Tražilica


Izlazak 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 20,1Onda Bog izgovori sve ovo, govoreći:
Izlazak 20,2Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji te je izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
Izlazak 20,3Neimaj drugih bogova uz mene!
Izlazak 20,4Ne pravi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga, što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodi pod zemljom!
Izlazak 20,5Ne padaj ničice pred njima i ne klanjaj se njima, jer ja Gospod, Bog tvoj, jesam Bog ljubomoran, koji kazni zlodjela otaca na djeci, do trećeg i četvrtog koljena, onih koji me mrze,
Izlazak 20,6A milosrđe iskazuje tisućama, koji me ljube i drže zapovijedi moje.
Izlazak 20,7Ne uzimaj uzalud imena Gospoda, Boga svojega, jer Gospod neće pustiti bez kazne onoga, koji uzima ime njegovo uzalud.
Izlazak 20,8Sjeti se subotnoga dana, drži ga svetim.
Izlazak 20,9šest dana radi i obavljaj sve poslove svoje.
Izlazak 20,10Ali sedmi dan jest subota, dan odmora u čast Gospodu, Bogu tvojemu. Tad ne smiješ raditi nikakva posla, ni ti ni sin tvoj ili kći tvoja, ni sluga tvoj ni sluškinja tvoja ni stoka tvoja ni stranac, koji boravi kod tebe unutar vrata tvojih.
Izlazak 20,11Jer u šest dana stvori Gospod nebo i zemlju, more i sve, što je u njima, ali sedmi dan otpočinu on. Zato je Gospod blagoslovio i posvetio subotni dan.
Izlazak 20,12Poštuj oca svojega i mater svoju, da dugo živiš u zemlji; koju će ti dati Gospod, Bog tvoj!
Izlazak 20,13Ne ubij!
Izlazak 20,14Ne čini preljuba!
Izlazak 20,15Ne kradi!
Izlazak 20,16Ne svjedoči lažno proti bližnjemu svojemu!
Izlazak 20,17Ne poželi kuće bližnjega svojega! Ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, sluškinje njegove, vola njegova, magarca njegova, ni igdje išta, što pripada bližnjemu tvojemu!"
Izlazak 20,18Kad vidje sav narod gromove, munje, glas trube i goru gdje se dimi, prepade se narod i zadrhta i ostade stojeći u daljini.
Izlazak 20,19Oni rekoše Mojsiju: "Govori ti nama, i slušat ćemo! A Bog neka ne bi govorio s nama, da mi pomremo!"
Izlazak 20,20Mojsije reče narodu: "Ne bojte se, jer Bog dođe samo, da vas stavi na kušnju i da strah pred njim uzdrži budan u vama, da ne griješite."
Izlazak 20,21I dok je narod ostao stojeći u daljini, pristupi Mojsije k tamnim oblacima, u kojima je bio Bog,
Izlazak 20,22I reče Gospod Mojsiju: "Zapovjedi sinovima Izraelovim ovo: Vidjeli ste, da sam s neba govorio s vama.
Izlazak 20,23Ne činite sebi uza me bogova srebrnih i ne pravite sebi bogova zlatnih!
Izlazak 20,24Napravi mi žrtvenik od zemlje i prinesi na njemu svoje žrtve paljenice i žrtve svoje mirotvorne, ovce svoje i goveda svoja! Na mjestu, što ću ga svaki put odrediti za štovanje imena mojega, doći ću k tebi i blagoslovit ću te.
Izlazak 20,25A ako mi hoćeš napraviti žrtvenik od kamenja, ne smiješ ga, zidati od kamenja tesana, jer ako ga obrađuješ dlijetom svojim, oskvrnjuješ ga.
Izlazak 20,26Ne uzlazi k žrtveniku mojemu uza stepenice, da se ne otkrije pred njim golotinja tvoja!"
Izlazak 20,1 Onda Bog izgovori sve ove riječi:
Izlazak 20,2"Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
Izlazak 20,3Nemoj imati drugih bogova uz mene.
Izlazak 20,4Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.
Izlazak 20,5Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena,
Izlazak 20,6a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.
Izlazak 20,7Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
Izlazak 20,8Sjeti se da svetkuješ dan subotni.
Izlazak 20,9Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao.
Izlazak 20,10A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata.
Izlazak 20,11Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.
Izlazak 20,12Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj.
Izlazak 20,13Ne ubij!
Izlazak 20,14Ne učini preljuba!
Izlazak 20,15Ne ukradi!
Izlazak 20,16Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
Izlazak 20,17Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!
Izlazak 20,18Sav je puk bio svjedok grmljavine i sijevanja, svi čuše zvuk trube i vidješe kako se brdo dimi: gledali su i tresli se i stajali podalje.
Izlazak 20,19Onda rekoše Mojsiju: "Ti nam govori, a mi ćemo slušati. Neka nam Bog ne govori, da ne pomremo!
Izlazak 20,20"Ne bojte se", reče Mojsije narodu. "Bog je došao da vas samo iskuša; da strah pred njim ostane s vama te da ne griješite.
Izlazak 20,21Narod ostane podalje, a Mojsije pristupi gustom oblaku gdje se Bog nalazio.
Izlazak 20,22"Ovako reci Izraelcima", progovori Jahve Mojsiju. "Sami ste vidjeli da sam s vama govorio s neba.
Izlazak 20,23Ne pravite uza me kumira od srebra niti sebi pravite kumira od zlata.
Izlazak 20,24Načini mi žrtvenik od zemlje i na njemu mi prinosi svoje žrtve paljenice i žrtve pričesnice, svoju sitnu i svoju krupnu stoku. Na svakome mjestu koje odredim da se moje ime spominje ja ću doći k tebi da te blagoslovim.
Izlazak 20,25Ako mi budeš gradio kameni žrtvenik, nemoj ga graditi od klesanoga kamena, jer čim na nj spustiš svoje dlijeto, oskvrnit ćeš ga.
Izlazak 20,26Ne uzlazi na moj žrtvenik po stepenicama, da se ne pokaže na njemu golotinja tvoja.
Izlazak 20,1I Bog izgovori sve ove riječi .
Izlazak 20,2` Ja sam GOSPOD, tvoj Bog, koji te izveo iz Egipta, iz kuće ropstva:
Izlazak 20,3Ti nećeš imati drugih bogova nasuprot meni .
Izlazak 20,4Ti nećeš izrađivati idole, niti bilo što što bi imalo oblik onog što se nalazi gore u nebu, ovdje dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom.
Izlazak 20,5Nećeš se klanjati pred tim bogovima i nećeš im služiti -, jer ja sam GOSPOD, tvoj Bog, jedan ljubomoran Bog, progoneći grješke očeva kod sinova u tri i četiri pokoljenja - ako me mrze, -
Izlazak 20,6ali dokazujući vjernost u tisićama pokoljenja - ako li me ona vole i pridržavaju se mojih zapovjedi .
Izlazak 20,7Ti nećeš nepravedno izgovoriti ime GOSPODA, tvojeg Boga, jer GOSPOD ne oprašta onome koji u korist laži i krivde izgovori njegovo ime.
Izlazak 20,8Nek u dan *šabata čini se podsjećanje svetkujući ga.
Izlazak 20,9Ti ćeš raditi šest dana, obavljajući sve svoje poslove,
Izlazak 20,10ali sedmog dana, je šabat GOSPOD, tvojeg Boga. Nećeš obavljati nikakav posao, ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kćer, kao ni tvoj sluga, tvoja sluškinja, tvoje životinje ili useljenici koje imaš u svojim gradovima.
Izlazak 20,11Jer u šest dana, GOSPOD je stvorio zemlju, more i sve što oni sadržavaju, ali on se odmarao sedmog dana. To je ono zbog čega je GOSPOD blagoslovio i posvetio dan šabata.
Izlazak 20,12Štuj svojeg oca i svoju majku, da se tvoji dani, koje ti dade GOSPOD, tvoj Bog, na zemlji produže.
Izlazak 20,13Ti nećeš počiniti ubojstvo.
Izlazak 20,14Ti nećeš počiniti bluda.
Izlazak 20,15Ti nećeš počiniti otmice .
Izlazak 20,16Ti nećeš lažno posvjedočiti protiv bližnjega svoga.
Izlazak 20,17Nećeš hlepiti za kućom bližnjega svoga. Ti nećeš hlepiti ni za ženom bližnjega svoga, ni za njegovim slugom, ni za njegovom sluškinjom, njegovim govedom ili magaretom, niti za bilo čim što pripada bližnjemu tvome. `
Izlazak 20,18Sav puk zapazi glasove, plamsanje, glasove zbora i zadimljenu planinu; puk vidje uzdrhta i zadrža se na odstojanju.
Izlazak 20,19Oni rekoše Mojsiju: ` Govori nam ti sam i mi ćemo slušati; ali da nam Bog ne govori, bila bi to naša smrt! `
Izlazak 20,20Mojsije reče puku: ` Ne strahujte! Jer, to je za vama dokazati da je Bog došao, da njegova straha bude nad vama da vi ne griješite. `
Izlazak 20,21A narod se zadrža na odstojanju, ali Mojsije primaknu gustu noć u kojoj bi jaše Bog.
Izlazak 20,22GOSPOD reče Mojsiju: ` Ovako ćeš kazati sinovima Izraelovim: Vi ste i sami vidjeli da sam vam ja s *nebeskih visina govorio.
Izlazak 20,23Vi se prema meni nećete odnositi kao prema jednom bogu od srebra ni kao bogu od zlata vi ih nećete sebi praviti.
Izlazak 20,24Ti ćeš mi načiniti jedan oltar od zemlje za žrtvovanje tvojih holokausta2 i tvojih žrtava mira, tvoje sitne i tvoje krupne stoke; na svakom mjestu gdje ću ja začuti svoje *ime, doći ću k tebi i blagosloviti te.
Izlazak 20,25Ali ako li mi izgradiš oltar od kamena, nećeš ga izgraditi od klesanog kamena, jer obrađujući ga svojim dlijetom, ti ćeš ga oskvrnuti . Nećeš se uz stube uspinjati k mojem oltaru, da tvoja golotinja ne bude tu otkrivena .
2. Mojsijeva 20,1Tada reče Bog sve ove riječi govoreći:
2. Mojsijeva 20,2Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga.
2. Mojsijeva 20,3Nemoj imati drugih bogova uza me.
2. Mojsijeva 20,4Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje.
2. Mojsijeva 20,5Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene;
2. Mojsijeva 20,6A činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje.
2. Mojsijeva 20,7Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud.
2. Mojsijeva 20,8Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.
2. Mojsijeva 20,9Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
2. Mojsijeva 20,10A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.
2. Mojsijeva 20,11Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.
2. Mojsijeva 20,12Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj.
2. Mojsijeva 20,13Ne ubij.
2. Mojsijeva 20,14Ne čini preljube.
2. Mojsijeva 20,15Ne kradi.
2. Mojsijeva 20,16Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.
2. Mojsijeva 20,17Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega.
2. Mojsijeva 20,18I sav narod vidje grom i munju i trubu gdje trubi i goru gdje se dimi; i narod vidjevši to uzmače se i stade izdaleka,
2. Mojsijeva 20,19I rekoše Mojsiju: govori nam ti, i slušaćemo; a neka nam ne govori Bog, da ne pomremo.
2. Mojsijeva 20,20A Mojsije reče narodu: ne bojte se, jer Bog dođe da vas iskuša i da vam pred očima bude strah njegov da ne biste griješili.
2. Mojsijeva 20,21I narod stajaše izdaleka, a Mojsije pristupi k mraku u kojem bješe Bog.
2. Mojsijeva 20,22I Gospod reče Mojsiju: ovako kaži sinovima Izrailjevim: vidjeli ste gdje vam s neba govorih.
2. Mojsijeva 20,23Ne gradite uza me bogova srebrnijeh, ni bogova zlatnijeh ne gradite sebi.
2. Mojsijeva 20,24Oltar od zemlje načini mi, na kojem ćeš mi prinositi žrtve svoje paljenice i žrtve svoje zahvalne, sitnu i krupnu stoku svoju. Na kojem god mjestu zapovjedim da se spominje ime moje, doći ću k tebi i blagosloviću te.
2. Mojsijeva 20,25Ako li mi načiniš oltar od kamena, nemoj načiniti od tesanoga kamena; jer ako povučeš po njemu gvožđem, oskvrnićeš ga.
2. Mojsijeva 20,26Nemoj uz basamake ići k oltaru mojemu, da se ne bi otkrila golotinja tvoja kod njega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje