Tražilica


Estera 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Estera 3,1Poslije toga podiže kralj Ahasver Hamana, sina Hamedatova iz Agaga, na najvišu čast i dade mu mjesto nad svima knezovima u svojoj okolini,
Estera 3,2Svi činovnici kraljevi, što su bili na kraljevskom dvoru, pregibali bi koljeno i padali ničice pred Hamanom; jer tako je bio kralj naredio za njega. Ali Mordekaj nije pregibao koljeno i nije padao ničice.
Estera 3,3Tada rekoše sluge na dvoru kraljevu Mordekaju: "Zašto prestupaš zapovijed kraljevu!"
Estera 3,4Ali ih on ne posluša, premda su mu od dana na dan govorili. I javiše to Hamanu, da vide, vrijedi li izgovor Mordekajev; jer on im je bio rekao, da je Judejac.
Estera 3,5Kad vidje Haman, da Mordekaj ne pregiba koljena pred njim i da ne pada ničice, razgnjevi se vrlo.
Estera 3,6Ali je mislio, da nije vrijedno dizati ruku na Mordekaja samoga; jer su mu bili rekli iz kojega je naroda bio Mordekaj. Tako je gledao Haman da istrijebi sve Judejce u cijelom kraljevstvu Ahasverovu kao zemljake Mordekajeve.
Estera 3,7Prvoga mjeseca, a to je mjesec Nisan, godine dvanaeste kraljevanja Ahasverova, bacali su pred Hamanom pur, to jest ždrijeb, od dana do dana i od mjeseca do mjeseca, do dvanaestoga mjeseca, a to je mjesec Adar.
Estera 3,8Tada reče Haman kralju Ahasveru: "Među narodima po svim zemljama tvojega kraljevstva stanuje razasut, a ipak opet odvojen narod, kojega su zakoni drukčiji od zakona svakoga drugog naroda, i koji ne izvršuje naredaba kraljevih. Nije probitačno za kralja, da ga se tako ostavi.
Estera 3,9Ako je kralju ugodno, neka se izda pismena zapovijed, da se istrijebi. Tada mogu izmjeriti deset tisuća talenata srebra rizničarima, da ih prenesu u riznice kraljevske."
Estera 3,10Kralj skida svoj pečatni prsten s ruke i predade ga Hamanu, sinu Hamedatovu iz Agaga, neprijatelju Judejaca.
Estera 3,11Pritom reče kralj Hamanu: "To srebro neka bude tebi, a od naroda čini, kako ti je drago!"
Estera 3,12Trinaestoga dana prvoga mjeseca dozvaše pisare kraljevske, i točno prema naputku Hamanovu napisaše pisma kraljevskim satrapima i namjesnicima pojedinih pokrajina i knezovima pojedinih naroda, i to za svaku pokrajinu njezinim pismima i za svaki narod njegovim jezikom. Pisma su bila sastavljena u ime kralja Ahasvera i proviđena pečatnim prstenom kraljevim.
Estera 3,13Pisma tada razaslaše po glasnicima u sve pokrajine kraljeve. Po njemu imali su se svi Judejci, mlado i staro, djeca i žene, u jedan dan, trinaestoga dana dvanaestoga mjeseca, to jest mjeseca Adara, istrijebiti, pobiti i posmicati i imanje se njihovo zaplijeniti.
Estera 3,14U pismima je rečeno, da se oglasi zapovijed po svim pokrajinama, i da se objavi svim narodima, da budu spremni za onaj dan.
Estera 3,15Čim je zapovijed bila oglašena u prijestolnici Susi, zaputiše brzo glasnici po zapovijedi kraljevoj. A kralj i Haman imali su gozbu. Međutim je u gradu Susi vladala velika zabuna.
Estera 3,1 Poslije tih događaja kralj Ahasver promaknu Hamana, Hamdatina sina, Agađanina: uzvisi ga i njegovo prijestolje postavi iznad svih ostalih dostojanstvenika koji su bili s njim.
Estera 3,2Svi službenici kraljevi koji su se nalazili na kraljevim vratima prigibali bi koljena i padali ničice pred Hamanom, jer je tako zapovjedio kralj. Ali Mordokaj ne bi prignuo koljeno niti bi pao ničice.
Estera 3,3Službenici kraljevi koji su se nalazili na vratima kraljevim rekoše Mordokaju: "Zašto prestupaš kraljevu zapovijed?
Estera 3,4Iako su mu oni to ponavljali svaki dan, on ih ne posluša. Onda oni to dojaviše Hamanu, da vide vrijedi li Mordokajevo opravdanje. Jer im bijaše rekao da je Židov.
Estera 3,5Kad Haman utvrdi da Mordokaj niti prigiba koljeno niti pada ničice pred njim, jako se razljuti.
Estera 3,6A kad dozna kojemu narodu pripada, učini mu se premalo podići ruke na samog Mordokaja nego naumi s njim pobiti i sve Židove koji su živjeli u svem kraljevstvu Ahasverovu.
Estera 3,7U prvom mjesecu, to jest u mjesecu Nisanu, dvanaeste godine Ahasverova kraljevanja u nazočnosti Hamana baciše "Pur", to jest ždrijeb, da utvrde dan i mjesec. Ždrijeb pade na trinaesti dan dvanaestoga mjeseca, to jest na mjeseca Adara.
Estera 3,8I Haman kaza kralju Ahasveru: "U svim pokrajinama tvoga kraljevstva ima jedan narod razasut među drugim narodima i od njih odvojen. Njegovi su zakoni drugačiji od zakona u svih ostalih naroda. Oni se ne drže kraljevskih odredaba. Kralj ih zato ne smije pustiti na miru.
Estera 3,9Ako je kralju po volji, neka se raspiše da se oni zatru; a ja ću izbrojiti deset tisuća srebrnih talenata na ruke povjerenika da ih pohrane u kraljevsku riznicu.
Estera 3,10Nakon toga kralj skinu pečatni prsten s ruke i preda ga Hamanu, sinu Hamdatinu, Agađaninu, neprijatelju Židova,
Estera 3,11i kaza mu: "Neka ti bude novac i narod, pa učini s njim što bude dobro u tvojim očima.
Estera 3,12Trinaestoga dana prvoga mjeseca bijahu sazvani kraljevi pisari, pa o onome što je naložio Haman sastaviše pisma i upraviše ih kraljevskim namjesnicima, upraviteljima što stajahu na čelu pojedinih pokrajina, knezovima svakoga pojedinog naroda, svakoj pokrajini njezinim pismom i svakom narodu njegovim jezikom. Pisma su napisana u kraljevo ime i na njima je udaren kraljev pečat.
Estera 3,13Po skorotečama razaslane su svim kraljevim pokrajinama poslanice da se svi Židovi, od dječaka do staraca, djeca i žene unište, pobiju, zatru, a njihova dobra da se zaplijene u jednom jedinom danu, i to trinaestog dana dvanaestog mjeseca, mjeseca Adara.
Estera 3,14Sadržaj ove naredbe, koja je imala postati zakonom u svakoj pokrajini, bio je objavljen svim narodima da bi bili spremni za taj dan.
Estera 3,15Skoroteče žurno potekoše s kraljevskom naredbom. Zakon bi objavljen i u tvrđavi Suze, pa dok su kralj i Haman sjedili i častili se, grad je Suza bio uznemiren.
Estera 3,1Poslije tih događaja, kralj Kserks dade jedan visoki položaj Hamanu, sinu Hamedata, jednog Agagita; on ga podiže i stavi stolovati iznad svih ministara koji bijahu s njim.
Estera 3,2Sve kraljeve sluge nazočne na kraljevskim vratima su se spuštale na koljena i klanjale pred Hamanom, kao što to kralj bijaše zapovjedio glede njega. Ali, Mardošej nije klečao i nije se klanjao .
Estera 3,3Kraljeve sluge nazočne kod kraljevskih vrata rekoše tada Mardošeju: ` Zašto ti prestupaš zapovijed kraljevu?`
Estera 3,4Oni mu to govoriše svaki dan; ali, on ih nije slušao. Tada oni obvijestiše Hamana da vide da li su tvrdnje Mardošejeve točne : naime on njima bijaše otkrio da je on Židov.
Estera 3,5Videći da Mardošej ne kleči i ne klanja se pred njim, Hamana obuze gnjev.
Estera 3,6Ali on se ne udostoji dignuti ruku na Mardošeja samo, jer su mu otkrili da Mardošej bijaše Židov. Haman zatraži istrijebiti Mardošejev narod, to jest sve Židove nazočne u Kserksovom kraljevstvu.
Estera 3,7Prvog mjeseca, tj. u mjesecu Nisanu`, dvanaeste godine kralja Kserksa, pogađala se Sudbina, što će reći ždrijebalo se pred Hamanom, prelazeći iz jednog dana u drugi i iz jednog mjeseca u drugi: Dvanaesti mjesec! tj. mjeseca "Adara".
Estera 3,8Tada Haman reče kralju Kserksu: ` Ima jedan posebni narod, raspršen i odijeljen u sred naroda u svim pokrajinama tvog kraljevstva. Njihovi su zakoni različiti od onih sveg puka i oni ne izvršavaju kraljevske zakone. Kralj nema interesa njih ostaviti na miru.
Estera 3,9Ako se to sviđa kralju, napisat će se za njih istrijebiti. A ja ću izračunati 10.000 srebrenjaka u ruke službenicima za unijeti ih u Riznicu .`
Estera 3,10Tada kralj skinu prsten sa svog prsta i dade ga Hamanu, sinu Hamedata, Agagitita, tlačitelja Židova .
Estera 3,11Potom kralja reče Hamanu: `Novac, prepuštam tem tebi, i narod također da učiniš s njim kako se tebi sviđa.`
Estera 3,12Kraljevski tajnici biše tada sazvani u prvom mjesecu, trinaest, i napisa se, u punom suglasju sa zapovjedima Hamanovim, kraljevskim prefektima, upraviteljima svih pokrajina i poglavarima svakog naroda, u svakoj pokrajini njegovim pismom i svakom narodu njegovim jezikom. Napisa se u ime kralja Kserksa i zapečati kraljevskim prstenom.
Estera 3,13Potom poštom poslaše pisma u sve kraljevske pokrajine za istrijebiti, ubiti i uništiti sve Židove, mlade i stare, djecu i žene, za samo jedan dan, trinaestog dvanaestog mjeseca, tj. u mjesecu `Adaru`, i za opljačkati njihova dobra .
Estera 3,14Kopija pisma bit će obznanjena kao naredba u svakoj pokrajini i priopćena svim narodima, da budu spremni u rečeni dan.
Estera 3,15Na zapovjed kraljevu, trkači iziđoše u punoj brzini i naredba bi obznanjena u Suza-tvrđi. Kralj i Haman sjedoše piti; a grad Suza bi smeten .
Jestira 3,1Poslije toga podiže car Asvir Amana sina Amedatina, Agageja, i uzvisi ga, i namjesti mu prijesto više svijeh knezova što bijahu kod njega.
Jestira 3,2I sve sluge careve što bijahu na vratima carevijem klanjahu se i padahu pred Amanom, jer tako bješe car zapovjedio za nj. Ali Mardohej ne klanjaše se niti padaše.
Jestira 3,3I sluge careve što bijahu na vratima carevijem govorahu Mardoheju: zašto prestupaš zapovijest carevu?
Jestira 3,4I pošto mu od dana na dan govoraše a on ne posluša, javiše Amanu da vide hoće li ostati riječi Mardohejeve, jer im bješe kazao da je Judejac.
Jestira 3,5A kad vidje Aman da se Mardohej ne klanja niti pada pred njim, napuni se gnjeva Aman.
Jestira 3,6Ali mišljaše da nije vrijedno da digne ruku na Mardoheja samoga, jer mu kazaše kojega naroda bješe Mardohej, nego gledaše da istrijebi sve Judejce što bijahu po svemu carstvu Asvirovu, narod Mardohejev.
Jestira 3,7Prvoga mjeseca, a to je mjesec Nisan, godine dvanaeste carovanja Asvirova, bacaše Fur, to jest ždrijeb, pred Amanom, od dana do dana i od mjeseca do mjeseca, do dvanaestoga mjeseca, a to je mjesec Adar.
Jestira 3,8I Aman reče caru Asviru: ima narod rasijan i rasut po narodima po svijem zemljama carstva tvojega, kojega su zakoni drukčiji od zakona svijeh naroda, i ne izvršuju zakona carevijeh, pa nije probitačno caru da ih ostavi.
Jestira 3,9Ako je caru ugodno, da se piše da se istrijebe; i ja ću izmjeriti deset tisuća talanata srebra u ruke pristavima da donesu u carevu riznicu.
Jestira 3,10Tada car snimi prsten s ruke svoje i dade ga Amanu sinu Amedatinu Agageju neprijatelju Judejskom.
Jestira 3,11I reče Amanu: to srebro neka tebi, a od naroda čini što ti je drago.
Jestira 3,12Zato dozvaše pisare careve prvoga mjeseca trinaestoga dana, i napisa se sve kako zapovjedi Aman, namjesnicima carevijem i vojvodama u svakoj zemlji i knezovima svakoga naroda, svakoj zemlji pismom njezinijem i svakomu narodu jezikom njegovijem, u ime cara Asvira napisa se i prstenom carevijem zapečati se.
Jestira 3,13I razaslaše se knjige po glasnicima u sve zemlje careve da potru, pobiju i istrijebe sve Judejce, staro i mlado, djecu i žene u jedan dan, trinaestoga dana dvanaestoga mjeseca, koje je mjesec Adar, i da razgrabe imanje njihovo.
Jestira 3,14U knjigama se govoraše da se oglasi zapovijest po svijem zemljama i da se objavi svijem narodima da budu gotovi za onaj dan.
Jestira 3,15Glasnici otidoše brzo po zapovijesti carevoj, i zapovijest bi oglašena u Susanu carskom gradu. A car i Aman sjeđahu i pijahu, a grad se Susan smete.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje