Tražilica


Jeremija 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 21,1Ovo jest proročanstvo, što je došlo Jeremiji od Gospoda, kad je kralj Zedekija poslao k njemu Pašhura, sina Malkijina, i svećenika Sefaniju sina Maasejina, s nalogom, govoreći:
Jeremija 21,2"Upitaj ipak Gospoda za nas; Nebukadnezar, kralj babilonski, vojuje proti nama. Možda učini Gospod na nama jedno od svojih čudesa, tako da onaj otide od nas."
Jeremija 21,3Jeremija im odgovori: "Poručite Zedekiji ovo:
Jeremija 21,4Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: 'Evo, ja okrećem natrag oružje u vašoj ruci, kojim se van pred zidom borite proti kralju babilonskom i proti Kaldejcima, koji vas opsjedaju, skupljam ih usred toga grada.
Jeremija 21,5Ja vojujem sam na vas rukom podignutom, mišicom jakom, gnjevom, jarošću i žestinom velikom.
Jeremija 21,6Udaram stanovnike toga grada, ljude i stoku, kugom velikom, da izginu.
Jeremija 21,7Tada, veli Gospod, dajem Zedekiju, kralja Judina, činovnike njegove i što je od naroda u tom gradu sve preostalo od pomora, mača i gladi, u ruke kralju babilonskom Nebukadnezaru, u ruke neprijateljima njihovim, u ruke onima, koji im rade o glavi. On će ih oštricom mača poubijati bez smilovanja s njima, bez milosrđa, bez milosti.'"
Jeremija 21,8"Reci narodu tome: Ovako veli Gospod 'Evo, ja stavljam pred vas put k životu i put k smrti!
Jeremija 21,9Tko ostane u tom gradu, gine od mača, gladi ili kuge! Tko izađe i preda se Kaldejcima, koji vas opsjedaju, ostaje na životu i ima život svoj kao plijen!
Jeremija 21,10Jer upravljam lice svoje proti tome gradu na nesreću, a ne na spasenje! govori Gospod. 'U ruke kralju babilonskom bit će predan; on će ga spaliti.
Jeremija 21,11Kraljevskoj kući Judinoj reci: Čujte riječ Gospodnju,
Jeremija 21,12Vi od kuće Davidove! Ovako veli Gospod: "Svako jutro držite sud pravedan! Izbavljajte potlačenoga iz ruku tlačitelja! Inače plane gnjev moj kao oganj i gori da se ne ugasi zbog zloće djela vaših.
Jeremija 21,13Evo, ja ću na tebe, stanovnice doline, hridine u ravnici, govori Gospod. Vi kažete: "Tko dolazi k nama, tko prodire u stanove naše?"
Jeremija 21,14Ja vas isplaćujem, kako zaslužuju djela vaša, veli Gospod. Stavljam oganj na šumu njezinu; sve on proždire što je oko nje."
Jeremija 21,1 Riječ koju Jahve uputi Jeremiji kad kralj Sidkija posla k njemu Pašhura, sina Malkijina, i svećenika Sefaniju, sina Maasejina, s porukom:
Jeremija 21,2"Hajde, upitaj Jahvu za nas, jer je Nabukodonozor, kralj babilonski, zavojštio na nas; možda će Jahve opet učiniti s nama čudo, pa će se neprijatelj povući pred nama.
Jeremija 21,3Jeremija im reče: "Ovako recite Sidkiji:
Jeremija 21,4Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: `Povući ću oružje koje je u vašim rukama, kojim se borite protiv kralja babilonskoga i Kaldejaca što vas napadaju izvan zidina, i skupiti ga usred ovoga grada.
Jeremija 21,5I sam ću se boriti protiv vas ispruženom rukom i snažnom mišicom, u srdžbi i gnjevu i velikoj jarosti.
Jeremija 21,6I strašnom kugom udarit ću stanovnike ovoga grada, ljude i životinje, i pomrijet će.
Jeremija 21,7Poslije toga ću - riječ je Jahvina - Sidkiju, kralja judejskoga, i njegove sluge i narod, i sve one koji preostadoše u tom gradu nakon pošasti, mača i gladi, predati u ruke Nabukodonozora, kralja babilonskoga, u ruke njihovih neprijatelja i u ruke onih koji im rade o glavi; on će ih sasjeći oštricom mača bez samilosti, bez milosrđa i bez smilovanja.`
Jeremija 21,8A ovom narodu reci: `Ovako govori Jahve: Evo stavljam pred vas put života i put smrti.
Jeremija 21,9Tko ostane u ovom gradu, poginut će od mača, gladi i kuge. A tko izađe, te se preda Kaldejcima koji vas opsjedaju, spasit će život - život će mu ostati kao plijen.
Jeremija 21,10Jer, okrenuh lice svoje ovomu gradu na zlo, a ne na dobro - riječ je Jahvina - i bit će izručen u ruke kralja babilonskoga, i on će ga vatrom spaliti.`
Jeremija 21,11Kraljevskom domu Judeje. Čujte riječ Jahvinu,
Jeremija 21,12dome Davidov! Ovako govori Jahve: "Svako jutro sudite pravedno, izbavite potlačene iz ruku tlačitelja, ili će moj gnjev planut` poput vatre, raspalit` se neugasivo zbog vaših opačina.
Jeremija 21,13Evo me protiv tebe koji stanuješ na Pećini dolinskoj - riječ je Jahvina - protiv vas koji kažete: `Tko može na nas navaliti, tko u naše nastambe prodrijeti?`
Jeremija 21,14Al` ja ću vam platiti prema plodu djela vaših - riječ je Jahvina. - Oganj ću podmetnuti šumi njegovoj i proždrijet će sve oko nje!
Jeremija 21,1Riječ koja se uputi Jeremiji od strane GOSPODA kad mu kralj Sedecijas posla Pašehura sina Malkijeva i svećenika Sefanija sina Maasejeva da mu kažu:
Jeremija 21,2”Upitaj dakle GOSPODA o nama, jer Nabukodonozor, kralj Babilonije, nam započinje rat; od rata?“
Jeremija 21,3Jeremija im reče: ” Evo što ćete reći Sedecijasu:
Jeremija 21,4Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Oružje kojim vitlate protiv kralja Babilonije i Kaldejaca koji vas potiskuju, izvan bedema, ja ću okrenuti za dovesti ih do središta ovog grada.
Jeremija 21,5Pružajući ruku, rasprostirući snagu svoje ruke, ja sam taj osobno koji u gnjevu ratuje protiv vas, bijesan i srdit.
Jeremija 21,6Ja ću pobiti stanovnike ovog grada, ljude i životinje: oni će pomrijeti od jedne žestoke kuge.
Jeremija 21,7Poslije toga proročanstvo GOSPODOVO ja ću izručiti Sedecijasa, kralja Jude, njegove sluge i ljude koji, u ovom gradu, budu nadživjeli kugu, maču i gladi, ja ću ih izručiti vlasti kralja Babilonije vlasti njihovih neprijatelja, vlasti onih koji hoće njihov život on će ih sasjeći nemilosno, bez milosti, bez sućuti.“
Jeremija 21,8Glede ovog puka, njemu ćeš reći: ” Ovako govori GOSPOD: Vama ću dati izbor između života i smrti.
Jeremija 21,9Onaj koji će ostati u ovom gradu umrijet će od mača, gladi i kuge; onaj koji iz njega iziđe za prijeći Kaldejcima koji vas opsjedaju, živjet će i bit će sretan da je bar život spasio.
Jeremija 21,10Da, ja okrećem svoje lice protiv ovog grada za nanijeti mu zlo, a ne dobro proročanstvo GOSPODOVO; on će biti izručen vlasti kralja Babilonije koji će ga zapaliti. “
Jeremija 21,11Kraljevskoj obitelji Jude: Slušajte riječ GOSPODOVU!
Jeremija 21,12Obitelji Davidova: Ovako govori GOSPOD: činite pravdu svakog jutra, oslobodite opljačkane vlasti izrabljivača! Inače moja će srdžba buknuti kao kakva vatra, on će plamtjeti tako da ju nitko ne može ugasiti zbog njuhovog gnusnog postupanja.
Jeremija 21,13Sada nas dvojica, ti koji nastanjuješ dolinu, stijenu visoravani proročanstvo GOSPODOVO; vi koji govorite. ” Tko će sići nas napasti, tko će ući u naša skrovišta?“
Jeremija 21,14Ja bjesnim protiv vas prema plodovima vaših djela proročanstvo GOSPODOVO; ja palim jednu vatru u svojoj šumi, on će progutati sve što ga okružuje.
Jeremija 21,1Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda kad posla k njemu car Sedekija Pashora sina Melhijina i Sofoniju sina Masijina sveštenika, i poruči:
Jeremija 21,2Upitaj Gospoda za nas, jer Navuhodonosor car Vavilonski zavojšti na nas; eda bi nam učinio Gospod po svijem čudesima svojim, da otide od nas.
Jeremija 21,3A Jeremija im reče: ovako recite Sedekiji:
Jeremija 21,4Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: evo, ja ću okrenuti natrag oružje što je u vašim rukama, kojim se bijete s carem Vavilonskim i s Haldejcima koji su vas opkolili iza zidova, i skupiću ih usred toga grada.
Jeremija 21,5I ja ću vojevati na vas rukom podignutom i mišicom krjepkom i gnjevom i jarošću i žestinom velikom.
Jeremija 21,6I pobiću stanovnike toga grada, i ljude i stoku; od pomora velikoga pomrijeće.
Jeremija 21,7A poslije, veli Gospod, daću Sedekiju cara Judina i sluge njihove i narod, one koji ostanu u tom gradu od pomora, od mača i od gladi, u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom i u ruke neprijateljima njihovijem i u ruke onima koji traže dušu njihovu, te će ih pobiti mačem, neće ih žaliti ni štedjeti niti će se smilovati.
Jeremija 21,8A narodu tome reci: ovako veli Gospod; evo ja stavljam pred vas put k životu i put k smrti.
Jeremija 21,9Ko ostane u tom gradu, poginuće od mača ili od gladi ili od pomora; a ko izađe i preda se Haldejcima koji su vas opkolili, ostaće živ, i duša će mu biti mjesto plijena.
Jeremija 21,10Jer okretoh lice svoje tome gradu na zlo a ne na dobro, govori Gospod; u ruke caru Vavilonskom biće predan, i on će ga spaliti ognjem.
Jeremija 21,11A za dom cara Judina čujte riječ Gospodnju:
Jeremija 21,12Dome Davidov, tako veli Gospod, sudite svako jutro, i kome se otima izbavljajte ga iz ruku nasilnikovijeh da ne izađe kao oganj gnjev moj i razgori se da ga niko ne može ugasiti za zloću djela vaših.
Jeremija 21,13Evo me na tebe, koji sjediš u dolini, kao stijena u ravnici, govori Gospod, na vas, koji govorite: ko će doći na nas? i ko će ući u stanove naše?
Jeremija 21,14Jer ću vas pokarati po plodu djela vaših, veli Gospod, i raspaliću oganj u šumi njegovoj, koji će proždrijeti sve što je oko njega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje