Tražilica


Jeremija 47. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 47,1Ovo je riječ Gospodnja, koja dođe proroku Jeremiji o Filistejcima, prije nego faraon svlada Gazu, govoreći:
Jeremija 47,2Ovako veli Gospod: Vode dolaze sa sjevera, rastu u rijeku valovitu, potapaju zemlju i što je u njoj, gradove i stanovnike njihove. Glasno jadikuju ljudi i kukaju svi stanovnici zemaljski.
Jeremija 47,3Kada tutnje potkovi ždrijebaca, kada štropoću kola, kada praskaju točkovi. Oci se ne brinu za djecu, ruka je njihova uzeta.
Jeremija 47,4Zbog dana, što je došao, koji uništava sve Filistejce, koji otima Tiru i Sidonu posljednjega pomoćnika, jer Gospod istrebljuje Filistejce, ostatak obale Kaftora.
Jeremija 47,5U Gazi briju sebi glavu, uništen je Aškelon. Ostače divova, dokle ćeš sebi praviti zarezotine žalosti?
Jeremija 47,6Ah, maču Gospodnji, dokle se još nećeš smiriti? Vrati se u korice, Stani, i miran ostani!
Jeremija 47,7Kako da S smiri, kad ga je Gospod zapovjedio? Proti Aškelonu i primorju, tamo ga je poslao.
Jeremija 47,1 Riječ koju Jahve uputi proroku Jeremiji o Filistejcima prije nego što faraon osvoji Gazu.
Jeremija 47,2Ovako reče Jahve: "Evo, vode se dižu sa Sjevera i kao nabujali brzaci poplavljuju zemlju i sve što je na njoj, gradove i sve njihovo pučanstvo. I ljudi vapiju, i kukaju svi žitelji zemlje,
Jeremija 47,3uz tutanj kopita njegove ždrebadi, uza štropot kola i tresku točkova. Oci više ne mare za djecu svoju jer su im ruke klonule
Jeremija 47,4zbog dana što osvanu da Filistejce istrijebi, da zatre Tiru i Sidonu sve do posljednjeg pomagača. Jer Jahve istrebljuje Filistejce, i sav ostatak otočja kaftorskog.
Jeremija 47,5Gazi će biti obrijana glava, razoren Aškelon. A ti, Ašdode, ostače Anakovaca, dokle će te tuga razdirati?
Jeremija 47,6Jao, maču Jahvin, kad li ćeš se smiriti? Vrati se u korice, stani i počini!
Jeremija 47,7Ali kako da se smiri, kad Jahvina ruka njime zapovijeda: na Aškelon i na morski žal on ga isuka.
Jeremija 47,1Gdje se riječ GOSPODOVA uputi *proroku Jeremiji o Filistincima, prije nego što je *faraon udario Gazu .
Jeremija 47,2 Ovako govori GOSPOD: Na sjeveru, vode nadolaze, one postaju jedna bučna bujica; one poplavljuju zemlju i sve što se u njoj nalazi: gradove i one koji ih nastanjuju. Ljudi vape u pomoć; svi stanovnici zemlje urlaju
Jeremija 47,3u buci topota konjskih kopita dobodujućih o zemlju, u grmljavini njihovih kola, u tresku njihovih točkova. Očevi, obeshrabreni, zaboravljau svoju djecu.
Jeremija 47,4Zbog dana koji dolazi uništiti sve Filistince, zbrisati u Tiru i u Sidonu sve preživjele osumnjičene da su im pomogli. Da, GOSPOD uništava Filistince, preživjele s otoka Kaftor .
Jeremija 47,5Strigačica prolazi Gazau; Aškelon je ušutkan. Preživjeli iz njihove ravnice, sve do kad ćete vi praviti sebi ureze?
Jeremija 47,6 Koja nesreća! Mač GOSPODOV! Hoćeš li se ti najzad smiriti? Opusti se! Smiri se!
Jeremija 47,7Kako se on može smiriti kad je GOSPOD taj koji ga je poslao na zadatak protiv Aškelona i obale morske? Ondje je on njemu odredio sastanak.
Jeremija 47,1Riječ Gospodnja koja dođe Jeremiji proroku za Filisteje prije nego Faraon osvoji Gazu.
Jeremija 47,2Ovako veli Gospod: evo, voda dolazi sa sjevera, i biće kao potok koji se razljeva, i potopiće zemlju i što je u njoj, grad i one koji žive u njemu; i ljudi će vikati, i ridaće svi stanovnici zemaljski.
Jeremija 47,3Od topota kopita jakih konja njegovijeh, od tutnjave kola njegovijeh, i praske točkova njegovijeh, neće se obazreti ocevi na sinove, jer će im ruke klonuti,
Jeremija 47,4Od onoga dana koji će doći da istrijebi sve Filisteje i da zatre Tir i Sidon i sve ostale pomoćnike, jer će Gospod istrijebiti Filisteje, ostatak ostrva Kaftora.
Jeremija 47,5Oćelaviće Gaza, propašće Askalon i ostatak doline njihove; dokle ćeš se rezati?
Jeremija 47,6Jaoh, maču Gospodnji, kad ćeš se smiriti? vrati se u korice svoje, stani i smiri se.
Jeremija 47,7Ali kako bi se smirio? jer mu Gospod dade zapovijest na Askalon i na primorje; onamo ga odredi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje