Tražilica


Ezekiel 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 9,1Tada mi povika u sav glas u uši: "Približava se kazneni sud na grad. Svaki neka nosi u ruci razorno oruđe svoje!"
Ezekiel 9,2Tada dođe najedanput šest ljudi od gornjih vrata, što stoje prema sjeveru. Svaki je imao u ruci razorno oruđe Jedan čovjek bio je u sredini njihovoj, obučen u laneno platno, s opravom pisarskom uz bedricu. Dođoše i stadoše pokraj žrtvenika mjedenoga.
Ezekiel 9,3Slava Boga Izraelova bila se je podigla od kerubina, na kojima je bila, i zaputila je k pragu hrama. Tada viknu on čovjeka, koji je bio obučen u laneno platno i koji je imao opravu pisarsku uz bedricu.
Ezekiel 9,4Gospod mu zapovjedi: "Idi posred grada, posred Jerusalema, i zabilježi 'Tau' na čelo ljudima, koji uzdišu i jadikuju zbog svih gadova, što su se činili u njemu!"
Ezekiel 9,5A drugima reče pred ušima mojim: "Idite za njim u grad i pobijte ga! Oko vaše neka ne gleda milostivo, i nemajte milosrđa!
Ezekiel 9,6Starce, mladiće, djevojke, djecu i žene pobijte do uništenja! Ali ne dirajte ni u jednoga, koji nosi na sebi Tau! Počnite od moga svetišta" Oni počeše od ljudi, starješina, što su stajali pred hramom.
Ezekiel 9,7On im zapovjedi: "Oskvrnite kuću i napunite predvorja pobijenima! Onda izađite!" Tada izađoše i učiniše u gradu krvoproliće.
Ezekiel 9,8Kada su tako ubijali i ja bio ostao sam, tada padoh na lice svoje i povikah: "Ah, svemogući Gospode, hoćeš li zatrti sav ostatak Izraelov, kad tako izasipaš gnjev svoj na Jerusalem?"
Ezekiel 9,9On mi odgovori: "Krivnja kuće Izraelove i Judine velika je preko svake mjere. Zemlja je puna krvi i grad je pun nasilja; jer misle: "Gospod je ostavio zemlju, i Gospod ne vidi.
Ezekiel 9,10Zato moje oko neće gledati milostivo. Neću imati milosrđa. Put njihov obratit ću na glavu njihovu."
Ezekiel 9,11Tada čovjek, koji je bio obučen l laneno platno i imao opravu pisarsku uz bedricu, donese vijest: "Učinio sam, kako si mi zapovjedio."
Ezekiel 9,1 Tada zagrmje na moje uši i reče: "Kazne grada! Priđite svaka sa svojim zatornim oružjem u ruci!
Ezekiel 9,2I gle, dođoše šestorica ljudi s gornjih vrata, što su okrenuta k sjeveru, svaki sa svojim zatornim oružjem u ruci. Među njima bijaše i jedan odjeven u lan, s pisarskim priborom za pojasom. Uđoše oni i stadoše uz tučani žrtvenik.
Ezekiel 9,3A Slava Boga Izraelova vinu se s kerubina, nad kojima lebdijaše, prema pragu Doma. I pozva čovjeka odjevena u lan, koji imaše za pojasom pisarski pribor,
Ezekiel 9,4te mu reče: "Prođi gradom Jeruzalemom i znakom `tau` obilježi čela sviju koji tuguju i plaču zbog gnusoba što se u njemu čine!
Ezekiel 9,5A drugima reče na moje uši: "Pođite za njim gradom i ubijajte bez milosrđa. Oči vaše neka se ne sažale i nemajte smilovanja.
Ezekiel 9,6Pobijte starce, mladiće, djevojke, djecu i žene; istrijebite ih sve do posljednjega. Ali na kome bude znak `tau`, njega ne dirajte. Počnite od mojega Svetišta!" I oni počeše od starješina koji stajahu pred Domom.
Ezekiel 9,7I reče im: "Oskvrnite Dom moj i napunite mu predvorje truplima! Krenite!" I oni iziđoše te zaredaše ubijati gradom.
Ezekiel 9,8Dok su oni klali, ja ostadoh, bacih se ničice i zavapih: "Jao, Jahve Gospode! Zar ćeš zaista uništiti sve što preostade od Izraela da iskališ svoj gnjev nad Jeruzalemom?
Ezekiel 9,9Reče mi: "Veoma je veliko bezakonje doma Izraelova i doma Judina; zemlja je puna krvi, a grad krcat zločina. Govore: `Jahve je ostavio zemlju! Ne vidi Jahve!`
Ezekiel 9,10I zato se moje oči neće sažaliti i neću im se smilovati: djela ću im njihova oboriti na glavu!
Ezekiel 9,11I gle, čovjek odjeven u lan, koji imaše za pojasom pisarski pribor, javi vijesti: "Učinih kako si mi zapovjedio!
Ezekiel 9,1On povika snažnim glasom na moje uši: ” Kažnjavanje grada je blizu; nek svatko ima u ruci svoje sredstvo istrijebljenja. “
Ezekiel 9,2Evo šest ljudi dolazi od gornjih vrata okrenutih k sjeveru; svaki imaše u ruci svoje sredstvo istrijebljenja. U sred njih bijaše jedan čovjek odjeven u lan, s priborom pisara za pojasom. Oni dođoše i stadoše pokraj brončanog oltara.
Ezekiel 9,3Slava Boga Izraelovog se diže iznad kerubina na kojem se ona nalaziše i uputi se prema pragu Kuće; tad on pozva čovjeka odjevenog u lan i koji je nosio pisaći pribor o pojasu.
Ezekiel 9,4GOSPOD mu reče: ” Prođi u sred grada, u sred Jeruzalema; načini jedan znak na čelu ljudi koji uzdišu i žale zbog svih gnusnosti koje se počinjavaju u sred njega.“
Ezekiel 9,5Potom ja ga čuh govoriti drugima: ” Prođite u grad za njim i udarajte; nek vaše oči budu bez
Ezekiel 9,6Starce, mladiće i djevojke, djecu i žene, ubijat ćete ih sve do istrjebljenja.; ali se ne približavajte nikome tko nosi znak. Počet ćete sa svetištem.“ Tada oni počeše sa starješinama koje bijahu pred Kućom.
Ezekiel 9,7On im reće: ” Uprljajte Kuću i napunite mrtvima trijem ® Idite!“ Oni iziđoše i udarahu u gradu.
Ezekiel 9,8A dok oni udarahu, ja ostadoh sam; ja padoh na svoje lice i jauknuh: Ah, Gospodine BOžE! Hoćeš li ti istrijebiti ostatak Izraela izlijevajući svoj gnjev na Jeruzalem? “ On mi reče: ” Grijeh kuće Izraelove i Judine je velik, ogroman; zemlja je puna krvi, a grad ispunjen nastranostima; jer oni su rekli: GOSPOD je napustio zemlju; GOSPOD ne može ništa vidjeti.
Ezekiel 9,10Tako će moje oko biti bez sućuti, a ja ću biti bez milosti; ja ću h natovariti teretom njihovog ponašanja.“
Ezekiel 9,11A, evo kako čovjek odjeven lanom i koji nosiše pisaći pribor o pojasu priopći govoreći: ” Ja sam učinio kako mi ti bijaše rekao.“
Jezekilj 9,1Potom povika iza glasa, te čuh, i reče: pristupite koji ste poslani na grad svaki s oružjem svojim smrtnijem u ruci.
Jezekilj 9,2I gle, šest ljudi dođe do visokih vrata, koja gledaju na sjever, svaki sa svojim oružjem smrtnijem u ruci, i među njima bješe jedan čovjek obučen u platno s opravom pisarskom uz bedricu; i došavši stadoše kod oltara mjedenoga.
Jezekilj 9,3A slava Boga Izrailjeva podiže se s heruvima, na kojima bijaše, na prag od doma, i viknu čovjeka obučenoga u platno koji imaše uz bedricu opravu pisarsku.
Jezekilj 9,4I reče mu Gospod: prođi posred grada, posred Jerusalima, i zabilježi biljegom čela onijem ljudima koji uzdišu i koji ridaju radi svijeh gadova što se čine usred njega.
Jezekilj 9,5A drugima reče i čuh: prođite za njim po gradu, i pobijte, neka ne žali oko vaše niti se smilujte;
Jezekilj 9,6Starce i mladiće, i djevojke i djecu i žene pobijte da se istrijebe; ali na kome god bude znak, k njemu ne pristupajte; i počnite od moje svetinje. I počeše od moje svetinje. I počeše od starješina što bjehu pred domom.
Jezekilj 9,7I reče im: oskvrnite dom, i napunite trijemove pobijenijeh; idite. I izašavši stadoše ubijati.
Jezekilj 9,8A kad ubijahu i ja ostah, padoh na lice svoje i povikah i rekoh: jaoh Gospode Gospode, eda li ćeš zatrti sav ostatak Izrailjev izlivši gnjev svoj na Jerusalim?
Jezekilj 9,9A on im reče: bezakonje doma Izrailjeva i Judina preveliko je, i puna je zemlja krvi, i grad je pun opačine; jer rekoše: Gospod je ostavio zemlju, i Gospod ne vidi.
Jezekilj 9,10Zato ni moje oko neće žaliti, niti ću se smilovati; put njihov obratiću na glavu njihovu.
Jezekilj 9,11I gle, čovjek, obučen u platno, kojemu uz bedricu bijaše oprava pisarska, javi govoreći: učinio sam kako si mi zapovjedio.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje