Tražilica


Otkrivenje 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 8,1I kad otvori sedmi pečat, postade tišina u nebu, jedno po sata.
Otkrivenje 8,2I vidjeh sedam anđela, koji stajahu pred Bogom, i dade im se sedam truba
Otkrivenje 8,3I drugi anđeo dođe, i stade pred žrtvenik imajući zlatnu kadionicu; i bijaše mu dano mnogo tamjana, da ga prikaže s molitvama svih svetih na žrtvenik zlatni pred prijestoljem.
Otkrivenje 8,4I dim od kađenja s molitvama svetih uzađe iz ruke anđelove pred Boga.
Otkrivenje 8,5I uze anđeo kadionicu, i napuni je ognja sa žrtvenika, i baci je na zemlju, i nastadoše glasovi i gromovi i sijevanje munja i potres.
Otkrivenje 8,6I sedam anđela, koji su imali sedam truba pripraviše se da sa trube.
Otkrivenje 8,7I prvi anđeo zatrubi, i postade tuča i oganj, pomiješani s krvlju, i padoše na zemlju, i trećina drveća izgorje, i sva zelena trava izgorje.
Otkrivenje 8,8I drugi anđeo zatrubi, i kao velika gora ognjem zapaljena bačena bi u more; i trećina mora postade krv.
Otkrivenje 8,9I umrije trećina stvorenja, što živi u moru, i trećina lađa propade.
Otkrivenje 8,10I treći anđeo zatrubi, i pade s neba velika zvijezda, koja je gorjela kao baklja, i pade na trećinu rijeka i na izvore voda.
Otkrivenje 8,11I ime je zvijezdi Pelin; i trećina voda postade pelin, i mnogi ljudi pomriješe od voda, jer postadoše gorke.
Otkrivenje 8,12I četvrti anđeo zatrubi, i udarena bi trećina sunca, i trećina mjeseca, i trećina zvijezda, da pomrča trećina njihova, i trećina dana da ne svijetli, tako i noći.
Otkrivenje 8,13I vidjeh, i začuh glas jednoga orla gdje leti posred neba vičući glasom velikim: "Jao, jao, jao onima, koji stanuju na zemlji, od ostalih truba trojice anđela, koji će još trubiti!"
Otkrivenje 8,1 Kad Jaganjac otvori sedmi pečat, nasta muk na nebu oko pola sata.
Otkrivenje 8,2I vidjeh: sedmorici anđela što stoje pred Bogom dano je sedam trubalja.
Otkrivenje 8,3I drugi jedan anđeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem.
Otkrivenje 8,4I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje.
Otkrivenje 8,5Anđeo uze kadionicu, napuni je vatrom sa žrtvenika i prosu na zemlju. I udariše gromovi, i glasovi, i munje, i potres.
Otkrivenje 8,6A sedam anđela sa sedam trubalja pripremiše se da zatrube.
Otkrivenje 8,7Prvi zatrubi. I nastadoše tuča i oganj, pomiješani s krvlju, i budu bačeni na zemlju. I trećina zemlje izgorje, i trećina stabala izgorje, i sva zelena trava izgorje.
Otkrivenje 8,8Drugi anđeo zatrubi. I nešto kao gora velika, ognjem zapaljena, bačeno bi u more. I trećina se mora pretvori u krv
Otkrivenje 8,9te izginu trećina stvorenja što u moru žive i trećina lađa propade.
Otkrivenje 8,10Treći anđeo zatrubi. I pade s neba zvijezda velika - gorjela je kao zublja - pade na trećinu rijeka i na izvore voda.
Otkrivenje 8,11Zvijezdi je ime Pelin. I trećina se voda pretvori u pelin te mnoštvo ljudi poginu od zagorčenih voda.
Otkrivenje 8,12Četvrti anđeo zatrubi. I bi udarena trećina sunca i trećina mjeseca i trećina zvijezda te pomrčaše za trećinu. I dan izgubi trećinu svoga sjaja, a tako i noć.
Otkrivenje 8,13I vidjeh i začuh orla: letio posred neba i vikao iza glasa: "Jao! Jao! Jao pozemljarima od novih glasova trubalja preostale trojice anđela koji će sad-na zatrubiti!
Otkrivenje 8,1Kad on otvori sedmi pečat, nastade u *nebu muk od otprilike pola sata…
Otkrivenje 8,2I ja vidjeh sedam *anđela koji stojaše pred Bogom. I bi im dano sedam trubalja.
Otkrivenje 8,3Jedan drugi anđeo postavi se pred *oltar. On nosiše kadionicu od zlata, a bi mi dan veliki broj mirisa, za otvoriti ih kamenjem svih svetih na zlatnom oltaru koji je pred prijestoljem.
Otkrivenje 8,4A, iz ruke anđela, dim mirisa uspe se pred Boga, s molitvama svetih.
Otkrivenje 8,5Anđeo tada uze kadionicu, ispuni ju vatrom s oltara i baci na zemlju: i to biše grmljavine, glasovi, munje i jedan potres zemlje.
Otkrivenje 8,6Sedam *anđela koji držaše sedam trubalja, pripremiše se za zasvirati ih.
Otkrivenje 8,7Prvi zasvira svoju trublju: tuča i vatra izmiješane s krvlju padoše s neba na zemlju; i trećina zemlje planu, i trećina drveta planu, i sve ozelenjelo raslinje planu.
Otkrivenje 8,8Drugi anđeo zasvira svojom trubljom: i reklo bi se da jedna ogromna zapaljena planina bijaše bačena u more. Trećina mora postade krv.
Otkrivenje 8,9Trećina živih stvorova morskih propade, i trećina lađa bi uništena.
Otkrivenje 8,10Treći anđeo zasvira svojom trubljom: i, iz neba, jedna ogromna zvijezda pade, paleći sve kao jednu zublju. Ona pade na trećinu rijeka i na izvore voda.
Otkrivenje 8,11Njeno je ime: Pelin . Trećina voda postade voda pelinova, i mnogi ljudi umriješe zbog voda koje bijahu postale gorke.
Otkrivenje 8,12Četvrti anđeo zasvira svojom trubljom trećina sunca, trećina mjeseca i trećina zvijezda biše udarene. Oni svi potamnješe za trećinu: dan izgubi trećinu svoje vidljivosti i noć isto.
Otkrivenje 8,13Tad ja vidjeh: I ja čuh jednog orla koji letješe k vrhuncu neba proglašavajući jednik snažnim glasom: Nesreća! Nesreća! Nesreća stanovnicima zemlje, zbog zvukova trubalja triju anđela koji trebaju još svirati!
Otkrivenje 8,1I kad otvori sedmi pečat, posta tišina na nebu oko po sahata.
Otkrivenje 8,2I vidjeh sedam anđela koji stajahu pred Bogom, i dade im se sedam truba.
Otkrivenje 8,3I drugi anđeo dođe i stade pred oltarom, i imaše kadionicu zlatnu; i bijaše mu dano mnogo tamjana da da molitvama sviju svetijeh na oltar zlatni pred prijestolom.
Otkrivenje 8,4I dim od kađenja u molitvama svetijeh iziđe od ruke anđelove pred Boga.
Otkrivenje 8,5I uze anđeo kadionicu, i napuni je ognja sa oltara, i baci je na zemlju, i postaše glasovi i gromovi i sijevanje munja i tresenje zemlje.
Otkrivenje 8,6I sedam anđela koji imahu sedam truba, pripraviše se da zatrube.
Otkrivenje 8,7I prvi anđeo zatrubi, i posta grad i oganj, smiješani s krvlju, i padoše na zemlju; i trećina drva izgorje, i svaka trava zelena izgorje.
Otkrivenje 8,8I drugi anđeo zatrubi; i kao velika gora ognjem zapaljena pade u more; i trećina mora posta krv.
Otkrivenje 8,9I umrije trećina stvorenja koje živi u moru, i trećina lađi propade.
Otkrivenje 8,10I treći anđeo zatrubi, i pade s neba velika zvijezda, koja goraše kao svijeća, i pade na trećinu rijeka i na izvore vodene.
Otkrivenje 8,11I ime zvijezdi bješe Pelen; i trećina voda posta pelen, i mnogi ljudi pomriješe od voda, jer bijahu grke.
Otkrivenje 8,12I četvrti anđeo zatrubi, i udarena bi trećina sunca, i trećina mjeseca, i trećina zvijezda, da pomrča trećina njihova, i trećina dana da ne svijetli, tako i noći.
Otkrivenje 8,13I vidjeh, i čuh jednog anđela gdje leti posred neba i govori glasom velikijem: teško, teško, teško onima koji žive na zemlji od ostalijeh glasova trubnijeh trojice anđela, koji će trubiti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje