Tražilica


Postanak 35. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 35,1Bog zapovjedi Jakovu: "Ustani, uzađi u Betel, nastani se tamo i načini ondje žrtvenik Bogu, koji ti se prikaza, kad si bježao pred bratom svojim Ezavom!"
Postanak 35,2I Jakov zapovjedi porodici svojoj i svima, koji su bili s njim: "Uklonite tuđe kipove, što imate kod sebe, očistite se i obucite druge haljine!
Postanak 35,3Onda ćemo se dignuti i poći gore u Betel; tamo ću načiniti žrtvenik Bogu, koji me je uslišio u vrijeme nevolje moje i bio sa mnom na putu, kojim sam išao,"
Postanak 35,4Tada predadoše Jakovu sve tuđe kipove, što su ih imali kod sebe, i naušnice što su ih nosili na ušima svojim, i Jakov ih zakopa pod hrast, što stoji kod Šekema.
Postanak 35,5I dok su putovali, strah veoma velik napunio je sve gradove unaokolo, te nijesu progonili sinove Jakovljeve.
Postanak 35,6Tako Jakov i sva čeljad, što je bila s njim, stigoše u Luz, to je Betel, što leži u zemlji kanaanskoj.
Postanak 35,7Ondje načini on žrtvenik i nazva to mjesto El-Betel, jer mu se bio tamo prikazao Bog, kada je bježao pred bratom svojim.
Postanak 35,8Tada umrije Debora, dojkinja Rebekina, i pokopaše je ispod Betela pod hrastom, koji se otad zove "hrast tužni".
Postanak 35,9Bog se javi Jakovu po drugi put, izakako se vratio iz Mezopotamije, i blagoslovi ga.
Postanak 35,10Reče mu Bog: "Ime je tvoje Jakov; ali se ne zovi više Jakov, nego Israel neka bude ime tvoje!" Tako mu nadjenu ime Izrael.
Postanak 35,11Još mu reče Bog: "Ja sam Ja sam El Šadaj - Bog Svemoćni. Plodi se i množi se! Narod, jest, mnoštvo naroda neka nastane od tebe, i kraljevi neka izađu iz tebe!
Postanak 35,12Zemlju, koju sam dao Abrahamu i Izaku, dat ću i tebi, i potomcima tvojim dat ću zemlju ovu."
Postanak 35,13I Bog otide od njega s mjesta gdje je govorio s njim.
Postanak 35,14Jakov postavi spomenik na mjestu, gdje je govorio s njim, spomenik od kamena, izli na njega žrtvu tekuću i izli ulje na njega.
Postanak 35,15Jakov prozva mjesto, gdje je Bog govorio s njim Betel.
Postanak 35,16I otidoše od Betela dalje. A kad više nije bilo daleko do Efrate, Rahelu napadoše bolovi porođajni i imade težak porođaj.
Postanak 35,17I kad se je pri porođaju tako veoma mučila, reče joj babica: "Utješi se, i sada imaš sina!"
Postanak 35,18A kad je izlazila duša njezina, jer je umirala, nazva ga ona Ben-Oni; ali mu otac njegov nadjenu ime Benjamin.
Postanak 35,19Tako umrije Rahela, i pokopaše je na putu u Efratu, to jest Betlehem.
Postanak 35,20Jakov postavi spomenik od kamena na grob njezin, i to je nadgrobni spomenik Rahelin sve do dana današnjega.
Postanak 35,21Tada ode Izrael dalje i razape šator svoj s onu stranu Migdol-Edera.
Postanak 35,22I dok je Izrael boravio u tom kraju, otide Ruben i leže s Bilhom, inočom oca svojega, i to saznade Izrael. Sinova Jakovljevih bilo je dvanaest:
Postanak 35,23Sinovi Leaini: Ruben, prvorođenac Jakovljev, i Simeon, Levi, Juda, Isakar i Zebulun.
Postanak 35,24Sinovi Rahelini: Josip i Benjamin.
Postanak 35,25Sinovi Bilhe, sluškinje Raheline: Dan i Naftali.
Postanak 35,26Sinovi Zilpe, sluškinje Leaine: Gad i Ašer. To su dakle sinovi Jakovljevi, što mu se rodiše u Mezopotamiji.
Postanak 35,27Tada Jakov dođe k ocu svojemu Izaku u Mamre, u Kirjat Arbu, to je Hebron, gdje su kao došljaci boravili Abraham i Izak.
Postanak 35,28Izakovih dana života bilo je sto i osamdeset godina.
Postanak 35,29Potom preminu Izak i umrije i bi, star i sit života, pridružen ocima svojim. Pokopaše ga sinovi njegovi Ezav i Jakov.
Postanak 35,1 Bog reče Jakovu: "Ustani, idi gore u Betel te ondje ostani! Načini ondje žrtvenik Bogu koji ti se objavio kad si bježao od svoga brata Ezava!
Postanak 35,2I Jakov reče svojoj obitelji i svima koji bijahu s njime: "Odbacite tuđe kumire koji se nalaze u vašoj sredini; očistite se i preobucite.
Postanak 35,3Idemo gore u Betel; ondje ću načiniti žrtvenik Bogu, koji me uslišao kad sam bio u nevolji i sa mnom bio na putu kojim sam hodio.
Postanak 35,4Oni predaju Jakovu sve tuđe kumire što su ih imali i naušnice što su bile o njihovim ušima, pa ih Jakov zakopa pod hrast kod Šekema.
Postanak 35,5Kad su se zaputili, strah od Boga spopadne okolišna mjesta, tako da nisu išli u potjeru za Jakovljevim sinovima.
Postanak 35,6Jakov stigne u Luz, to jest Betel, u zemlji kanaanskoj, i sav puk što je bio s njim.
Postanak 35,7Ondje sagradi žrtvenik i mjesto nazva El Betel, jer mu se ondje Bog objavio kad on bježaše pred svojim bratom Ezavom.
Postanak 35,8Tada umre Rebekina dojilja Debora te je sahraniše pod Betelom, pod hrastom, koji se otad zove "Tužni hrast".
Postanak 35,9Bog se opet objavi Jakovu kad je stigao iz Padan Arama, te ga blagoslovi.
Postanak 35,10Bog mu reče: "Ime ti je Jakov, ali se odsad nećeš zvati Jakov nego će Izrael biti tvoje ime." Tako ga prozva Izraelom.
Postanak 35,11Onda mu Bog reče: "Ja sam El Šadaj - Bog Svesilni! Budi rodan i množi se! Od tebe poteći će narod, mnoštvo naroda, i kraljevi iz tvog će izaći krila.
Postanak 35,12Zemlju što je dadoh Abrahamu i Izaku tebi predajem; i potomstvu tvojem poslije tebe zemlju ću ovu dati.
Postanak 35,13A onda Bog ode od njega gore.
Postanak 35,14Na mjestu gdje je Bog s njim govorio Jakov uspravi stup, stup od kamena; na njemu prinese žrtvu i izli ulja.
Postanak 35,15A mjesto gdje mu je Bog govorio Jakov nazva Betel.
Postanak 35,16Potom odu iz Betela. Još bijaše malo puta do Efrate, a Rahela se nađe pri porođaju. Napali je teški trudovi.
Postanak 35,17Kad su joj porođajni bolovi bili najteži, reče joj babica: "Ne boj se jer ti je i ovo sin!
Postanak 35,18Kad se rastavljala s dušom - jer umiraše Rahela - nadjenu sinu ime Ben Oni; ali ga otac prozva Benjamin.
Postanak 35,19Tako umrije Rahela. Sahrane je na putu u Efratu, to jest Betlehem.
Postanak 35,20A na njezinu grobu Jakov podigne spomenik - onaj što je na Rahelinu grobu do danas.
Postanak 35,21Izrael krenu dalje te razape svoj šator s onu stranu Migdal-Edera.
Postanak 35,22Dok je Izrael boravio u onom kraju, ode Ruben i legne s Bilhom, priležnicom svoga oca. Sazna za to Izrael. Izrael je imao dvanaest sinova.
Postanak 35,23S Leom: Rubena, koji je Jakovljev prvorođenac, Šimuna, Levija, Judu, Jisakara i Zebuluna;
Postanak 35,24s Rahelom: Josipa i Benjamina;
Postanak 35,25s Bilhom, Rahelinom sluškinjom: Dana i Naftalija;
Postanak 35,26sa Zilpom, sluškinjom Leinom: Gada i Ašera. To su Jakovljevi sinovi što su mu se rodili u Padan Aramu.
Postanak 35,27Jakov dođe k svome ocu Izaku u Mamru u Kirjat Arbu, to je Hebron - gdje su boravili Abraham i Izak kao pridošlice.
Postanak 35,28Kad je Izaku bilo sto i osamdeset godina, umrije.
Postanak 35,29Izak izdahne i umre, starac i godinama zasićen, te bude pridružen svojim precima. Sahrane ga njegovi sinovi, Ezav i Jakov.
Stvaranje 35,1Bog reče Jakovu: ` Ustaj, uspni se u Bethel i zaustavi se ondje. Podigni jedan *žrtvenik za Boga koji ti se pokazao dok si bježao ispred svojeg brata Ezava. `
Stvaranje 35,2Jakov reče svojim ukućanima i svima koji su ga pratili: ` Odbacite strane bogove koji su kod vas. *Očistite se i presvucite svoju odjeću.
Stvaranje 35,3Ustajte! Popnimo se u Bethel a ja ću ondje podići je dan žrtvenik Bogu koji mi je odgovorio u dane moje nevolje. On je bio sa mnom na cesti kojom sam išao. `
Stvaranje 35,4Oni predadoše Jakovu strane bogove koje su imali u rukama i obruče koje su nosili u ušima; Jakov ih zakopa pod smrdljiku kod Sišema .
Stvaranje 35,5Oni napu stiše mjesto a Bog posija užas u okolne gradove: nitko nije progonio sinove Jakovljeve.
Stvaranje 35,6Jakov stiže u Luz koji je u zemlji Kanaanaca tj. u Bethel on i svi njegovi ljudi koji ga pratiše.
Stvaranje 35,7On podiže jedan žrtvenik i nazva to mjesto ` El Bethel ` jer ondje mu se božanstvo bijaše pokazalo kad je bježao pred svojim bratom.
Stvaranje 35,8Debora, dojilja Rebekina, umrije i bi ukopana niže Bethela, u podnožju hrasta kojeg Jakov nazva Hrastom Plača.
Stvaranje 35,9Bog se opet pokaza Jakovu kad se on vrati iz ravnice Aram i blagoslovi ga.
Stvaranje 35,10Bog mu reče: ` Tvoje je ime Jakov. Ne ćete se više zvati imenom Jakov, već Izrael bit će ime tvoje. `
Stvaranje 35,11Bog mu reče: `Ja sam Bog :Svemogući . Budi mnogobrojan i plodan: jedan narod i jedan skup naro da doći će od tebe i kraljevi će izići iz tvoje utrobe.
Stvaranje 35,12Zemlju koju sam dao :Abrahamu i Izaku, tebi ju :dajem; tvojem potomstvu poslije tebe dat ću tu zemlju.
Stvaranje 35,13Bog se diže daleko od njega, od mjesta gdje mu je bio govorio.
Stvaranje 35,14Jakov uspravi jednu stelu na mjestu gdje je bio govorio s njim, jednu stelu od kamena na koju obavi libaciju i posu uljem.
Stvaranje 35,15Jakov nazva Bethel mjesto gdje Bog je bio govorio s njim .
Stvaranje 35,16Oni napustiše Bethel. Još je bilo dosta daleko od dolaska u Eufrat kad Rahela se porodi; a njeno porađanje bi teško.
Stvaranje 35,17No, kako je ona teško porađala primalja joj reče: ` Ne boj se, jer ti imaš jednog sina više. `
Stvaranje 35,18Svojim posljednjim dahom, u momentu kad će umrijeti, ona ga nazva Ben-Oni, tj. Sin-Žalosti ali njegov ga otac nazva Benjamin to jest Sin pravice .
Stvaranje 35,19Rahel umrije i bi pokopana uz cestu Eufrata, to jest Betlehema.
Stvaranje 35,20Jakov uspravi ondje jednu stelu na njenom grobu: to je ona stela još i danas na grobu Rahelinom.
Stvaranje 35,21Izrael napusti mjesto i uspravi svoj šator s one strane MigdalEdera .
Stvaranje 35,22No, dok Izrael boraviše u tom području, Ruben leže s Bilhaom, konkubinom svojeg oca, i Izrael to dozna.
Stvaranje 35,23Sinovi s Leom: Ruben, prvo- rođenac Jakovljev, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zabulon.
Stvaranje 35,24Sinovi s Rahelom: Josip i Benjamin.
Stvaranje 35,25Sinovi s Bilhom, sluškinjom Rahelinom: Dan i Neftali.
Stvaranje 35,26Sinovi sa Zilpom, sluškinjom Leinom: Gad i Ašer. Ovo su sinovi Jakovljevi koji mu se rodiše u ravnici Aram .
Stvaranje 35,27Jakov stiže kod svojeg oca Izaka, u Mambre Kirat-Arba, to jest u Hebron, gdje je bijahu boravili Abra ham i Izak.
Stvaranje 35,28Dani Izahovi činiše 180 godina;
Stvaranje 35,29Izak izdahnu, on umrije i bi sjedinjen k svojima, ostario i nasićen vremenom. Njegovi sinovi Ezav i Jakov ga ukopaše.
1. Mojsijeva 35,1A Bog reče Jakovu: ustani, idi gore u Vetilj i ondje stani; i načini ondje žrtvenik Bogu, koji ti se javio kad si bježao od Isava brata svojega.
1. Mojsijeva 35,2I Jakov reče porodici svojoj i svijema koji bijahu s njim: bacite tuđe bogove što su u vas, i očistite se i preobucite se;
1. Mojsijeva 35,3Pa da se dignemo i idemo gore u Vetilj, da načinim ondje žrtvenik Bogu, koji me čuo u dan nevolje moje i bio sa mnom na putu kojim sam išao.
1. Mojsijeva 35,4I dadoše Jakovu sve bogove tuđe koji bijahu u njihovijem rukama, i oboce, koje imahu u ušima; i Jakov ih zakopa pod hrastom kod Sihema.
1. Mojsijeva 35,5Potom otidoše. A strah Božji dođe na gradove koji bijahu oko njih, te se ne digoše u potjeru za sinovima Izrailjevijem.
1. Mojsijeva 35,6I Jakov i sva čeljad što bijaše s njim dođoše u Luz u zemlji Hananskoj, a to je Vetilj.
1. Mojsijeva 35,7I ondje načini žrtvenik, i nazva ono mjesto: Bog Vetiljski, jer mu se ondje javi Bog, kad je bježao od brata svojega.
1. Mojsijeva 35,8Tada umrije Devora dojkinja Revečina, i pogreboše je ispod Vetilja pod hrastom, koji nazva Jakov Alon-Vakut.
1. Mojsijeva 35,9I javi se Bog Jakovu opet, pošto izide iz Padan-Arama, i blagoslovi ga,
1. Mojsijeva 35,10I reče mu Bog: ime ti je Jakov; ali se otsele nećeš zvati Jakov, nego će ti ime biti Izrailj. I nadjede mu ime Izrailj.
1. Mojsijeva 35,11I još mu reče Bog: ja sam Bog svemogući; rasti i množi se; narod i mnogi će narodi postati od tebe, i carevi će izaći iz bedara tvojih.
1. Mojsijeva 35,12I daću ti zemlju koju sam dao Avramu i Isaku, i nakon tebe sjemenu tvojemu daću zemlju ovu.
1. Mojsijeva 35,13Potom otide od njega Bog s mjesta gdje mu govori.
1. Mojsijeva 35,14A Jakov metnu spomenik na istom mjestu gdje mu Bog govori; spomenik od kamena, i pokropi ga kropljenjem, i preli ga uljem.
1. Mojsijeva 35,15I Jakov prozva mjesto gdje mu govori Bog Vetilj.
1. Mojsijeva 35,16I otidoše od Vetilja. A kad im osta još malo puta do Efrate, porodi se Rahilja, i bješe joj težak porođaj.
1. Mojsijeva 35,17I kad se veoma mučaše, reče joj babica: ne boj se, imaćeš još jednoga sina.
1. Mojsijeva 35,18A kad se rastavljaše s dušom te umiraše, nazva ga Venonija; ali mu otac nadjede ime Venijamin.
1. Mojsijeva 35,19I umrije Rahilja, i pogreboše je na putu koji ide u Efratu, a to je Vitlejem.
1. Mojsijeva 35,20I metnu Jakov spomenik na grob njezin. To je spomenik na grobu Rahiljinu do današnjega dana.
1. Mojsijeva 35,21Odatle otišav Izrailj razape šator svoj iza kule Migdolederske.
1. Mojsijeva 35,22I kad Izrailj življaše u onoj zemlji, otide Ruvim i leže s Valom inočom oca svojega. I to doču Izrailj. A imaše Jakov dvanaest sinova.
1. Mojsijeva 35,23Sinovi Lijini bjehu: Ruvim prvenac Jakovljev, i Simeun i Levije i Juda i Isahar i Zavulon;
1. Mojsijeva 35,24A sinovi Rahiljini: Josif i Venijamin;
1. Mojsijeva 35,25A sinovi Vale robinje Rahiljine: Dan i Neftalim;
1. Mojsijeva 35,26A sinovi Zelfe robinje Lijine: Gad i Asir. To su sinovi Jakovljevi, koji mu se rodiše u Padan-Aramu.
1. Mojsijeva 35,27I Jakov dođe k Isaku ocu svojemu u Mamriju u Kirijat-Arvu, koje je Hevron, gdje Avram i Isak bijahu došljaci.
1. Mojsijeva 35,28A Isaku bješe sto i osamdeset godina;
1. Mojsijeva 35,29I onemoćav umrije Isak, i bi pribran k rodu svojemu star i sit života; i pogreboše ga Isav i Jakov sinovi njegovi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje