Tražilica


Izaija 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 2,1Objava, koju je primio Izaija, sin Amosov, o Judi i Jerusalemu.
Izaija 2,2Na svršetku dana dogodit će se, da bude utvrđena gora s kućom Gospodnjom kao glavica gorama, uzvišena iznad visina.
Izaija 2,3Tada će grnuti k njoj svi koliki narodi. Mnogi će narodi ići tamo i govoriti: "Dođite da idemo na goru Gospodnju, u kuću Boga Jakovljeva! Neka nas on ući svojim putovima! Mi hoćemo hoditi stazama njegovim, jer nauka izlazi sa Siona i riječ Gospodnja od Jerusalema.
Izaija 2,4On sudi među narodima, govori pravicu mnogim narodima. Oni raskivaju mačeve svoje za raonike, koplja svoja za srpove. Više ne diže mač narod proti narodu i više se ne uči ratu.
Izaija 2,5Dakle, kućo Jakovljeva, zaputimo u svjetlosti Gospodnjoj!
Izaija 2,6Ali si odbacio narod svoj, kuću Jakovljevu; jer su puni vračara s Istoka, gatalaca kao Filistejci. Idu ruku u ruku s tuđincima.
Izaija 2,7Puna je zemlja njihova srebra i zlata i nema broja blagu njihovu; puna je zemlja njihova konja i nema broja kolima njihovim.
Izaija 2,8Puna je zemlja njihova idola i klanjaju se djelu ruku svojih, što ga načiniše prsti njihovi.
Izaija 2,9Pregiblje se čovjek, poništava se muž; nećeš im oprostiti.
Izaija 2,10Zavuci se u pećine kamene, skrij se u prah, pred strahovitim pogledom Gospodnjim, pred uzvišenim veličanstvom njegovim!
Izaija 2,11Prignut će se uznositost ljudi, poništit će se oholost muževa. Samo je Gospod uzvišen u onaj dan.
Izaija 2,12Jer će dan suda Gospod nad vojskama održati nad svim, što je oholo i uznosito, i nad svim, što se podiže, da se to poništi,
Izaija 2,13Nad svim cedrima Libanona, visokim, ponositim, i nad svim hrastovima od Bašana,
Izaija 2,14Nad svim gorama visokim i nad svim humovima izdignutim,
Izaija 2,15Nad svakom kulom visokom i svakim zidom utvrđenim,
Izaija 2,16Nad svim lađama taršiškim i nad svakim brodom dragocjenim.
Izaija 2,17Prignut će se uznositost ljudi, poništit će se oholost muževa. Samo je Gospod uzvišen u onaj dan.
Izaija 2,18Iščeznut će svi idoli.
Izaija 2,19Zavlačit će se ljudi u pećine kamene, u rupe zemaljske pred strahovitim pogledom Gospodnjim, pred uzvišenim veličanstvom njegovim, kad ustane da zemlju prepadne.
Izaija 2,20U onaj će dan čovjek idole svoje iz srebra i zlata, što ih načinio sebi, da im se klanja, pobacati krticama i slijepim mišima.
Izaija 2,21Da se zavuče u rasjekline kamene, u pukotine gorske pred strahovitim pogledom Gospodnjim, pred uzvišenim veličanstvom njegovim, kad ustane da zemlju prepadne.
Izaija 2,22Zato se prođite ljudi, kojima kroz nos ide dah životni! Kako ih treba malo cijeniti!
Izaija 2,1 Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu:
Izaija 2,2Dogodit će se na kraju dana: Gora Doma Jahvina bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi,
Izaija 2,3nagrnut će mnoga plemena i reći: "Hajde, uziđimo na Goru Jahvinu, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon doći, iz Jeruzalema riječ Jahvina.
Izaija 2,4On će biti sudac narodima, mnogim će sudit` plemenima, koji će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat` mača protiv naroda nit` se više učit` ratovanju.
Izaija 2,5Hajde, dome Jakovljev, u Jahvinoj hodimo svjetlosti!
Izaija 2,6Da, ti si svoj odbacio narod, dom Jakovljev, jer je pun vračeva s istoka i gatara kao Filistejci, bratime se s tuđincima.
Izaija 2,7Zemlja mu je puna srebra i zlata i blagu mu kraja nema; zemlja mu je puna konja, kolima mu broja nema.
Izaija 2,8Zemlja mu je prepuna kumira i oni se klanjaju pred djelom ruku svojih, pred onim što njihovi načiniše prsti.
Izaija 2,9Smrtnik će se poviti, čovjek sniziti; ne praštaj im.
Izaija 2,10Uđi među pećine, skrij se u prašinu, pred užasom Jahvinim, pred sjajem veličanstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.
Izaija 2,11Ohol pogled bit će skršen i bahatost ljudska ponižena. Jahve će se uzvisiti, on jedini - u dan onaj.
Izaija 2,12Da, bit će to dan Jahve nad Vojskama, protiv svih oholih i bahatih, protiv sviju što se uzvisiše, da ih obori;
Izaija 2,13protiv svih cedrova libanonskih i svih hrastova bašanskih;
Izaija 2,14protiv svih gora uznositih i svih bregova uzdignutih;
Izaija 2,15protiv svake visoke tvrđe i svih tvrdih zidina;
Izaija 2,16protiv sveg brodovlja taršiškog i svih brodova raskošnih.
Izaija 2,17Oholost ljudska skršit će se i bahatost ljudska poniziti. Jahve će se uzvisiti, on jedini - u dan onaj,
Izaija 2,18i kumiri će netragom nestati.
Izaija 2,19Uđite u rupe među pećinama i u spilje zemaljske pred užasom Jahvinim, pred sjajem veličanstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.
Izaija 2,20U dan onaj: bacit će svaki svoje srebro i zlatne kumire koje sebi načini da im se klanja,
Izaija 2,21kad uteče u šupljine pećina i u raspukline stijena pred užasom Jahvinim, pred sjajem veličanstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.
Izaija 2,22Čuvajte se, dakle, čovjeka koji ima samo jedan dah u nosnicama: jer što vrijedi?
Izaija 2,1Ovo je što vidje Izaija, sin Amosov, glede Jude i Jeruzalema. Svi će se narodi stjecati u Jeruzalem
Izaija 2,2Dogodit će se u budućnosti da brdo Kuće GOSPODOVE bude postavljeno na vrh planina i zavlada nad pribrežjima.
Izaija 2,3Brojni puci stavit će se na put i reći će: ” Dođite, uspnimo se planini GOSPODOVOJ, Kući Boga Jakovljeva. On će nam pokazati svoje putove i mi ćemo hoditi njegovim cestama. “ Da, sa *Siona dolazi uputa, a iz Jeruzalema riječ GOSPODOVA.
Izaija 2,4On će biti sudac među narodima, izabrani sudac brojnim narodima. Kujući svoje mačeve, oni će ih načiniti raonicima, od svojih kopalja oni će načiniti srpove. Neće više vitlati mačem narod protiv naroda, neće se više učiti tući.
Izaija 2,5Dođite, dome Jakovljev, hodimo u svjetlosti GOSPODOVOJ.
Izaija 2,6Da, ti se ostavio svoj narod, dom Jakovljev . Oni su preplavljeni Orijentom, koliko Filistincima toliko vračarima, s previše sinova stranaca.
Izaija 2,7Zemlja je puna srebra i zlata: nema granice u njihovim riznicama. Zemja je puna konja: nema granice broju njihovim kolima.
Izaija 2,8Zemlja je puna idola: oni se klanjaju pred djelom svojih ruku, pred onim što su njihovi prsti izradili.
Izaija 2,9Oni će se morati pokoriti, ljudi, čovjek bit će ponižen ti im nećeš moći oprostiti.
Izaija 2,10Idi u stijenje, skrij se u zemlju pred užasom GOSPODOVIM i sjajem njegove visosti.
Izaija 2,11Oholi pogled ljudski bit će spušten, oholi ljudi morat će se pokoriti: a onog dana, GOSPOD sam bit će oduševljen.
Izaija 2,12Jer, bit će jedan dan za GOSPODA, svemoćnog, protiv sveg što je ponosno, oholo i uzvišeno i koje bit će ponizno:
Izaija 2,13protiv svih cedrova libanskih, oholih i uzvišenih, i protiv svih hrastova Bašana,
Izaija 2,14protiv svih oholih planina i protiv svih uzvišenih brežuljaka,
Izaija 2,15protiv svih visokih kula i protiv svih bedema nedostupnih,
Izaija 2,16protiv svih lađa iz Tarsisa i protiv svih raskošnih lađa.
Izaija 2,17Oholost ljudska morat će se povinuti, oholi ljudi bit će poniženi: a onog dana, GOSPOD sam bit će ushićen
Izaija 2,18i svi zajedno, idoli će nestati.
Izaija 2,19Uđite u udubine stijenja i u skrovišta zemlje, pred užasom GOSPODOVIM i sjajem njegove visosti kad kad se on bude podigao užasavati zemlju.
Izaija 2,20U onaj dan, ljudi će bacati krticama i slijepimmiševima svoje srebrne idole i i svoje zlatne idole, koje bijahu izradili za klanjati se pred njima.
Izaija 2,21Oni će ići u rupe stijenja, u pukotine stijene, pred užasom GOSPODOVIM i sjajem njegove visosti kad su bude podigao za užasavati zemlju.
Izaija 2,22Pustite dakle čovjeka, on je samo jedan dah u nosu: što on dakle vrijedi?
Isaija 2,1Riječ koja dođe u utvari Isaiji sinu Amosovu za Judu i za Jerusalim.
Isaija 2,2Biće u potonja vremena gora doma Gospodnjega utvrđena uvrh gora i uzvišena iznad humova, i stjecaće se k njoj svi narodi.
Isaija 2,3I ići će mnogi narodi govoreći: hodite da idemo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljeva, i učiće nas svojim putovima, i hodićemo stazama njegovijem; jer će iz Siona izaći zakon, i riječ Gospodnja iz Jerusalima.
Isaija 2,4I sudiće među narodima, i karaće mnoge narode, te će raskovati mačeve svoje na raonike, i koplja svoja na srpove, neće dizati mača narod na narod, niti će se više učiti boju.
Isaija 2,5Dome Jakovljev, hodi da idemo po svjetlosti Gospodnjoj.
Isaija 2,6Ali si ostavio svoj narod, dom Jakovljev, jer su puni zala istočnijeh i gataju kao Filisteji, i mili su im sinovi tuđinski.
Isaija 2,7I zemlja je njihova puna srebra i zlata, i blagu njihovu nema kraja; zemlja je njihova puna konja, i kolima njihovijem nema kraja.
Isaija 2,8Puna je zemlja njihova i idola; djelu ruku svojih klanjaju se, što načiniše prsti njihovi.
Isaija 2,9I klanjaju se prosti ljudi, i savijaju se glavni ljudi; nemoj im oprostiti.
Isaija 2,10Uđi u stijenu, i sakrij se u prah od straha Gospodnjega i od slave veličanstva njegova.
Isaija 2,11Ponosite oči čovječije poniziće se, i visina ljudska ugnuće se, a Gospod će sam biti uzvišen u onaj dan.
Isaija 2,12Jer će doći dan Gospoda nad vojskama na sve ohole i ponosite i na svakoga koji se podiže, te će biti poniženi,
Isaija 2,13I na sve kedre Livanske velike i visoke i na sve hrastove Vasanske,
Isaija 2,14I na sve gore visoke i na sve humove izdignute,
Isaija 2,15I na svaku kulu visoku i na svaki zid tvrdi,
Isaija 2,16I na sve lađe Tarsiske i na sve likove mile.
Isaija 2,17Tada će se ponositost ljudska ugnuti i visina se ljudska poniziti, i Gospod će sam biti uzvišen u onaj dan.
Isaija 2,18I idola će nestati sasvijem.
Isaija 2,19I ljudi će ići u pećine kamene i u rupe zemaljske od straha Gospodnjega i od slave veličanstva njegova, kad ustane da potre zemlju.
Isaija 2,20Tada će baciti čovjek idole svoje srebrne i idole svoje zlatne, koje načini sebi da im se klanja, krticama i slijepijem mišima,
Isaija 2,21Ulazeći u rasjeline kamene i u pećine kamene od straha Gospodnjega i od slave veličanstva njegova, kad ustane da potre zemlju.
Isaija 2,22Prođite se čovjeka, kojemu je dah u nosu; jer šta vrijedi?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje