Tražilica


Izaija 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 11,1Ali će izaći mladica iz podanka Jesejeva; izdanak proizlazi iz korijena njegova.
Izaija 11,2Na njemu će počivati duh Gospodnji: duh mudrosti i razuma, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjega.
Izaija 11,3Strah Gospodnji dopada se njemu. Neće suditi po očevidu, niti će odlučivati po čuvenju.
Izaija 11,4Ne, u pravednosti sudi on malenima, po pravici prosuđuje siromahe u zemlji. Udara silnike štapom usta svojih. Dahom usana svojih umori bezbožnika.
Izaija 11,5Pravednost je pojas bedara njegovih i vjernost je pojas bokova njegovih.
Izaija 11,6Tada će k boraviti s janjetom, ris će ležati s jaretom, tele, lav i ovca bit će zajedno. Malen dječak može ih voditi.
Izaija 11,7Krava i medvjedica zajedno će pasti. Mladi njihovi zajedno će ležati. I lav će jesti slamu kao goveče.
Izaija 11,8Nejače igrat će se nad rupom gujinom. U rupu zmije baziliska zavlačit će ruku svoju dijete odbijeno od prsiju.
Izaija 11,9Neće se činiti ništa zlo, nikakva nepravda više na cijeloj svetoj gori mojoj, jer je zemlja puna poznanja Gospodnjega, kao što vode pokrivaju dno morsko.
Izaija 11,10U onaj dan izdanak iz korijena Jesejeva stoji kao zastava naroda: neznabošci ga potražuju, i počivalište njegovo bit će slavno.
Izaija 11,11U onaj dan pruža Svemogući po drugi put ruku svoju, da otkupi ostatak naroda svojega, što je preostao od Asirije i od Egipta i od Patrosa, od Kuša, Elama, Šineara, od Hamata i od otoka morskih
Izaija 11,12Zasadit će zastavu narodima, skupiti razagnane od Izraela i skupiti razasute Judine s četiri kraja zemlje.
Izaija 11,13Tada će nestati ljubomornosti Efraimove. Neprijatelji Judini istrijebit će se. Efraim neće više zavidjeti Judi, a Juda neće više pobijati Efraima.
Izaija 11,14Ne, letjet će k moru na pleća Filistejima. Zajedno će oplijeniti sinove Istoka, zaposjest će Edom i Moab. Sinovi Amonovi podložni su njima.
Izaija 11,15Presušit će Gospod morski jezik Egipta i mahnut će rukom svojom nad Eufratom snagom duha svojega. Razbit će ga, u sedam potoka, tako da se može prelaziti u obući.
Izaija 11,16Tako će biti put za ostatak naroda njegova, što je preostao od Asirije, kao što je bio za Izraela, kad je izlazio iz zemlje Egipta.
Izaija 11,1 Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit` iz njegova korijena.
Izaija 11,2Na njemu će duh Jahvin počivat`, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg.
Izaija 11,3Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju,
Izaija 11,4već po pravdi će sudit` ubogima i sud prav izricat` bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubit` bezbožnika.
Izaija 11,5On će pravdom opasati bedra, a vjernošću bokove.
Izaija 11,6Vuk će prebivati s jagnjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti, a djetešce njih će vodit`.
Izaija 11,7Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu k`o govedo.
Izaija 11,8Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje.
Izaija 11,9Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Jahvinom kao što se vodom pune mora.
Izaija 11,10U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će slavno.
Izaija 11,11U dan onaj: Jahve će drugi put ruku pružiti da otkupi Ostatak svoga naroda, one što ostanu iz Asira i iz Egipta, iz Patrosa, Kuša i Elama, iz Šineara, Hamata i s morskih otoka.
Izaija 11,12Podignut će stijeg narodima, sabrat će Izraelu prognanike i skupiti Judi raspršene sa sva četiri kraja zemlje.
Izaija 11,13Ljubomor će nestat` Efrajimov, bit će istrijebljeni dušmani Judini; Efrajim neće više zavidjeti Judi, a Juda neće biti neprijatelj Efrajimu.
Izaija 11,14Filistejcima na zapadu za vrat će sjesti, zajedno će plijeniti sinove Istoka; ruku će svoju pružit` na Edom i Moab, bit će im pokorni sinovi Amonovi.
Izaija 11,15Jahve će isušit` zaljev mora egipatskog, zamahnut će rukom protiv Eufrata; snagom daha razbit će ga na sedam potoka da se u obući može prelaziti:
Izaija 11,16i bit će cesta Ostatku njegova naroda, koji preživio bude iz Asira, kao što bijaše Izraelcima kad iziđoše iz zemlje egipatske.
Izaija 11,1Jedan ogranak izići će iz loze Jeseove, jedan izdanak proklijat će iz njegovog korijenja.
Izaija 11,2Na njemu će počivati Duh GOSPODOV: duh mudrosti i razbora, duh spoznavanja i straha od GOSPODA
Izaija 11,3i on će mu udahnuti strah od GOSPODA. On neće suditi prema onome što vide oči njegove, on se neće izjašnjavati prema onome što čuju uši njegove.
Izaija 11,4On će slabima suditi po pravdi, on će se izjasniti u pravednosti prema sirotima zemlje. Svojom rječju, kao jednom batinom, on će udariti zemlju, zviždukom svojih usana on će usmrćivati zle.
Izaija 11,5Pravda će biti pojas njegovim bokovima, a vjernost remen njegovim križima.
Izaija 11,6Vuk će s janjetom stanovati, leopard će lijegati pokraj jareta. Tele i lavić bit će hranjeni zajedno, jedan će ih dječak voditi.
Izaija 11,7Krava i medvjed imat će isto ispasište, njihovi mladi, isti ležaj. Lav, kao i govedo, jest će krmivo.
Izaija 11,8Dojenče će se zabavljati u gnijezdu kobre. Na rupi gujinoj, mlado će dijete protezati ruku.
Izaija 11,9Neće se činiti ni zlo, ni uništavanje na svakoj *svetoj planini, jer će zemlja biti ispunjena znanjem GOSPODA, kao more kojeg ispunjavaju vode.
Izaija 11,10Dogodit će se, u onaj dan, da korijen Jeseov bit će uzdignut kao barjak narodima, narodi će ga tražiti, a slava bit će njegovo boravište.
Izaija 11,11Dogodit će se u onaj dan, da će GOSPOD ispružiti ruku po drugi put za otkupiti ostatak svojeg naroda, onih koji ostadoše u Asiriji i u Egiptu, u Patrosu, Kušu, Elamu, šinearu i Hamatu i na otocima morskim .
Izaija 11,12On će podignuti jedan barjak za narode, on će prikupiti izgnanike Izraelove, on će ujediniti raspršenu Judu sa svih strana svijeta.
Izaija 11,13Ljubomora Efraimova prestat će, a neprijatelji Jude bit će istrijebljeni. Efraim neće više zavidjeti Judi, a Juda neće više biti protivnik Efraimu.
Izaija 11,14Oni će počivati na leđima Filistinaca na Zapadu, zajedno oni će porobiti one s Orijenta: na Edom i na Moab oni će pružiti ruku a sinovi Amonovi bit će njihovi robovi.
Izaija 11,15GOSPOD ukrotit će zaljev Egipatskog mora, on će pokrenuti ruku na Eufrat on će ga razbiti u sedam rukavaca, i učiniti da se prelazi u sandalama.
Izaija 11,16Bit će jedna cesta za ostatak njegovog puka, za one koji budu ostali u Asiriji, kao što bijaše jedna za Izrael na dan kad on uziđe iz zemlje Egipta.
Isaija 11,1Ali će izaći šibljika iz stabla Jesejeva, i izdanak iz korijena njegova izniknuće.
Isaija 11,2I na njemu će počivati duh Gospodnji, duh mudrosti i razuma, duh savjeta i sile, duh znanja i straha Gospodnjega.
Isaija 11,3I mirisanje će mu biti u strahu Gospodnjem, a neće suditi po viđenju svojih očiju, niti će po čuvenju svojih ušiju karati.
Isaija 11,4Nego će po pravdi suditi siromasima i po pravici karati krotke u zemlji, i udariće zemlju prutom usta svojih, i duhom usana svojih ubiće bezbožnika.
Isaija 11,5I pravda će mu biti pojas po bedrima, i istina pojas po bocima.
Isaija 11,6I vuk će boraviti s jagnjetom, i ris će ležati s jaretom, tele i lavić i ugojeno živinče biće zajedno, i malo dijete vodiće ih.
Isaija 11,7I krava i medvjedica zajedno će pasti, mlad njihova ležaće zajedno, i lav će jesti slamu kao vo.
Isaija 11,8I dijete koje sisa igraće se nad rupom aspidinom, i dijete odbijeno od sise zavlačiće ruku svoju u rupu zmije vasilinske.
Isaija 11,9Neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, jer će zemlja biti puna poznanja Gospodnjega kao more vode što je puno.
Isaija 11,10I u to će vrijeme za korijen Jesejev, koji će biti zastava narodima, raspitivati narodi, i počivalište njegovo biće slavno.
Isaija 11,11I tada će Gospod opet podignuti ruku svoju da zadobije ostatak naroda svojega, što ostane od Asirske i od Misira i od Patrosa i od Etiopske i od Elama i od Senara i od Emata i od ostrva morskih.
Isaija 11,12I podignuće zastavu narodima i prognane Izrailjeve i rasijane Judine sabraće s četiri kraja zemaljska,
Isaija 11,13I nestaće zavisti Jefremove, i neprijatelji Judini istrijebiće se; Jefrem neće zavidjeti Judi, a Juda neće zlobiti Jefremu.
Isaija 11,14Nego će složno letjeti na pleća Filistejima k zapadu; zajedno će plijeniti narode istočne; na Edomce i Moavce dignuće ruke svoje, i sinovi Amonovi biće im pokorni.
Isaija 11,15I Gospod će presušiti zaliv mora Misirskoga, i mahnuće rukom svojom svrh rijeke sa silnijem vjetrom svojim, i udariće je po sedam krakova da se može prelaziti u obući.
Isaija 11,16I biće put ostatku naroda njegova, što ostane od Asirske, kao što je bio Izrailju kad izide iz zemlje Misirske.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje