Tražilica


Jeremija 39. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 39,1U devetoj godini kralja Judina Zedekije, u desetom mjesecu, dođe Nebukadnezar, kralj babilonski, sa svom vojskom svojom proti Jerusalemu i opkoli ga.
Jeremija 39,2U jedanaestoj godini Zedekijinoj, u četvrtom mjesecu, devetoga dana toga mjeseca, bio je provaljen zid gradski.
Jeremija 39,3Tada uđoše svi knezovi kralja babilonskoga i stadoše kod srednjih vrata: Nergal-Šarezer, Samgar-Nebo, Sarsekim, Rabsaris, starješina nad dvoranima, Nergal-Šarezer, Rabmag, starješina nad vračima, i svi ostali knezovi kralja babilonskoga.
Jeremija 39,4Kad ih vidješe Zedekija, kralj Judin, i svi ratnici, pobjegoše i ostaviše noću grad putem prema vrtu kraljevu na vrata između dva zida. On sam okrenu prema ravnici jordanskoj.
Jeremija 39,5Ali su ih čete kaldejske gonile i stigoše Zedekiju u polju jerihonskom. Uhvatiše ga i dovedoše ga k Nebukadnezaru, kralju babilonskom, u Riblu u području hamatskom, i on mu izreče presudu.
Jeremija 39,6Kralj babilonski dade u Ribli sinove Zedekijine zaklati na njegove oči; isto tako dade kralj babilonski pogubiti sve ugledne Judejce.
Jeremija 39,7A Zedekiju oslijepi, stavi ga u okove i dade ga, odvesti u Babilon.
Jeremija 39,8Kaldejci popališe palaču kraljevsku i kuće naroda i raskopa sve zidove jerusalemske.
Jeremija 39,9Ostatak pučanstva, što je još bio ostao l gradu, i prebjege, što su bili prebjegli k njima, posljednji ostatak naroda dade Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, odvesti u Babilon u ropstvo.
Jeremija 39,10Od malih ljudi, koji nijesu ništa posjedovali, ostavi neke u zemlji Judinoj Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, i dade im u onaj dan vinograde i njive.
Jeremija 39,11Za Jeremiju zapovjedi Nebukadnezar, kralj babilonski, Nebuzaradanu, zapovjedniku tjelesne straže, ovo:
Jeremija 39,12"Uzmi ga, brini se za njega i ne čini mu ništa zlo, postupaj s njim po željama, što ti ih izjavi!"
Jeremija 39,13I Nebuzaradan zapovjednik tjelesne straže, posla tamo starješinu nad dvoranima Nebušasban, starješinu nad vračima Nergal-Šarezera i sve knezove kralja babilonskoga.
Jeremija 39,14Oni dođoše izvesti Jeremiju iz stražare i predaše ga Gedaliji sinu Ahikama, sina Šafanova, da ga slobodna otpusti kući, i tako on osta među narodom.
Jeremija 39,15A Jeremiji, kad je još bio zatvoren u stražari, dođe ova riječ Gospodnja, govoreći:
Jeremija 39,16"Idi, kaži Kušitu Abed-Meleku: Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Sada puštam da se ispuni riječ moja tome gradu na nesreću, a ne na spasenje. Kad se to u onaj dan ispuni; pred očima tvojim.
Jeremija 39,17Tada ću tebe izbaviti u onaj dan', govori Gospod, 'da ne budeš predan u ruke ljudima, na koje ti se gadi.
Jeremija 39,18Iz svake ću te pogibli izbaviti, te nećeš pasti od mača, nego ću dovesti život tvoj u sigurnost jer si se pouzdao u me'", govori Gospod.
Jeremija 39,1 Devete godine kralja Sidkije, kralja judejskoga, desetoga mjeseca, Nabukodonozor, kralj babilonski, krenu sa svom vojskom na Jeruzalem te ga opsjede.
Jeremija 39,2Jedanaeste godine kralja Sidkije, četvrtoga mjeseca, dana devetoga u mjesecu, provališe u grad.
Jeremija 39,3Uđoše sve vojskovođe kralja babilonskoga te se smjestiše kod Srednjih vrata: Nergal Sar-Eser, knez Sin-Magira, vrhovni zapovjednik, Nebušasban, visoki dostojanstvenik, i sve druge vojskovođe kralja babilonskoga.
Jeremija 39,4Kad ih vidješe Sidkija, kralj judejski, i svi ratnici njegovi, dadoše se u bijeg na vrata između dva zida, noću iziđoše iz grada prema Kraljevu vrtu i krenuše k dolini Arabi.
Jeremija 39,5Ali ih čete kaldejske gonjahu i sustigoše Sidkiju u Poljanama jerihonskim. Uhvatiše ga, odvedoše u Riblu, u zemlju hamatsku, pred Nabukodonozora, kralja babilonskoga, koji mu izreče sud.
Jeremija 39,6I kralj babilonski dade u Ribli pred očima kralja Sidkije zaklati djecu njegovu. A dade kralj babilonski pogubiti i sve odličnike judejske.
Jeremija 39,7Sidkiji iskopa oči, stavi ga u okove da ga odvede u Babilon.
Jeremija 39,8Kaldejci zapališe kraljev dvor i kuće naroda i porušiše bedeme jeruzalemske.
Jeremija 39,9Ostatak pučanstva koje još ostade u gradu, izbjeglice što su mu se predale i sav ostali narod, izagna u Babilon Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže.
Jeremija 39,10A od siromašnoga puka koji nije ništa posjedovao, Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, ostavi neke u zemlji judejskoj i porazdijeli im vinograde i polja.
Jeremija 39,11O Jeremiji Nabukodonozor, kralj babilonski, zapovjedi Nebuzaradanu, zapovjedniku tjelesne straže:
Jeremija 39,12"Uzmi ga i oko tvoje neka bdi nad njim. Ne čini mu nikakva zla, nego postupaj s njime kako on bude želio.
Jeremija 39,13Tada Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, Nebušazdan, visoki dostojanstvenik, Nergal Sar-Eser, vrhovni zapovjednik, i sve vojskovođe kralja babilonskoga
Jeremija 39,14poslaše ljude da izvedu Jeremiju iz tamničkoga dvorišta i pustiše ga na slobodu. I tako on osta među narodom.
Jeremija 39,15Dok je Jeremija bio zatvoren u tamničkom dvorištu, dođe mu riječ Jahvina:
Jeremija 39,16"Idi i reci Kušitu Ebed-Meleku: Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: `Evo, učinit ću da se ispune moje riječi protiv ovoga grada, na nesreću, ne na spas njegov. I kad se u onaj dan na tvoje oči obistine,
Jeremija 39,17ja ću te u onaj dan spasiti - riječ je Jahvina - i nećeš biti predan u ruke ljudima pred kojima dršćeš,
Jeremija 39,18jer ja ću te pouzdano spasiti te nećeš od mača poginuti, nego ćeš dobiti život kao plijen, jer si se u me pouzdao` - riječ je Jahvina.
Jeremija 39,1devete godine Sedeciasove, kralja Jude, u desetom mjesecu, Nabukodonozor, kralj Babilonije stiže sa svim svojim postrojbama pred Jeruzalem i opkoli grad.
Jeremija 39,2Jedanaeste godine Sedeciasa, u četvrtom mjesecu, devetog u mjesecu jedna breša bi otvorena u gradu. 3® Glavni stožer kralja Babilonije dođe zasjesti na velikom trgu: Nergal-Sareser, iz Sin-Maguira, Nebu-Sareskin, ravnatelj dvorske posluge, Nergal-Sareser, vrhovni zapovjednik, i svi drugi časnici glavnog stožera.
Jeremija 39,4Sedecias, kralj Jude, i svi bojovnici, budući ustanovili njihovo prisustvo, pobjegoše napušatajući noću grad, kroz kraljev vrt, blizu vrata između dva zida, i odmičući put Arabe .
Jeremija 39,5Kaldejske su ih postrojbe, međutim, proganjale i uhvatile Sedeciasa u ravnici Jerihona. One ga zarobiše i uspeše u Rivlu, u zemlji Hamat, kod Nabukodonozora, kralja Babilonije, koji mu priopći svoje odluke.
Jeremija 39,6Kralj Babilonije pokla Sedeciasove sinove, u Rivli, ovome pred očima. Kralj Babilonije također pokla sve plemiće Judine.
Jeremija 39,7Potom on iskopa oči Sedeciasu, a njega sveza jednim dvostrukim lancem od bronce za odvesti u Babiloniju.
Jeremija 39,8što se tiče palače i građanskih kuća, Kaldejci ih zapališe i srušiše zid Jeruzalema.
Jeremija 39,9Nebuzaradan, zapovjednik osobne straže, odvede u Babiloniju građane koji još ostaše u gradu, kao i bjegunce koji su mu se predali, ukratko, ono što je ostalo od građana,
Jeremija 39,10ali on ostavi u zemlji jedan dio proletarijata kojçi ne posjedovaše ništa i to je tad da im on dade vrtove i njive.
Jeremija 39,11Glede Jeremije, Nabukodonozor, kralj Babilonije, donese odluke čije izvršenje povjeri Nebuzaradanu, zapovjedniku osobne straže, zapovijedajući mu:
Jeremija 39,12” Uzmi ga na skrb, pazi na njega, ne učini mu nikakva zla; naprotiv ispuni njegove želje.“
Jeremija 39,13Nebuzaradan, zapovjednik osobne straže, Nebušazban, ravnatelj dvorske posluge, Nergal-Sereser, vrhovni zapovjednik, i sav glavni stožer kralja Babilonije
Jeremija 39,14poslaše dakle pot-ražiti Jeremiju u dvorište straže za povjeriti ga Gedaliasu, sinu Ahikamovu, sinu šafanovu, koji mu dozvoli da se povuče u svoj dom. Tako Jeremija ostade usred pogana.
Jeremija 39,15Riječ GOSPODOVA bijaše upućena Jeremiji kad ovaj bijaše zatvoren u dvorištu straže:
Jeremija 39,16” Idi reći Eved-Meleku, Kušitu : Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov: Ja ću dovesti svoje riječi protiv ovog grada za učiniti mu zlo, a ne dobro; u taj dan, oni će se pokloniti pred tobom.
Jeremija 39,17Tog dana, ja ću te osloboditi - proročanstvo GOSPODOVO - i ti nećeš biti izručen ljudima kojih se plašiš.
Jeremija 39,18Ja ću te zasigurno spasiti, ti nećeš pasti od mača: ako se povjeriš meni, držat ćeš se sretnim da si bar život spasio - proročanstvo GOSPODOVO “ (7-16 : usp 2Krlj 25.23-24)
Jeremija 39,1Devete godine Sedekije cara Judina mjeseca desetoga dođe Navuhodonosor car Vavilonski sa svom vojskom svojom na Jerusalim i stade ga biti.
Jeremija 39,2Jedanaeste godine Sedekijine mjeseca četvrtoga, devetoga dana toga mjeseca provališe u grad.
Jeremija 39,3I uđoše svi knezovi cara Vavilonskoga, i stadoše kod srednjih vrata Nergal-sareser, Samgarnevon, Sarsehim, starješina nad dvoranima, Nergal-sareser, starješina nad vračima, i svi drugi knezovi cara Vavilonskoga.
Jeremija 39,4A kad ih vidje Sedekija car Judin i svi vojnici, pobjegoše i izidoše noću iz grada pokraj vrta carskoga na vrata među dva zida; i iđahu preko polja.
Jeremija 39,5A vojska Haldejska gonjaše ih, i stiže Sedekiju u polju Jerihonskom, i uhvativši ga dovedoše ga k Navuhodonosoru caru Vavilonskom u Rivlu u zemlji Ematskoj, te mu sudi.
Jeremija 39,6I zakla car Vavilonski sinove Sedekijine u Rivli na njegove oči, i sve znatne ljude od Jude pokla car Vavilonski.
Jeremija 39,7Iza toga Sedekiji iskopa oči, i sveza ga u dvoje verige mjedene, da ga odvede u Vavilon.
Jeremija 39,8A dom carev i domove narodne popališe Haldejci ognjem, i zidove Jerusalimske raskopaše.
Jeremija 39,9A ostatak naroda što osta u gradu i prebjege koji prebjegoše k njemu, ostatak naroda što bješe ostao, odvede Nevuzardan zapovjednik stražarski u Vavilon.
Jeremija 39,10Samo najsiromašnije iz naroda, koji ništa nemahu, ostavi Nevuzardan zapovjednik stražarski u zemlji Judinoj, i dade im tada vinograde i njive.
Jeremija 39,11A Navuhodonosor car Vavilonski zapovjedi za Jeremiju Nevuzardanu zapovjedniku stražarskom govoreći:
Jeremija 39,12Uzmi ga i gledaj ga dobro, i ne čini mu zla, nego mu čini što ti god kaže.
Jeremija 39,13I poslaše Nevuzardan zapovjednik stražarski i Nevusazvan, starješina nad dvoranima, i Nergal-sareser, starješina nad vračima, i svi knezovi cara Vavilonskoga,
Jeremija 39,14Poslaše, te uzeše Jeremiju iz trijema od tamnice, i predaše ga Godoliji sinu Ahikama sina Safanova da ga odvede kući; tako osta među narodom.
Jeremija 39,15A Jeremiji dođe riječ Gospodnja kad bješe zatvoren u trijemu od tamnice govoreći:
Jeremija 39,16Idi i reci Avdemelehu Etiopljaninu govoreći: ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo ja ću učiniti da se zbudu riječi moje tome gradu na zlo a ne na dobro, i navršiće se pred tobom u onaj dan.
Jeremija 39,17Ali ću tebe izbaviti u onaj dan, govori Gospod, i nećeš biti predan u ruke ljudima kojih se bojiš.
Jeremija 39,18Jer ću te doista sačuvati, te nećeš pasti od mača, i biće ti duša tvoja mjesto plijena zato što si se pouzdao u me, govori Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje