Tražilica


Postanak 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 14,1U vrijeme Amrafela, kralja šinearskog, Arioka, kralja elasarskog, Kedorlaomera, kralja elamskog, i Tidala, kralja gojimskoga.
Postanak 14,2Dogodi se, da se ovi zaratiše s Berom kraljem sodomskim, Biršom, kraljem gomorskim, sa Šinabom, kraljem adminskim, sa Šemeberom, kraljem seboimskim i s kraljem u Beli, to jest u Soaru.
Postanak 14,3Svi se oni skupiše u dolini sidonskoj, gdje je Slano more.
Postanak 14,4Dvanaest godina bili su podložni Kedorlaomeru, ali se u trinaestoj odmetnuše.
Postanak 14,5A u četrnaestoj godini dođe Kedorlaomer i kraljevi, što su bili s njim, i poraziše Refaime u Aštarot Karnaimu, Zuzime u Hamu, Emime u ravnici kod Kirjatajimu,
Postanak 14,6I Horeje na gorama seirskim sve do El Parana, što leži na kraju pustinje.
Postanak 14,7Potom se vratiše i dođoše u En Mišpat, to jest Kadeš, i poraziše svu zemlju Amalečana i Amorejaca, što su prebivali u Hazezon Tamaru.
Postanak 14,8Tada izađoše kralj sodomski, kralj gomorski, kralj admonski, kralj seboimski i kralj u Bali, to jest u Soaru, i postaviše se u boj proti njih u dolini sidimskoj,
Postanak 14,9Proti Kedorlaomeru, kralju elamskom, Tidalu, kralju gojimskom, Amrafelu, kralju šinearskom, i Arioku, kralju elasarskom: četiri kralja proti petorice.
Postanak 14,10A u dolini sidimskoj bilo je mnogo jama, iz kojih se vadila smola. I kad su se kraljevi sodomski i gomorski dali u bijeg, popadoše u njih; ostali pobjegoše u gore.
Postanak 14,11Tada oni uzeše sa sobom sve blago Sodome i Gomore i svu hranu njihovu, pa otidoše.
Postanak 14,12Uzeše i Lota, sina brata Abramova, i blago njegovo i otidoše; on se je naime bio nastanio u Sodomi.
Postanak 14,13A dođe jedan, koji je bio utekao, i javi Abramu, Hebreju, koji je prebivao tada kod hrasta Mamre Amorejca, brata Eškolova i Anerova, koji su bili u savezu s Abramom.
Postanak 14,14A kad je čuo Abram, da su brata njegova zarobili i odveli, naoruža sluge svoje prokušane, trista i osamnaest ljudi, koji se rodiše u njegovoj kući, i pođe za njima u potjeru do Dana.
Postanak 14,15Noću razredi svoje ljude, udari na njih sa slugama svojim, razbi ih, i tjerao ih je do Hobe, koja leži sjeverno od Damaska.
Postanak 14,16Tako povrati natrag sve blago, i Lota, brata svojega, i njegovo blago povrati zajedno sa ženama i ostalim ljudima.
Postanak 14,17A kad se vraćao iza pobjede nad Kedorlaomerom i kraljevima, što su bili s njim u savezu, izađe mu u susret kralj sodomski u dolinu Šave, to jest, dolinu kraljevsku.
Postanak 14,18I Melkizedek, kralj salemski, donese kruh i vino, on je bio svećenik Boga svevišnjega;
Postanak 14,19I blagoslovi Abrama i reče: "Blagoslovljen da si, Abrame, od Boga svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje!
Postanak 14,20I neka je slavljen Bog svevišnji, koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje!" Abram mu dade desetinu od svega.
Postanak 14,21A kralj sodomski reče Abramu: "Daj meni samo ljude, a blago zadrži za sebe!"
Postanak 14,22Ali Abram odgovori kralju sodomskomu: "Dižem ruku svoju Gospodu, Bogu Svevišnjemu, Stvoritelju neba i zemlje i zaklinjem se:
Postanak 14,23Ni konca, ni remena od obuće, ništa od svega, što je tvoje, ne uzimam, da ne rekneš: 'Ja sam obogatio Abrama'.
Postanak 14,24Ja neću ništa osim ono, što su pojeli momci, i dio ljudima, što su išli s menom, Aneru, Eškolu i Mamreu. Oni neka uzmu svoj dio!"
Postanak 14,1 Kad Amrafel bijaše kralj Šineara, Ariok kralj Elasara, Kedor-Laomer kralj Elama, Tidal kralj Gojima,
Postanak 14,2povedoše oni rat protiv Bere, kralja Sodome, Birše, kralja Gomore, Šinaba, kralja Adme, Šemebera, kralja Sebojima, i protiv kralja u Beli, to jest Soaru.
Postanak 14,3I vojske se sliju u dolinu Sidim, gdje je danas Slano more.
Postanak 14,4Dvanaest su godina služili Kedor-Laomera, ali trinaeste godine dignu se na ustanak.
Postanak 14,5U četrnaestoj godini digne se Kedor-Laomer i kraljevi koji su bili s njim te potuku Refaimce u Ašterot Karnajimu, Zuzijce u Hamu, Emijce na ravnici Kirjatajimu,
Postanak 14,6Horijce u brdskom kraju Seiru, blizu El Parana, koji je uz pustinju.
Postanak 14,7Onda se povuku natrag i stignu u En Mišpat, to jest Kadeš, i pokore sve krajeve Amalečana i Amorejaca, koji su nastavali Haseson Tamar.
Postanak 14,8Zatim istupi kralj Sodome, kralj Gomore, kralj Adme, kralj Sebojima i kralj Bele, odnosno Soara, te zapodjenu borbu protiv onih u dolini Sidimu:
Postanak 14,9Kedor-Laomera, kralja Elama, Tidala, kralja Gojima, Amrafela, kralja Šineara, Arioka, kralja Elasara - četiri kralja protiv pet.
Postanak 14,10Dolina Sidim bila je puna provalija s paklinom, pa kraljevi Sodome i Gomore, na bijegu, u njih poskaču, a ostali izmaknu u planine.
Postanak 14,11Pobjednici pokupe sve blago po Sodomi i Gomori i svu hranu pa odu.
Postanak 14,12Pograbe i Lota, Abramova bratića - i on je živio u Sodomi - i njegovo blago pa otiđu.
Postanak 14,13A bjegunac neki - rođak Eškola i Anera, Abramovih saveznika - donese vijest Abramu Hebrejcu dok je boravio kod hrasta Amorejske Mamre.
Postanak 14,14Kad je Abram čuo da mu je bratić zarobljen, skupi svoju momčad - rođenu u njegovu domu - njih trista osamnaest, pa pođe u potjeru do Dana.
Postanak 14,15Podijeli svoje momke u dvije čete, napadne noću te one potuče. Progonio ih je do Hobe, sjeverno od Damaska.
Postanak 14,16Povrati sve blago, svoga bratića Lota i njegovo blago, žene i ostali svijet.
Postanak 14,17Pošto se vratio, porazivši Kedor-Laomera i kraljeve koji su bili s njim, u susret mu, u dolinu Šave, to jest u Kraljev dol, iziđe kralj Sodome.
Postanak 14,18A Melkisedek, kralj Šalema, iznese kruha i vina. On je bio svećenik Boga Svevišnjega.
Postanak 14,19Blagoslovi ga govoreći: "Od Boga Svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje, neka je Abramu blagoslov!
Postanak 14,20I Svevišnji Bog, što ti u ruke preda neprijatelje, hvaljen bio!" Abram mu dade desetinu od svega.
Postanak 14,21Tada kralj Sodome reče Abramu: "Meni daj ljude, a dobra uzmi sebi!
Postanak 14,22Abram odgovori kralju Sodome: "Ruku uzdižem pred Jahvom, Svevišnjim Stvoriteljem neba i zemlje,
Postanak 14,23da neću uzeti ni končića, ni remena od obuće, niti išta što je tvoje da ne kažeš: na meni se Abram obogatio.
Postanak 14,24Ne, meni ništa, osim što su moji momci upotrijebili; i dio za momčad što je sa mnom išla: Aner, Eškol i Mamre, oni neka uzmu svoj dio.
Stvaranje 14,1A, u dane Amrafela, kralja Šinearskog, Ariok kralj Elazara, Kedorlaomer kralj Elama i Tideal kralj Goima;
Stvaranje 14,2zaratiše protiv Birša kralja Gomore, Šineava kralja Adme, Šemevera, kralja Sevoima i kralja Bele, tj. Soara .
Stvaranje 14,3Ovi posljednji trebali su se spojiti u dolini Sidim, tj. na Slanom moru .
Stvaranje 14,4Tijekom dvanaest godina, oni su služili Kedarlaomera, ali su se pobunili trinaeste godine.
Stvaranje 14,5Četrnaeste godine, Kedarlaomer dođe s kraljevima koji su ga pratili. Oni pobijediše Refaite u Astarot-Karnaimu, Zuzite u Hamu, Emite u Šave-Kiriataimu,
Stvaranje 14,6Horite u njihovoj planini u Seiru sve do Eil-Parana koji je blizu pustinje.
Stvaranje 14,7Potom se vratiše prema Ein-Mišpatu, to jest Kadešu, opustošiše sva sela amalecitska i k tomu Amorite stanovnike Hasason-Tamara.
Stvaranje 14,8Tad kralj Sodome, i kraljevi Gomore, Admae, Sevoima i Belae, tj. Soara napustiše boj protiv onih u dolini Sidima,
Stvaranje 14,9protiv Kedorlaomera kralja Elama, Tideala kralja Goima, Amrafela kralja Šineara, Arioka kralja Elazara: četiri kralja protiv pet.
Stvaranje 14,10Dolina Sidima bijaše izrovana oknima bitumena; u svojem bijegu, kraljevi Sodome i Gomore tu padoše, oni koji ostadoše pobjegoše u planinu.
Stvaranje 14,11Uzeše se sva dobra Sodome i Gomore, sva njihova živež i ode.
Stvaranje 14,12Uzeše Lota, nećaka Abramovog, sa svim njegovim dobrima, i odoše. Lot stanovaše u Gomori,
Stvaranje 14,13a jedan bjegunac ode odnijeti novosti Abramu Hebreju, koji boraviše u hrastovima Mambre Amorita, brata Eškolova i Anerova; oni bijahu saveznici Abramovi.
Stvaranje 14,14Čim ovaj saznade za uhićenje svojeg brata, on podiže 318 svojih vazala, od rođenja vezanih za kuću njegovu. On povede potragu sve do Dana .
Stvaranje 14,15On ode sa svojim ljudima izvesti noćni napad na neprijatelja. On ih potuče i progna sve do Hova koji je sjeverno od Damaska.
Stvaranje 14,16On povrati sva dobra, on povrati također svog brata Lota i njegova dobra, kao i sve žene i rodbinu.
Stvaranje 14,17Kralj Sodome se približi prema dolini Šave, tj. prema dolini kraljevoj, u susret Abramu koji pobjednički dođe od Kedarlaomera i kraljeva koji su ga pratili.
Stvaranje 14,18Melkisedek, kralj Salema, opskrbi ga kruhom i vinom. On bijaše svećenik Boga Svevišnjeg,
Stvaranje 14,19i blagoslovi Abrama govoreći: ` Blagoslovljen budi Abrame od Boga Svevišnjeg koji stvori nebo i zemlju !
Stvaranje 14,20Blagoslovljen budi Bog Svevišnji koji ti predade u ruke neprijatelje tvoje ! ` Abram mu dade dîm od svega.
Stvaranje 14,21Kralj Sodome reče Abramu: ` Daj osobe, i preuzmi dobra.`
Stvaranje 14,22Abram mu odgovori: ` Ja dižem ruke prema GOSPODU, Bogu Svevišnjem koji stvori nebo i zemlju:
Stvaranje 14,23ni jednog konca, ni jednog remena sa sandale! Ja prisežem da ništa Noinih uzeti što je tvoje. Ti ne ćeš moći reći: Ja sam taj koji obogati Abrama.
Stvaranje 14,24To se ni u čemu ne odnosi na mene, izuzev u hrani za mlade moje; što se tiče ljudi koji su me pratili, Aner, Eškol i Mambre, oni će ju uzeti sami.`
1. Mojsijeva 14,1A kad bješe Amarfal car Senarski, Arion car Elasarski, Hodologomor car Elamski i Targal car Gojimski,
1. Mojsijeva 14,2Zavojštiše na Valu cara Sodomskoga, i na Varsu cara Gomorskoga, i na Senara cara Adamskoga, i na Simovora cara Sevojimskoga i na cara od Valake, koji je sada Sigor.
1. Mojsijeva 14,3Svi se ovi skupiše u dolini Sidimskoj, koja je sada slano more.
1. Mojsijeva 14,4Dvanaest godina bjehu služili Hodologomoru, pa trinaeste godine odmetnuše se.
1. Mojsijeva 14,5A četrnaeste godine dođe Hodologomor i carevi koji bijahu s njim, i pobiše Rafaje u Astarotu Karnajimskom i Zuzeje u Amu i Omeje u polju Kirijatajskom,
1. Mojsijeva 14,6I Horeje u planini njihovoj Siru do ravnice Faranske pokraj pustinje.
1. Mojsijeva 14,7Otuda vrativši se dođoše u En-Mispat, koji je sada Kadis, i isjekoše sve koji življahu u zemlji Amaličkoj, i Amoreje koji življahu u Asason-Tamaru.
1. Mojsijeva 14,8Tada izide car Sodomski i car Gomorski i car Adamski i car Sevojimski i car od Valahe, koja je sada Sigor, izidoše na njih u dolinu Sidimsku,
1. Mojsijeva 14,9Na Hodologomora cara Elamskoga, i na Targala cara Gojimskoga, i na Amarfala cara Senarskoga, i na Arioha cara Elasarskoga, četiri cara na pet.
1. Mojsijeva 14,10A u dolini Sidimskoj bijaše mnogo rupa iz kojih se vadila smola; i pobježe car Sodomski i car Gomorski, i ondje padoše, a što osta pobježe u planinu.
1. Mojsijeva 14,11I uzeše sve blago u Sodomu i Gomoru i svu hranu njihovu, i otidoše.
1. Mojsijeva 14,12Uzeše i Lota, sinovca Avramova, i blago njegovo, i otidoše, jer življaše u Sodomu.
1. Mojsijeva 14,13A dođe jedan koji bješe utekao, te javi Avramu Jevrejinu, koji življeše u ravni Mamrija Amorejina, brata Esholu i brata Avnanu, koji bjehu u vjeri s Avramom.
1. Mojsijeva 14,14A kad Avram ču da mu se zarobio sinovac, naoruža sluge svoje, trista osamnaest, koji se rodiše u njegovoj kući, i pođe u potjeru do Dana.
1. Mojsijeva 14,15Ondje razredivši svoje udari na njih noću sa slugama svojim, i razbi ih, i otjera ih do Hovala, koji je na lijevo od Damaska,
1. Mojsijeva 14,16I povrati sve blago; povrati i Lota sinovca svojega s blagom njegovijem, i žene i ljude.
1. Mojsijeva 14,17A car Sodomski izide mu na susret kad se vrati razbivši Hodologomora i careve što bijahu s njim, u dolinu Savinu, koje je sada dolina careva.
1. Mojsijeva 14,18A Melhisedek car Salimski iznese hljeb i vino; a on bijaše sveštenik Boga višnjega.
1. Mojsijeva 14,19I blagoslovi ga govoreći: blagosloven da je Avram Bogu višnjemu, čije je nebo i zemlja!
1. Mojsijeva 14,20I blagosloven da je Bog višnji, koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje! I dade mu Avram desetak od svega.
1. Mojsijeva 14,21A car Sodomski reče Avramu: daj meni ljude, a blago uzmi sebi.
1. Mojsijeva 14,22A Avram reče caru Sodomskom: dižem ruku svoju ka Gospodu Bogu višnjemu, čije je nebo i zemlja, zaklinjući se:
1. Mojsijeva 14,23Ni konca ni remena od obuće neću uzeti od svega što je tvoje, da ne rečeš: ja sam obogatio Avrama;
1. Mojsijeva 14,24Osim što su pojeli momci, i osim dijela ljudima koji su išli sa mnom, Esholu, Avnanu i Mamriju, oni neka uzmu svoj dio.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje