Jošua 12. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 12,1Ovo su kraljevi zemlje, koje pobijediše sinovi Izraelovi, i zemlju njihovu osvojiše: "S onu stranu Jordana na istoku od rijeke Arnona do gore Hermona i svu ravnicu istočno od Jordana:
Jošua 12,2Sihon, kralj amorejski, koji je stanovao u Hešbonu. On je vladao od Aroera, koji leži na obali Arnona, od sredine doline preko polovine Gileada do rijeke Jaboka, međe sinova Amonovih,
Jošua 12,3I preko doline jordanske do istočne strane jezera Kinereta i do istočne strane mora pustinje, Slanoga mora, prema Bets-Ješimotu i južno uz podnožje obronaka Pisge.
Jošua 12,4Nadalje pokrajina Oga, kralja bašanskoga, koji je pripadao ostacima Refaima i prebivao u Aštarotu i Edreju.
Jošua 12,5Vladao je gorom Hermonom, Salkom i cijelim Bašanom do međe Gešureja i Maakateja i polovinom Gileada do pokrajine Sihona, kralja hešbonskoga.
Jošua 12,6Mojsije, sluga Gospodnji, i sinovi Izraelovi poraziše ih, i Mojsije, sluga Gospodnji, dade to u posjed Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manasehova.
Jošua 12,7A ovo su kraljevi zemlje, koje Jošua i sinovi Izraelovi pobijediše u zapadnoj zemlji jordanskoj, od Baal-Gada u dolini libanonskoj do golih gora, što se dižu prema Seiru, i zemlju njihovu dade Jošua u posjed plemenima Izraelovim po dijelovima njihovim,
Jošua 12,8U gorama, u nizinama, u ravnici jordanskoj, na obroncima, u pustinji i u južnom kraju, zemlju Hiteja, Amoreja, Kanaanaca, Perizeja, Hiveja i Jebuseja:
Jošua 12,9Jedan kralj jerihonski; jedan kralj Ajski kod Betela;
Jošua 12,10Jedan kralj jerusalemski; jedan kralj hebronski;
Jošua 12,11Jedan kralj jarmutski; jedan kralj lakiški;
Jošua 12,12Jedan kralj eglonski; jedan kralj gezerski;
Jošua 12,13Jedan kralj debirski; jedan kralj gederski;
Jošua 12,14Jedan kralj hormski; jedan kralj aradski;
Jošua 12,15Jedan kralj libnaski; jedan kralj adulamski;
Jošua 12,16Jedan kralj makedski; jedan kralj betelski;
Jošua 12,17Jedan kralj tapuahski; jedan kralj heferski;
Jošua 12,18Jedan kralj afečki; jedan kralj šaronski;
Jošua 12,19Jedan kralj madonski; jedan kralj Hasorski;
Jošua 12,20Jedan kralj Šimronmeronski; jedan kralj akšafski;
Jošua 12,21Jedan kralj tanaački; jedan kralj megidski;
Jošua 12,22Jedan kralj kedeški; jedan kralj jokneamski na Karmelu;
Jošua 12,23Jedan kralj dorinski na visinama dorinskim; jedan kralj pogana u Gilgali;
Jošua 12,24Jedan kralj tirzahski, svega trideset i jedan kralj.
Jošua 12,1 Ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Izraelci i osvojili njihovu zemlju s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Hermona, sa svom Arabom na istoku:
Jošua 12,2Sihon, kralj amorejski, koji je stolovao u Hešbonu; njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera, koji leži na rubu doline potoka Arnona, sredinom doline i polovinom Gileada pa do potoka Jaboka, gdje je graničilo s Amoncima;
Jošua 12,3i na istoku mu bila Araba do Keneretskog mora s jedne strane i sve do Arabskog ili Slanog mora prema Bet Haješimotu; i dalje na jugu do obronaka Pisge.
Jošua 12,4Međašio s njime Og, kralj bašanski, jedan od posljednjih Refaimaca; stolovao je u Aštarotu i Edreju.
Jošua 12,5A vladao je gorom Hermonom i Salkom, čitavim Bašanom sve do gešurske i maakadske međe te drugom polovinom Gileada sve do granice Sihona, kralja hešbonskoga.
Jošua 12,6Mojsije, sluga Jahvin, i sinovi Izraelovi sve su ih pobili i predao je Mojsije, sluga Jahvin, tu zemlju u posjed plemenu Rubenovu i Gadovu plemenu te polovini plemena Manašeova.
Jošua 12,7A ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Jošua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu, od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka, koja se diže prema Seiru, a tu je zemlju Jošua dao u baštinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima,
Jošua 12,8u Gorju, u Šefeli, u Arabi i po obroncima, u Pustinji te u Negebu: zemlju hetitsku, amorejsku i kanaansku, perižansku, hivijsku i jebusejsku:
Jošua 12,9jerihonski kralj, jedan; kralj Aja kod Betela, jedan;
Jošua 12,10jeruzalemski kralj, jedan; hebronski kralj, jedan;
Jošua 12,11jarmutski kralj, jedan; lakiški kralj, jedan;
Jošua 12,12eglonski kralj, jedan; gezerski kralj, jedan;
Jošua 12,13debirski kralj, jedan; gederski kralj, jedan;
Jošua 12,14hormski kralj, jedan; aradski kralj, jedan;
Jošua 12,15kralj Libne, jedan; adulamski kralj, jedan;
Jošua 12,16makedski kralj, jedan; betelski kralj, jedan;
Jošua 12,17kralj Tapuaha, jedan; heferski kralj, jedan;
Jošua 12,18afečki kralj, jedan; šaronski kralj, jedan;
Jošua 12,19madonski kralj, jedan; hasorski kralj, jedan;
Jošua 12,20šimron-meronski kralj, jedan; ahšafski kralj, jedan;
Jošua 12,21tanaački kralj, jedan; megidski kralj, jedan;
Jošua 12,22kedeški kralj, jedan; kralj Jokneama na Karmelu, jedan;
Jošua 12,23dorski kralj u pokrajini dorskoj, jedan; gojski kralj u Gilgalu, jedan;
Jošua 12,24tirški kralj, jedan. U svemu trideset i jedan kralj.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje