Tražilica


Job 29. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 29,1Nato nastavi Job svoj govor ovako:
Job 29,2Ah, da bi ipak bilo s menom, kako je to još bilo prije mjeseci, u danima, kad me je štitio Bog!
Job 29,3Kad mi je nad glavom sjala svjetiljka njegova, i svjetlo me njegovo vodilo kroz tminu!
Job 29,4Kako sam bio u vremenu svoje mlađahne snage, kad je Bog još zaštićivao šator moj,
Job 29,5Kad je Svemoćni još bio s menom, moja se djeca skupljala oko mene!
Job 29,6Kad sam prao sebi noge u mlijeku, i hridina mi izlijevala potoke ulja!
Job 29,7Izlazio sam van na vrata pred grad, da zauzmem svoju stolicu na trgu gradskih vrata;
Job 29,8Skrili bi se dječaci, kad bi me vidjeli; starci bi se dizali i ostali stojeći;
Job 29,9Knezovi bi prestali govoriti i metnuli bi ruku na usta;
Job 29,10Plemići bi ustezali glas svoj, jezik bi im prionuo za nepce.
Job 29,11Blagoslovljenim me se nauživalo uho, što bi me slušalo, hvalilo me oko, kad bi me vidjelo.
Job 29,12Spasavao sam siromaha, koji je vikao, i sirotu bez zaštitnika.
Job 29,13Na mene je dolazio blagoslov izgubljenika, srce sam udovici obradovao.
Job 29,14Pravednost mi je bila haljina, što me obavijala, pravoljublje mi bilo plašt i povez oko glave.
Job 29,15Oko sam bio slijepcu i noga hromu.
Job 29,16Otac sam bio siromasima i branio sam stvar nepoznatoga.
Job 29,17Razbijao sam zube lopovu, trgao grabež iz zuba njegovih.
Job 29,18Tako sam mislio umrijeti u gnijezdu svojemu i dane svoje umnožiti poput pijeska;
Job 29,19Korijen moj pružao se kraj vode, i rosa je noćna padala na moje grane;
Job 29,20Sreća se je moja uvijek obnavljala u mene, u ruci mi se pomlađivao luk.
Job 29,21Slušali su me puni iščekivanja i tiho prisluškivali savjet moj.
Job 29,22Kad sam ja govorio, nitko više ne bi uzimao riječi, tako bi ih natopila riječ moja.
Job 29,23Čekali su me kao dažd, čeznuli su za mnom kao za kišom u proljeće.
Job 29,24Nasmijao bih se na njih, kad su bili plašljivi, nijesu mogli pomutiti vedroga lica mojega.
Job 29,25Određivao sam put za njih, sjedio bih u pročelju i bio kao kralj u vojsci, kao jedan, koji tješi žalosne.
Job 29,1 Job nastavi svoju besjedu i reče:
Job 29,2"O, da mi je prošle proživjet` mjesece, dane one kad je Bog nada mnom bdio,
Job 29,3kad mi je nad glavom njegov sjao žižak a kroz mrak me svjetlo njegovo vodilo,
Job 29,4kao u dane mojih zrelih jeseni kad s mojim stanom Bog prijateljevaše,
Job 29,5kada uz mene još bijaše Svesilni i moji me okruživahu dječaci,
Job 29,6kada mi se noge u mlijeku kupahu, a potokom ulja ključaše mi kamen!
Job 29,7Kada sam na vrata gradska izlazio i svoju stolicu postavljao na trg,
Job 29,8vidjevši me, sklanjali bi se mladići, starci bi ustavši stojeći ostali.
Job 29,9Razgovor bi prekidali uglednici i usta bi svoja rukom zatvarali.
Job 29,10Glavarima glas bi sasvim utihnuo, za nepce bi im se zalijepio jezik.
Job 29,11Tko god me slušao, blaženim me zvao, hvalilo me oko kad bi me vidjelo.
Job 29,12Jer, izbavljah bijednog kada je kukao i sirotu ostavljenu bez pomoći.
Job 29,13Na meni bješe blagoslov izgubljenih, srcu udovice ja veselje vraćah.
Job 29,14Pravdom se ja kao haljinom odjenuh, nepristranost bje mi plaštem i povezom.
Job 29,15Bjeh oči slijepcu i bjeh noge bogalju,
Job 29,16otac ubogima, zastupnik strancima.
Job 29,17Kršio sam zube čovjeku opaku, plijen sam čupao iz njegovih čeljusti.
Job 29,18Govorah: `U svom ću izdahnuti gnijezdu, k`o palma, bezbrojne proživjevši dane.`
Job 29,19Korijenje se moje sve do vode pruža, na granama mojim odmara se rosa.
Job 29,20Pomlađivat će se svagda slava moja i luk će mi se obnavljati u ruci.`
Job 29,21Slušali su željno što ću im kazati i šutjeli da od mene savjet čuju.
Job 29,22Na riječi mi ne bi ništa dometali i besjede su mi daždile po njima.
Job 29,23Za mnom žudjeli su oni k`o za kišom, otvarali usta k`o za pljuskom ljetnim.
Job 29,24Osmijeh moj bijaše njima ohrabrenje; pazili su na vedrinu moga lica.
Job 29,25Njima ja sam izabirao putove, kao poglavar ja sam ih predvodio, kao kralj među svojim kad je četama kao onaj koji tješi ojađene.
Job 29,1Tad Job nastavi izgovarati
Job 29,2Tko će meni oživjeti nekadašnje mjesece, one dane kad Bog bdješe nada mnom,
Job 29,3kad njegova svjetiljka svijetliše nad mojom glavom, a u noći ja napredovah u njenoj
Job 29,4takav kakav ja bijah u plodne dane svoje jeseni, kad prijateljstvo Božje počivaše na šatoru mojem,
Job 29,5kad Moćni bijaše još sa mnom i kad moji me dječaci okruživahu,
Job 29,6kad ja prah svoje noge u vrhnju, a stijena lijevaše za mene potoke ulja .
Job 29,7Ako bih ja izlazio prema vratima ako bih ja postavljao sjedalo svoje na trgu,
Job 29,8na moj pogled mladi bi šmugnuli, starci bi se dizali i ostajali stojeći.
Job 29,9Odličnici bi prekidali svoje besjede i stavljali ruke na svoja usta.
Job 29,10Glas bi se poglavara gubio, njihov bi se jezik lijepio o nepce.
Job 29,11Uho koje me slušaše kazivaše me sretnim, oko koje me gledaše posvjedočilo bi.
Job 29,12Jer ja spašavah siromaha koji je vikao u pomoć, i siroče bez zaštite.
Job 29,13Blagoslov umirućeg dolaziše na mene, i ja činih radost srcu udovice .
Job 29,14Ja odijevah pravdu, to bijaše moja odjeća. Moje pravo mi služiše ogrtačem i turbanom.
Job 29,15Ja bijah postao očima slijepcu, i noge nemoćnom, to bijah ja.
Job 29,16Za nevoljnike, ja bijah ocem, ja bijah jedan otac, predmet nepoznatog, ja ga ispitivah.
Job 29,17Ja slamah očnjak nepravednom, i iz njegovih zuba ja činih da ispada plijen njegov.
Job 29,18Ja sebi govorih: ` Kad budem zdahnuo u svom gnijezdu, kao feniks ja ću umnažati dane svoje.
Job 29,19Voda dolazi mojem korijenju, rosa provodi noć na mojem granju.
Job 29,20Moja će slava ponovo naći svoju svježinu, u mojoj će ruci moj luk podmladiti
Job 29,21Slušalo se mene, s očekivanjem. U tišini su se primali moji pogledi.
Job 29,22Kad ja govorih, nitko ne uzvraćaše, na njih kap po kap padale su moje
Job 29,23Oni me očekivao kao što se kiša čeka. Njihova su se usta otvarala kao kasnom daždu.
Job 29,24Ja im se smiješih, oni se ne usuđivahu povjerovati, i pobiraše lakomo svaki znak moje naklonosti.
Job 29,25Određujući im put, ja stolovah kao poglavar, utaboren kao kakav kralj, među svojim postrojbama, kao što se tješi ojađene.
Jov 29,1Još nastavi Jov besjedu svoju i reče:
Jov 29,2O da bih bio kao pređašnjih mjeseca, kao onijeh dana kad me Bog čuvaše,
Jov 29,3Kad svijetljaše svijećom svojom nad glavom mojom, i pri vidjelu njegovu hođah po mraku,
Jov 29,4Kako bijah za mladosti svoje, kad tajna Božija bijaše u šatoru mom,
Jov 29,5Kad još bijaše Svemogući sa mnom, i djeca moja oko mene,
Jov 29,6Kad se trag moj oblivaše maslom, i stijena mi točaše ulje potocima,
Jov 29,7Kad izlažah na vrata kroz grad, i na ulici namještah sebi stolicu:
Jov 29,8Mladići videći me uklanjahu se, a starci ustajahu i stajahu,
Jov 29,9Knezovi prestajahu govoriti i metahu ruku na usta svoja,
Jov 29,10Upravitelji ustezahu glas svoj i jezik im prianjaše za grlo.
Jov 29,11Jer koje me uho čujaše, nazivaše me blaženijem; i koje me oko viđaše, svjedočaše mi
Jov 29,12Da izbavljam siromaha koji viče, i sirotu i koji nema nikoga da mu pomože;
Jov 29,13Blagoslov onoga koji propadaše dolažaše na me, i udovici srce raspijevah;
Jov 29,14U pravdu se oblačih i ona mi bijaše odijelo, kao plašt i kao vijenac bijaše mi sud moj.
Jov 29,15Oko bijah slijepcu i noga hromu.
Jov 29,16Otac bijah ubogima, i razbirah za raspru za koju ne znah.
Jov 29,17I razbijah kutnjake nepravedniku, i iz zuba mu istrzah grabež.
Jov 29,18Zato govorah: u svojem ću gnijezdu umrijeti, i biće mi dana kao pijeska.
Jov 29,19Korijen moj pružaše se kraj vode, rosa bivaše po svu noć na mojim granama.
Jov 29,20Slava moja podmlađivaše se u mene, i luk moj u ruci mojoj ponavljaše se.
Jov 29,21Slušahu me i čekahu, i mučahu na moj svjet.
Jov 29,22Poslije mojih riječi niko ne progovaraše, tako ih natapaše besjeda moja.
Jov 29,23Jer me čekahu kao dažd, i usta svoja otvarahu kao na pozni dažd.
Jov 29,24Kad bih se nasmijao na njih, ne vjerovahu, i sjajnosti lica mojega ne razgonjahu.
Jov 29,25Kad bih otišao k njima, sjedah u začelje, i bijah kao car u vojsci, kad tješi žalosne.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje