Tražilica


Izaija 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 19,1Presuda nad Egiptom: Gle, Gospod prolazi na oblaku brzu i dolazi u Egipat. Idoli se egipatski tresu pred njim, srce Egipćanima očajava u grudima njihovim.
Izaija 19,2"Tada ću razdražiti Egipat proti Egiptu, da se bore među se, brat proti bratu, bližnji proti bližnjemu, grad proti gradu, kraljevstvo proti kraljevstvu.
Izaija 19,3Egipćanima će nestati razboritosti u srcu njihovu. Razbit ću osnove njihove. Oni će pitati idole i opsjenare, vračare i gatare.
Izaija 19,4Predat ću Egipat u ruke žestoku gospodaru. Okrutan kralj neka vlada nad njima, - veli svemogući Gospod nad vojskama.
Izaija 19,5Voda će u moru presušiti. Rijeka će presahnuti do na dno.
Izaija 19,6Smrad proizlazi iz kanala. Potoci Nila postaju plitki i bez vode: trska se i sita posušiše.
Izaija 19,7Iščeznula je sva zelen pokraj Nila, posahnuli su svi usjevi na Nilu, nestali, propali.
Izaija 19,8I tuže se ribari i tužni su svi, koji bacaju udicu u Nil. Koji razapinju mrežu u vodi, ginu.
Izaija 19,9Sramote se koji rade oko lana. Gube lice koji grebenaju i tkaju.
Izaija 19,10Nadzornici su kao isprebijani, svi su nadničari zabrinuta lica.
Izaija 19,11Goli su luđaci knezovi soanski. Ludi su savjeti mudrih savjetnika faraonovih. Kako možete govoriti faraonu: "Ja pripadam mudrima, sin sam starih kraljeva?"
Izaija 19,12Gdje su sad oni, mudraci tvoji? Neka ti jave i kažu, što je odlučio za Egipat Gospod nad vojskama!
Izaija 19,13Kao luđaci stoje tu knezovi od soanski. Prevareni su knezovi od Memfisa. Njihovi okružni knezovi zaveli su Egipat.
Izaija 19,14Gospod je stavio u njih duh opakosti, tako da zavode Egipat u svim poslovima njegovim, kao što posrće pijanac u svoje bljuvanje.
Izaija 19,15Tako Egipat neće više učiniti djela, bilo od glave ili repa, od palmove grane ili od site.
Izaija 19,16U onaj su dan Egipćani kao žene, dršću i strepe pred rukom, kojom Gospod nad vojskama maše proti njima.
Izaija 19,17Zemlja će Judina biti strah Egiptu. Kad mu se god spomene ona, pada u tjeskobu zbog odluke, koju je Gospod nad vojskama naumio proti njemu.
Izaija 19,18U onaj će dan biti pet gradova u zemlji Egiptu, koji govore jezik Kanaana i služe Gospodu nad vojskama. Jedan se od njih zove sunčani grad,
Izaija 19,19U onaj će dan biti žrtvenik Gospodnji usred zemlje Egipta i spomenstup Gospodnji na međi njezinoj.
Izaija 19,20To će biti Gospodu nad vojskama znak i svjedočanstvo u zemlji Egiptu. Kad zazovu Gospoda na tlačitelje, on će im poslati pomoćnika, da se bori za njih i da ih spasi.
Izaija 19,21Objavit će se Gospod Egipćanima, i poznat će Egipćani Gospoda u onaj dan i prinosit će Gospodu žrtve i darove i činit će zavjete i izvršavati ih.
Izaija 19,22Gospod će udarcem spasonosnim udariti Egipćane. Tada će se oni obratiti Gospodu, i on će ih uslišavati i iscjeljivati.
Izaija 19,23U onaj će dan voditi cesta od Egipta u Asiriju. Na njemu opći Asirija s Egiptom i Egipat s Asirijom. Egipat služi zajedno s Asirijom Gospodu.
Izaija 19,24U onaj će dan biti Izrael treći u savezu s Egiptom i Asirijom, kao blagoslov na zemlji
Izaija 19,25Jer ih Gospod nad vojskama blagoslivlja ovim riječima: "Neka je blagoslovljen moj narod egipatski i djelo ruku mojih Asirija i baština moja Izrael!"
Izaija 19,1 Proroštvo o Egiptu. Gle, Jahve sjedi na brzu oblaku, u Egipat dolazi. Dršću pred njim idoli egipatski, u njedrima premire srce Egipćana.
Izaija 19,2Podbost ću Egipćane protiv Egipćana, i brat će se s bratom svojim boriti, drug s drugom, grad s gradom, a kraljevstvo s kraljevstvom.
Izaija 19,3Egiptu se pamet muti, ja sprečavam njegove naume; oni traže idole i vrače, opsjenare i gatare.
Izaija 19,4Egipćane ja predajem u ruke gospodaru okrutnu, kralj silovit njima će vladati - riječ je Jahve nad Vojskama.
Izaija 19,5Nestat će vode iz mora, presahnut će i presušiti Rijeka,
Izaija 19,6zaudarat će prokopi, spast će rukavci Rijeke egipatske i presušiti. Uvenut će trska i sita,
Izaija 19,7sva zelen pokraj Nila; usahnut će na Nilu svi usjevi, propast će, raspršit` se, iščeznuti.
Izaija 19,8Tužit će ribari, kukat će svi što u Nil udicu bacaju; jadikovat će oni što u vodi mrežu razapinju.
Izaija 19,9Postidjet će se lanari, grebenari i tkači bijela tkanja.
Izaija 19,10Snuždit će se tkalci, rastužiti radnici.
Izaija 19,11Pravi su luđaci knezovi soanski, mudri savjetnici faraonovi glupo svjetuju; kako se usuđujete reći faraonu: "Učenik sam mudraca, učenik drevnih kraljeva?
Izaija 19,12Ta gdje su tvoji mudraci? Nek` ti dojave i obznane što je Jahve nad Vojskama nakanio s Egiptom.
Izaija 19,13Ludi su knezovi taniški, prevareni knezovi memfiški, oni zavode Egipat, glavare njegovih plemena.
Izaija 19,14U njih je ulio Jahve duh vrtoglavi te zavode Egipat u svakom mu činu da tetura k`o pijanac kada bljuje.
Izaija 19,15U Egiptu više ne može uspjeti ništa od onog što čine glava i rep, palma i sita.
Izaija 19,16U onaj će dan Egipćani postati kao žene, drhtat će i strepiti od zamaha ruke Jahve nad Vojskama kojom će zamahnuti na njih.
Izaija 19,17Zemlja će Judina biti na užas Egiptu; kad god je se sjeti, strah će ga obuzeti zbog onoga što je Jahve nad Vojskama protiv njega naumio.
Izaija 19,18U onaj će se dan u zemlji egipatskoj pet gradova što govore kanaanskim jezikom zakleti Jahvi nad Vojskama; jedan će se od njih zvati Ir Hahres.
Izaija 19,19U onaj će dan biti žrtvenik Jahvin usred zemlje egipatske i stup posvećen Jahvi blizu granice njegove.
Izaija 19,20To će Jahvi nad Vojskama biti znak i svjedočanstvo u egipatskoj zemlji. Kad zazovu Jahvu protiv tlačitelja, on će im poslati spasitelja i vođu da ih izbavi.
Izaija 19,21I objavit će se Jahve Egipćanima, i u onaj će dan Egipćani spoznati Jahvu; služit će mu žrtvama i prinosima, zavjetovat će se i izvršavati zavjete.
Izaija 19,22Jahve će teško udariti Egipćane, ali će ih iscijeliti; obratit će se oni Jahvi i on će ih uslišiti i iscijeliti.
Izaija 19,23U onaj će dan ići cesta od Egipta do Asirije. Asirci će dolaziti u Egipat, a Egipćani u Asiriju. Egipat i Asirija služit će Jahvi.
Izaija 19,24U onaj će dan Izrael, treći s Egiptom i Asirijom, biti blagoslovljen usred zemlje.
Izaija 19,25Jahve nad Vojskama blagoslovit će ga: "Nek` je blagoslovljen", reći će, "moj narod egipatski, djelo mojih ruku Asirija i baština moja Izrael.
Izaija 19,1Proglas protiv Egipta. Evo GOSPOD uspet na jednom brzom oblaku: on dolazi u Egipat. Idoli Egipta drhte pred njim, a smjelost Egipćana kopni u njihovoj utrobi.
Izaija 19,2Ja ću podići Egipćane jedne protiv drugih i oni će se tući svaki protiv brata svoga, svatko protiv bližnjeg svog, grad protiv grada, kraljevstvo protiv kraljevstva .
Izaija 19,3Egipat će izgubiti razum, a ja ću njegovu unišititi politiku. Oni će se savjetovati s idolima i čarobnjacima, nekromantima i gatarima .
Izaija 19,4Ja ću izručiti Egipćane vlasti surovih gospodara, jedan moćan kralj zavladat će nad njima . proročanstvo Gospodina BOGA, svemogućeg.
Izaija 19,5Vode će nestati morske, rijeka će presahnuti i presušiti se,
Izaija 19,6kanali će postati kužni, Nilovi . Egipta opast će i presahnuti, trstika i ševar će se sasušiti.
Izaija 19,7Bilje, uzduž Nila i na njegovom ušću, sve što niče obalom rijeke, sasušit će se, bit će odneseno: ničeg neće biti.
Izaija 19,8Ribari će jecati, svi oni koji bacaju udicu u Nil rasplakat će se, oni koji zatežu mrežu nad vodom propast će.
Izaija 19,9Oni će biti razočarani, oni koji uzgajaju lan, grebenarke i tkalci postat će blijedi,
Izaija 19,10oni koji pripravljaju pića podleći će, proizvođači piva bit će zaprepašteni
Izaija 19,11Glavari Tanisa su uistinu glupi, mudri savjetnici *Faraonovi daju jedan savjet poživinčeni. Kako možete vi reći Faraonu: ” Ja sam jedan mudrac, jedan učenik onomašnjih kraljeva? “
Izaija 19,12Gdje su oni, tvoji mudraci ? Nek te pouče dakle i da se zna ono što GOSPOD, svemogući, je odlučio glede Egipta.
Izaija 19,13Oni su postali glupi, glavari Tanisa, glavari Memfisa su u tlapnjama, oni uzdrmavaju Egipat, oni, ugaoni kamen svojih plemena.
Izaija 19,14GOSPOD je sasuo na njih jedan duh vrtoglavice i oni uzdrmavaju Egipat u svemu što on čini, kao što se drma pijanac povraćajući.
Izaija 19,15Nitko više ništa neće učiniti u Egiptu, ništa više glava no rep, ništa više palma no trstika .
Izaija 19,16Onog dana, Egipat bit će kao žene, užasnut i prestrašen videći se pokretati ruku što GOSPOD, svemogući, dignut će protiv njega.
Izaija 19,17Zemlja Juda bit će užas Egiptu, svaki put kad će on biti pitanje pred njom, on će strijepiti od onog što GOSPOD, svemogući, odlučio je protiv njega.
Izaija 19,18Onog dana, bit će u Egiptu pet gradova koji će govoriti jezikom Kanaana . i bit će povezani prisegom s GOSPODOM, svemogućim. Jedan između njih zvat će se Ir-Haheres Grad Uništenja.
Izaija 19,19Onog dana, bit će jedan *oltar GOSPODOV u srcu zemlje Egipat i jedna stela GOSPODOVA uz granicu.
Izaija 19,20To će biti jedan znak i jedan svjedok za GOSPODA, svemogućeg, u zemlji Egipat: kad oni budu zavapili prema GOSPODU zbog onih koji ih tlače, on će im poslati jednog spasitelja koji će ih obraniti i osloboditi.
Izaija 19,21GOSPOD će se obznaniti Egipćanima i Egipćani onog dana, spoznat će GOSPODA. Oni će ga služiti *žrtvama i milodarima, oni će praviti zavjete GOSPODU i ispunjavati ih.
Izaija 19,22Tada, ako je GOSPOD žestoko udario Egipćane, on će ih ozdraviti: oni će pristupiti GOSPODU koji će ih uslišiti i ozdraviti.
Izaija 19,23U onaj dan, jedna će cesta ići iz Egipta u Asiriju. Egipćani će obožavati s Asirijcima.
Izaija 19,24Onog dana Izrael će treći doći, s Egiptom i Asirijom. Takav će biti blagoslov što, u zemlji,
Izaija 19,25oglasit će GOSPOD, svemogući: ” Blagoslovljen budi Egipat narod moj, Asirija, djelo mojih ruku, i Izrael baština moja. “
Isaija 19,1Breme Misiru. Gle, Gospod sjedeći na oblaku laku doći će u Misir; i zatrešće se od njega idoli Misirski, i srce će se rastopiti u Misircima.
Isaija 19,2I razdražiću Misirce jedne na druge, te će vojevati brat na brata i prijatelj na prijatelja, grad na grad, carstvo na carstvo.
Isaija 19,3I nestaće duha Misiru, i namjeru njegovu razbiću; tada će pitati svoje idole i opsjenare i vrače i gatare.
Isaija 19,4I predaću Misirce u ruke žestokim gospodarima, i ljut će car vladati njima, veli Gospod, Gospod nad vojskama.
Isaija 19,5I nestaće vode iz mora, i rijeka će presahnuti i zasušiti se.
Isaija 19,6I rijeke će oteći, opašće i presahnuti potoci Misirski, trska i sita posušiće se.
Isaija 19,7Trava kraj potoka, na ušću potoka, i svi usjevi kraj potoka posahnuće i nestaće ih i propašće.
Isaija 19,8I tužiće ribari i sjetovaće svi koji bacaju udicu, i koji razapinju mrežu po vodama zabrinuće se.
Isaija 19,9I stidjeće se koji rade od tankoga lana, i koji tkaju tanko bijelo platno.
Isaija 19,10I nasipi će mu se razvaliti, i koji zagrađuju ribnjake, svi će biti žalosna srca.
Isaija 19,11Doista, knezovi su Soanski bezumni, i savjet mudrijeh savjetnika Faraonovijeh lud je. Kako možete govoriti Faraonu: ja sam sin mudrijeh, sin starijeh careva?
Isaija 19,12Gdje su? gdje su mudraci tvoji? Neka ti kažu ako znadu što je naumio za Misir Gospod nad vojskama.
Isaija 19,13Poludješe knezovi Saonski; prevariše se knezovi Nofski; prelastiše Misir glave plemena njegovijeh.
Isaija 19,14Gospod je izlio među njih duh prijevaran, te učiniše da posrće Misir u svijem poslovima kao što posrće pijan čovjek bljujući.
Isaija 19,15I neće biti djela u Misiru što bi učinila glava ili rep, grana ili sita.
Isaija 19,16Tada će biti Misirci kao žene; bojaće se i drktati od ruke Gospoda nad vojskama kad zamahne na njih.
Isaija 19,17I zemlja će Judina biti strah Misiru; ko je se god opomene, prepašće se radi namjere Gospoda nad vojskama što je naumio suprot njemu.
Isaija 19,18U to će vrijeme biti pet gradova u zemlji Misirskoj koji će govoriti jezikom Hananskim i zaklinjati se Gospodom nad vojskama; jedan će se zvati grad Aheres.
Isaija 19,19U to će vrijeme biti oltar Gospodnji usred zemlje Misirske, i spomenik Gospodnji na međi njezinoj;
Isaija 19,20I biće znak i svjedočanstvo Gospodu nad vojskama, u zemlji Misirskoj. Kad stanu vikati ka Gospodu na nasilnike, on će im poslati spasitelja i kneza i izbaviće ih.
Isaija 19,21I biće poznat Gospod Misircima, i poznaće Misirci Gospoda u to vrijeme, i služiće mu žrtvama i darima, i zavjetovaće zavjete Gospodu, i izvršivaće.
Isaija 19,22Tako će Gospod udariti Misir, i udariv iscijeliće, jer će se obratiti ka Gospodu, umoliće mu se, i iscijeliće ih.
Isaija 19,23U to će vrijeme biti put iz Misira u Asirsku, i Asirac će ići u Misir i Misirac u Asirsku, i služiće Gospodu Misirci s Asircima.
Isaija 19,24U to će vrijeme Izrailj biti treći s Misircima i Asircima, i biće blagoslov posred zemlje.
Isaija 19,25Jer će ih blagosloviti Gospod nad vojskama govoreći: da je blagosloven moj narod Misirski i Asirski, djelo ruku mojih, i našljedstvo moje, Izrailj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje