Tražilica


Izlazak 29. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 29,1"Ovako imaš postupati s njima, da mi ih posvetiš za službu svećeničku: Uzmi junca i dva ovna bez pogrješke.
Izlazak 29,2Kruh nekvasan i s uljem zamiješene kolače nekvasne i uljem namazane pogače nekvasne, što ih imaš prirediti od bijeloga brašna pšeničnoga.
Izlazak 29,3Metni ih u jednu košaricu i u košarici prinesi ih ovamo, uz to junca i obadva ovna.
Izlazak 29,4Neka onda Aron i sinovi njegovi dođu na ulaz u Šator sastanka i neka se očiste vodom.
Izlazak 29,5Uzmi haljine i stavi na Arona košulju, plašt, što pripada oplećku, i oplećak s naprsnikom. Opaši ga pojasom oplećka.
Izlazak 29,6Metni mu kapu na glavu i na kapu pričvrsti svetu pločicu.
Izlazak 29,7Uzmi onda ulje pomazanja, izlij mu ga na glavu i pomaži ga.
Izlazak 29,8Nato sinove njegove dovedi i obuci im košulje.
Izlazak 29,9Opaši ih, Arona i sinove njegove, pojasom i metni im visoke kape na glave. Tako će im pripasti svećeništvo po vječno valjanom redu. Postavi tako Arona i sinove njegove u službu njihovu.
Izlazak 29,10Onda dovedi junca pred Šator sastanka. Aron i sinovi njegovi neka polože ruke juncu na glavu.
Izlazak 29,11Nato zakolji junca pred Gospodom na ulazu u Šator sastanka.
Izlazak 29,12Uzmi nešto od krvi junčeve i pomaži prstom rogove žrtveniku. Svu ostalu krv izlij na podnožje žrtveniku.
Izlazak 29,13Uzmi sve salo, što pokriva drob, mrežicu na jetrima i obadva bubrega sa salom na njima i zapali na žrtveniku.
Izlazak 29,14Meso junčevo, kožu njegov i balegu spali izvan tabora; to je žrtva za grijeh.
Izlazak 29,15Nato uzmi ovna jednoga, a Aron i sinovi njegovi neka polože ruke na glavu ovnu.
Izlazak 29,16Zakolji ovna, uzmi krvi njegove i poškropi njom okolo žrtvenika.
Izlazak 29,17Ovna rasijeci na dijelove, operi mu drob i noge i metni ih uz ostale dijelove i uz glavu njegovu.
Izlazak 29,18Onda spali svega ovna na žrtveniku. To je žrtva paljenica Gospodu, miris ugodan, žrtva ognjena Gospodu.
Izlazak 29,19Nato uzmi drugoga ovna, a Aron i sinovi njegovi neka opet Polože ruke na glavu ovnu.
Izlazak 29,20Zakolji ovna, uzmi nešto od krvi njegove i pomaži njom jagodicu desnoga uha Aronu i sinovima njegovim, isto tako palac desne ruke njihove i nožni palac njihov. Preostalu krv prolij na žrtvenik unaokolo.
Izlazak 29,21Onda uzmi nešto od krvi, što je na žrtveniku, i od ulja za pomazanje i poškropi tim Arona i haljine njegove, isto tako sinove njegove i haljine sinova njegovih, da se posvete on i haljine njegove i isto tako sinovi njegovi i haljine sinova njegovih.
Izlazak 29,22Uzmi salo ad ona, tusti rep i salo, što pokriva drob, mrežicu na jetrima i obadva bubrega sa salom na njima i stegno desno, jer je to ovan posvetni.
Izlazak 29,23Dalje jedan krušac, jedan kolač s uljem pečen i jednu pogaču iz košarice s nekvasnim kruhovima, što stoji pred Gospodom.
Izlazak 29,24To sve podaj u ruke Aronu i Sinovima njegovim, i žrtvuj to Gospodu podizanjem i mahanjem.
Izlazak 29,25Uzmi im to opet iz ruku i zapali na žrtveniku za žrtvu paljenicu, da bude miris ugodan pred Gospodom; to je žrtva ognjena Gospodu.
Izlazak 29,26Onda uzmi grudi ovna posvetnoga, koji je za Arona, te ih žrtvuj Gospodu podizanjem i mahanjem. I neka to bude dio tvoj.
Izlazak 29,27Grudi, što su se primicale i odmicale, i stegno, što se je podizalo, to, što se je primicalo i odmicalo, te podizalo od ovna posvetnoga za Arona i sinove njegove, pro glasi posvećenim.
Izlazak 29,28To neka od sinova Izraelovih dobivaju Aron i sinovi njegovi kao vječnu pristojbu, jer je to žrtva podizanja, i kao žrtvu podizanja neka sinovi Izraelovi daju od svojih žrtava mirotvornih, kao svoju žrtvu podizanja Gospodu.
Izlazak 29,29Svete haljine Aronove imaju prijeći na sinove njegove nakon njega, da se u njima pomazuju i u službu namještaju.
Izlazak 29,30Sedam dana ima ih nositi između sinova njegovih onaj, koji mjesto njega bude svećenik, kad ulazi u Šator sastanka, da služi u svetinji;
Izlazak 29,31Uzmi ovna posvetnoga i skuhaj meso njegovo na mjestu svetom.
Izlazak 29,32Meso ovna i kruh, što je u košarici, neka jedu Aron i sinovi njegovi na ulazu u Šator sastanka.
Izlazak 29,33To smiju jesti samo oni, za koje se izvršila žrtva pomirenja, kad bi se u službu svoju namještali i posvećivali. Ali stranac ne smije od toga jesti; jer je sveto.
Izlazak 29,34Ali ako nešto preostane do ujutro od mesa žrtve posvetne i od kruha, onda spali, što je preostalo. Ne smije se ništa više od toga jesti; jer je sveto.
Izlazak 29,35Postupaj s Aronom i sinovima njegovim točno onako, kako sam ti zapovjedio. Posveta ima trajati sedam dana.
Izlazak 29,36Žrtvuj svaki dan junca kao žrtvu pomirenja za grijeh. Očisti žrtvenik od grijeha čineći na njemu obrede očišćenja, i pomaži ga, da ga posvetiš.
Izlazak 29,37Sedam dana čini službu pomirenja na žrtveniku i posvećuj ga. Tako će žrtvenik postati presvet. Svaki, koji se dotakne žrtvenika, postat će svet.
Izlazak 29,38Ovo prinosi na žrtveniku: Dva janjeta od godine, dan na dan bez prekida.
Izlazak 29,39Jedno janje žrtvuj ujutro, drugo podvečer,
Izlazak 29,40Uz to desetinu efe bijeloga brašna, što je umiješeno s četvrtinom hina ulja od stučenih maslina. Kao naljev ima dopasti četvrt hina vina za prvo janje.
Izlazak 29,41Drugo janje imaš žrtvovati podvečer. Postupaj pri tom kao ujutro s prinosom i naljevom. Neka bude za miris ugodni, žrtva ognjena Gospodu.
Izlazak 29,42To se ima kod vas prinositi kao redovita žrtva paljenica kroz sve naraštaje pred Gospodom na ulazu u Šator sastanka, gdje vam se objavljujem, da tamo govorim s tobom.
Izlazak 29,43Tamo ću se objavljivati sinovima Izraelovim, i slavom mojom posvetit će se.
Izlazak 29,44Posvetit ću Šator sastanka i žrtvenik, i Arona i sinove njegove posvetit ću, da mi služe kao svećenici.
Izlazak 29,45Prebivat ću među sinovima Izraelovim i bit ću Bog njihov.
Izlazak 29,46Oni imaju spoznati, da sam ja, Gospod, Bog njihov, koji ih je izveo iz zemlje egipatske, da prebivam među njima, ja, Gospod, Bog njihov.
Izlazak 29,1 "Ovo je obred koji ćeš obaviti na njima da ih posvetiš za moje svećenike: Uzmi jednog junca i dva ovna bez mane;
Izlazak 29,2onda beskvasnoga kruha, beskvasnih kolača zamiješenih u ulju i beskvasnih prevrta uljem namazanih. Napravi ih od bijeloga pšeničnog brašna.
Izlazak 29,3Naslaži ih u košaricu i u košarici prinesi ih s juncem i oba ovna.
Izlazak 29,4"Dovedi Arona i njegove sinove k ulazu u Šator sastanka i operi ih u vodi.
Izlazak 29,5Zatim uzmi odijelo i obuci Arona u košulju; stavi na nj ogrtač oplećka, oplećak i naprsnik i opaši ga tkanicom oplećka.
Izlazak 29,6Ustakni mu mitru na glavu; na mitru stavi sveti vijenac.
Izlazak 29,7Uzmi zatim ulja za pomazanje; izlij na njegovu glavu i pomaži ga.
Izlazak 29,8Onda dovedi njegove sinove; obuci ih u košulje;
Izlazak 29,9opaši ih u pasove i obvij im turbane. Svećeništvo neka im pripada vječnom uredbom. Tako posveti Arona i njegove sinove!
Izlazak 29,10"Dovedi zatim junca pred Šator sastanka, pa neka Aron i njegovi sinovi stave ruke juncu na glavu.
Izlazak 29,11Onda pred Jahvom, na ulazu u Šator sastanka, junca zakolji.
Izlazak 29,12Uzmi junčeve krvi i svojim je prstom stavi na rogove žrtvenika. Ostatak krvi izlij podno žrtvenika.
Izlazak 29,13Uzmi sav loj oko droba, privjesak na jetri i oba bubrega s lojem oko njih, pa spali na žrtveniku.
Izlazak 29,14Meso od junca, njegovu kožu i njegovu nečist spali na vatri izvan taborišta. To je žrtva okajnica.
Izlazak 29,15Poslije toga uzmi jednoga ovna, pa neka Aron i njegovi sinovi stave na njegovu glavu svoje ruke.
Izlazak 29,16Onda ovna zakolji, uhvati mu krvi i zapljusni njome žrtvenik sa svih strana.
Izlazak 29,17Isijeci zatim ovna u komade, operi mu drobinu i noge i položi ih na njegove ostale dijelove i glavu.
Izlazak 29,18I onda cijeloga ovna spali na žrtveniku. Žrtva je to paljenica u čast Jahvi, miris ugodan, žrtva ognjena.
Izlazak 29,19Uzmi onda drugoga ovna, pa neka Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu.
Izlazak 29,20Sad ovna zakolji; uzmi mu krvi i njome namaži resicu desnoga Aronova uha, resicu desnog uha njegovim sinovima, palac na njihovoj desnoj ruci pa palac na njihovoj desnoj nozi. Ostatkom krvi zapljusni žrtvenik naokolo.
Izlazak 29,21Uzmi onda krvi što je ostala na žrtveniku i ulja za pomazanje i poškropi Arona i njegovo odijelo, njegove sinove i njihova odijela. Tako će biti posvećen on i njegovo odijelo, njegovi sinovi i odijela njegovih sinova.
Izlazak 29,22"Poslije toga uzmi s ovna loj, pretili rep, loj oko droba, privjesak s jetre, oba bubrega i loj oko njih; desno pleće - jer je to ovan prinesen za svećeničko posvećenje -
Izlazak 29,23zatim jedan okrugli kruh, jedan kolač na ulju i jednu prevrtu iz košarice beskvasnoga kruha što je pred Jahvom.
Izlazak 29,24Sve to stavi na ruke Arona i njegovih sinova i prinesi žrtvu prikaznicu pred Jahvom.
Izlazak 29,25Uzmi ih onda s njihovih ruku i spali na žrtveniku, povrh žrtve paljenice, da bude Jahvi na ugodan miris. To je paljena žrtva u čast Jahvi.
Izlazak 29,26Zatim uzmi grudi ovna prinesena za Aronovo posvećenje i prinesi ih kao žrtvu prikaznicu pred Jahvom. Neka to bude tvoj dio.
Izlazak 29,27Posveti grudi što su bile prinesene kao žrtva prikaznica i pleće što je bilo prineseno kao žrtva podizanica od ovna prinesena za posvećenje Arona i njegovih sinova.
Izlazak 29,28Neka to bude pristojba Aronu i njegovim potomcima od Izraelaca za sva vremena. Ta to je ujam koji će Izraelci davati od svojih pričesnica - ujam koji Jahvi pripada.
Izlazak 29,29Aronova posvećena odijela neka pripadnu njegovim sinovima poslije njega da u njima budu pomazani i posvećeni.
Izlazak 29,30Sin koji postane svećenikom mjesto njega, kad uđe u Šator sastanka da vrši službu u Svetištu, neka ih nosi sedam dana.
Izlazak 29,31"Uzmi onda ovna za posvećenje i skuhaj njegovo meso na posvećenome mjestu.
Izlazak 29,32Aron i njegovi sinovi neka blaguju meso od toga ovna i kruh iz košarice na ulazu u Šator sastanka.
Izlazak 29,33Neka jedu od onoga što je poslužilo za njihovo očišćenje, da im se ruke ispune vlašću i da budu posvećeni. Nijedan svjetovnjak neka ne jede od toga jer je posvećeno.
Izlazak 29,34Ako bi ostalo što mesa od svećeničkog posvećenja ili što od onoga kruha do ujutro, spali na vatri. Ne smije se pojesti jer je posvećeno.
Izlazak 29,35"Točno tako učini Aronu i njegovim sinovima kako sam ti naredio. Posvećuj ih sedam dana.
Izlazak 29,36Svakoga dana prinesi jednoga junca kao žrtvu okajnicu - za pomirenje. I prinesi žrtvu okajnicu za pomirenje oltara, zatim ga pomaži da bude posvećen.
Izlazak 29,37Sedam dana prinosi žrtvu pomirnicu za žrtvenik i posvećuj ga. Tako će žrtvenik postati presvet, i sve što se žrtvenika dotakne bit će posvećeno.
Izlazak 29,38"A ovo treba da prinosiš na žrtveniku: dva janjca godinu dana stara, svaki dan bez prijekida.
Izlazak 29,39Jedno janje žrtvuj ujutro, a drugo uvečer.
Izlazak 29,40Prinesi s prvim janjetom jednu desetinu efe bijeloga brašna zamiješena u četvrtini hina istupanog ulja i žrtvu ljevanicu od četvrtine hina vina.
Izlazak 29,41Drugo janje prinesi u suton. S njim prinesi žrtvu prinosnicu s njezinom žrtvom ljevanicom kao i izjutra - na ugodan miris, žrtvu u čast Jahvi paljenu.
Izlazak 29,42Neka to bude trajna žrtva paljenica od koljena do koljena - na ulazu u Šator sastanka, pred Jahvom. Tu ću se ja s tobom sastajati da ti govorim.
Izlazak 29,43I s Izraelcima ću se tu sastajati, i moja će ih slava posvećivati.
Izlazak 29,44Ja ću posvetiti Šator sastanka i žrtvenik; posvetit ću Arona i njegove sinove da mi služe kao svećenici.
Izlazak 29,45Ja ću prebivati među Izraelcima i biti njihov Bog.
Izlazak 29,46Upoznat će oni tada da sam to ja, Jahve, Bog njihov koji ih je izbavio iz zemlje egipatske da prebivam među njima - ja, Jahve, Bog njihov.
Izlazak 29,1` Evo kako ćeš ti učiniti za posvetiti ih mojem svećenstvu: uzmi jedno june i dva ovna bez greške,
Izlazak 29,2potom kruh bez *kvasa, kolače bez kvasa izmiješene u ulju i palačinke bez kvasa premazane uljem; napravit ćeš ih od pšeničnog brašna.
Izlazak 29,3Stavit ćeš ih u jednu košaru, u isto vrijeme kad i june i dva ovna.
Izlazak 29,4Predstavit ćeš Aarona i njegova dva sina na ulazu u *šator susretanja i oprat ćeš ih vodom.
Izlazak 29,5Uzet ćeš odjeću, ogrnut ćeš Aarona tunikom, haljinom efoda, efodom i prsnikom, prekrit ćeš ih tkanicom efoda,
Izlazak 29,6stavit ćeš im svakom po turban na glavu, stavit ćeš znak posvećenja na turban;
Izlazak 29,7potom ćeš uzeti ulje *pomazanja, prosuti mu na glavu i pomazat ćeš ga.
Izlazak 29,8Kad budeš predstavio sinove njegove, ogrnut ćeš ih tunikama,
Izlazak 29,9opasat ćeš ih pojasom - Aarona i njegove sinove - pokrit ćeš im glave tijarama i svećenstvo će im pripasti po nepromjenjivom zakonu. Podijelit ćeš investituru Aaronu i njegovim sinovima.
Izlazak 29,10Stavit ćeš june pred šator susretanja; Aaron i njegovi sinovi položit će ruku na glavu junetu.
Izlazak 29,11Zaklat ćeš june pred GOSPODOM, na ulazu u šator susretanja.
Izlazak 29,12Uzet ćeš krv junetovu i stavit ćeš ju svojim prstom na rogove *oltara. Potom, prosut ćeš ostatak krvi na temelj oltara.
Izlazak 29,13Uzet ćeš svu masnoću koja ovija utrobu, obli režanj jetre, dva bubrega sa pripadajućim im salom, i stavit ćeš ih dimiti na oltaru.
Izlazak 29,14Ali meso juneta, njegovu kožu, njegovu izmetinu, njih ćeš spaliti izvan tabora. To je jedno * žrtvovanje za grijeh.
Izlazak 29,15Potom ćeš uzeti prvog ovna; Aaron i njegovi sinovi položit će ruku na glavu ovnu.
Izlazak 29,16Zaklat ćeš ovna, uzet ćeš njegovu krv i poprskat ćeš ju uokolo oltara,
Izlazak 29,17raskomadat ćeš ovna na četvrtine, oprat ćeš njegovu utrobu i njegove papke i stavit ćeš ih na četvrtine i na glavu.
Izlazak 29,18Stavit ćeš dimiti cijelog ovna na oltaru. To je jedan holokaust za GOSPODA, to je utažujući miris jela spaljenog za GOSPODA.
Izlazak 29,19Potom uzet ćeš drugog ovna: Aaron i njegovi sinovi položit će ruku na glavu ovnu.
Izlazak 29,20Ti ćeš zaklati ovna, uzeti njegovu krv i staviti ju na resicu desne ušne školjke Aaronove, na resicu ušne školjke njegovih sinova, na palac njihove desne ruke i na palac njihove desne noge, i poprskat ćeš krvlju obod oltara.
Izlazak 29,21Uzet ćeš krv koja je na oltaru i ulje pomazanja, i poprskat ćeš Aarona i njegovu odjeću i, s njim, njegove sinove i njihovu odjeću; tako bit će oni *sveti, kako Aaron i njegova odjeća tako i njegovi sinovi i njihova odjeća.
Izlazak 29,22Uzet ćeš masne dijelove ovna - rep, masno koje obvija utrobu, obli režanj jetre, oba bubrega i pripadajuću im masnoću - i također desni but, jer to je ovan investitutre;
Izlazak 29,23i potom jedan kruh hljeba, jedan kolač s uljem i jednu palačinku, u košaru kruhova bez kvasa koja je pred GOSPODOM.
Izlazak 29,24Sve ćeš postaviti na ruke Aaronu i ruke njegovim sinovima, učinit ćeš da ju ponude gestom pred - stavljanja pred GOSPODOM,
Izlazak 29,25preuzet ćeš iz njihovih ruku i staviti da dimi na oltaru, s holokaustom, u utažujućem mirisu pred GOSPODOM:
Izlazak 29,26to će ti pripasti u dio.
Izlazak 29,27Posvetit ćeš ponuđene grudi i već ponuđeni but - što je bilo ponuđeno i ranije uzeto kod ovna za investituru, onu za Aarona i za njegove sinove.
Izlazak 29,28To će biti, za Aarona i njegove sinove, jedno nepromjenjivo pravo na sinovima Izraelovim, jer to je jedan prinos i to će ostati jedan prinos od sinova Izraelovih, uzeta na njihove žrtve mira; to će biti prinos za GOSPODA.
Izlazak 29,29Sveta odjeća Aaronova preći će poslije njega njegovim sinovima, koji će ju nositi pri svojem pomazanju i svojoj investituri.
Izlazak 29,30Tijekom sedam dana, ona će biti nošena od svećenika koji će ga naslijediti jedan od njegovih sinova, onaj koji bude ulazio u šator susretanja za služiti u svetištu.
Izlazak 29,31Uzet ćeš ovna od investiture i stavit ćeš njegovo meso peći na svetom mjestu.
Izlazak 29,32Aaron i njegovi sinovi jest će, na ulazu u šator susretanja, meso ovna i kruh koji je u košari.
Izlazak 29,33Oni će jesti ono što je služeno obredu odrješenja grijeha, za svoju investituru i svoje posvećenje. Ništa profano neće se jesti, jer to je svetost.
Izlazak 29,34Ako ujutro ostane nešto od mesa i kruha investiture, ti ćeš spaliti ostatak. Neće se jesti, jer to je sveto.
Izlazak 29,35Tako ćeš učiniti za Aarona i njegove sinove, prema on ome svemu što sam ti ja zapovjedio. Tijekom sedam dana, ti ćeš im posvećivati investituru.
Izlazak 29,36Svakog dana, pripremit ćeš za obred absolucije jedno june kao žrtvu za grijeh; ponudit ćeš na oltaru žrtvu za grijeh izvodeći obred odrješenja grijeha i pomazat ćeš ga za posvećenje.
Izlazak 29,37Tijekom sedam dana, činit ćes obred odrješenja grijeha na oltaru i ti ćeš ga posvetiti; tako oltar će biti presvet, sve što dodirne oltar bit će sveto.
Izlazak 29,38` Evo jednako onog što ćeš pripremiti na *oltaru: janjce stare godinu dana, dva dnevno, vječito.
Izlazak 29,39Prvo janje, pripremit ćeš u jutro a drugo u sumrak.
Izlazak 29,40Osim toga, s prvim janje - tom: jednu desetinu efa brašna umiješeno s čistim uljem i jednom libacijom od četvrt hina vina.
Izlazak 29,41Glede drugog janjeta, ti ćeš pripremiti njega u suton; za njega ćeš pripremiti istu ponudu kao ujutro i istu libaciju: utažujući miris, jelo spaljeno za GOSPODA.
Izlazak 29,42Takav će biti vječiti holokaust da ga činite iz doba u doba, na ulazu u *šator susretanja pred GOSPODOM, ondje gdje ću vas ja susretati da bih ti govorio.
Izlazak 29,43Ja ću susretati sinove Izraelove na tom mjestu koje će biti posvećeno mojom slavom.
Izlazak 29,44Ja ću posvetiti šator susretanja i oltar; Aarona i njegove sinove, njih ću posvetiti da bi vršili moje svećenstvo.
Izlazak 29,45Ja ću boraviti među sinovima Izraelovim i, za njih, ja ću biti Bog.
Izlazak 29,46Oni će priznati da sam to ja GOSPOD, koji sam njihov Bog, ja koji sam ih izveo iz Egipta da bih boravio među njima. To sam ja, GOSPOD, koji sam njihov Bog.
2. Mojsijeva 29,1Učinićeš im ovo kad ih staneš osveštavati da mi vrše službu svešteničku: uzmi tele i dva ovna zdrava,
2. Mojsijeva 29,2I hljebove prijesne i kolače prijesne zamiješene s uljem, i pogače prijesne namazane uljem, od brašna pšeničnoga umijesi ih.
2. Mojsijeva 29,3I metni ih u jednu kotaricu, i prinesi ih u kotarici s teletom i s dva ovna.
2. Mojsijeva 29,4I dovedi Arona i sinove njegove pred vrata šatora od sastanka, i umij ih vodom.
2. Mojsijeva 29,5I uzevši haljine obuci Aronu košulju i plašt ispod oplećka i oplećak i naprsnik, i opaši ga pojasom od oplećka.
2. Mojsijeva 29,6I metni mu kapu na glavu i svetu ploču na kapu.
2. Mojsijeva 29,7I uzmi ulje za pomazanje, i izlij mu na glavu, i pomazaćeš ga.
2. Mojsijeva 29,8I sinove njegove dovedi i obuci im košulje;
2. Mojsijeva 29,9I opaši ih pojasima, Arona i sinove njegove, i metni im kape na glave, da imaju sveštenstvo uredbom vječnom. Tako ćeš posvetiti ruke Aronu i sinovima njegovijem.
2. Mojsijeva 29,10I dovedi tele pred šator od sastanka, a Aron i sinovi njegovi neka metnu ruke teletu na glavu.
2. Mojsijeva 29,11I zakolji tele pred Gospodom na vratima šatora od sastanka.
2. Mojsijeva 29,12I uzevši krvi od teleta pomaži rogove oltaru prstom svojim, a ostalu krv svu prolij na podnožje oltaru.
2. Mojsijeva 29,13I uzmi sve salo po crijevima, i mrežicu na jetri, i oba bubrega i salo oko njih, i zapali na oltaru.
2. Mojsijeva 29,14A meso od teleta i kožu i balegu spali ognjem izvan okola; to je žrtva za grijeh.
2. Mojsijeva 29,15Potom uzmi ovna jednoga, i na glavu ovnu neka metnu ruke svoje Aron i sinovi njegovi.
2. Mojsijeva 29,16I zakolji ovna i uzmi krvi od njega i pokropi oltar unaokolo.
2. Mojsijeva 29,17A ovna izudi, i operi drob i noge, i metni ih na udove njegove i na glavu.
2. Mojsijeva 29,18I svega ovna zapali na oltaru; to je žrtva paljenica Gospodu, miris ugodan, žrtva ognjena Gospodu.
2. Mojsijeva 29,19Pa uzmi i drugoga ovna, i neka mu metne Aron i sinovi njegovi ruke svoje na glavu.
2. Mojsijeva 29,20I zakolji toga ovna, i uzmi krvi od njega i pomaži njom kraj od desnoga uha Aronu i kraj od desnoga uha sinovima njegovijem, i palac u desne ruke njihove i palac u desne noge njihove, a ostalom krvlju pokropi oltar unaokolo.
2. Mojsijeva 29,21I uzmi krvi koja bude na oltaru i ulja za pomazanje, i pokropi Arona i haljine njegove, i sinove njegove i haljine njihove, i biće svet on i haljine njegove i sinovi njegovi i haljine njihove.
2. Mojsijeva 29,22Potom uzmi salo od ovna i rep i salo što je po crijevima i mrežicu na jetri i oba bubrega i salo oko njih, i desno pleće; jer je ovan posvetni;
2. Mojsijeva 29,23I jedan hljeb i jedan kolač s uljem i jednu pogaču iz kotarice u kojoj budu prijesni hljebovi pred Gospodom.
2. Mojsijeva 29,24I to sve metni u ruke Aronu i u ruke sinovima njegovijem, i obrći tamo i amo, da bude žrtva obrtana pred Gospodom.
2. Mojsijeva 29,25Po tom uzmi im to iz ruku, i zapali na oltaru svrhu žrtve paljenice, da bude miris ugodan pred Gospodom; to je žrtva ognjena Gospodu.
2. Mojsijeva 29,26I uzmi grudi od ovna posvetnoga, koji bude za Arona, i obrtaćeš ih tamo i amo, da bude žrtva obrtana pred Gospodom; i to će biti tvoj dio.
2. Mojsijeva 29,27Tako ćeš osvetiti grudi od žrtve obrtane i pleće od žrtve podizane, što je obrtano i što je podizano od ovna posvetnoga za Arona i za sinove njegove.
2. Mojsijeva 29,28I to će biti Aronu i sinovima njegovijem uredbom vječnom od sinova Izrailjevih, jer je žrtva podizana. Kad je žrtva podizana sinova Izrailjevih od njihovijeh žrtava zahvalnijeh, žrtva podizana biće Gospodu.
2. Mojsijeva 29,29A svete haljine Aronove neka budu sinovima njegovijem nakon njega da se pomazuju u njima i da im se u njima posvećuju ruke.
2. Mojsijeva 29,30Sedam dana neka ih oblači koji na njegovo mjesto bude sveštenik između sinova njegovijeh, koji će ulaziti u šator od sastanka da služi u svetinji.
2. Mojsijeva 29,31A ovna posvetnoga uzmi i skuhaj meso od njega na mjestu svetom.
2. Mojsijeva 29,32I Aron i sinovi njegovi neka na vratima šatora od sastanka jedu meso od toga ovna i hljeb što je u kotarici.
2. Mojsijeva 29,33Neka ga jedu oni za koje je bilo očišćenje da bi im se posvetile ruke da bi bili posvećeni; a drugi da ne jede, jer je stvar sveta.
2. Mojsijeva 29,34Ako li bi ostalo što mesa posvetnoga ili hljeba do jutra, onda što ostane sažeži ognjem, a da se ne jede, jer je stvar sveta.
2. Mojsijeva 29,35I tako učini Aronu i sinovima njegovijem po svemu što ti zapovjedih; sedam dana svetićeš im ruke.
2. Mojsijeva 29,36I svaki ćeš dan prinositi na žrtvu tele za grijeh radi očišćenja; i očistićeš oltar čineći očišćenje na njemu, i pomazaćeš ga da se osveti.
2. Mojsijeva 29,37Sedam dana činićeš očišćenje na oltaru i osvetićeš ga, te će oltar biti svetinja nad svetinjama; što se god dotakne oltara, biće sveto.
2. Mojsijeva 29,38I ovo ćeš prinositi na oltaru: dva jagnjeta od godine svaki dan bez prekida.
2. Mojsijeva 29,39Jedno jagnje prinosi jutrom a drugo prinosi večerom,
2. Mojsijeva 29,40I jošte desetinu efe pšeničnoga brašna smiješana s uljem cijeđenim, kojega da bude četvrt ina, i naljev vina, četvrt ina na jedno jagnje.
2. Mojsijeva 29,41A drugo jagnje prinesi uveče; kao sa žrtvom jutrenjom i s naljevom njezinijem tako i s ovom čini da bude miris ugodan, žrtva ognjena Gospodu.
2. Mojsijeva 29,42To neka bude žrtva paljenica svagda od koljena do koljena vašega na vratima šatora od sastanka pred Gospodom, gdje ću se sastajati s vama da govorim s tobom.
2. Mojsijeva 29,43I ondje ću se sastajati sa sinovima Izrailjevijem, da se osvećuje slavom mojom.
2. Mojsijeva 29,44I osvetiću šator od sastanka i oltar; i Arona i sinove njegove osvetiću da su mi sveštenici.
2. Mojsijeva 29,45I nastavaću među sinovima Izrailjevijem, i biću im Bog.
2. Mojsijeva 29,46I poznaće da sam ja Gospod Bog njihov, koji sam ih izveo iz zemlje Misirske da nastavam među njima, ja Gospod Bog njihov.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje