Tražilica


Job 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 19,1Nato reče Job:
Job 19,2Dokle ćete me još mučiti i gaziti me riječima?
Job 19,3Već me deset puta naružiste; zar vas nije stid, da me zlostavljate?
Job 19,4Jesam li doista učinio grijeh? Je li još u meni pogrješka moja?
Job 19,5Možete li me doista osvjedočiti i krivnju mi moju dokazati?
Job 19,6Znajte: Bog je, koji me je porazio i mrežu svoju oko mene razapeo.
Job 19,7Eto, vičem li na nepravdu, nema mi odgovora; zovem li pomoć, nema mi suda.
Job 19,8Zagradio mi je put, ne mogu dalje; staze je moje zavio u tamu.
Job 19,9Svukao je s mene časnu haljinu moju i skinuo mi s glave krunu.
Job 19,10Porušio me je odasvud, moram propasti; kao drvo iščupao je nadanje moje.
Job 19,11Raspalio je na me gnjev svoj i uzeo me među neprijatelje svoje.
Job 19,12Čete njegove dođoše sve zajedno, nasuše putove sebi proti meni, utaboriše se okolo šatora mojega.
Job 19,13Braću je moju udaljio od mene, prijatelji se moji otuđili od mene.
Job 19,14Rođaci moji izbjegavaju me, pouzdanici moji zaboraviše me
Job 19,15Ukućani moji, sluškinje moje gledaju me kao tuđina; stranac sam u očima njihovim.
Job 19,16Zovem slugu svojega, on se ne odziva; moram ga moliti i kumiti
Job 19,17Dah je moj mrzak ženi mojoj, i moje milovanje rođenoj djeci mojoj.
Job 19,18Preziru me djeca, ustanem li gdje, ruže me.
Job 19,19Pouzdanicima sam mojim mrzak, i koje sam ljubio, okreću se proti meni.
Job 19,20Za kožu moju, za meso moje prionuše kosti moje, ostade mi samo koža oko zuba mojih.
Job 19,21Smilujte mi se i imajte sažaljenje s menom, prijatelji moji, jer me je pogodila ruka Božja.
Job 19,22Zašto me progonite i vi kao Bog, i ne možete da se nasitite mesa mojega!
Job 19,23O, kad bi se napisale riječi moje! Kad bi se unijele u knjigu!
Job 19,24Pisaljkom gvozdenom i olovom kad bi se zauvijek urezale u kamen!
Job 19,25Ali znam sigurno, da moj Otkupitelj živi i da će se onda dignuti nad prahom.
Job 19,26Tada će ova moja koža opet biti oko mene, iz svojega vlastitog mesa gledat ću Boga.
Job 19,27Jest, ja i ti, ja ću ga gledati; moje vlastite oči vidjet će ga, ne kakav stranac; to je sva čežnja srca mojega.
Job 19,28Ako još mislite: kako ćemo ga proganjati? Jer se je u meni našao uzrok sudbine -
Job 19,29Onda se bojte mača; jer je mač osvetitelj krivnje! Pomislite, živi još sudac!
Job 19,1 Job progovori i reče:
Job 19,2"Ta dokle ćete mučit` dušu moju, dokle ćete me riječima satirat`?
Job 19,3Već deseti put pogrdiste mene i stid vas nije što me zlostavljate.
Job 19,4Pa ako sam zastranio doista, na meni moja zabluda ostaje.
Job 19,5Mislite li da ste me nadjačali i krivnju moju da ste dokazali?
Job 19,6Znajte: Bog je to mene pritisnuo i svojom me je on stegnuo mrežom.
Job 19,7Vičem: `Nasilje!` - nema odgovora; vapijem - ali za me pravde nema.
Job 19,8Sa svih strana put mi je zagradio, sve staze moje u tminu zavio.
Job 19,9Slavu je moju sa mene skinuo, sa moje glave strgnuo je krunu.
Job 19,10Podsijeca me odasvud te nestajem; k`o drvo, nadu mi je iščupao.
Job 19,11Raspalio se gnjev njegov na mene i svojim me drži neprijateljem.
Job 19,12U bojnom redu pristižu mu čete, putove proti meni nasipaju, odasvud moj opkoljavaju šator.
Job 19,13Od mene su se udaljila braća, otuđili se moji poznanici.
Job 19,14Nestade bližnjih mojih i znanaca, gosti doma mog zaboraviše me.
Job 19,15Sluškinjama sam svojim kao stranac, neznanac sam u njihovim očima.
Job 19,16Slugu zovnem, a on ne odgovara i za milost ga moram zaklinjati.
Job 19,17Mojoj je ženi dah moj omrznuo, gadim se djeci vlastite utrobe.
Job 19,18I deranima na prezir tek služim, ako se dignem, rugaju se meni.
Job 19,19Pouzdanicima sam svojim mrzak, protiv mene su oni koje ljubljah.
Job 19,20Kosti mi se za kožu prilijepiše, osta mi jedva koža oko zuba.
Job 19,21Smilujte mi se, prijatelji moji, jer Božja me je ruka udarila.
Job 19,22Zašto da me k`o Bog sam progonite, zar se niste moga nasitili mesa?
Job 19,23O, kad bi se riječi moje zapisale i kad bi se u mjed tvrdu urezale;
Job 19,24kad bi se željeznim dlijetom i olovom u spomen vječan u stijenu uklesale!
Job 19,25Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati.
Job 19,26A kad se probudim, k sebi će me dići: iz svoje ću puti tad vidjeti Boga.
Job 19,27Njega ja ću kao svojega gledati, i očima mojim neće biti stranac: za njime srce mi čezne u grudima.
Job 19,28Kad kažete: `Kako ćemo ga goniti? Koji ćemo razlog protiv njega naći?`,
Job 19,29mača tad se bojte: grijehu mač je kazna. Saznat ćete tada da imade suda!
Job 19,1A Job uze riječ i reče:
Job 19,2Do kad ćete me vi uznemiravati i trličiti svojim riječima?
Job 19,3Evo kako me već deset puta Nemate li vi srama još me vrijeđati?
Job 19,4Čak i da bijaše istina da sam ja moja grješka tiče se samo mene.
Job 19,5Ako vi zaista hoćete sebe uzveličati o mom trošku, predbacujući meni ono čega se sam stidim,
Job 19,6znajte dakle da je Bog taj koji je i umotao me u svoju mrežu.
Job 19,7Ako ja vičem na nasilje, nema odgovora, ako ja pozivam, nema pravde.
Job 19,8On je prepriječio moj put da ja ne prođem, i na mojim stazama, on stavlja svoje tmine.
Job 19,9On mi je zgulio moju slavu, on je oteo krunu s moje glave.
Job 19,10On me hvata sa svih strana i ja umirem, on je iščupao drvo moje nade .
Job 19,11Njegov gnjev se zapalio protiv mene, on me drži svojim neprijateljem.
Job 19,12Njegove horde dolaze u mnoštvu, one sebi krče pristup sve do mene i spodižu opsadu uokolo mojeg
Job 19,13Moja braća, on je njih udaljio od mene, oni koji me poznaju izdaju se za
Job 19,14Moji su bliski nestali, moja me bližnji su me zaboravili.
Job 19,15Gosti moje kuće i moje sluškinje drže me kao stranca, ja sam postao jedan uljez u njihovim 16 Ja sam pozvao svog slugu, on ne odgovara kad svojim ustima ja zaklinjem.
Job 19,17Moj dah odvratan je mojoj ženi i ja se gadim sinovima utrobe moje .
Job 19,18Čak i dječaci me preziru; kad se dignem, oni me ogovaraju.
Job 19,19Svi moji bliski me se užasavaju, čak i oni koje ja volim okrenuli su se protiv mene.
Job 19,20Moje se kosti lijepe o moju kožu i o moje meso, i ja sam se izvukao s kožom iz svojih zuba .
Job 19,21Milosti za mene, milosti za mene, vi moji prijatelji, jer ruka Božja me dirnula.
Job 19,22Zašto me vi progonite kao Bog? Nebi ste li bili zasićeni mesom
Job 19,23Ah! kad bi se samo zapisivale moje riječi, kad bi se urezale u jedan natpis!
Job 19,24Jednim željeznim dlijetom i olovom, da zauvijek u jednoj stijeni one ostanu urezane!
Job 19,25Ja znam dobro, ja, da je moj iskupitelj živ, kao posljednji, on će iskrsnuti na
Job 19,26A nakon što bude uništena ova koža koja je moja, u svojem tijelu ja ću promatrati Boga.
Job 19,27Ja sam taj koji će ga promatrati, da, ja! Moje će ga oči vidjeti, njega, i on : neće biti stranac . Moje *srce ga žudi na dnu mene.
Job 19,28Da vi kažete: ` Kako ga mučiti da se nađe izgovor za parbu protiv njega? `
Job 19,29Tad se bojte mača protiv vas samih, jer pomama je prolazna kod mača. Tako vi ćete znati da postoji jedno
Jov 19,1A Jov odgovori i reče:
Jov 19,2Dokle ćete mučiti dušu moju i satirati me riječima?
Jov 19,3Već ste me deset puta naružili; nije vas stid što tako navaljujete na me?
Jov 19,4Ali ako sam doista pogriješio, pogrješka će moja ostati kod mene.
Jov 19,5Ako li se još hoćete da dižete na me i da me korite mojom sramotom,
Jov 19,6Onda znajte da me je Bog oborio i mrežu svoju razapeo oko mene.
Jov 19,7Eto, vičem na nepravdu, ali se ne slušam; vapijem, ali nema suda.
Jov 19,8Zagradio je put moj da ne mogu proći; na staze moje metnuo je mrak.
Jov 19,9Svukao je s mene slavu moju i skinuo vijenac s glave moje.
Jov 19,10Porušio me je otsvuda, da me nema; i kao drvo iščupao je nadanje moje.
Jov 19,11Raspalio se na me gnjev njegov, i uzeo me je među neprijatelje svoje.
Jov 19,12Vojske njegove dođoše sve zajedno i nasuše k sebi put k meni, stadoše u oko okolo šatora mojega.
Jov 19,13Braću moju udaljio je od mene, i znanci moji tuđe se od mene.
Jov 19,14Bližnji moji ostaviše me, i znanci moji zaboraviše me.
Jov 19,15Domašnji moji i moje sluškinje gledaju me kao tuđina; stranac sam u očima njihovijem.
Jov 19,16Zovem slugu svojega, a on se ne odziva, a molim ga ustima svojim.
Jov 19,17Dah je moj mrzak ženi mojoj, a preklinjem je sinovima utrobe svoje.
Jov 19,18Ni djeca ne haju za me; kad ustanem, ruže me.
Jov 19,19Mrzak sam svjema nevjernijem svojim, i koje ljubljah postaše mi protivnici.
Jov 19,20Za kožu moju kao za meso moje prionuše kosti moje; jedva osta koža oko zuba mojih.
Jov 19,21Smilujte se na me, smilujte se na me, prijatelji moji, jer se ruka Božija dotakla mene.
Jov 19,22Zašto me gonite kao Bog, i mesa mojega ne možete da se nasitite?
Jov 19,23O kad bi se napisale riječi moje! kad bi se stavile u knjigu!
Jov 19,24Pisaljkom gvozdenom i olovom na kamenu za vječni spomen kad bi se urezale!
Jov 19,25Ali znam da je živ moj iskupitelj, i na pošljedak da će stati nad prahom.
Jov 19,26I ako se ova koža moja i raščini, opet ću u tijelu svom vidjeti Boga.
Jov 19,27Ja isti vidjeću ga, i oči moje gledaće ga, a ne druge. A bubrega mojih nestaje u meni.
Jov 19,28Nego bi trebalo da rečete: zašto ga gonimo? kad je korijen besjede u meni.
Jov 19,29Bojte se mača; jer je mač osveta za bezakonje; i znajte da ima sud.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje