Tražilica


Izlazak 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 17,1Nato sva zajednica sinova Izraelovih na zapovijed Gospodnju pođe dalje iz pustinje Sina od postaje do postaje. Napokon se utaboriše u Refidimu, jer ondje nije bilo pitke vode za narod,
Izlazak 17,2Posvadi se narod s Mojsijem i povika: "Daj nam vode da pijemo!" A Mojsije im reče: "Što se vi svađate sa mnom: Zašto kušate Gospoda?"
Izlazak 17,3Ali narod, koji je ondje hlepio za vodom, mrmljao je i dalje proti Mojsiju i govorio: "Zašto nas izvede iz Egipta? Zar da nas, djecu našu i stoku našu pomoriš žeđu?"
Izlazak 17,4I Mojsije zavapi Gospodu: "Što da učinim s ovim narodom? Još samo malo, pa će me kamenovati."
Izlazak 17,5Gospod odgovori Mojsiju: "Idi pred narodom! Uzmi sa sobom nekoliko od starješina izraelskih! Uzmi i štap u ruku, kojim si udarao po Nilu, i idi!
Izlazak 17,6Ja ću se tamo naći pred tobom na hridi na Horebu. Udari tada po hridi, i voda će iz nje poteći, da narod može piti." Mojsije učini tako pred očima starješina izraelskih.
Izlazak 17,7Mjesto prozva on Masa i Meriba, jer su se ondje sinovi Izraelovi svađali i Gospoda kušali, kad su govorili: "Je li Gospod među nama ili nije?"
Izlazak 17,8Tada dođoše Amalečani, da se bore s Izraelcima u Refidimu.
Izlazak 17,9Mojsije zapovjedi Jošui: "Izaberi za nas ljude i zametni sutra boj s Amalečanima! Ja ću se staviti na vrh brda sa štapom Božjim u ruci."
Izlazak 17,10Jošua učini, kako mu je bio zapovjedio Mojsije, i borio se je s Amalečanima. A Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda.
Izlazak 17,11Dokle je Mojsije držao u vis ruke svoje, pobjeđivali su Izraelci. A kad bi spustio ruke svoje, pobjeđivali su Amalečani.
Izlazak 17,12Napokon se umoriše ruke Mojsijeve. Zato uzeše kamen, te mu ga podmetnuše. On sjede na njega, i Aron i Hur podupriješe mu ruke, jedan s jedne strane, drugi s druge. Tako mu izdržaše ruke do zalaska sunca u jednakom položaju,
Izlazak 17,13I Jošua pobijedi Amalečane i vojsku njihovu oštricom mača.
Izlazak 17,14Nato zapovjedi Gospod Mojsiju: "Zapiši to za spomen u knjigu i kaži Jošui, da ću spomen na Amalečane pod nebom sasvim zatrti!"
Izlazak 17,15Onda napravi Mojsije žrtvenik i nazva ga "Gospod je stijeg moj"
Izlazak 17,16On reče: "Ruku gore na stijeg Gospodnji! Gospod ratuje proti Amaleku od naraštaja do naraštaja."
Izlazak 17,1 Sva izraelska zajednica po Jahvinoj zapovijedi krene dalje iz pustinje Sina. Utabore se kod Refidima. Tu nije bilo vode da narod pije.
Izlazak 17,2Zato narod zapodjene prepirku s Mojsijem. Vikali su: "Daj nam vode da pijemo!" A Mojsije im odgovori: "Zašto se sa mnom prepirete? Zašto kušate Jahvu?
Izlazak 17,3Ali je narod žeđao za vodom, pa je mrmljao na Mojsija i govorio: "Zašto si nas iz Egipta izveo? Zar da nas žeđom pomoriš, nas, našu djecu i našu stoku?
Izlazak 17,4"Što ću s ovim narodom!" - zazivao je Mojsije Jahvu. "Još malo pa će me kamenovati.
Izlazak 17,5"Istupi pred narod!" - rekne Jahve Mojsiju. "Uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starješina; uzmi u ruku štap kojim si udario Rijeku i pođi.
Izlazak 17,6A ja ću stajati pred tobom ondje, na pećini na Horebu. Udari po pećini: iz nje će poteći voda, pa neka se narod napije." Mojsije učini tako naočigled izraelskih starješina.
Izlazak 17,7Mjesto prozovu Masa i Meriba, zbog toga što su se Izraelci prepirali i kušali Jahvu govoreći: "Je li Jahve među nama ili nije?
Izlazak 17,8Uto dođu Amalečani i zarate s Izraelcima kod Refidima.
Izlazak 17,9A Mojsije reče Jošui: "Odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu s Amalečanima. Ja ću sutra stati na vrh brda, sa štapom Božjim u ruci.
Izlazak 17,10Jošua učini kako mu je Mojsije rekao te zađe u borbu s Amalečanima, a Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda.
Izlazak 17,11I dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali; a kad bi ruke spustio, nadjačavali bi Amalečani.
Izlazak 17,12Ali Mojsiju ruke napokon klonu. Zato uzeše kamen, staviše ga poda nj i on sjede, dok mu Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držahu ruke, tako da mu izdržaše do sunčanog zalaska.
Izlazak 17,13I Jošua oštricom mača svlada Amaleka i njegov narod.
Izlazak 17,14Onda Jahve reče Mojsiju: "Zapiši ovo u knjigu na sjećanje i utuvi u uši Jošui da ću ja spomen na Amalečane sasvim izbrisati pod nebom!
Izlazak 17,15Podiže zatim Mojsije žrtvenik i nazva ga : Jahve mi je stijeg!
Izlazak 17,16"Jer", reče, "Jahvin stijeg u ruku! Jahvin je boj protiv Amalečana od naraštaja do naraštaja!
Izlazak 17,1Sva zajednica sinova Izraelovih pođe iz pustinje Sin, prelazeći svoje etape na zapovijed GOSPODOVU. Oni taborovaše u Refidimu, ali tu ne bijaše vode puku za piti.
Izlazak 17,2Narod ukori Mojsija: `Dajte nam piti vode `, rekoše oni. Mojsije im reče: `Zašto me korite? Zašto stavljate na kušnju GOSPODA?`
Izlazak 17,3Ondje, narod ožedni; narod zagunđa protiv protiv Mojsija: `Zašto si dakle, reče on, nas doveo iz Egipta? Da me pustiš umrijeti od žeđi, mene, moje sinove i moja stada?`
Izlazak 17,4Mojsije zavapi prema GOSPODU: `Što trebam učiniti za ovaj puk? Još malo i oni će me kamenovati.`
Izlazak 17,5GOSPOD reče Mojsiju: ` Pođi ispred naroda, uzmi sa sobom nekoliko *starješina Izraelovih; štap kojim si udario Rijeku, uzmi štap u ruku i pođi.
Izlazak 17,6Ja ću se nalaziti ispred tebe, ondje na stijeni - u Horebu -. Udarit ćeš stijenu, i otud će izići voda i narod će ju piti. ` Mojsije učini tako, pred očima starješina Izraelovi.
Izlazak 17,7On nazva to mjesto Masa i Meriba - Iskušavanje i Kavga radi kavge sinova Izraelovih i jer su stavili na iskušenje GOSPODA govoreći: ` GOSPOD da li je među nama, da ili ne ? `
Izlazak 17,8Tada, Amalek dođe boriti se s Izraelom u Refidimu.
Izlazak 17,9Mojsije reče Jošui: ` Izaberi nam ljude i iziđi boriti se protiv Amaleka; sutra, ja ću stajati na vrhu brežuljka, sa štapom Božjim u ruci. `
Izlazak 17,10Kako Mojsije bijaše rekao, Jošua zapodjenu borbu protiv Amaleka, dok Mojsije, Aaron i Hur bijahu se uspeli nana vrh brežuljka.
Izlazak 17,11Onda, kad Mojsije podizaše ruku Izrael bijaše jači; kad on spuštaše ruku Amalek bijaše jači.
Izlazak 17,12Ruke Mojsijeve otežaše, oni uzeše jedan kamen, staviše ga pod njega i on sjede na njega. Aaron i Hur, svaki s po jedne strane, pridržavahu mu ruke.Tako, njegove ruke držaše čvrsto sve do zalaska sunca,
Izlazak 17,13a Jošua natjera Amaleka njegov puk ustuknuti sječivu mača.
Izlazak 17,14GOSPOD reče Mojsiju: ` Zapiši to u podsjetnik na knjizi i prenesi u uši Jošui: Izbrisat ću sjećanje na Amaleka, izbrisat ću njega ispod nebesa! `
Izlazak 17,15Mojsije izgradi jedan *žrtvenik, dade mu ime GOSPOD moj barjak `,
Izlazak 17,16i reče: ` Pošto je ruka podignuta protiv prijestolja GOSPODOVOG, to je rat između GOSPODA i Amaleka iz doba u doba! `
2. Mojsijeva 17,1I podiže se iz pustinje Sina sav zbor sinova Izrailjevih putem svojim po zapovjesti Gospodnjoj, i stadoše u oko u Rafidinu; a ondje ne bješe vode da narod pije.
2. Mojsijeva 17,2I narod se svađaše s Mojsijem govoreći: daj nam vode da pijemo. A on im reče: što se svađate sa mnom? što kušate Gospoda?
2. Mojsijeva 17,3Ali narod bješe ondje žedan vode, te vikaše narod na Mojsija, i govoraše: zašto si nas izveo iz Misira da nas i sinove naše i stoku našu pomoriš žeđu?
2. Mojsijeva 17,4A Mojsije zavapi ka Gospodu govoreći: šta ću činiti s ovijem narodom? Još malo pa će me zasuti kamenjem.
2. Mojsijeva 17,5A Gospod reče Mojsiju: prođi pred narod, i uzmi sa sobom starješine Izrailjske, i štap svoj kojim si udario vodu uzmi u ruku svoju, i idi.
2. Mojsijeva 17,6A ja ću stajati pred tobom ondje na stijeni na Horivu; a ti udari u stijenu, i poteći će iz nje voda da pije narod. I učini Mojsije tako pred starješinama Izrailjskim.
2. Mojsijeva 17,7A mjesto ono prozva Masa i Meriva zato što se svađaše sinovi Izrailjevi i što kušaše Gospoda govoreći: je li Gospod među nama ili nije?
2. Mojsijeva 17,8Ali dođe Amalik da se bije s Izrailjem u Rafidinu.
2. Mojsijeva 17,9A Mojsije reče Isusu: izberi nam ljude, te izađi i bij se s Amalikom; a ja ću sjutra stati na vrh brda sa štapom Božjim u ruci.
2. Mojsijeva 17,10I učini Isus kako mu reče Mojsije, i pobi se s Amalikom; a Mojsije i Aron i Or izađoše na vrh brda.
2. Mojsijeva 17,11I dokle Mojsije držaše u vis ruke svoje, nadbijahu Izrailjci, a kako bi spustio ruke, odmah nadbijahu Amaličani.
2. Mojsijeva 17,12Ali ruke Mojsiju otežaše, zato uzeše kamen i podmetnuše poda nj, te sjede; a Aron i Or držahu mu ruke jedan s jedne strane a drugi s druge, i ne klonuše mu ruke do zahoda sunčanoga.
2. Mojsijeva 17,13I razbi Isus Amalika i narod njegov oštrijem mačem.
2. Mojsijeva 17,14Potom reče Gospod Mojsiju: zapiši to za spomen u knjigu, i ka¾i Isusu neka pamti da ću sasvijem istrijebiti spomen Amalikov ispod neba.
2. Mojsijeva 17,15Tada načini Mojsije oltar, i nazva ga: Gospod zastava moja.
2. Mojsijeva 17,16I reče: što se ruka bješe podigla na prijesto Gospodnji, Gospod će ratovati na Amalika od koljena do koljena.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje