27,6GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 27,7`Kćeri Selofehadove imaju pravo; dat ćeš im jedno imanje u baštinu kao i braći njihovog oca i prenijet ćeš im baštinu njihovog oca.
Brojevi 27,8I reći ćeš sinovima Izraelovim: Kad jedan čovjek bude umro ne ostavivši sina, vi će te prenijeti njegovo imanje njegovoj kćeri.
Brojevi 27,9Ako nema kćeri, dat će te njegovu baštinu njegovoj braći.
Brojevi 27,10Ako nema braće, vi će te ga dati braći njegovog oca.
Brojevi 27,11A ako njegov otac nije imao braće, vi će te ju dati najbližoj rodbini iz njegovog klana: taj će ju imati u posjedu. To će za sinove Izraelove biti jedan pravni propis, sukladan zapovijedima koje je GOSPOD dao Mojsiju. `
Brojevi 27,12GOSPOD reče Mojsiju: ` Uspni se na tu planinu lanca Avarim i pogledaj zemlju, koju ja dajem sinovima Izraelovim.
Brojevi 27,13Ti ćeš ju vidjeti, potom ćeš biti uzet, ti također, za pridružiti se rodbini svojoj kao što je to bio brat tvoj Aaron.
Brojevi 27,14To zato jer u pustinji Sin, za vrijeme svađe koju je izazvala zajednica vi ste bili neposlušni mojem savjetu, kad vam zapovijedah da očitujete moju *svetost pred njihovim očima čineći da izbije voda iz stijene. ` Radi se o vodi Meriba iz Kadeša u pustinji Sin.
Brojevi 27,15Mojsije reče tad GOSPODU:
Brojevi 27,16` Nek Gospod, Bog koji raspolaže dahom svakog stvorenja, označi jednog čovjeka koji će biti na čelu zajednice,
Brojevi 27,17koji će izlaziti i vraćati se pred njih, koji će ih izvoditi i uvoditi; tako zajednica GOSPODOVA neće biti kao ovce bez pastira. `
Brojevi 27,18GOSPOD odgovori Mojsiju: ` Uzmi Jozua, sina Nunovog; to je jedan čovjek koji je nadahnut. Ti ćeš mu položiti ruku,
Brojevi 27,19predstavit ćeš ga svećeniku Eleazaru kao i svoj zajednici i ti ćeš ga postaviti na svoje mjesto pred njihovim očima.
Brojevi 27,20Dat ćeš mu jedan dio svoje moći da bi mu se sva zajednica pokorila.
Brojevi 27,21On će se predstaviti pred svećenika Eleazara koji će moliti za njega pred GOSPODOM, odluku Urima. Poslije te odluke nek oni izlaze i nek ulaze, on i svi sinovi Izraelovi - sva zajednica. `
Brojevi 27,22Mojsije učini kako GOSPOD bijaše zapovjedio; on uze Jozua i predstavi ga svećeniku Eleazaru kao i svoj zajednici.
Brojevi 27,23On mu položi ruke i postavi ga u službu, kako GOSPOD to bijaše rekao po posredništvu Mojsijevom .
4. Mojsijeva 27,1Tada dođoše kćeri Salpada sina Ofera sina Galada sina Mahira sina Manasijina, od plemena Manasije sina Josifova, a imena im bjehu Mala, Nuja, Egla, Melha i Tersa.
4. Mojsijeva 27,2I stadoše pred Mojsija i pred Eleazara sveštenika i pred knezove i sav zbor na vratima šatora od sastanka, i rekoše:
4. Mojsijeva 27,3Otac naš umrije u pustinji, ali ne bješe u društvu s onima koji se pobuniše na Gospoda u buni Korejevoj, nego umrije od grijeha svojega, a ne ostavi sinova.
4. Mojsijeva 27,4Zašto da se istrijebi ime oca našega iz porodice njegove zato što nije imao sina? Daj nam našljedstvo među braćom oca našega.
4. Mojsijeva 27,5I iznese Mojsije stvar njihovu pred Gospoda.
4. Mojsijeva 27,6A Gospod reče Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 27,7Pravo govore kćeri Salpadove; podaj im pravo da imaju našljedstvo među braćom oca svojega, i prenesi našljedstvo oca njihova na njih.
4. Mojsijeva 27,8A sinovima Izrailjevijem kaži i reci: kad ko umre a nema sina, onda prenesite našljedstvo njegovo na kćer njegovu;
4. Mojsijeva 27,9Ako li ni kćeri nema, onda podajte našljedstvo njegovo braći njegovoj;
4. Mojsijeva 27,10Ako li ni braće nema, onda podajte našljedstvo njegovo braći oca njegova;
4. Mojsijeva 27,11Ako li nema ni braće očine, onda podajte našljedstvo njegovo onomu ko mu je najbliži u rodu njegovu, i neka je njegovo. I to neka bude sinovima Izrailjevijem zakon za suđenje, kako zapovjedi Gospod Mojsiju.
4. Mojsijeva 27,12Još reče Gospod Mojsiju: izidi na goru ovu Avarimsku, i vidi zemlju koju sam dao sinovima Izrailjevijem.
4. Mojsijeva 27,13I kad je vidiš, pribraćeš se k rodu svojemu i ti, kao što se pribrao Aron brat tvoj.
4. Mojsijeva 27,14Jer ne poslušaste riječi moje u pustinji Sinu u svađi narodnoj, kad je trebalo da me proslavite na vodi pred očima njihovijem. To je voda od svađe u Kadisu u pustinji Sinu.
4. Mojsijeva 27,15I reče Mojsije Gospodu govoreći:
4. Mojsijeva 27,16Gospode Bože duhovima i svakom tijelu, postavi čovjeka nad ovijem zborom,
4. Mojsijeva 27,17Koji će izlaziti pred njima i koji će dolaziti pred njima, koji će ih izvoditi, i opet dovoditi, da ne bi bio zbor Gospodnji kao ovce koje nemaju pastira.
4. Mojsijeva 27,18A Gospod reče Mojsiju: uzmi k sebi Isusa sina Navina, čovjeka u kom je duh moj, i metni ruku svoju na nj,
4. Mojsijeva 27,19I izvedi ga pred Eleazara sveštenika i pred sav zbor, i podaj mu zapovjesti pred njima.
4. Mojsijeva 27,20I podaj mu od slave svoje, da ga sluša sav zbor sinova Izrailjevijeh.
4. Mojsijeva 27,21I neka staje pred Eleazara sveštenika da ga pita za sud Urim pred Gospodom; po zapovijesti njegovoj neka polaze i po zapovijesti njegovoj neka dolaze on i svi sinovi Izrailjevi s njim i sav zbor.
4. Mojsijeva 27,22I učini Mojsije kako mu zapovjedi Gospod; i uzev Isusa postavi ga pred Eleazara sveštenika i pred sav zbor.
4. Mojsijeva 27,23I metnu ruke svoje na nj, i dade mu zapovijesti, kako bješe zapovjedio Gospod preko Mojsija.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje