Tražilica


Izlazak 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 1,1Ovo su imena sinova Izraelovih, koji su bili svi sa porodicama svojim došli u Egipat zajedno s Jakovom:
Izlazak 1,2Ruben, Simeon, Levi, Juda;
Izlazak 1,3Isakar, Zebulun, Benjamin;
Izlazak 1,4Dan, Naftali, Gad i Ašer.
Izlazak 1,5Broj potomaka Jakovljevih iznosio je sedamdeset; ali je Josip boravio već prije u Egiptu.
Izlazak 1,6Tada umre Josip, sva braća njegova i sav onaj naraštaj.
Izlazak 1,7A potomci se Izraelovi umnožiše veoma i postadoše vrlo mnogobrojni i jaki, tako da je sva zemlja bila od njih gusto napučena.
Izlazak 1,8Tada zavlada novi kralj u Egiptu, koji nije ništa znao o Josipu.
Izlazak 1,9On reče narodu svojemu: "Eto, narod sinova Izraelovih brojniji je i moćniji od nas.
Izlazak 1,10Hajde da mudro postupamo s njim, da još dalje ne raste i u slučaju kakva rata ne prijeđe k neprijateljima naime, ne udari na nas i ne otide iz zemlje!"
Izlazak 1,11Postaviše stoga nad njima narednike, da ih muče teškim poslovima; tako moradoše faraonu zidati za skladišta gradove Pitom i Ramses.
Izlazak 1,12Ali što su ga vie tlačili, to se je više on množio i više se širio, tako da su strahovali od sinova Izraelovih.
Izlazak 1,13Zato su Egipćani silom gonili sinove Izraelove na posao.
Izlazak 1,14Ogorčavali su im život teškim poslom s ilovačom i opekama i svakim radom u polju, i gonili ih silom na sve te poslove.
Izlazak 1,15A babicama hebrejskim, od kojih se jedna zvala Šifrah, a druga Puah, naredi kralj egipatski ovo:
Izlazak 1,16"Kad pomažete Hebrejkama kod porođaja, pripazite na spol: ako je dječak, usmrtite ga, ako je djevojčica, neka ostane na životu!"
Izlazak 1,17Ali se babice bojale Boga i nijesu činile, kako im naredio kralj egipatski, nego su ostavljale dječake na životu.
Izlazak 1,18Zato kralj egipatski dade dozvati babice i zapita ih: "Zašto tako činite i ostavljate dječake na životu?"
Izlazak 1,19Babice odgovoriše faraonu: "Jest, Hebrejke nijesu kao žene egipatske, nego znadu same sebi pomoći. Prije nego dođe babica, one već rode."
Izlazak 1,20Zato Bog učini dobro babicama. Tako se je narod množio i postao veoma mnogobrojan.
Izlazak 1,21Jer su se babice bojale Boga, dade im Bog veliko potomstvo.
Izlazak 1,22Ali faraon zapovjedi svemu narodu svojemu: "Sve dječake, što se rode, bacajte u Nil, a djevojčice sve ostavljajte na životu!"
Izlazak 1,1 Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s Jakovom sišli u Egipat, svaki sa svojim domom:
Izlazak 1,2Ruben, Šimun, Levi i Juda;
Izlazak 1,3Jisakar, Zebulun i Benjamin;
Izlazak 1,4Dan i Naftali; Gad i Ašer.
Izlazak 1,5U svemu Jakovljevih potomaka bijaše sedamdeset duša. A Josip je već bio u Egiptu.
Izlazak 1,6I umre Josip, a pomru i sva njegova braća i sav onaj naraštaj.
Izlazak 1,7Ali su Izraelci bili rodni, namnožili se i silno ojačali, tako da su napučili zemlju.
Izlazak 1,8Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa.
Izlazak 1,9I reče on svome puku: "Eto, sinovi su Izraelovi postali narod brojan i moćniji od nas.
Izlazak 1,10Hajde, postupimo mudro s njima: spriječimo im porast, da se u slučaju rata ne pridruže našim neprijateljima, da ne udare na nas i napokon ne odu iz zemlje.
Izlazak 1,11I postaviše nad njima nadglednike da ih tlače teškim radovima. Tako su faraonu sagradili gradove-skladišta: Pitom i Ramses.
Izlazak 1,12Ali što su ih više tlačili, oni se još više množili, napredovali i širili se, tako da su Egipćani strahovali od Izraelaca.
Izlazak 1,13I Egipćani se okrutno obore na Izraelce.
Izlazak 1,14Ogorčavali su im život teškim radovima: pravljenjem meljte i opeke, različitim poljskim poslovima i svakovrsnim naporima koje im nemilosrdno nametahu.
Izlazak 1,15Egipatski se kralj obrati i na hebrejske babice, od kojih jednoj bijaše ime Šifra, a drugoj Pua, pa im naredi:
Izlazak 1,16"Kad u porodu pomažete Hebrejkama, dobro pogledajte oba kamena sjedala: ako je muško dijete, ubijte ga; ako je žensko, neka živi.
Izlazak 1,17Ali su se babice bojale Boga i nisu činile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavljale na životu mušku djecu.
Izlazak 1,18Stoga egipatski kralj pozove babice pa im rekne: "Zašto ste tako radile i na životu ostavljale mušku djecu?
Izlazak 1,19Nato babice odgovore faraonu: "Hebrejke nisu kao egipatske žene. One su životne. Prije nego babica dođe k njima, one već rode.
Izlazak 1,20Bog je to babicama za dobro primio. Narod se množio i silno porastao.
Izlazak 1,21A kako su se babice bojale Boga, on ih obdari potomstvom.
Izlazak 1,22Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu: "Svako muško dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na životu ostavite samo žensku djecu.
Izlazak 1,1Evo imena sinova Izraelovih došavših u Egipat - s Jakovom su došli, svaki i njegova obitelj:
Izlazak 1,2Ruben, Simeon, Levi i Juda,
Izlazak 1,3Isakar, Zabulon i Benjamin,
Izlazak 1,4Dan i Neftali, Gad i Ašer.
Izlazak 1,5Potomaka Jakovljevih bijaše, u svemu, 70 osoba : Josip, on, već bijaše u Egiptu.
Izlazak 1,6Potom Josip umrije, kao i sva njegova braća i svo ondašnje pokoljenje.
Izlazak 1,7Sinovi Izraelovi plodonosni, namnažaše se, umnažaše i postajaše sve jači i jači: zemlja se njima napuni.
Izlazak 1,8Tad jedan novi kralj, koji nije poznavao Josipa, podiže se nad Egiptom.
Izlazak 1,9On reče svojem narodu: ` Puk sinova Izraelovih je prekomjerno brojan i prejak za nas.
Izlazak 1,10Poduzmimo dakle mudre mjere protiv njega, da se prestane umnožavati. U slučaju rata, on će se također pridružiti našim neprijateljima, oni će se tući protiv nas i otići iz zemlje. `
Izlazak 1,11Nametnu mu dakle šefove kuluka, da bi ga uništio teškim radovima, i on izgradi za Faraona gradove skladišta, Pitom i Ramzes .
Izlazak 1,12Ali što su više htjeli desetkovati ga, više se on umnažao i širio: živjelo se u napasti pred sinovima Izraelovim.
Izlazak 1,13Tad Egipćani s okrutnošću pokoriše sinove Izraelove
Izlazak 1,14i zagorčiše im život jednim okrutnim robovanjem: malter, opeke, svi poljski radovi, ukratko svo robovanje koje im s okrutnošću nametnuše.
Izlazak 1,15Kralj Egipta reče primaljama hebrejskim od kojih se jedna zvala Šifra a druga Pua:
Izlazak 1,16` Kad porađate žene hebrejske, gledajte spol djeteta . Ako je to dječak usmrtite ga. Ako je djevojčica nek živi. `
Izlazak 1,17Ali primalje se bojaše Boga; one ne učiniše kako im je kralj Egipta bio rekao i ostavljahu i dječake u životu.
Izlazak 1,18Kralj Egipta ih, tada, pozva i reče im: ` Zašto ste postupale tako i ostavljale dječake živjeti? `
Izlazak 1,19Primalje rekoše * Faraonu: ` Žene Hebreja nisu kao Egipćanke; one su pune života; prije no što im primalja dođe, one su već porodile. `
Izlazak 1,20Bog učini primalje uspješnima, i puk se umnoži i postade vrlo jak.
Izlazak 1,21No, kako su se primalje bojale Boga i kako im Bog dodijeli jedno jedno potomstvo,
Izlazak 1,22Faraon zapovjedi svom njegovom puku: ` Svakog novorođenog dječaka bacite u Rijeku ! `
2. Mojsijeva 1,1Ovo su imena sinova Izrailjevijeh koji dođoše u Misir, dođoše s Jakovom, svaki sa svojom porodicom:
2. Mojsijeva 1,2Ruvim, Simeun, Levije i Juda,
2. Mojsijeva 1,3Isahar, Zavulon i Venijamin,
2. Mojsijeva 1,4Dan i Neftalim, Gad i Asir.
2. Mojsijeva 1,5A svega bijaše ih od bedara Jakovljevijeh sedamdeset duša s Josifom, koji bješe u Misiru.
2. Mojsijeva 1,6A Josif umrije i sva braća njegova i sav onaj naraštaj.
2. Mojsijeva 1,7I sinovi Izrailjevi narodiše se i umnožiše se, i napredovaše i osiliše veoma, da ih se zemlja napuni.
2. Mojsijeva 1,8Tada nasta nov car u Misiru, koji ne znadijaše za Josifa;
2. Mojsijeva 1,9I reče narodu svojemu: gle, narod sinova Izrailjevijeh veći je i silniji od nas.
2. Mojsijeva 1,10Nego hajde mudro da postupamo s njima, da se ne množe, i kad nastane rat da ne pristanu s neprijateljima našim i ne udare na nas i ne otidu iz zemlje.
2. Mojsijeva 1,11I postaviše nad njima nastojnike da ih muče teškim poslovima; i građaše narod Izrailjev Faraonu gradove Pitom i Ramesu.
2. Mojsijeva 1,12Ali što ga više mučahu to se više množaše i napredovaše, da se grožahu od sinova Izrailjevijeh.
2. Mojsijeva 1,13I žestoko nagonjahu Misirci sinove Izrailjeve na poslove,
2. Mojsijeva 1,14I zagrčivahu im život teškim poslovima, blatom i opekama i svakim radom u polju, i svakim drugim poslom, na koji ih žestoko nagonjahu.
2. Mojsijeva 1,15I još zapovjedi car Misirski babicama Jevrejskim, od kojih jednoj bješe ime Sefora a drugoj Fuva,
2. Mojsijeva 1,16I reče: kad babičite Jevrejke, i u porođaju vidite da je muško, ubijte ga, a kad bude žensko, nek ostane živo.
2. Mojsijeva 1,17Ali se babice bojahu Boga, i ne činjahu kako im reče car Misirski, nego ostavljahu djecu u životu.
2. Mojsijeva 1,18A car Misirski dozva babice, i reče im: zašto to činite, te ostavljate u životu mušku djecu?
2. Mojsijeva 1,19A babice rekoše Faraonu: Jevrejke nisu kao žene Misirke; jače su; dok im dođe babica, one već rode.
2. Mojsijeva 1,20I Bog učini dobro babicama; i narod se umnoži i osili veoma;
2. Mojsijeva 1,21I što se babice bojahu Boga, načini im kuće.
2. Mojsijeva 1,22Tada zapovjedi Faraon svemu narodu svojemu govoreći: svakoga sina koji se rodi bacite u vodu, a kćeri sve ostavljajte u životu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje