Tražilica


Izlazak 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 24,1Nato zapovjedi on Mojsiju: "Uzađi gore Gospodu ti, Aron, Nadab i Abihu i sa sedamdeset starješina izraelskih. Ali prinesite izdaleka svoj poklon!
Izlazak 24,2Samo Mojsije neka pristupi Gospodu! Oni ne smiju blize pristupiti. A narod neka ne uzlazi s njim gore."
Izlazak 24,3Mojsije dođe i objavi narodu sve zapovijedi Gospodnje i sve zakone. Sav narod odgovori jednoglasno: "Sve zapovijedi, što ih dade Gospod, držat ćemo!"
Izlazak 24,4I Mojsije napisa sve zapovijedi Gospodnje. Rano sutradan napravi žrtvenik pod gorom i dvanaest kamenih spomenika za dvanaest plemena izraelskih.
Izlazak 24,5Naloži mladim ljudima izraelskim, da prinesu Gospodu žrtvu paljenicu i da zakolju junce za žrtvu mirotvomu.
Izlazak 24,6Mojsije uze polovinu krvi i ulije u zdjele žrtvene, a drugu polovinu krvi izlije na žrtvenik.
Izlazak 24,7Tada uze knjigu zavjeta i pročita je glasno narodu; a oni se nato zavjeriše: "Sve, što zapovjedi Gospod, rado ćemo činiti i ispunjavati!"
Izlazak 24,8I Mojsije uze krv, poškropi njom narod i reče: "Ovo je krv zavjeta, što ga Gospod sklopi s vama na temelju svih ovih zapovijedi."
Izlazak 24,9Nato uzađoše na goru Mojsije, Aron, Nadab, Abihu i sedamdeset starješina izraelskih.
Izlazak 24,10Tamo ugledaše Boga Izraelova i pod nogama njegovim priliku, što je nalikovala na ploče od safira i razlijevala vedar sjaj kao nebo.
Izlazak 24,11Ali on ne pruži ruku svoju prema izabranicima sinova Izraelovih. Oni su dapače smjeli Boga gledati, i jeli su i pili.
Izlazak 24,12Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Uzađi k meni na goru i ostani tamo! Dat ću ti kamene ploče sa zakonom i zapovijedima, što ih napisah, da se pouče u njima."
Izlazak 24,13Mojsije krenu sa svojim slugom Jošuom Prije nego uzađe Mojsije na goru Božju.
Izlazak 24,14I on zapovjedi starješinama: "Čekajte ovdje na nas, dok se vratimo k vama. Imate Arona i Hura uza se. Tko imadne kakvu zadjevicu, neka se obrati na njih."
Izlazak 24,15Dok je Mojsije uzlazio na goru, pokri oblak goru.
Izlazak 24,16I slava Gospodnja spusti se na goru Sinaj, i šest dana pokrivao ju je oblak. Sedmi dan viknu on Mojsija iz oblaka.
Izlazak 24,17Očima sinova Izraelovih prikaza se slava Gospodnja kao oganj, što gori, na vrhuncu gore.
Izlazak 24,18Mojsije pođe unutra usred oblaka, kad je bio posve uzašao na goru. Četrdeset dana i četrdeset noći osta Mojsije na gori.
Izlazak 24,1 Potom reče Mojsiju: "Uzađi k Jahvi - ti, Aron, Nadab i Abihu i sedamdeset izraelskih starješina. Poklonite se izdaljega!
Izlazak 24,2Neka se sam Mojsije primakne k Jahvi! Oni neka se ne primiču, a puk neka se s njim ne penje.
Izlazak 24,3Dođe Mojsije i kaza narodu sve riječi Jahvine i sve odredbe. A sav puk odgovori u jedan glas: "Sve riječi što ih Jahve reče, vršit ćemo.
Izlazak 24,4Tada Mojsije popiše sve riječi Jahvine. A ujutro podrani te podigne žrtvenik na podnožju brda i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izraelovih.
Izlazak 24,5Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju Jahvi junce kao žrtve pričesnice.
Izlazak 24,6Mojsije uhvati krv; polovinu krvi ulije u posude, a polovinu izlije po žrtveniku.
Izlazak 24,7Prihvati zatim Knjigu Saveza pa je narodu glasno pročita, a narod uzvrati: "Sve što je Jahve rekao, izvršit ćemo i poslušat ćemo.
Izlazak 24,8Mojsije potom uzme krvi te poškropi narod govoreći: "Ovo je krv Saveza koji je Jahve s vama uspostavio na temelju svih ovih riječi.
Izlazak 24,9Onda se uspne Mojsije s Aronom, Nadabom i Abihuom i sa sedamdeset starješina Izraelovih.
Izlazak 24,10Oni vidješe Boga Izraelova: podnožje njegovim nogama kao da je bilo od dragoga kamena safira, sjajem nalik na samo nebo.
Izlazak 24,11Ni ruke svoje nije pružio na izabranike Izraelaca: slobodno su Boga motrili i jeli i pili.
Izlazak 24,12Onda Jahve reče Mojsiju: "Popni se k meni na brdo i pričekaj ondje. Dat ću ti kamene ploče sa zakonom i zapovijedima koje sam za njihovu pouku napisao.
Izlazak 24,13Ustane Mojsije i njegov pomoćnik Jošua te se Mojsije popne na brdo Božje.
Izlazak 24,14A starješinama reče: "Čekajte nas ovdje dok se ne vratimo. Eto je s vama Aron i Hur. Tko imadne kakvu razmiricu, neka se obrati na njih.
Izlazak 24,15Zatim Mojsije uzađe na brdo, a onda oblak prekri brdo.
Izlazak 24,16Slava se Jahvina nastani na Sinajskom brdu i oblak ga obavijaše šest dana. Sedmoga dana zovne Jahve Mojsija isred oblaka.
Izlazak 24,17Slava Jahvina na vrhuncu brda bijaše očima Izraelaca kao vatra koja sažiže. Mojsije zađe u oblak i uspne se na brdo.
Izlazak 24,18Četrdeset dana i četrdeset noći boravio je Mojsije na brdu.
Izlazak 24,1On bijaše rekao Mojsiju: `Uspni se prema GOSPODU, ti, Aaron, Nadab i Abihu, kao i 70 *starješina Izraelovih i poklonite se izdaleka.
Izlazak 24,2Ali Mojsije sam će se primaknuti GOSPODU; oni se neće približavati, a ni puk se neće popeti s n jim. `
Izlazak 24,3Mojsije dođe ispričati pučanstvu sve riječi GOSPODOVE i sva pravila. Sav narod odgovori u jedan glas: ` Sve riječi koje je GOSPOD izrekao, mi ćemo primijeniti.`
Izlazak 24,4Mojsije zapisa sve riječi GOSPODOVE; on se diže rano u jutro i podiže jedan *oltar u podnožju planine, s dvanaest stela za dvanaest plemena Izraelovih.
Izlazak 24,5Potom on posla Izraelove mlade ljude; ovi prinesoše holokauste i žrtvovaše GOSPODU junce kao žrtve mira.
Izlazak 24,6Mojsije uze polovicu krvi stavi ju u kupe; s ostatkom krvi, on poškropi oltar.
Izlazak 24,7On uze knjigu *saveza i obavi čitanje pred pukom.
Izlazak 24,8On reče: ` Evo krvi saveza koji je GOSPOD zaključio s vama, na temelju svih ovih riječi. `
Izlazak 24,9I Mojsije se uspne, kao i Aaron, Nadab i Abihu, i 70 starješina Izraelovih.
Izlazak 24,10Oni vidješe Boga Izraelovog i pod njegovim nogama, bijaše kao neka vrsta tarace od lazurita, jedne providnosti slične nebeskoj dubini.
Izlazak 24,11Na ove izabranike sinova Izraelovih, on ne ponese ruke; oni promatrahu Boga, oni jedoše i oni piše .
Izlazak 24,12GOSPOD reče Mojsiju: ` Uspni se prema meni na planinu i ostani ondje, da bih ti dao kamene ploče: Zakon i odredbe koje sam napisao za pouku. `
Izlazak 24,13Mojsije se diže, s Jošuom svojim pobočnikom, i Mojsije se uspe prema planini Božjoj,
Izlazak 24,14nakon što je rekao *starješinama: ` Čekajte nas ovdje, sve dok se mi ne vratimo k vama. Ali, evo Aarona i Hura koji su s vama; onaj tko bude imao kakvu stvar nek se obrati njima. `
Izlazak 24,15Mojsije se uspne na planinu; dok, oblak prekrivaše planinu,
Izlazak 24,16slava GOSPODOVA ostade na planini Sinaj i oblak prekrivaše planinu tijekom šest dana. On pozva Mojsija sedmog dana, iz sredine oblaka.
Izlazak 24,17Slava GOSPODOVA prikaza se sinovima Izraelovim u obliku proždirućeg plamena, na vrhu planine.
Izlazak 24,18Mojsije uđe u oblak i uspne se na planinu. Mojsije ostade tijekom 40 dana i 40 noći na planini.
2. Mojsijeva 24,1I reče Mojsiju: izađi gore ka Gospodu ti i Aron i Nadav i Avijud i sedamdeset starješina Izrailjevih, i poklonite se izdaleka.
2. Mojsijeva 24,2I Mojsije sam neka pristupi ka Gospodu, a oni neka ne pristupe; i narod neka ne ide na gore s njim.
2. Mojsijeva 24,3I dođe Mojsije, i kaza narodu sve riječi Gospodnje i sve zakone. I odgovori narod jednijem glasom i rekoše: činićemo sve što je rekao Gospod.
2. Mojsijeva 24,4I napisa Mojsije sve riječi Gospodnje, i ustavši rano načini oltar pod gorom i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izrailjevih.
2. Mojsijeva 24,5I posla mladiće između sinova Izrailjevih, koji prinesoše žrtve paljenice i prinesoše teoce na žrtve zahvalne Gospodu.
2. Mojsijeva 24,6I uzevši Mojsije polovinu krvi, metnu u zdjele, a polovinu krvi izli na oltar.
2. Mojsijeva 24,7I uze knjigu zavjetnu i pročita narodu. A oni rekoše: što je god rekao Gospod činićemo i slušaćemo.
2. Mojsijeva 24,8A Mojsije uze krv, i pokropi njom narod, i reče: evo krv zavjeta, koji učini Gospod s vama za sve riječi ove.
2. Mojsijeva 24,9Potom otide gore Mojsije i Aron, Nadav i Avijud, i sedamdeset starješina Izrailjevih.
2. Mojsijeva 24,10I vidješe Boga Izrailjeva, i pod nogama njegovijem kao djelo od kamena safira i kao nebo kad je vedro.
2. Mojsijeva 24,11I ne pruži ruke svoje na izabrane između sinova Izrailjevih, nego vidješe Boga, pa jedoše i piše.
2. Mojsijeva 24,12I reče Gospod Mojsiju: popni se k meni na goru, i ostani ovdje, i daću ti ploče od kamena, zakon i zapovijesti, koje sam napisao, da ih učiš.
2. Mojsijeva 24,13Tada usta Mojsije s Isusom, koji ga služaše, i izađe Mojsije na goru Božiju.
2. Mojsijeva 24,14A starješinama reče: sjedite tu dok se vratimo k vama; a eto Aron i Or s vama; ko bi imao što, neka ide k njima.
2. Mojsijeva 24,15I otide Mojsije na goru, a oblak pokri goru.
2. Mojsijeva 24,16I bješe slava Gospodnja na gori Sinajskoj, i oblak je pokrivaše šest dana; a u sedmi dan viknu Mojsija ispred oblaka.
2. Mojsijeva 24,17I slava Gospodnja bješe po viđenju kao oganj koji sažiže na vrh gore pred sinovima Izrailjevim.
2. Mojsijeva 24,18I Mojsije uđe usred oblaka, i pope se na goru; i osta Mojsije na gori četrdeset dana i četrdeset noći.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje